παρέχεται από
ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”»
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Κατάλογος Κριτών Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Κατάλογος Κριτών Πολεοδομικών Διαγωνισμών ... >>
Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ... >>
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμέμνου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας)
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ  1/2018 ... >>
Παράρτημα Ανακοινώσεων ... >>
Έντυπο Αίτησης ...>>
Ημερίδα του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME”
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση Διοικητικού - Τομεακών - Ειδικών Τομεακών Γραμματέων του ΥΠΕΝ
Διοικητικός Γραμματέας ΥΠΕΝ ... >>
Τομεακός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ... >>
Τομεακός Γραμματέας Περιβάλλοντος... >>
Τομεακός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Υδάτων...>>
Προκηρύξεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...>>
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με γενικό θέμα: "Freespace"
1η Τροποποίηση πρόσκλησης... >>
Σχετική πρόσκληση... >>
Φάκελος Συμμετοχής...>>
Χάρτες Ελληνικού Περιπτερου στο χώρο της Biennale...>>
Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης)  για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143). Οριστικός Πίνακας
     Ανακοίνωση... >>
     Υπουργική Απόφαση...>>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ Πίνακας αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής Ετήσιου Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015
     Ανακοίνωση >>
     Πίνακας 1 >>
     Πίνακας 2 >>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Έκθεση Εφαρμογής της Σύμβασης Ααρχους 2017
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Δημοσιοποιήθηκε ο οριστικός πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).
Περισσότερες πληροφορίες>>
5/3/2018 : Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δείτε την ΚΥΑ... >>
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Προστασία από τη Λύσσα
Δείτε οδηγίες...>>
Νεοεισερχόμενες Σταθερές Εγκαταστάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020 - Υπόδειγμα έκθεσης υποβολής
Ενημερωτικό για προμηθευτές και εργαστήρια σχετικά με την κατ'εξαίρεση χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009.
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές εγκαταστάσεις 2013- 2020 ...
Συμπλήρωση του προκαταρκτικού Εθνικού Καταλόγου Κατανομής.>>
Δημοσιεύθηκε η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου...>>
Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Η σχετική Εγκύκλιος...>>
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)
Η σχετική Υπουργική Απόφαση...>>
Εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης έργου, τεύχους Προκήρυξης, διάθεσης πίστωσης...>>
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης"
Για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού...>>

 

Δελτίο Υπερβάσεων Οριακών Τιμών Όζοντος


Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

- Οδηγός Εφαρμογής

- Παραρτήματα (αρχείο zip,  4 Μb)

Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος

- Πρόσβαση στο Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων  απενεργοποιήθηκε στις 5:30 μ.μ. της Τρίτης 13/3/2018, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με την παρακάτω σειρά:
 α) Ανατολική Μακεδονία– Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα 19 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
β) Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
γ) Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ. 

Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk)  τηλ: 210.3000.877 και email: infoekoii@etean.com.gr

Διαγωνισμός video από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως θεματοφύλακας της ποιότητας του περιβάλλοντος υποστηρίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε όλα τα ευαίσθητα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει και προωθεί τον διαγωνισμό video που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες και να για να πάρετε μέρος στον σχετικό διαγωνισμό επισκεφτείτε το παρακάτω link:
https://www.eea.europa.eu/competition

Έναρξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό  4,7εκατ. €, αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου, σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής καιθα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής https://edaattikis.gr/gr/press.

Αναλυτικές λεπτομέρειες παρέχονται στην επίσημη προκήρυξη, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στην 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 11322, καθώς και στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΔΑ Αττικής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με γενικό θέμα:«Freespace»

1η Τροποποίηση πρόσκλησης... >>
Σχετική Πρόσκληση...>>
Φάκελος Συμμετοχής...>>
Χάρτες Ελληνικού Περιπτερου στο χώρο της Biennale...>>

Αξιολόγηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο εφαρμογής της Στρατηγικής βάσει των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί κατά την έγκριση της τον Απρίλιο του 2013, αλλά και σε σχέση με τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή και γενικότερα τις νέες εξελίξεις. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 1 Μαρτίου 2018. Για συμμετοχή ακολουθήστε το link
Περισσότερες πληροφορίες για την Ε.Ε. και την εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
Εκστρατεία για έναν "Πλανήτη χωρίς Ρύπανση"

Ενόψει της 3ης Συνόδου της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Assembly – UNEA 3) που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ναϊρόμπι της Κένυας, στις 4-6 Δεκεμβρίου, με βασικό θέμα την «Αντιμετώπιση της Ρύπανσης», έχει δημιουργηθεί μία on-line πλατφόρμα, στην οποία κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τη δική του δέσμευση για τη μείωση του προσωπικού του «αποτυπώματος» ρύπανσης και να ενημερωθεί για απλούς τρόπους που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή μέσω της αλλαγής απλών καθημερινών συνηθειών και καταναλωτικών πρακτικών.

Για περισσότερα δες εδώ  και για να υπογράψεις και να υποβάλλεις την δική σου δέσμευση ακολούθησε το link.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://wrm.ypeka.gr/. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις ακολουθείστε τη διαδρομή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....>>

 
       
Μάρτιος 2018
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 Facebook   Slideshare
 
  

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  

 

| | | | | |