παρέχεται από
ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ 
Το Πράσινο Ταμείο, ΝΠΔΔ το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της από 17.12.2015 σύμβασης χρηματοδότησης (grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πρόγραμμα LIFE Capacity Building πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) εμπειρογνωμόνων - εξωτερικών συνεργατών  με σχετική επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία με σύμβαση έργου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος, οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα κρούσης (Task Force), η οποία θα λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο (δημιουργία γραφείου υποστήριξης) με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
Δείτε την πρόσκληση...>>
Δημοσιοποιήθηκε ο μη οριστικός πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143)
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δείτε την ΚΥΑ... >>
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Προστασία από τη Λύσσα
Δείτε οδηγίες...>>
Νεοεισερχόμενες Σταθερές Εγκαταστάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020 - Υπόδειγμα έκθεσης υποβολής
Ενημερωτικό για προμηθευτές και εργαστήρια σχετικά με την κατ'εξαίρεση χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009.
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Τροποποίηση της πρόσκλησης 1.13 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α
Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με κωδικό 1.13 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια και υποδομές των ΟΤΑ Αʼ Βαθμού
Δείτε τη σχετική Υπουργική απόφαση...>>
Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές εγκαταστάσεις 2013- 2020 ...
Συμπλήρωση του προκαταρκτικού Εθνικού Καταλόγου Κατανομής.>>
Δημοσιεύθηκε η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου...>>
Κατάλογος κριτών Διαγωνισμών Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μελετών Αστικού Σχεδιασμού και Έργων Διαμόρφωσης- Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων...
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση>>
Κατεβάστε τον κατάλογο>>
Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Η σχετική Εγκύκλιος...>>
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)
Η σχετική Υπουργική Απόφαση...>>
Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις υδατοκαλλιέργειες
Το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου...>>
Εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης έργου, τεύχους Προκήρυξης, διάθεσης πίστωσης...>>
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης"
Για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού...>>
Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο ισχύος ≤0,5MW...>>
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών δικαιωμάτων χρήσης νερού
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή...>>

 

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα

 Θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση της πολύτιμης βιοποικιλότητάς μας.

Η εξορυκτική/ μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά Δεδομένα για τη διετία 2013-2014 
Πορεία υλοποίησης του Νόμου 4014/11 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση  >>
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Δηλώσεων Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με τον νόμο N.4178/2013: Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις, από τις 2-9-13 λειτουργεί στο ΤΕΕ το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, για την υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο, η την μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο Ν. 4178/2013 μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>

Χωροταξικός Σχεδιασμός
Σε εφαρμογή του νόμου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ν.2742/99), το Υπουργείο έχει  αναθέσει με δημόσιους διαγωνισμούς  σε μελετητικά γραφεία και με χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων των 12 Περιφερειών της χώρας (εκτός Αττικής)....>>
Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις ακολουθείστε τη διαδρομή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....>>

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Διαπιστώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια....>>
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ»
Η πρόσκληση 1.13 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ). Δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν έργα Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»....>>
 
       
Φεβρουάριος 2016
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
 Facebook   Slideshare

 
 
  

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

    

 

 

 

| | | | | |