παρέχεται από
ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ
1. Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.
2. Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08- Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Σχετικό ΦΕΚ..>>
Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 2172 ΑΔΑ: 6ΥΑΠ4653Π8-72Ι)
Σχετική απόφαση...>>
Επενδυτικά σχέδια για Δάσωση Γεωργικών Γαιών και Αγροδασοπονία
Σχετική ανακοίνωση...>>
Ενημέρωση προς Επιβλέποντες Μηχανικούς Μεταλλείων και Λατομείων
Σχετική ανακοίνωση...>>
Πρόσκληση συμμετοχής φιλόδοξων Δήμων σε διαδραστικό Εργαστήριο βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων
Σχετική ανακοίνωση...>>
Ανακοίνωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής τέλους διατήρησης έτους 2016
Σχετική ανακοίνωση...>>
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας
Σχετική ανακοίνωση...>>
Ανακοίνωση έναρξης διαβούλευσης ΣΜΠΕ ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας
Σχετική ανακοίνωση...>>
Ελληνική εκπροσώπηση στην 6η Σύνοδο Βραβείου Τοπίου(2018-2019), του Συμβουλίου της Ευρώπης
Δείτε τη σχετική απόφαση...>>
Ανακοίνωση -  Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του προΐσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία 
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ...>>
Τροποποίηση της απόφασης για το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α για το έτος 2016 
Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση ...>>
Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (81ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) όπως ισχύει.  με ΑΔΑ : ΩΔ8Π4653Π8-ΕΔ6. 
Σχετική πρόσκληση ...>>
Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (80ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα   του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) όπως ισχύει.  με ΑΔΑ : ΩΔ8Π4653Π8-ΟΕΣ. 
Σχετική πρόσκληση ...>>
Παράταση προθεσμίας καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το έτος 2016
Σχετική ανακοίνωση...>>
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”»
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
Σχετική Ανακοίνωση...>>
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”»
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Κατάλογος Κριτών Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Κατάλογος Κριτών Πολεοδομικών Διαγωνισμών... >>
Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών... >>
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας)
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ  1/2018 ... >>
Παράρτημα Ανακοινώσεων ... >>
Έντυπο Αίτησης ...>>
Ημερίδα του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME”
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση Διοικητικού - Τομεακών - Ειδικών Τομεακών Γραμματέων του ΥΠΕΝ
Διοικητικός Γραμματέας ΥΠΕΝ ... >>
Τομεακός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ... >>
Τομεακός Γραμματέας Περιβάλλοντος... >>
Τομεακός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Υδάτων...>>
Προκηρύξεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...>>
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με γενικό θέμα: "Freespace"
1η Τροποποίηση πρόσκλησης... >>
Σχετική πρόσκληση... >>
Φάκελος Συμμετοχής...>>
Χάρτες Ελληνικού Περιπτερου στο χώρο της Biennale...>>
Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης)  για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143). Οριστικός Πίνακας
     Ανακοίνωση... >>
     Υπουργική Απόφαση...>>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ Πίνακας αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής Ετήσιου Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015
     Ανακοίνωση >>
     Πίνακας 1 >>
     Πίνακας 2 >>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Έκθεση Εφαρμογής της Σύμβασης Ααρχους 2017
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Δημοσιοποιήθηκε ο οριστικός πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).
Περισσότερες πληροφορίες>>
5/3/2018 : Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δείτε την ΚΥΑ... >>
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Προστασία από τη Λύσσα
Δείτε οδηγίες...>>
Νεοεισερχόμενες Σταθερές Εγκαταστάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020 - Υπόδειγμα έκθεσης υποβολής
Ενημερωτικό για προμηθευτές και εργαστήρια σχετικά με την κατ'εξαίρεση χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009.
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές εγκαταστάσεις 2013- 2020 ...
Συμπλήρωση του προκαταρκτικού Εθνικού Καταλόγου Κατανομής.>>
Δημοσιεύθηκε η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου...>>
Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Η σχετική Εγκύκλιος...>>
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)
Η σχετική Υπουργική Απόφαση...>>
Εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης έργου, τεύχους Προκήρυξης, διάθεσης πίστωσης...>>
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης"
Για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού...>>

Δελτίο Υπερβάσεων Οριακών Τιμών Όζοντος


Go 4.0 Green Crowdhackathon

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Go 4.0 Green Crowdhackathon θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2019 ανοιχτό εργαστήριο (Open Day Gο 4.0 Green) στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία του μαραθωνίου τα θεματικά αντικείμενα και τις ψηφιακές υπηρεσίες / δεδομένα του Υπουργείου.

22 Οκτωβρίου 2019 11:00-14:00
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Μεσογείων 119 - ΑΘΗΝΑ

20 Οκτωβρίου 2019: 3η Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τοπίο και Νερό
 
Η Tρίτη Διεθνής Ημέρα του Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι αφιερωμένη στο θέμα «Τοπίο και Νερό», με στόχο να  προωθήσει την αξία του νερού στο τοπίο. 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια των Μερών, που την υπογράφουν και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές. Συμπεριλαμβάνει γη, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αφορά σε τοπία που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά, όπως και χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα τοπία.   
Στο προοίμιο της Σύμβασης αναφέρεται ότι «το τοπίο είναι ένα σημείο κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα».
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι το Τοπίο αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα του επιπέδου ποιότητας ζωής λαμβάνοντας υπόψη την αξία των τοπίων με τις φυσικές και ανθρωπογενείς παραμέτρους τους (Florence 2000).  
 
Ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας του Τοπίου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2017 και  γιορτάζεται  κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου. Ο κύριος στόχος της Διεθνούς Ημέρας του Τοπίου είναι να αναδείξει τη σημασία των τοπίων ως αναπόσπαστου μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ταυτότητας, της ευημερίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος διαβίωσης. Κατά την 1η Διεθνή Ημέρα Τοπίων επισημάνθηκε η σημασία που έχει η ποιότητα και η ποικιλομορφία των τοπίων τόσο για τις ανθρώπινες οντότητες, όσο και για τις κοινωνίες, με αναφορά στη  Σύσταση CM/Rec(2017)7, https://rm.coe.int/1680750d64 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),δια της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την ευθύνη και εποπτεία ενσωμάτωσης διεθνών και ευρωπαϊκών πολιτικών με χωρική διάσταση στον εθνικό χωρικό σχεδιασμό και  την κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο, σηματοδοτεί  την Ελληνική συμμετοχή στον εορτασμό της Τρίτης Διεθνούς Ημέρας Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας στην Άμεση και Εποικοδομητική Εφαρμογή των Κατευθύνσεων Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, με στόχο  τα Βέλτιστα αποτελέσματα στο Τοπίο, στο πλαίσιο και της αναγγελίας της 7ης Συνόδου Βραβείου Τοπίου 2020-2021 (2), (3).
 
Αναφορά EU-Registry για το έτος 2018

Τα συστήματα αναφορών περιβαλλοντικής πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση πολιτικών και την αξιολόγησή τους. Η χώρα μας είναι υπόχρεη για τις αναφορές που ορίζονται στην Οδηγία IED (2010/75/ΕΕ) για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανικές εκπομπές (ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/E.103/14.6.2013) και στον Κανονισμό 166/2006 (Σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (E-PRTR)).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διαχειρίζεται διάφορα συστήματα αναφοράς/μητρώα ένα εκ των οποίων είναι το "EU Registry". Με αυτό παρέχονται διοικητικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην Οδηγία IED και στον Κανονισμό (E-PRTR), και σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

Προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, οφείλει να συγκεντρώσει και να αναφέρει στην Ε.Ε εξειδικευμένες περιβαλλοντικές πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για τον λόγο αυτόν παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την συνημμένη φόρμα (αρχείο excel) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual), με τα δεδομένα της εγκατάστασής σας για το έτος 2018 και να μας την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: euregistry.grprv.ypeka.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τετάρτη 14.8.2019. Η ηλεκτρονική αποστολή θα φέρνει τα στοιχεία του υπευθύνου της εγκατάστασης ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας μονάδας της εγκατάστασης.

Η συμπλήρωση των στοιχείων της επισυναπτόμενης φόρμας, θα αποτελεί στοιχείο ενημέρωσης του Φακέλου της δραστηριότητας σας, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

 Α ΚΥΚΛΟΣ

- Οδηγός Εφαρμογής
- Παραρτήματα (αρχείο zip,  4 Μb)
- 5η Τροnοποίηση Προκήρυξης προγράμματος Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ
- 4n Τροποποίηση Προκήρυξης προγράμματος Εξοικονόμηση κατ'οίκον II
- 3η Τροποποίηση Προκήρυξης προγράμματος Εξοικονόμηση κατ'Οίκον II
- 2η Τροποποίηση Προκήρυξης προγράμματος  Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ
1η Τροποποίηση Προκήρυξης προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II
Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - υποβολή αιτήσεων
Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - διαδικασία δανειοδότησης
Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - διαχείριση αίτησης μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής

Β ΚΥΚΛΟΣ

- Οδηγός Εφαρμογής
- Παραρτήματα (αρχείο zip,  6 Μb)
- Προκήρυξης προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II
- 1η Τροποποίηση Προκήρυξης προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II
- Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - υποβολή αιτήσεων
- Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - διαδικασία δανειοδότησης
- Εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - διαχείριση αίτησης μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής
- Οδηγίες για την υποβολή αίτησης


Πρόσβαση στο Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ    

Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk)  τηλ: 210.3000.877 και email: infoekoii@etean.com.gr

Για τις τρέχουσες ενημερώσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος 

https://exoikonomisi.ypen.gr/

Εκδήλωση με θέμα "Πλαίσιο αναζωογόνησης και αναπλάσεων αστικού χώρου"
   

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Δημαρά διοργανώθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδίου νόμου με τίτλο "Πλαίσιο αναζωογόνησης και αναπλάσεων αστικού χώρου. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των θεσμικών εργαλείων και των διαδικασιών για τον σχεδιασμό, τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπλασης με στόχο την αειφορία και την ανθεκτικότητα των οικισμών".

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, 10.00-14.00 στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΝ, Λ. Μεσογείων 119, Ισόγειο (μετρό: στάση Κατεχάκη).

 Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Life 2019

Ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2019, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Στο υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal.
Για το υποπρόγραμμα Climate Action η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal).
Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

  • 17 Ιουνίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Environment & Resource Efficiency
  • 19 Ιουνίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Nature & Biodiversity
  • 19 Ιουνίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Environment governance and information
  • 05 Σεπτεμβρίου 2019: συνοπτικό υπόμνημα για Integrated Projects (Environment)
  • 12 Σεπτεμβρίου 2019: πλήρης πρόταση για Climate Action
Περισσότερες πληροφορίες
https://ec.europa.eu/easme/en/life 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR
http://www.lifetaskforce.gr/index.php/el/
Έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2017
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

Τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Περισσότερες πληροφορίες... >> 

Δίκτυο Natura 2000

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων των περιοχών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και για τα έργα επικαιροποίησης  των στοιχείων εδώ και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας. 

Στα παρακάτω links διατίθενται:

Έναρξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό  4,7εκατ. €, αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου, σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής καιθα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής https://edaattikis.gr/gr/press.

Αναλυτικές λεπτομέρειες παρέχονται στην επίσημη προκήρυξη, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στην 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 11322, καθώς και στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΔΑ Αττικής.
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://wrm.ypeka.gr/. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία συμπλήρωσης των Εκθέσεων Αποβλήτων για το έτος 2018, οι φόρμες των οποίων είναι διαθέσιμες στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι η 31η Μαρτίου 2019. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο με τις “Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ” (http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis_v4.pdf) και τις “Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ” (http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/%CE%97%CE%9C%CE%91_faq_v5.pdf

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις ακολουθείστε τη διαδρομή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....>>

 
       
Οκτώβριος 2019
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 Facebook   Slideshare

 
         
Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

  

   

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

| | | | | |