παρέχεται από
ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ
Ανακοίνωση -  Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του προΐσταμένου της Γενικής Διεύθυνησης Ανταγωνισμού της Ειτροπής Ανταγωνισμού με τετραετή θητεία 
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ...>>
Τροποποίηση της απόφασης για το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α για το έτος 2016 
Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση ...>>
Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (81ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) όπως ισχύει.  με ΑΔΑ : ΩΔ8Π4653Π8-ΕΔ6. 
Σχετική πρόσκληση ...>>
Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (80ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα   του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) όπως ισχύει.  με ΑΔΑ : ΩΔ8Π4653Π8-ΟΕΣ. 
Σχετική πρόσκληση ...>>
Παράταση προθεσμίας καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το έτος 2016
Σχετική ανακοίνωση...>>
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”»
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
Σχετική Ανακοίνωση...>>
Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”»
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Κατάλογος Κριτών Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Κατάλογος Κριτών Πολεοδομικών Διαγωνισμών ... >>
Κατάλογος Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ... >>
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας
Σχετική Ανακοίνωση ... >>
Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμέμνου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας)
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ  1/2018 ... >>
Παράρτημα Ανακοινώσεων ... >>
Έντυπο Αίτησης ...>>
Ημερίδα του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Θαλάσσιας Χωροταξίας “SUPREME”
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση Διοικητικού - Τομεακών - Ειδικών Τομεακών Γραμματέων του ΥΠΕΝ
Διοικητικός Γραμματέας ΥΠΕΝ ... >>
Τομεακός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ... >>
Τομεακός Γραμματέας Περιβάλλοντος... >>
Τομεακός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών...>>
Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Υδάτων...>>
Προκηρύξεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας...>>
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018 με γενικό θέμα: "Freespace"
1η Τροποποίηση πρόσκλησης... >>
Σχετική πρόσκληση... >>
Φάκελος Συμμετοχής...>>
Χάρτες Ελληνικού Περιπτερου στο χώρο της Biennale...>>
Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης)  για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143). Οριστικός Πίνακας
     Ανακοίνωση... >>
     Υπουργική Απόφαση...>>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ Πίνακας αδειών παραγωγής έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής Ετήσιου Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015
     Ανακοίνωση >>
     Πίνακας 1 >>
     Πίνακας 2 >>
Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Έκθεση Εφαρμογής της Σύμβασης Ααρχους 2017
Περισσότερες πληροφορίες...>>
Δημοσιοποιήθηκε ο οριστικός πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).
Περισσότερες πληροφορίες>>
5/3/2018 : Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δείτε την ΚΥΑ... >>
Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Προστασία από τη Λύσσα
Δείτε οδηγίες...>>
Νεοεισερχόμενες Σταθερές Εγκαταστάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020 - Υπόδειγμα έκθεσης υποβολής
Ενημερωτικό για προμηθευτές και εργαστήρια σχετικά με την κατ'εξαίρεση χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009.
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές εγκαταστάσεις 2013- 2020 ...
Συμπλήρωση του προκαταρκτικού Εθνικού Καταλόγου Κατανομής.>>
Δημοσιεύθηκε η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου...>>
Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Η σχετική Εγκύκλιος...>>
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)
Η σχετική Υπουργική Απόφαση...>>
Εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης έργου, τεύχους Προκήρυξης, διάθεσης πίστωσης...>>
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης"
Για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού...>>

 

 

 

 

 

 

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης σε συνέχεια της με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/41218/6140/28.06.2018
(ΑΔΑ: Ρ8Β44653Π8-2Α3) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επίπεδου διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)»


Δελτίο Υπερβάσεων Οριακών Τιμών Όζοντος


Ημερίδα - 5 Δεκεμβρίου 2018- Αστική Αναγέννηση για την αειφορία και την ανθεκτικότητα
Έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2017
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο - Προετοιμασία 6ης απονομής Βραβείου Τοπίου(2018-19) του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο εφαρμογής του Αρθ.11 «Βραβείο Τοπίου», της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, και λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα CM / Res (2017) 18 «Landscape Award Alliance of the Council of Europe», σχετικά με τη «Συμμαχία για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης», που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, απευθύνει προς όλους τους δικαιούχους: Περιφέρειες, Δήμους, ή Ενώσεις αυτών και προς τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα Τοπίου, πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για το Βραβείο Τοπίου (2018-2019) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

16η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
Η Σχολή των Αθηνών
Εκδήλωση στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

Τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.
Περισσότερες πληροφορίες... >>
 
Ανακοίνωση προς τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ
Πρόσκληση Life 2018

Ξεκίνησε στις 18 Απριλίου 2018, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE για χρηματοδότηση έργων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Φέτος για το υποπρόγραμμα Environment και για τα παραδοσιακά έργα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο θα γίνει υποβολή concept notes (max. 10 σελ.) και στο δεύτερο στάδιο η υποβολή full proposal.
Για το υποπρόγραμμα Climate Action η υποβολή θα γίνει σε ένα στάδιο (full proposal).

Προθεσμίες υποβολής των προτάσεων:

  • 12 Ιουνίου 2018: concept notes for Environment & Resource Efficiency
  • 14 Ιουνίου 2018: concept notes for Nature & Biodiversity
  • 05 Σεπτεμβρίου 2018: concept notes for Integrated Projects
  • 12 Σεπτεμβρίου 2018: full proposals for Climate Action 
  • Οκτώβριος 2018: πρόσκληση για υποβολή full proposals for Environment & Resources Efficiency, Nature & Biodiversity
  • 14 Μαρτίου 2019: full proposals for Integrated Projects

Περισσότερες πληροφορίες
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/april/index.htm#lifefunding
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GR

http://www.lifetaskforce.gr/index.php/el/

Δίκτυο Natura 2000

Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων των περιοχών του.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και για τα έργα επικαιροποίησης  των στοιχείων εδώ και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας. 

Στα παρακάτω links διατίθενται:

Έναρξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό  4,7εκατ. €, αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου, σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής καιθα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε εδώ καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής https://edaattikis.gr/gr/press.

Αναλυτικές λεπτομέρειες παρέχονται στην επίσημη προκήρυξη, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στην 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 11322, καθώς και στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΔΑ Αττικής.
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://wrm.ypeka.gr/. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης, συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία συμπλήρωσης των Εκθέσεων Αποβλήτων για το έτος 2017, οι φόρμες των οποίων είναι διαθέσιμες στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι η 31η Μαρτίου 2018. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο με τις “Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ” (http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_odigies_xrisis_v4.pdf) και τις “Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ” (http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/%CE%97%CE%9C%CE%91_faq_v4.pdf

Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις ακολουθείστε τη διαδρομή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....>>

 
       
Δεκέμβριος 2018
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 Facebook   Slideshare
Ηλεκτρονική Στοχοθεσία
 
  

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  

 

| | | | | |