παρέχεται από
ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ.)
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Διαβούλευση σχετικά με την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ένδικης προστασίας των πολιτών σε θέματα πρόσβασης στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Την 1η Ιανουαρίου 2015 τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός 517/2014 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Φθοριούχα αέρια του Θερμοκηπίου.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>
Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» 
Περισσότερες Πληροφορίες...>> 
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 7 Νοεμβρίου 2014 για το Νομό Κοζάνης και περιοχές της Αργολίδας και Αρκαδίας, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ (ΔΣ Νο 608/απόφαση 6  30.09.2014).
Δείτε την ανακοίνωση...>> 
Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα της ενίσχυσης των δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή 
Δείτε την ανακοίνωση...>>
ΕΦΔ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ - Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα 
Δείτε το αρχείο...>>
Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Εθνικού Επιτρόπου για την ελληνική συμμετοχή στη 14η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
Δείτε το αρχείο...>>
Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας
Δείτε την ΚΥΑ... >>
Δημοσίευση Εθνικού Πίνακα Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020
Ενημερωθείτε σχετικά...>>
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "14η Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας"
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Ανακοινώνεται η παράταση του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», με τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Οκτωβρίου 2013.

Τροποποίηση απόφασης και οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος
Χρήσιμες Ερωτήσεις / Απαντήσεις για το Πρόγραμμα

Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ορισμό περιορισμένου αριθμού ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα συνεπικουρούν τις θεματικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΚΑ για την Ελληνική Προεδρία
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Πρόσκληση προς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»
Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ...>>
Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση "οριστικού" Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ...>>
Διευκρίνιση στο Νόμο 4178/2013
Σε δικαιοπραξίες εν ζωή που συντάσσονται μετά τη δημοσίευση του ν. 4178/2013 (ήτοι την 8η Αυγούστου 2013) και έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο έως την έκδοση των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 30 του ως άνω νόμου Υπουργικών Αποφάσεων επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, οι οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή θα εκδοθούν.
Πρόσκληση αποσπάσεων 35 υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών
Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ...>>
Διευκρίνιση για την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου του Νόμου 3843/10 περί ημιυπαιθρίων
Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ...>>
Λήξη προθεσμίας για υπαγωγή στο Νόμο 4014/2011 περί Αυθαιρέτων 
Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ...>>
Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαΐκή πολιτική κλίματος και ενέργειας προς το έτος 2030 
Δημόσια Διαβούλευση...>>
Σχέδιο νόμου "Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα"
Δημόσια Διαβούλευση...>>
Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Έργου Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
Δείτε την ανακοίνωση...>>
Συμπληρωματική Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)
Σχετική απόφαση...>>
Τροποποίηση Απόφασης...>>
Περίληψη Απόφασης...>>
Προστασία από τη Λύσσα
Δείτε οδηγίες...>>
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στο "Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από Ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του βυθού και του υπέδαφούς του"  
Οδηγίες για τη διακίνηση καυσόξυλων
Νεοεισερχόμενες Σταθερές Εγκαταστάσεις στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020 - Υπόδειγμα έκθεσης υποβολής
Ενημερωτικό για προμηθευτές και εργαστήρια σχετικά με την κατ'εξαίρεση χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος σε εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009.
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο με τίτλο "Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας"
Δείτε το σχετικό έγγραφο...>>
Τροποποίηση της πρόσκλησης 1.13 του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α
Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με κωδικό 1.13 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια και υποδομές των ΟΤΑ Αʼ Βαθμού
Δείτε τη σχετική Υπουργική απόφαση...>>
Προκαταρκτική κατανομή Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίου του Θερμοκηπίου για σταθερές εγκαταστάσεις 2013- 2020 ...
Συμπλήρωση του προκαταρκτικού Εθνικού Καταλόγου Κατανομής.>>
Δημοσιεύθηκε η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  για την ορθή διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου...>>
Κατάλογος κριτών Διαγωνισμών Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μελετών Αστικού Σχεδιασμού και Έργων Διαμόρφωσης- Ανάπλασης Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων...
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση>>
Κατεβάστε τον κατάλογο>>
Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί
Επικύρωση αποτελέσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ΒΟΛΟΣ Χ 4...>>
Εξέλιξη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που διοργανώνονται από το ΥΠΕΚΑ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα...>>
Βραβεία και Εξαγορές...>>
Κατάλογος κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2012-2014...>>
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων κριτών...>>
Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Η σχετική Εγκύκλιος...>>
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)
Η σχετική Υπουργική Απόφαση...>>
Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις υδατοκαλλιέργειες
Το περιεχόμενο του Ειδικού Πλαισίου...>>
Εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης έργου, τεύχους Προκήρυξης, διάθεσης πίστωσης...>>
Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης"
Για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού...>>
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών
Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4030/2011...>>
Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο ισχύος ≤0,5MW...>>
Εγκύκλιος για την έκδοση απαλλακτικών βεβαιώσεων
Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ...>>
Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την
Κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το ν4014/2011...>>
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ
Για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων...>>
Εγκύκλιος και Τυποποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης
Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων...>>
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών δικαιωμάτων χρήσης νερού
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή...>>
Έκδοση ΚΥΑ για τη χημική ανάλυση των υδάτων
Σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ ...>>

 

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ NATIONAL BIODIVERSITY STRATEGY & ACTION PLAN

- Ομάδες Συντελεστών Εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (1999-2014)

- List of contributors National Biodiversity Strategy and Action Plan (1999-2014)

 - ΦΕΚ Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα  

 «Η Ελληνική Πολιτεία διαθέτει πλέον τη δική της Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της. Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια, η θεσμοθέτηση της Εθνικής μας Στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση της πολύτιμης βιοποικιλότητάς μας αποτελεί σήμερα πραγματικότητα.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων – Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Η ημερίδα "Το ΥΠΕΚΑ μετράει τις επιδόσεις του: Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων – Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων εφαρμογής του ν. 4014/2011 και την παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Παρουσιάσεις

Έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων - Τελετή υπογραφής συμβάσεων
Πορεία υλοποίησης του Νόμου 4014/11 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση  >>
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Δηλώσεων Αυθαιρέτων

Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι από τις 2-9-13 λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δηλώσεων αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων του Ν.4014/11 στο νέο Νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις πληρωμές και την χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

N.4178/2013: Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.
Περισσότερες Πληροφορίες...>>

Χωροταξικός Σχεδιασμός
Σε εφαρμογή του νόμου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ν.2742/99), το Υπουργείο έχει  αναθέσει με δημόσιους διαγωνισμούς  σε μελετητικά γραφεία και με χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων των 12 Περιφερειών της χώρας (εκτός Αττικής)....>>
Ενεργειακοί Επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ

Για θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπως: το νομικό πλαίσιο, τις αποφάσεις χορήγησης προσωρινών αδειών, τελευταία νέα, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες παρουσιάσεις ακολουθείστε τη διαδρομή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.....>>

Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση ‘οριστικού’ Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών...>>
Πρόσκληση για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή...>>
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (εύρεση ενεργειακού επιθεωρητή)...>>
Επικοινωνία - Πληροφορίες...>>

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Διαπιστώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια....>>
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ»
Η πρόσκληση 1.13 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ). Δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν έργα Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι) που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»....>>
Θέματα ΑΠΕ – Ενημέρωση Επενδυτών

Νέες Καταχωρήσεις:
-Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α' 214/02.10.2014), Άρθρα πέμπτο- όγδοο...>>
-Πόρισμα Α' φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών για την κατάρτιση των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς στο πλαίσιο έκδοσης Υπουργικής Απόφασης κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ν. 4203/2013 (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ...>>
-Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» ...>>
-Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235/01.11.2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ...>>
-Πίνακας 1: Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για ΦΒ σταθμούς ...>>
-Πίνακας 2: Τιμολόγηση Ηλεκτρική Ενεργειας από ΦΒ σταθμούς ...>>
Α. ΦΕΚ Απόφασης: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων». (ΜΑΙΟΣ 2013) ...>>
Β. ΦΕΚ Απόφασης: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», όπως ισχύει. (ΜΑΙΟΣ 2013) ...>>
Γ. ΦΕΚ Απόφασης: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/30.04.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1103/02.05.2013) με την οποία τροποποιήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. (ΜΑΪΟΣ 2013)...>>
Δ. ΦΕΚ Ν.4152/2013 (Α΄107) ((Παράγραφος Ι΄ - Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)....>>
Ε. ΦΕΚ Ν.4093/2012 (Α΄222) (Παράγραφος Ι.2 – Ρυθμίσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ)....>>
ΦΕΚ Απόφασης: «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α...>>
ΦΕΚ Απόφασης: «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς...>>
ΦΕΚ Απόφασης: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊ­κών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων...>>
ΦΕΚ Απόφασης: «Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999...>>

ΦΕΚ Απόφασης: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»....>>
ΦΕΚ Απόφασης: «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς»....>>
ΦΕΚ Απόφασης: «Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.»....>>
Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο ισχύος ≤0,5MW....>>
ΦΕΚ Απόφασης "Τροποποίηση ΚΥΑ αναφορικά με την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία"....>>
ΦΕΚ Απόφασης "Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος"....>>
ΦΕΚ Απόφασης "Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια"....>>
Λεπτομέρειες εφαρμογής Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις...>>
Έκθεση 2010 της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ...>>
Κατάσταση Aδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ έως τέλος Δεκεμβρίου 2010...>>

 
       
Μάιος 2015
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Facebook   Slideshare

 
 
  

 

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

    

 

 

| | | | | |