en-USel-GR

Νομικό πλαίσιο

Η νέα νομοθεσία θέτει ένα νέο πλαίσιο για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο και τεχνικά τεκμηριωμένο έλεγχο των κατασκευών, καθώς και την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και παρακολούθησης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο ν. 4030/2011 ΦΕΚ (Α΄249) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) χορηγούν:

  • την Έγκριση Δόμησης εντός πέντε (5) ημερών (μετά από έλεγχο μόνο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού),
  • την Άδεια Δόμησης εντός δύο (2) ημερών (με έλεγχο πληρότητας υποβολής των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών), με την οποία είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες. Οι παραπάνω μελέτες υποβάλλονται πλέον με αποκλειστική ευθύνη των μελετητών μηχανικών. Σχετικά έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. 7533/2012 (ΦΕΚ Β΄251) «Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης» με την οποία καθορίζονται τα νέα Έντυπα Δόμησης.

Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης.

Για τον ορισμό του Ελεγκτή Δόμησης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα μηχανικού προς την οικεία Υ.ΔΟΜ., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της κατασκευής. Η Υ.ΔΟΜ. στη συνέχεια ελέγχει τα στοιχεία του αιτήματος και διαβιβάζει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών το αίτημα ηλεκτρονικά στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, το οποίο μέσω του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, ορίζει με ηλεκτρονική κλήρωση τον Ελεγκτή Δόμησης για κάθε κατηγορία έργων και σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών ορίζει και ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ελεγκτή Δόμησης σχετικά με το είδος και την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

Ο Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει ηλεκτρονικά το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων για την αποδοχή ή μη του ορισμού του και σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων.

Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Δόμησης αποδεχθεί τον ορισμό του, το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και ηλεκτρονικά την οικεία Υ.ΔΟΜ, τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό για τη διενέργεια του ελέγχου.

Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται από τον Ελεγκτή δόμησης το σχετικό Πόρισμα Ελέγχου.

Από τις 18/1/2016 η παραπάνω διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος διαχείρισης του ελέγχου δόμησης.
Με την έκδοση της Κ.Υ.Α. 299/2014 (ΦΕΚ Β’57) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» καθορίζονται:

  • Ο αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης,
  • Ο ορισμός Ελεγκτών Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου,
  • Η αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων,
  • Το είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου, και
  • Τα Σχέδια Πορισμάτων Ελεγκτών Δόμησης.

Με το άρθρο 156 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται οι διατάξεις περί Ελεγκτών Δόμησης, ως προς:

  • Την επιβολή κυρώσεων σε μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  • Την κατάρτιση νέου  Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης, προϋποθέσεις εγγραφής κ.α.
  • Τη σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους καθώς επίσης και η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό Ελεγκτών Δόμησης είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων (Τ.Ε.Δ.Κ.) σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α’167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ.) συστάθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ν.3818/2010, με  αρμοδιότητα τον εντοπισμό των αυθαιρέτων κατασκευών στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2009 και την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης.

Η Ε.Υ.Κ. μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) με το άρθρο 28 του ν.4014/2011 και επιφορτίστηκε με την αρμοδιότητα εντοπισμού αυθαιρέτων κατασκευών και εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε όλη την επικράτεια. Ακολούθως, με την παρ. 13 του άρθρου 49 του ν.4030/2011 και το άρθρο 39 του ν.4067/2012 παρέμεινε στην Ε.Υ.Ε.Κ.Α. η αρμοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε χώρο αιγιαλού-παραλίας και περιήλθε εκ νέου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η αρμοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στις λοιπές περιοχές του άρθρου 28 του ν.4014/2011 (δάσος-δασική έκταση, αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, σε ρέμα κ.τ.λ.) με το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνδρομή της Ε.Υ.Ε.Κ.Α.

Στη συνέχεια, με τη ψήφιση του άρθρου 38 του ν.4178/2013, οι αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4178/2013 (αιγιαλό - παραλία, δάση - δασικές - αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, ρέματα, προστατευόμενες περιοχές, κοινόχρηστους χώρους κ.α.), εκτελούνται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης διοίκησης, με τη συνδρομή της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. ως προς το συντονισμό και την παρακολούθηση.

Με το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α’ 167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. μεταφέρονται στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των Επιθεωρήσεων Νοτίου και Βορείου Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno