Νομικό Πλαίσιο της Επιθεώρησης Μεταλλείων

Σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α΄167) του νέου οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πρώην Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος που λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες ελεγκτικές και με διαπεριφερειακή αρμοδιότητα διοικητικώς αυτοτελείς οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου, λειτουργούν πλέον ως δύο μονάδες επιπέδου Τμήματος ενταγμένες στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος (ENE) και στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος (EBE), αντίστοιχα, του ΣΕΠΔΕΜ.

Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων διέπονται κυρίως από τις διατάξεις:

α)    Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 274/1976 και, μεταγενέστερα, ιδίως με:

 • Το ν. 1428/1984, (ΦΕΚ Α΄43) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» και
 • Το ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α΄179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

β)    Του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/οικ.2223/23.5.2011 (ΦΕΚ Β΄1227).

γ)    Του ν. 669/1977 περί «Εκμεταλλεύσεως Λατομείων Μαρμάρων και Βιομηχανικών Ορυκτών», όπως τροποποιήθηκε με:

 • Το ν. 1428/1984, (ΦΕΚ Α΄43) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» και
 • Το ν. 4409/2016, (ΦΕΚ Α΄136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»

δ)    Του ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση Λατομείων Αδρανών Υλικών και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με:

 • Το ν. 2115/1993, (ΦΕΚ Α΄15) «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/1984 «εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις»
 • Το ν. 2702/1999, (ΦΕΚ Α΄70) «Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
 • Το ν. 4409/2016, (ΦΕΚ Α΄136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»

Επίσης, η Επιθεώρηση Μεταλλείων επιτηρεί την εφαρμογή της ακόλουθης εργατικής νομοθεσίας, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στις εξορυκτικές δραστηριότητες:

 • ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων»,
 • ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων»,
 • Κ.Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ),
 • π.δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας …», και
 • π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την Βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων κατά την Εργασία σε Συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391 ΕΟΚ και 91/183 ΕΟΚ».
bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno