ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009, έχει στόχο:

  • να καταγράψει το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας, που πρέπει να υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 517/2014 ή το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009, δηλαδή, το σύνολο των μονάδων εξοπλισμού με φορτίο >3Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή >5 τόνων ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και
  • να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των χειριστών τους με τα προβλεπόμενα στους ίδιους Κανονισμούς, σε ότι αφορά την τακτική συντήρηση, τις λοιπές τεχνικές εργασίες και εν γένει τα μέτρα πρόληψης διαρροών και εκπομπών των ελεγχόμενων αερίων.

Οι χειριστές του ανωτέρω εξοπλισμού έχουν υποχρέωση να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα των τακτικών ελέγχων, να αντιμετωπίζουν άμεσα τις βλάβες και να κάνουν επανέλεγχο, να εγκαθιστούν συστήματα εντοπισμού διαρροών και να φροντίζουν για τον τακτικό τους έλεγχο, να λαμβάνουν αποφάσεις για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μετατροπή μονάδων και τη διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών. Έχουν επίσης υποχρέωση να χρησιμοποιούν για τις ανωτέρω εργασίες αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς ή εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 517/2014 "χειριστής" εξοπλισμού είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία της μονάδας εξοπλισμού που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες. Ο χειριστής είναι ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης των μονάδων εξοπλισμού εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο ανωτέρω πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του έχει εκχωρηθεί ρητά σε τρίτο μέρος (π.χ σύμβαση με τεχνικό ή εταιρεία συντήρησης, συμβόλαιο με ενοικιαστή ακινήτου κλπ).

Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης εξοπλισμού αποτελεί έναν από τους δυο βραχίονες του «Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» και χρηματοδοτήθηκε από τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου για το έτος 2017, βάσει της παραγράφου δ’ του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 31541/2017 (ΦΕΚ/ Β’/2443) και του με α.π. ΕΚΠΑΑ 1337/20-11-2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Για την είσοδό σας στο Υποσύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Εξοπλισμού, ακολουθήστε τη διεύθυνση https://ods.fgases.ypen.gr/services.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno