en-USel-GR

Ήπιες Μορφές Βιώσιμης Κινητικότητας

Στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα

Το Σεπτέμβριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  παρουσίασε το Πράσινο Βιβλίο με κυρίαρχο στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτισμού για την αστική κινητικότητα (GREEN PAPER – Towards a new culture for urban mobility). Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί τη θέση της Ε.Ε. ότι τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας δεν μπορεί να  είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά είναι ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε Κοινοτικό επίπεδο αφού   αποτελούν μία από τις βασικές παραμέτρους για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων.

Στην έννοια της Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνεται το σύνολο των πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην εφαρμογή βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων με κυρίαρχο άξονα μεταξύ άλλων τη βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνίας και την προαγωγή των ήπιων  μορφών μετακίνησης, βάδισμα και ποδήλατο, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της υγείας και εν γένει της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με βάση το Πράσινο Βιβλίο πραγματοποιήθηκε ανοικτή διαβούλευση προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους πολίτες, φορείς και κυβερνήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η υιοθέτηση Σχεδίου Δράσης για την Αστική Κινητικότητα  στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Το σχέδιο δράσης μπορεί να αναζητηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ διατύπωσε τη στρατηγική του για την Αστική Κινητικότητα με βάση τις προτάσεις της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό.  Οι βασικές κατευθύνσεις της  προταθείσας στρατηγικής είναι:

 • Ενιαίος χωροταξικός/πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός.
 • Διαχείριση της κυκλοφορίας
 • Αναπλάσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης
 • Τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον

Τα προτεινόμενα μέτρα στο πλαίσιο των βασικών κατευθύνσεων για την Αστική Κινητικότητα είναι τα εξής:

1. Ενιαίος Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός 

Για να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές πόλεις τη βεβαρημένη πολεοδομική και συγκοινωνιακή ιστορία τους, είναι απαραίτητη μια συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού που θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας με έμφαση στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι:

 • Εναρμόνιση των χρήσεων γης με το είδος των συγκοινωνιακών υποδομών
 • Ιεραρχημένη Ανάπτυξη Υποδομών
 • Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου
 • Προώθηση Θεσμικών Ρυθμίσεων για Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό

2. Διαχείριση Κυκλοφορίας

Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των Ι.Χ. στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, οι κάτοικοι τους έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μετακίνηση με Ι.Χ. θα είναι συνεχώς και πιο αργή και η μόνη αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κυκλοφορίας είναι εκείνη που προωθεί και υποστηρίζει συστηματικά τις μαζικές μετακινήσεις αντί της κυκλοφορίας των Ι.Χ. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι:

 • Προτεραιότητα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Έξυπνη κυκλοφορία
 • Ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης
 • Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας

3. Αναπλάσεις για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης

Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις ελληνικές  πόλεις  είναι απαραίτητη μια πολιτική αναπλάσεων για ήπιες μορφές μετακίνησης, όπου θα αποδοθεί σημαντικός ωφέλιμος χώρος στους πεζούς και στους ποδηλάτες. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι:

 • Υποδομές για ήπιες μορφές μετακίνησης
 • Ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης

4. Τεχνολογίες και Μέτρα για το Περιβάλλον

Για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων ρύπανσης των  ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων είναι απαραίτητη μια πολιτική τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με έμφαση στη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων με νέα καθαρότερα οχήματα. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι:

 • Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα οχήματα  
 • Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα καύσιμα
 • Περιβαλλοντική Τιμολόγηση Ι.Χ. στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». (π.χ. τέλη κυκλοφορίας, τέλη στάθμευσης, διόδια αυτοκινητοδρόμων και πόλεων).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει θέσει ως βασικό του στόχο την προαγωγή της πράσινης ανάπτυξης. Κατά συνέπεια το Υπουργείο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έχει εντάξει στις βασικές του προτεραιότητες την υιοθέτηση πολιτικών,  την εφαρμογή μέτρων και την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ακολουθώντας κατά το δυνατόν τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Αστική Κινητικότητα της Ε.Ε.

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno