en-USel-GR

Πολιτικές και Πρότυπα

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Όψεων Ιδιωτικών Κτηρίων

Νομοθεσία – Εφαρμογή Προγραμμάτων Αποκατάστασης Κτηρίων

Η δυνατότητα επιχορήγησης ιδιωτών για το σκοπό της αποκατάστασης και συντήρησης των όψεων των κτηρίων, θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 14, παρ. 3 του Ν.3044/02 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 197 Α΄/27.8.2002), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παρ. 14 του Ν.3212/03 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003) και εξειδικεύτηκε με τις ΚΥΑ με αριθμούς α) 21585/27.5.03 (ΦΕΚ 734 Β΄/10.06.2003) και β) 27124/27.07.2007 (ΦΕΚ 1358 Β΄/1.8.2007). Η εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων είναι δυνατή, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις σε περιοχές:

 • των παρ. 1 και 7 του άρθρου 7 του Ν.2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄).
 • για τις οποίες έχει εγκριθεί προκαταρκτική ή οριστική μελέτη ανάπλασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του Ν.2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124 Α΄/13.06.1997).
 • που κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ως «περιοχές αισθητικής αναβάθμισης».

Το θεσμικό αυτό πλαίσιο υπαγορεύθηκε κατ’ αρχήν από την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος της αισθητικής αναβάθμισης της εικόνας του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του έτους 2004, είναι όμως διαρκούς ισχύος έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων σε όλη την χώρα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και το υπαγορεύουν οι τοπικές ανάγκες και συγκυρίες.

Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, με το προϊσχύον της 27124/27.7.07 Κ.Υ.Α. θεσμικό πλαίσιο, είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών σε οδικούς άξονες και σε περιοχές Ολυμπιακού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2947/2001, κατά το χρονικό διάστημα 2003 -2004, με πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Προγράμματα τεσσάρων Δήμων σε περιοχές της διοικητικής τους αρμοδιότητας που κηρύχθηκαν ως «περιοχές αισθητικής αναβάθμισης» και με δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό κάθε Δήμου. Οι Δήμοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
  • Δήμος Αθηναίων: απόφαση με αριθμό 160790/4173/4.11.2003 (ΦΕΚ 1644 Β΄).
  • Δήμος Αμαρουσίου: απόφαση με αριθμό 139878/3142/ 27.4.2004 (ΦΕΚ 397 Δ΄).
  • Δήμος Πατρέων: αποφάσεις με αριθμούς 100322/426/ 22.2.2005 (ΦΕΚ 257 Δ΄) και 18609/20.6.2007 (ΦΕΚ 318Δ΄).
  • Δήμος Κοζάνης: απόφαση με αριθμό 162917/1266/5.7.2006 (695 Δ΄).

Προκειμένου να διευρυνθεί η δυνατότητα εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών σε όλη την χώρα, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 27124/27.7.07 Κ.Υ.Α, με την οποία η οικονομική υποστήριξη των δράσεων αυτών συνδέθηκε με τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επιπλέον η Κ.Υ.Α. καθορίζει νέα διαδικασία και κριτήρια για την κήρυξη περιοχών αισθητικής αναβάθμισης. Στη διαδικασία αυτή η Περιφέρεια έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης συνολικών κατά το δυνατόν προτάσεων για τους Δήμους και Κοινότητες της διοικητικής τους αρμοδιότητας και εφόσον προβλέπεται η χρηματοδότηση των προγραμμάτων να γίνεται από τα ΠΕΠ, της εξασφάλισης των αναγκαίων από τα ΠΕΠ πόρων. Το ΥΠΕΚΑ έχει την ευθύνη της κήρυξης περιοχών ως «περιοχών αισθητικής αναβάθμισης» και της παροχής οδηγιών στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την εφαρμογή του προγράμματος. 

Εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ. αρμόδια Διεύθυνση είναι:

Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων
Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
Λεωφ. Κηφισίας 125-127
115 24 Αθήνα

Πληροφορίες:
Ρ. Τσιρογιάννη 210 692 2922
Δ. Διονυσόπουλος 210 692 5908
Γ. Παπαφίλης 210 692 7891

Προώθηση της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής στο κτίριο και ιδιαίτερα στην κατοικία

Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της εφαρμογής της «πράσινης» ενέργειας κύρια στην κατοικία με τα νέα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Με την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ στον τομέα της κατοικίας, στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων.

Βασική παράμετρος για τον σχεδιασμό των κτιρίων θεωρείται η τήρηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στην κατασκευή κτιρίων προσαρμοσμένων στ τοπικό κλίμα και στο φυσικό περιβάλλον και ικανοποιούν τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό, με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση συμβατικών πηγών ενέργειας, διατηρώντας τα κατάλληλα επίπεδα θερμικής και οπτικής άνεσης όλο το χρόνο.

Οι Αρχές – Κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχουν οι προδιαγραφές του Προγράμματος, προκειμένου η μελέτη και η κατασκευή των κτιρίων να διέπεται από το πλαίσιο του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού έτσι ώστε να εξοικονομείται συμβατική ενέργεια, περιγράφονται ως εξής:

Αρχές Σχεδιασμού

Από την αρχή του σχεδιασμού των κτιρίων πρέπει να εξετασθούν όλες οι δυνατότητες για ορθολογική χρήση ενέργειας, βέλτιστη αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του τοπικού κλίματος και των διαθέσιμων φυσικών πόρων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εξέταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Μελέτη της τοπογραφίας (ανάγλυφο εδάφους, θέας, γειτονικών εμποδίων - κτισμάτων, βλάστησης) της χρήσης που θα έχει το κτίριο, των παραμέτρων του τοπικού κλίματος της περιοχής όπως θερμοκρασία, υγρασία, διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία, ένταση και διεύθυνση ανέμων και τη μελέτη τρόπων εκμετάλλευσής τους, σε σχέση με τη χρήση ενέργειας και το εσωτερικό περιβάλλον (έλεγχος ηλιασμού και σκιασμού, έλεγχος δυναμικού περιμετρικής δενδροφύτευσης).
 • Βέλτιστη τοποθέτηση των κτιρίων στο οικόπεδο με την επιλογή ευνοϊκού προσανατολισμού τους.
 • Επιλογή κατάλληλου σχήματος του κελύφους των κτιρίων.
 • Λήψη κατάλληλων σχεδιαστικών μέτρων, όπως ορθολογικός σχεδιασμός ανοιγμάτων, με τη βέλτιστη διαστασιολόγηση (μικρά στο βορρά, μεγάλα στο νότο), ποιότητα υαλοπινάκων και χρήση κουφωμάτων για τη συλλογή ή και αποφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας, τη μέγιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού και αερισμού, κλπ.
 • Εξέταση της πλέον αποδοτικής θερμοπροστασίας των κτιρίων με την επιλογή και βέλτιστη τοποθέτηση κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών ικανού πάχους και τη χρήση δόκιμων υλικών και στοιχείων με ικανή θερμοχωρητικότητα για τη συγκράτηση των ηλιακών κερδών κατά την χειμερινή περίοδο και την αποφυγή υπερθέρμανσης το καλοκαίρι.
 • Διασφάλιση επαρκούς ηλιοπροστασίας με κατάλληλους τρόπους σκίασης στα ανοίγματα προς το νότο με σκοπό να αποφεύγονται φαινόμενα υπερθέρμανσης κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και εξασφάλιση φυσικού δροσισμού των κτιρίων κατά τις θερμές περιόδους με τη χρήση τεχνικών νυχτερινού αερισμού των χώρων των κτιρίων.
 • Εξέταση εφαρμογής των πλέον δόκιμων παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και φυσικού φωτισμού για: (α) την μεγιστοποίηση της συγκέντρωσης θερμότητας και την απόδοσή της στους κτιριακούς χώρους, (β) την ελαχιστοποίηση των θερμικών φορτίων κατά την περίοδο ψύξης και (γ) τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και φωτισμού και λοιπών χρήσεων με την προϋπόθεση διασφάλισης συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης.
 • Εξέταση κατά προτεραιότητα μέτρων που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων (λειτουργία, κατεδάφιση) με φιλικά στο περιβάλλον κατασκευαστικά υλικά και εξοπλισμό.

Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα

Για την εξασφάλιση της υγιεινής διαβίωσης στο εσωτερικό των κτιρίων, ειδικότερα αυτών του τριτογενή τομέα, και τη διασφάλιση ποιότητας του εσωτερικού αέρα στους κλειστούς χώρους, θα πρέπει να ελέγχονται ποιοτικά – κατά το σχεδιασμό – η παραγωγή ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων, η ποιότητα του εξωτερικού αέρα, η συγκέντρωση ρύπων σε σχέση με τις επικρατούσες θερμικές συνθήκες στον εσωτερικό χώρο, το είδος των δομικών υλικών, χρωμάτων ,επίπλων, κλπ. σε σχέση με την δραστηριότητα, η επάρκεια του φυσικού αερισμού και η γενική ποιότητα της κατασκευής.

Τεχνητός Φωτισμός

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ο κατάλληλος σχεδιασμός των φωτιστικών σωμάτων, η χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων για το φωτισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και να εξετάζεται η χρήση μικρών αυτόνομων Φ/Β πανέλων. Επίσης θα πρέπει να γίνεται επιλογή αποδοτικών Η/Μ εγκαταστάσεων γενικότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων και να υπάρχει πρόβλεψη συστήματος ελέγχου των αντίστοιχων καταναλώσεων.

Κατασκευαστικά Υλικά

Τα υλικά αλλά και οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή των κτιρίων θα πρέπει να είναι οι πλέον σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον, χωρίς εκπομπές επιβλαβών ουσιών ή άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις με απαγορευμένα υλικά με αυξημένη τοξικότητα, όπως προϊόντα από αμίαντο, τοξικά χρώματα ή υλικά επιστρώσεων με μεγάλη τοξικότητα, υλικά με PVC κλπ.
Θα πρέπει να συνταχθεί και Οδηγός – Κατάλογος χρήσης υλικών και τεχνολογιών για την κατασκευή των κτιρίων.

Διαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματος στον εξωτερικό χώρο των κτιρίων

Η διαμόρφωση του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων πρέπει να ικανοποιεί βασικές λειτουργίες για τη βελτίωση του μικροκλίματος, που συμβάλλει στην άμβλυνση των καιρικών συνθηκών όλο το χρόνο και τη δημιουργία θερμικής άνεσης στους υπαίθριους χώρους, αλλά και στην καλή ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων. Ειδικότερα:

 • Κατάλληλα κατασκευαστικά υλικά για την επίστρωση των εξωτερικών χώρων, που είναι απολύτως φιλικά στο περιβάλλον.
 • Προστασία από τους βόρειους ανέμους, ήλιο το καλοκαίρι και ηχορύπανση, με κατάλληλη φύτευση (ψηλά αειθαλή φυτά κατά μήκος των βόρειων όψεων για προστασία από τους ψυχρούς ανέμους και φυλλοβόλα ή / και αναρριχώμενα κατά μήκος των νότιων, νοτιοανατολικών και νοτιοδυτικών όψεων).

Φύτευση τμημάτων δωμάτων – στεγών 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό του CO2, και γενικότερα την βελτίωση της «ΕΙΚΟΝΑΣ» του αστικού τοπίου, δίνεται έμφαση κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων στον συνδυασμό φύτευσης των στεγών και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .

Εξοικονόμηση νερού - Ανακύκλωση

Ένταξη συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων για χρήση στους χώρους υγιεινής, για την καθαριότητα των χώρων, για πυρόσβεση, για πότισμα κλπ. καθώς και πρόβλεψη για ένταξη συστημάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Κανονιστικές Ρυθμίσεις - Κίνητρα 

Θα πρέπει να προταθούν Κανονιστικές Ρυθμίσεις στον ΓΟΚ για Βιοκλιματικά Κτίρια σε εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ καθώς και εφαρμογή «πιλοτικής μελέτης»

Δράσεις Ευαισθητοποίησης του Κοινού

Προτάσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για την ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια (Υλικό πληροφόρησης σε έντυπα, αφίσες, τηλεοπτικά σποτ κλπ.) με τελικό υπόδειγμα για κάθε περίπτωση.

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Έγκριση τύπων λυόμενων και προκατασκευασμένων κατοικιών

Για την έγκριση τύπων λυόμενων και προκατασκευασμένων κατοικιών απαιτούνται:

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έγκρισης τύπου ή τύπων λυόμενης ή / και προκατασκευασμένης κατοικίας.
 • Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Πλήρης στατική μελέτη βάσει του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ).
 • Μελέτη θερμομόνωσης.
 • Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπου απαιτείται.
 • Μελέτη πυροπροστασίας - πυρασφάλειας.
 • Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης,
 • Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών που αποδεικνύουν τον λυόμενο χαρακτήρα της κατασκευής, στοιχεία συνδεσμολογίας των πανέλων και των άλλων προκατασκευασμένων στοιχείων, τρόποι τοποθέτησης, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης.
 • Τεχνική έκθεση και περιγραφή.

Κατά την διαδικασία εξετάζονται:

 • Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών κτιριολογικών διατάξεων και των προδιαγραφών ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Έλεγχος των επί μέρους κατασκευαστικών λεπτομερειών.
 • Έλεγχος των στατικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς.
 • Έλεγχος θερμομόνωσης, εγκαταστάσεων και μελέτης πυροπροστασίας πυρασφάλειας.
 • Έλεγχος πιστοποιητικών υλικών κατασκευής.
 • Συμπληρωματικά στοιχεία εφόσον απαιτούνται για την τεκμηρίωση του κατασκευαστικού συστήματος, καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας, μετά από τους επί μέρους προκαταρκτικούς ελέγχους.
 • Εισήγηση της υπηρεσίας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) για σχετική γνωμοδότηση.
 • Έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης τύπου. 

Διάρκεια ισχύος 

Οι αποφάσεις έγκρισης τύπων ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν μεταβάλλονται οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τις επιμέρους μελέτες. 

Η έγκριση τύπου λυόμενης κατοικίας είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της 29.08.1996 (ΦΕΚ 1032 Δ’ / 11.09.1996) που διέπει τα σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης. Για τύπους προκατασκευασμένων κατοικιών η έγκριση είναι προαιρετική. Μία κατοικία θεωρείται προκατασκευασμένη όταν για την κατασκευή της χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία ή τμήματα για τον φέροντα οργανισμό και τις επιφάνειες πλήρωσης. Εφόσον από τις επί μέρους σχετικές μελέτες αποδεικνύεται ότι ο τύπος αποσυναρμολογείται χωρίς να προκαλούνται φθορές στα επί μέρους στοιχεία της κατασκευής, είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται ως τύπος λυόμενης κατοικίας. 

«Σχεδιάζοντας για όλους»

Γενικές Οδηγίες για Ποδηλατοδρόμους

Ο όρος Άτομα με Αναπηρία, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, συνέστησε ομάδες εργασίας από τεχνικούς - εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και φορέων, οι οποίες, με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου κα Αργυρώ Λεβέντη ΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα 1986 - 1990, συνέταξαν τις "Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ". Οι οδηγίες αυτές αποβλέπουν συγχρόνως και στην εξυπηρέτηση και ασφαλή κίνηση όλων των χρηστών.

Οι ομάδες εργασίας αποτελούνταν από τους εξής: 

 • Ιωάννης Αδάμος ΑΜ, Γιώργος Ανδρουλιδάκης ΑΜ, Κορίνα Αργυροπούλου ΑΜ, Πέπυ Βρούχα ΑΜ, Νικος Γερομήτσος ΑΜ, Μαργαρίτα Δαμασκηνού ΑΜ, Αδάμ Δανέλης ΠΜ, Ιωάννα Ζάννου ΑΜ, Μαριάννα Ζώρα ΑΜ, Μάρκος Κατσιώτης ΑΜ, Αλκιβιάδης Κιλίμης ΠΜ, Αντώνης Κοντέας ΑΜ, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος ΑΜ, Δημήτρης Μπάτσος ΑΜ, Κωνσταντίνα Μπερδούση ΑΜ, Νάση Ξαναλάτου ΑΜ, Ιωάννα Παγκάλου ΑΜ, Εύα Πάικου ΑΜ, Πόλυ Παπαγεωργίου ΑΜ, Κατερίνα Παπαμιχαήλ ΑΜ, Δημ. Παπαπετρίδης ΗΜ, Μαρία Παπαχρήστου ΑΜ, Ιωάννης Πολυχρονίου ΑΜ, Αλεξάνδρα Ράδου ΑΜ, Σπύρος Σαμαρτζόπουλος ΑΜ, Μαρία Σκουλά ΑΜ, Παν.Σταθόπουλος ΑΜ, Κατερίνα Τοκατλίδη ΑΜ, Αντώνης Φρατζιάκομο ΑΜ, Βασίλης Χαρτουμπέκης αστυν. Α', Διονύσης Χίλιος ΜΜ, Μαρίλη Χριστοφή ΤΜ.

Οι «Οδηγίες Σχεδιασμού» επικαιροποιήθηκαν το έτος 1996 και το έτος 1997 δημοσιεύθηκαν σε τεύχος με τίτλο «Σχεδιάζοντας για όλους».
Οι οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους μελετητές, επισημαίνεται όμως ότι έχουν νομοθετηθεί ρυθμίσεις μεταγενέστερες του χρόνου σύνταξης των οδηγιών, οι οποίες κατισχύουν και πρέπει πρωτίστως να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό. Τέτοιες διατάξεις είναι:

 • το άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου αυτού εκδόθηκαν:

 • Η με αρ. 52487/ 16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε υφιστάμενα κτήρια»
 • Η με αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Το ΥΠΕΚΑ μέσω του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ και της διαρκούς Επιτροπής Προσβασιμότητας, μεριμνά για τη βελτίωση των οδηγιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των μελετητών, των επιβλεπόντων, των κατασκευαστών και γενικά όλων των χρηστών, με υποδείξεις για τη βελτίωση ή τροποποίηση των οδηγιών.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία επεξεργασίας και εμπλουτισμού σημείων και σκαριφημάτων  των παραπάνω Οδηγιών με την υποχρέωση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, δημιουργίας ειδικής σελίδας για την πρόσβαση σε αυτή Ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 «Διαύγεια» άρθρο 6, παρ.6 για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων (ελάχιστη απαίτηση με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),W3C-WAI, έκδοση 2.0, στο επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ»).

Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ


Επικοινωνία

Γραφείο Μελετών για ΑμεΑ Τηλέφωνο Φαξ
Κυριακόπουλος Κων/νος, Αρχιτέκτονας 210 6475113 210 6424854
Χολέβα Λενούσα, Αρχιτέκτονας 210 6430201  
Ρούσου Καρμελίνα, Κοινωνιολόγος   210 6475115  

 

 

 

 

                               
           

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar