3η - Διαχειριστική συνάντηση του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2

Τοποθεσία : Poseidonia Beach Hotel, Λεμεσός Κύπρου, 10- 12/06/2019 

Σε συνέχεια της 2ης συνάντησης διαχείρισης της πράξης  που είχε λάβει χώρα στην Αθήνα, (12 -13 Ιουνίου 2019), πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου στις 10, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019, η 3η Συνάντηση Διαχείρισης των δικαιούχων της πράξης: Διασυνοριακή συνεργασία για εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Η πράξη εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A GR-CY 2014-2020 (MIS Code: 5033073, PIP Code:2018ΣΕ16160004) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Την ευθύνη διοργάνωσης της 3ης Διαχειριστικής συνάντησης του ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 είχε ο ΚΔ της Πράξης, Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου (ΚΔ/ΥΦΥΝ). Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι δικαιούχοι της Πράξης καθώς και ο Σύμβουλος Διαχείρισης του ΚΔ/ΥΦΥΝ, (Aspon Consulting ltd ).

 

Στην 3η Συνάντηση Διαχείρισης των δικαιούχων της πράξης ΘΑΛ-ΧΩΡ 2, το ΥΠΕΝ εκπροσωπήθηκε από την  κ. Ευγενία Λάγιου, στέλεχος του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (άτομο επαφής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης και μέλος της ΟΕ1 Δημοσιότητας και Πληροφόρησης), την κ. Άννα Σπυροπούλου, στέλεχος του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού (αναπληρωματικό άτομο επαφής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), τον κ. Βασίλη Γκέκα, Προϊστάμενο Τμήματος Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών (τακτικό μέλος της ΟΕ2 Γεωχωρικών Δεδομένων), όπως ορίστηκαν με την με Α.Π.ΥΠΕΝ /ΓρΥΦΧΑΠ /111409/ 888/ 29.11.2019 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΝ σύμφωνα με την Οργανωτική Δομή και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της πράξης ΘΑΛ ΧΩΡ 2 .

Κατά την 1η ημέρα εργασιών της συνάντησης, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, ο κ. Κυριάκος Αλιούρης, Γεν. Δ/ντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος-ΚΔ/ΥΦΥΝ), καλωσόρισε όλους τους δικαιούχους της πράξης, κήρυξε την έναρξη των εργασιών και σημείωσε την σημαντικότητα της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς την υλοποίηση των παραδοτέων. Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή της διενέργειας εξαμηνιών συναντήσεων διαχείρισης στην επίλυση τυχόν προβλημάτων και στον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών κάθε δικαιούχου, με στόχο την επιτυχή, έγκαιρη και ομαλή υλοποίηση της Πράξης «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση διαχειριστικών θεμάτων της πράξης από τον ΚΔ και τον σύμβουλο διαχείρισης (Aspon Consulting Itd), σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες της εγκεκριμένης ημερήσιας διάταξης της συνάντησης και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικές με τεχνικά θέματα της πράξης και τον αντίστοιχο απαιτούμενο συντονισμό μεταξύ των εταίρων. 

Κατά τη 2η ημέρα εργασιών της συνάντησης, έγινε παρουσίαση και συζήτηση για τις θεματικές ενότητες που αφορούν στην πρόοδο εργασιών κάθε εταίρου, τις μελλοντικές ενέργειες καθώς και παρουσίαση της πορείας εργασιών των τριών θεματικών ομάδων εργασίας της Πράξης. Εκ μέρους του δικαιούχου Δ5/ΥΠΕΝ η κ. Α. Σπυροπούλου σε εκπροσώπηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ), 1ου επιπέδου-διοικητικού, έκανε την Παρουσίαση της Προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου/ Μελλοντικές ενέργειες, ενώ η η κ. Ε.Λάγιου έκανε την Παρουσίαση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 2ου επιπέδου-επιχειρησιακού, ΟΕ3 - Εργαλείων Πολιτικής και Στρατηγικής, σε εκπροσώπηση της Γ.Δ/ντριας Χωρικού Σχεδιασμού κ. Γ.Κοτίνη και της Δ/ντριας Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Φ. Στεφανή. Μεταξύ των Αποφάσεων που πάρθηκαν επισημαίνεται ο Προγραμματισμός Διοργάνωσης της 1ης Ημερίδας Διαβούλευσης με ευθύνη του ΚΔ και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους δικαιούχους –περί τα τέλη Μαρτίου- με στόχο την παρουσίαση των δεδομένων για τον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο που έχουν συλλεχθεί ή επικαιροποιηθεί από όλους τους δικαιούχους.

 

Κατά την 3η ημέρα των εργασιών της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της συνολικής προόδου της Πράξης ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, έγιναν επισημάνσεις από τον ΚΔ σχετικά με τεχνικά θέματα και θέματα συντονισμού των εργασιών όλων των δικαιούχων.
Κλείνοντας τις εργασίες της 3ης Συνάντησης Διαχείρισης ο κ. Κ. Αλιούρης, ΚΔ/ ΥΦΥΝ, ευχαρίστησε όλους τους δικαιούχους για την εποικοδομητική και ουσιαστική παρουσία τους στη συνάντηση και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την μελλοντική ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των σχετικών με το  έργο δεσμεύσεων από όλους τους δικαιούχους.
Η επόμενη 4η συνάντηση διαχείρισης θα διοργανωθεί από το  δικαιούχο ΥΠΕΝ/Δ5  στις αρχές Ιουλίου 2020 στην Ελλάδα και σε τοποθεσία που θα καθοριστεί σε μετέπειτα στάδιο.

3η Τεχνική συνάντηση των ΟΕ2 Γεωχωρικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της 3ης διαχειριστικής συνάντησης ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 διοργανώθηκε από τον Κύριο Δικαιούχο της Πράξης, ΚΔ/ΥΦΥΝ η 3η Τεχνική συνάντηση των ΟΕ2 Γεωχωρικών δεδομένων όλων των εταίρων, με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων  και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των ΟΕ2 των εταίρων, στο στόχο υλοποίησης  των Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων  και των εφαρμογών webGIS της πράξης. Η Τεχνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10.12.2019  και πριν την έναρξη της 3ης διαχειριστικής συνάντησης. Στην τεχνική συνάντηση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ5/ΥΠΕΝ) εκπροσωπήθηκε από τον κ. Β.Γκέκα.

 

Mεταξύ των Αποφάσεων που πάρθηκαν στην 3η Τεχνική συνάντηση των ΟΕ2Γεωχωρικών δεδομένων, επισημαίνονται:

  1. Το ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα της πράξης ΘΑΛ-ΧΩΡ  και ως εκ τούτου, οι κατηγορίες των δεδομένων οι οποίες θα είναι κοινές για όλους τους δικαιούχους στο βαθμό που υπαγορεύεται από το διασυνοριακό χαρακτήρα της πράξης, θα δημιουργηθούν με βάση τα αποτελέσματα της πράξης ΘΑΛ-ΧΩΡ (2007-2013)
  2. Με στόχο την διασυνοριακότητα της πράξης, τα δεδομένα των δικαιούχων θα εισαχθούν σε ένα κοινό WEB GIS
  3. Για καλύτερο συντονισμό και οργάνωση, θα πραγματοποιείται μηνιαία διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των δικαιούχων της ΟΕ2, κατά την οποία θα συμμετέχουν τα αρμόδια άτομα που έχουν οριστεί ως σημείο επαφής

1η επίσημη Ημερίδα Πληροφόρησης της Πράξης «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»

Η 1η επίσημη Ημερίδα Πληροφόρησης της πράξης «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», στο πλαίσιο του παραδοτέου ΠΕ 2.1.1. Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, διοργανώθηκε από τον ΚΔ/ΥΦΥΝ και πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της 3ης Διαχειριστικής συνάντησης (Πέμπτη 12.12.2019 απόγευμα). Κατά την 1η επίσημη Ημερίδα Δημοσιότητας, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, απηύθυνε xαιρετισμό  η Υφυπουργός  Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κύπρου, κα. Νατάσα Πηλείδου, ακολούθησε παρουσίαση της Πράξης ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 από τον κ. Κυριάκο Αλιούρη (ΚΔ/ΥΦΥΝ) και σύντομη παρουσίαση προόδου εργασιών αναφορικά στο οικονομικό αντικείμενο από τους Κύπριους δικαιούχους, κ. Νικόλα Ιωάννου (ΚΔ/ΥΦΥΝ), κ. Γιώργο Κοκόση (Δ2/ΤΚΧ), κ. Χριστόδουλο Μέττα (Δ3/ΤΕΠΑΚ) και κ. Γ. Γεωργίου (Δ4/ΠΚ-ΩΚ). Ακολούθησε Συζήτηση και σύντομη  Δεξίωση.

Για την 1η επίσημη ημερίδα δημοσιότητας εκδόθηκε από τον ΚΔ/ΥΦΥΝ  σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

 

 

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno