παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
φωτ: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 Βασικός άξονας προτεραιοτήτων είναι η ενίσχυση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης που θα εγγυάται παράλληλα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και νέες θέσεις εργασίας
 
Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) συντονίζει και υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και επίπεδο ΟΤΑ, με σκοπό την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας και την ενδυνάμωση της συμμόρφωσης στην κείμενη νομοθεσία, ώστε αφενός να προστατεύεται το περιβάλλον, λαμβάνοντας έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης, αφετέρου να τηρούνται οι ενεργειακοί στόχοι και ειδικότερα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Εργαλείο μας ο έλεγχος και η επιθεώρηση
 
Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι δύσκολος γιατί συχνά έρχεται αντιμέτωπος με διαφορετικά συμφέροντα και δυνάμεις που αντιστρατεύονται το περιβάλλον. Έτσι είναι απολύτως αναγκαία η διαμόρφωση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών και συναινέσεων που είναι δυνατή μόνο μέσω της ενεργοποίησης των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν συλλογικά, με δυναμικό και αποφασιστικό τρόπο. Το ΥΠΕΚΑ έχει ανοίξει διάλογο με την κοινωνία των πολιτών σε μια προσπάθεια ουσιαστικής ενημέρωσης, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση που καθιστά τον πολίτη ενεργό.
Η ενημέρωση του κοινού και το φόρουμ διαλόγου θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας με τους ενεργούς πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και στη διαφάνεια, στην ελεύθερη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και κυρίως στην κατοχύρωση μιας διαρκούς, αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης, η οποία και στηρίζει το έργο μας.
 
Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήθηκε με το Ν. 3818/2010 για την «προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/2010) ως ενιαίος διοικητικός τομέας του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και ΟΤΑ.
 
Βασικός άξονας προτεραιοτήτων είναι η ενίσχυση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης που θα εγγυάται παράλληλα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και νέες θέσεις εργασίας.
 
Ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή, για πρώτη φορά στη χώρα, της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (Προεδρικό Διάταγμα 148/2009), μέσω του αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 148/2009. Το ΣΥΓΑΠΕΖ συντονίζει τις Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) που έχουν συγκροτηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
 
Σε θέματα ενέργειας, η Ειδική Γραμματεία έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», ιδίως δε της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
 
Άμεσα μέτρα θα ληφθούν επίσης για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τη λειτουργία και κατασκευή έργων και δραστηριοτήτων, την προστασία των δασών και δασικών οικοσυστημάτων της Ανατολικής Αττικής από τις αυθαίρετες κατασκευές, την εξοικονόμηση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 
Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:
  • Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), που έχει συγκροτηθεί με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α/2001) και το Προεδρικό Διάταγμα 165/2003 «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 137/Α/2003) με το οποίο καθορίστηκε η διοικητική της δομή.
  • Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων η οποία συστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ως τμήμα της Ε.Υ.Ε.Π.
  • Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, που συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη
  • Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και συγκροτήθηκε διοικητικά και οργανωτικά με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)».
  • Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης, που προβλέπεται από το αρθ .16 του ν. 4030/2011.   
Παρουσιάσεις Workshop
Πρόσκληση Ημερίδας
Πρόγραμμα Ημερίδας
Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) - Μείωση Ρύπων
Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη σε εθνικό επίπεδο
Έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ στην Ελλάδα
Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στα Ιόνια Νησιά
Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και η ταυτοποίηση της περιβαλλοντικής ζημιάς
Η ασφαλιστική κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης στο πλαίσιο του Π.Δ. 148/2009
Περιβαλλοντική Ευθύνη
Η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Ευθύνης σε Περιφερεακό επίπεδο: Προοπτικές-προβλήματα
Αρμόδια Αρχή: Ρόλος, αρμοδιότητες και πλαίσο συνεργασίας ΣΥΓΑΠΕΖ-ΠΕΑΠΖ
Περιλήψεις Εισηγήσεων
Αποτελέσματα Ημερίδας
Συλλογή και απομάκρυνση επικινδύνων αποβλήτων
Εξυγίανση, αποκατάσταση χώρου ρυπασμένου από επικίνδυνα απόβλητα
Εξυγίανση, αποκατάσταση χώρου ρυπασμένου από επικίνδυνα απόβλητα φωτογραφίες
Ομιλία Βιδάλη
Royal Decree 2090-2008
Παρουσίαση Γιδαράκου
Παρουσίαση José Luis Heras Herráiz
Παρουσίαση Isaac Sánchez Navarro
Παρουσίαση Βάκρου
Παρουσίαση Βαρελίδη
Παρουσίαση Βιδάλη
Χαιρετισμός Καραβασίλη
Παρουσίαση Κορμπέτη
Παρουσίαση Κωνσταντινόπουλου
Παρουσίαση Παπαγιάννη
Παρουσίαση Σπανού
Παρουσίαση Τζήκα
Παρουσίαση Τσολακίδη
Παρουσίαση Καλέρη
Παρουσίαση Καραβασίλη - Περιβαλλοντική Ευθύνη
Παρουσίαση Καραβασίλη - Χρηματοοικονομική Ασφάλεια
Παρουσίαση Μέρκου
Παρουσίαση Μητρόπουλου
Παρουσίαση Οικονόμου
Παρουσίαση Πουλή

Παρουσίαση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επικοινωνία:
Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κηφισίας 1-3
115 23 Αθήνα
Τηλ: 210 870 1800
Φαξ: 210 870 1883

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Κηφισίας 1-3
115 23 Αθήνα
Τηλ: 210 870 1800
Φαξ: 210 870 1883
 
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Τηλ:210-697 4748, 210-697 4715
Φαξ: 210 696 9708
 
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
Κηφισίας 1-3
115 23 Αθήνα
Τηλ: 210 870 1800
Φαξ: 210 870 1883

 

| | | | | |