παρέχεται από
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης. 

 
Επισκεφτείτε τη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον δικτυακό τόπο της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» για να ενημερωθείτε για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου και να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση.
 

07/02/2020 - Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδος παραθερισμού πολυτελείας στην κτηματική μερίδα 579 γαιών Λίνδου Ρόδου
 
Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδος παραθερισμού πολυτελείας στην κτηματική μερίδα 579 γαιών Λίνδου Ρόδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759) :

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
 
 

14/01/2020 - Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) στην περιοχή Μύλοι Λέρνας του δήμου Άργους
 
Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στην περιοχή Μύλοι Λέρνας του Δήμου Άργους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759) :

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
 
 

08/01/2020 - Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και των παραρτημάτων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας
 
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα), ως Υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου – άρθρο 35 του από 23.10.2017 Π.Δ. 132 (Α΄ 160) – μετεγκατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας σε τμήμα της περιοχής Δηλαβέρη του Γ.Π.Σ. του Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της με Αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.08.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της με Αριθμ. οικ. 40238/28.09.2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3759):

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipaprv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε. βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
 
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχολίων για 30 ημέρες ακόμα από τη δημοσίευση της παρούσης, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από την τοπική κοινωνία αλλά και για την ευχερέστερη ενημέρωση του κοινού και την αποτελεσματικότερη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης κατόπιν της ανάρτησης των Παραρτημάτων που συνοδεύουν το Ε.Χ.Σ. Το ενδιαφερόμενο κοινό καλείται να συμμετέχει στη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων στοιχείων διατυπώνοντας τις απόψεις του στην ανωτέρω ταχυδρομική ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διεύθυνση.
 
 

21/10/2019 - Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της διακήρυξης του έργου "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ. , προϋπολογισμού 1.050.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   
 
 1. Από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)/ Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, βασικά στοιχεία της διακήρυξης του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.», προϋπολογισμού 1.050.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 2. Το προς διαβούλευση αρχείο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό 19DIAB000006648.
 3. Η διαβούλευση θα διαρκέσει τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής της στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 4. O σχολιασμός είναι άμεσος και διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που αναγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page215.jspx?wc.contextURL=/spaces/prod_ministry&_adf.ctrl-state=100ntsrwut_4&_afrLoop=7261659944292531#%40%3F_afrLoop%3D7261659944292531%26wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Djkqonefaa_142

Πρόσκληση για διαβούλευση

Βασικά στοιχεία διακήρυξης

 


11/07/2019 - Δημόσια διαβούλευση για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην στην ΠΑΥ Β7 (Μέγαρα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
 
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανόρμου 2, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή των Μεγάρων (εντός της Π.Α.Υ. Β.7), της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) όμοιά της:

Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,
Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής. 

05/07/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του Άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ)
 
Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση art12prv.ypeka.gr.
 
Η Εθνική Έκθεση του άρθρου 12 της Οδηγίας των Πτηνών για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 έχει προθεσμία υποβολής την 31η Ιουλίου 2019.
Η εκπόνηση της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο αναφοράς 2013-2018, βασίσθηκε στο προσχέδιο που παρήχθη στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», βάσει σχετικών παραδοτέων του επιμέρους θεματικού έργου εποπτείας που υλοποιήθηκε την ίδια περίοδο (2014-2015). Το εν λόγω προσχέδιο της έκθεσης εκπονήθηκε στην ισχύουσα μορφή για την περίοδο αναφοράς 2008-2012 και ενσωμάτωνε μερικώς τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίων που εκπονήθηκαν το 2015 από τους Φορείς Διαχείρισης ή τους αναδόχους αυτών, λόγω των διαφορετικών χρόνων υλοποίησης των ανωτέρω επιμέρους έργων.
Η ισχύουσα μορφή (format) της έκθεσης για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με τη μορφή στην οποία εκπονήθηκε το ανωτέρω προσχέδιο, οι οποίες συνοπτικά, αφορούν είτε στην εισαγωγή νέων ενοτήτων/πεδίων, είτε σε νέα προσέγγιση αναφορικά με την οργάνωση, διαχείριση ή ανάλυση της πληροφορίας υφιστάμενων ενοτήτων/πεδίων. Ενδεικτικά, από τις πλέον σημαντικές αλλαγές στη νέα μορφή της έκθεσης αποτελούν:
 • η εισαγωγή πρόσθετης ενότητας πληροφοριών αποκλειστικά για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 209/147/ΕΚ, τα οποία αποτελούν αντικείμενο θήρας στα κράτη μέλη,
 • η αλλαγή προσέγγισης στο αντικείμενο των πιέσεων και απειλών.
Ορισμένες από τις ελλείψεις του προσχεδίου σε σχέση με τη νέα μορφή της έκθεσης για την περίοδο 2013-2018, αντιμετωπίσθηκαν κατά το δυνατόν και σε συνεργασία με τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρήχθη το σχέδιο της Εθνικής Έκθεσης του άρθρου 12 για την περίοδο 2013-2018, το οποίο τίθεται υπόψη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας προς δημόσια διαβούλευση. Επισημαίνεται ότι η απόδοση (μεταφορά και προσαρμογή) του όγκου της πληροφορίας, από το προσχέδιο στη νέα απαιτούμενη μορφή της έκθεσης, έγινε στη βάση ορισμένων παραδοχών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων οι οποίες επεξηγούνται στη συνέχεια. Το σύνολο των οδηγιών και των εργαλείων της ΕΕ για την εκπόνηση της έκθεσης είναι αναρτημένα στην Πύλη Αναφοράς του άρθρου 12.
 
Σχετικά αρχεία:
 

23/04/2019 - Δημόσια Διαβούλευση Επί της πρότασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την μορφή του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την μορφή και λειτουργία του Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ).
 
Συνοπτικά στο πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου γίνεται μία επισκόπηση του προτεινόμενου ΜΜΑΕΙ με τον ορισμό του προϊόντος και της παρεχόμενης υπηρεσίας, της σύναψης Συμβολαίου Διαφορών (CfD), της τιμής αναφοράς (reference price) και της τιμής άσκησης του δικαιώματος του συμβολαίου (strike price). 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία διαμόρφωσης της καμπύλης ζήτησης για δυναμικό παραγωγής (π.χ. βαθμός αξιοπιστίας, κόστος εγκατάστασης νεοεισερχόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής κ.α.) βάσει της οποίας διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πάροχοι της υπηρεσίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου ΜΑΕΙ  καθώς και ο τρόπος συμμετοχής τους στον Μηχανισμό.
Στο τέταρτο κεφάλαιο του σχεδίου αποτυπώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και προεπιλογής στην οποία θα υπόκεινται όλοι οι επιλέξιμοι πάροχοι της υπηρεσίας  ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που θα συνοδεύουν την σύναψη της σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος Μηχανισμού, και τα πρόστιμα-ποινές σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από τις συμβάσες αυτές.
Τέλος στο όγδοο και ένατο κεφάλαιο περιγράφονται ο τρόπος αποζημίωσης των επιλεγέντων στον ΜΜΑΕΙ, ο τρόπος επιμερισμού των σχετικών χρεώσεων στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι βασικές αρχές ενός επιπρόσθετου συστήματος ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας του ΜΜΑΕΙ.  
 
Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση και την βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας  του προτεινόμενου Μηχανισμού και ακολούθως το ΥΠΕΝ θα κοινοποιήσει την ως άνω πρόταση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.
 
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00. 
 
Τα σχόλια και οι προτάσεις της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mmaei@prv.ypeka.gr
 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
 
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεώργιος Σταθάκης
 
 
 
 
01/07/2019 – Διευκρινίσεις για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 
Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου του «Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος» (ΜΜΑΕΙ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί όλους τους ενδιαφερόμενους για την ουσιαστική τους συμβολή.
 
Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύονται ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά κυρίως με τη σκοπιμότητα υλοποίησης του μηχανισμού, καθώς και η Μελέτη Επάρκειας του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2019-2030 και περίληψή της στα αγγλικά. Εντός του 2019 θα δημοσιευτεί νέα μελέτη επάρκειας από τον Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα δεδομένα.
 
Υπενθυμίζεται ότι το δημόσιο αγαθό της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στόχο του σχεδιασμού και της λειτουργίας του. Ο μηχανισμός αφορά σε μία από τις βασικές πτυχές της αξιοπιστίας του συστήματος, στην επάρκειας ισχύος παραγωγής, η οποία παρέχεται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ισοδύναμες πηγές, όπως π.χ. παρόχους απόκρισης ζήτησης. Είναι εν γένει τεχνολογικά ουδέτερος με ορισμένα πλεονεκτήματα για μονάδες ΑΠΕ.
 
Η ικανότητα των αμιγώς ενεργειακών αγορών («energy-only markets») ηλεκτρισμού να στείλουν τα κατάλληλα οικονομικά σήματα για να προωθηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για τη επίτευξη της επάρκειας ισχύος παραγωγής έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι η διασφάλιση της επάρκειας μέσω των αμιγώς ενεργειακών αγορών δεν είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος σχεδιασμός σε σύγκριση με άλλες μορφές οργάνωσης της αγοράς που βασίζονται σε συνδυασμό αγορών ενέργειας και μηχανισμών ισχύος. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διασφάλισης του εφοδιασμού, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει την εισαγωγή μηχανισμών ισχύος. Κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο εφαρμόζουν ήδη Μηχανισμούς Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος προκειμένου να διασφαλίσουν αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να συμπληρώσει την τρέχουσα μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη μετάβαση στην ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Επίσης, είναι συμβατός με τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με την αναθεώρηση της Ηλεκτρικής Οδηγίας, και είναι ανάλογος με τους ήδη εγκεκριμένους Μηχανισμούς άλλων κρατών-μελών.
 
 

15/04/2019 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018
 
Ξεκίνησε η διαβούλευση για την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την περίοδο 2013-2018. Η έκθεση εκπονήθηκε βάσει προσχεδίου που είχε συνταχθεί το 2015 στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013». Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση art17@prv.ypeka.gr
 
 
 

05/03/2019 - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
 
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 160-162 & 25ης Μαρτίου, τκ 54646, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313305100), ως Υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου - άρθρο 35 του Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) – του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β’ 1225) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4 της ΥΑ οικ. 40238/28.9.2017 (Β’ 3759):
 
α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέχρι τις 6 Μαΐου 2019.
 
β. Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
 
 

08/02/2019 - Διαβούλευση επί του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στην περιοχή Εχινάδων Νήσων & Αιτωλοακαρνανίας

23/01/2019 - Διαβούλευση επι του σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Θεσπρωτίας (ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας)
 

09/01/2019 - Χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986
 
Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας και των λοιπών όρων για τη χορήγηση των οικονομικών αντισταθμισμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986».
Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00. 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
Σωκράτης Φάμελλος

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9825


03/01/2019 - Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας - Κανονισμός τιμολόγησης ΦΟΣΔΑ
 

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας

Κανονισμός τιμολόγησης ΦΟΣΔΑ


04/12/2018 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Kαθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, με βάση το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α’ 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α’ 101).» 
 
Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Kαθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, με βάση το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α’ 235) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α’ 101)».
 
Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.  Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00
 
Τα σχόλια και οι προτάσεις της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karatziasp@prv.ypeka.gr
 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.
 
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεώργιος Σταθάκης
 

Κείμενο Υπουργικής Απόφασης


14/11/2018 - Δημόσια Διαβούλευση της έκθεσης αξιολόγησης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας
 
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για την Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν.3983/2011 με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εναρμόνιση της Εθνικής στρατηγικής για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου Περιβάλλοντος με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση την έκθεση καταγραφής (επικαιροποίηση) της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας και τον επαναπροσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (ΚΠΚ – GES) και των Περιβαλλοντικών Δεικτών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό καλούνται για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των δημοσιευμένων στοιχείων μέχρι τις 04-12-2018 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thal.str@prv.ypeka.gr
 

Τεχνική Έκθεση -Οδηγία Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική


  10/08/2018 - Δημόσια Διαβούλευση για το  «Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση)
 
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση).

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, από την άνοιξη του 2018 έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύνταξης μιας νέας δασικής πολιτικής για τη χώρα μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Η Εθνική Δασική Στρατηγική ανατρέπει λογικές του παρελθόντος, που περιόριζαν τις δημόσιες πολιτικές και την περιφερειακή ανάπτυξη, τροφοδοτεί την εργασία και την παραγωγή προϊόντων από και στα ελληνικά δάση και ενισχύει τις προληπτικές και ολοκληρωμένες διαχειριστικές παρεμβάσεις. Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες και στη σκιά μιας τραγωδίας, που οφείλεται στις δασικές πυρκαγιές, η πολιτική πρόληψης είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
Η προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας, μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, ξεκίνησε από τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή των Ελλήνων και απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία. Τη σύνθεση της Στρατηγικής στήριξαν μέχρι σήμερα περίπου 250 επιστήμονες και εκπρόσωποι 90 φορέων, συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, φορείς εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΝ (όπως είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, παραγωγικοί φορείς, ΓΕΩΤΕΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κυνηγετικές οργανώσεις, δασική βιομηχανία και ορειβατικοί σύλλογοι. Τα αποτελέσματα του α’ κύκλου σύνθεσης και διαβούλευσης παρουσιάστηκαν και εμπλουτίστηκαν στη Βουλή, σε νέα συζήτηση στις 10 Ιουλίου.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε και ομάδα 36 επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων, ως Ομάδα Εργασίας, η οποία συστήθηκε με την ΥΑ 31288/4815/24-05-2018 (ΑΔΑ 6Ξ334653Π8-ΖΗΙ), η οποία μας παρέδωσε και τελική αναφορά για το σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.
Σήμερα, έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, όπως προέκυψε από την παραπάνω αναφορά, το οποίο και προβλέπεται να καθορίσει, με βάση το άρθρο 60 του ν. 4280/2014, την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση για την επόμενη εικοσαετία.
Με την πολιτική μας για ανοιχτές διαδικασίες και για διαβούλευση με την κοινωνία, φέρνουμε το σχέδιο απόφασης στο opengov.gr, ώστε να υπάρξουν περαιτέρω σχόλια επί του κειμένου και να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών.
Σας καλώ από σήμερα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 να καταθέσετε τα σχόλιά σας, ώστε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τη στρατηγική για τα Δάση μας για τις επόμενες δύο δεκαετίες, ώστε να καταστούν αυτά ένας χώρος εργασίας και παραγωγής ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ένας χώρος προστασίας για τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, με ισχυρές προληπτικές δράσεις για τις φυσικές καταστροφές αλλά και ένας χώρος φιλοξενίας της πλούσιας βιοποικιλότητας της πατρίδας μας.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σωκράτης Φάμελλος
 
 
 
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03/07/2018 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου»
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου».
Ο χαρακτηρισμός αφορά ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου. Πρόκειται για το υγροτοπικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, το δέλτα του ποταμού Αξιού, καθώς και την κοίτη του που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, το δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τους υγροτόπους της Αλυκής Κίτρους.
Πρόκειται για ένα σύστημα ποτάμιων εκβολών, ελών, λιμνοθαλασσών και αλυκών. Χάρη στη μεγάλη εναλλαγή οικολογικών συνθηκών -από αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια ως αλατώδη εδάφη, λασποτόπια και αμμόλοφους–, η περιοχή αποτελεί ένανιδανικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. Σε αυτήν βρίσκουν καταφύγιο, ανάμεσά τους πολλά σπάνια και απειλούμενα, όπως η αβοκέτα, η χαλκόκοτα, η λαγγόνα, ο αργυροπελεκάνος και ο μαυροκέφαλος γλάρος, ενώ στο παρόχθιο δάσος του Αξιού υπάρχει μία από τις σπουδαιότερες μεικτές αποικίες πουλιών στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Εκτός από τα πουλιά, η περιοχή είναι επίσης πολύ σημαντική για πολλά είδη θηλαστικών (όπως ο λαγόγυρος) και για την ερπετοπανίδα, καθώς φιλοξενεί τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της μεσογειακής χελώνας στην Ευρώπη.
Η σημερινή εικόνα της περιοχής, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οφείλεται σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και τεχνικά έργα που έγιναν στο παρελθόν, όπως η εκτροπή του Αξιού ποταμού, τα υδροηλεκτρικά φράγματα στον Αλιάκμονα και Αξιό αντίστοιχα, η δημιουργία αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου, καθώς και η δημιουργία των παράκτιων αναχωμάτων.
Τα οφέλη που παρέχει η προστατευόμενη περιοχή στον άνθρωπο είναι πολλαπλά, καθώς παρέχει ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά. Για παράδειγμα, παρέχει νερό για ύδρευση και άρδευση, προστατεύει τις κατοικημένες και τις αγροτικές περιοχές από πλημμύρες, ρυθμίζει το κλίμα, προσφέρει προϊόντα για τροφή, αλλά και ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή.
Χάρη στη μεγάλη οικολογική σημασία της, η περιοχή αυτή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Παράλληλα, προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους.
Το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της προστατευόμενης περιοχής έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, με την ΚΥΑ 12966/2009. Η προαναφερόμενη ΚΥΑ έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ ως αναρμοδίως εκδοθείσα και το ΥΠΕΝ υποχρεούται να εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της περιοχής σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1650/1986.
Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, με έκταση 338 τετρ.χλμ., περιλαμβάνει τα δέλτα και τις εκβολές των τεσσάρων ποταμών, τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και Αλυκής Κίτρους, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και την κοίτη του Αξιού έως και το Φράγμα της Έλλης. Διοικητικά, η προστατευόμενη περιοχή ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα εκτείνεται σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτωνΘεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας. Σε επίπεδο Δήμων, εκτείνεται σε περιοχές των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου, Παιονίας, Πέλλας, Αλεξάνδρειας, Πύδνας – Κολινδρού και Κατερίνης.
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού, το σχέδιο Π.Δ. εξετάζοντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 8η Αυγούστου 2018 και ώρα 24.00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
                                                                               
Σωκράτης Φάμελλος 

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Παράρτημα

Χάρτης


14/02/2018 - Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας
 
Οι φάκελοι των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4.1 και 4.2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/06 (Β’ 1225) κ.υ.α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 40238/17 (Β’ 3759) κ.υ.α..
 
 1. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας(ΥΔ 10)»
 2. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΥΔ09)»
 3. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΥΔ05)»
 4. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ04)»
 5. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΥΔ08)»

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως διατυπώσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους αποστέλλοντάς τες στο email της ΔΙΠΑ sec.dipa@prv.ypeka.gr

 

15/12/2017 - Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισματών της χώρας
 
Οι φάκελοι των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4.1 και 4.2 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/06 (Β’ 1225) κ.υ.α. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 40238/17 (Β’ 3759) κ.υ.α..
 
 1. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης»
 2. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας»
 3. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής»
 4. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας»
 5. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοπονννήσου»
 6. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοπονννήσου»
 7. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοπονννήσου»
 8. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης»
 9. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου»

Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως διατυπώσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους αποστέλλοντάς τες στο email της ΔΙΠΑ sec.dipa@prv.ypeka.gr

 

09.11.2017 - Δημόσια Διαβούλευση επί του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης 2017, για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του περιβαλλοντικού θορύβου, διαμόρφωσε μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τον κατά προτεραιότητα περιορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ Β΄ 384), «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ “σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου” του Συμβουλίου της 25.6.2002».

Η ανωτέρω προσέγγιση στηρίζεται στον χαρτογραφικό προσδιορισμό της έκθεσης στο θόρυβο μέσω εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), σύμφωνα με κοινές μεθόδους, στην ενημέρωση των πληθυσμών και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) εφόσον απαιτείται. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και της ΚΥΑ εναρμόνισής της, ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006, εκδόθηκε και η ΚΥΑ οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου, σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης Lden (24−ωρος) και Lnight (8−ωρος νυκτερινός). Ο Lden είναι δείκτης του επιπέδου του συνολικού θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο. Ο Lnight είναι δείκτης του ηχητικού επιπέδου κατά την νύκτα. Οι τιμές των δεικτών Lden και Lnight προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας καθορισμένη κοινή μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας, με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης καθώς και μετρήσεων. Οι δείκτες θορύβου Lden και Lnight χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των Σ.Χ.Θ. και των Σ.Δ.. Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου καθορίζονται με την προαναφερόμενη ΚΥΑ τα ακόλουθα:
α.     Για τον δείκτη Lden (24−ωρος) : τα 70 dB
β.     Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός) : τα 60 dB

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της Οδηγίας και της ΚΥΑ εναρμόνισής της και όσον αφορά τον αεροπορικό θόρυβο προερχόμενο από το Διεθνή Αερολιμένα  Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα τρείς (3) μελέτες Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου, σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Οδηγίας.

Η πρώτη εκπονήθηκε με έτος αναφοράς το 2006 και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις:  Φάση 1η με το Στρατηγικό Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ), που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007 και Φάση 2η με το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ), που αφορούσε στην διερεύνηση της πιθανής αναθεώρησης του ήδη εφαρμοζόμενου τότε από τον ΔΑΑ Σχεδίου Δράσης, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2008.

Η δεύτερη μελέτη με έτος αναφοράς το 2011, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία, για επανεξέταση και πιθανή αναθεώρηση ανά πενταετία του ΣΧΘ και του ΣΔ.

Η τρίτη κατά σειρά μελέτη, με έτος αναφοράς το 2016, εκπονήθηκε πρόσφατα, με την οποία γίνεται εκ νέου επανεξέταση του ΣΧΘ και του ΣΔ για το ΔΑΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ Β΄ 384), τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης έτους 2017 (στοιχεία κίνησης 2016), για το Διεθνή Αερολιμένα  Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος», που προέκυψε από τη μελέτη επανεξέτασης του Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου (ΣΧΘ) και του Σχεδίου Δράσης (ΣΔ) για το ΔΑΑ, με έτος αναφοράς το 2016 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς να διατυπώσουν τα σχόλιά τους.
Η δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2018, αφορά μόνο το Σχέδιο Δράσης και όχι το Στρατηγικό Χάρτη Θορύβου, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ. Σχόλια και παρατηρήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
 

 
07/06/2017 - Τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης δασικών χαρτών και λοιπών θεμάτων του άρθρου 21 παράγραφος 1 εδάφια α΄, στ΄, θ΄ και ι΄ του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. Θ νόμου 4389/2016
 
Το κείμενο που ακολουθεί αφορά στο περιεχόμενο Υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης δασικών χαρτών και λοιπών θεμάτων του άρθρου 21 παράγραφος 1 εδάφια α΄, στ΄, θ΄ και ι΄ του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. Θ νόμου 4389/2016, προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις και σχόλια επί αυτού.
 
 Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται μέχρι την 16η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dasktim@gmail.com
 

28/4/2017 - Δημόσια Διαβούλευση για τον Καθορισμό Ζωνών προστασίας του υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 
 
Η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4277/14 (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Προστασία του Υγροτόπου της Ψάθας.
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων ως τις 16 Ιουνίου 2017, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από την τοπική κοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό, καλούνται να συμμετέχουν στη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων στοιχείων στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

03/4/2017 - Δημόσια Διαβούλευση για τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας.

H Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν. 3983/2011, ο οποίος αποτελεί εναρμόνισή της, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων της χώρας.

προγράμματα μέτρων (pdf)

προγράμματα μέτρων (word)

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό καλούνται για υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων επί των δημοσιευμένων στοιχείων μέχρι τις 03 Ιουνίου 2017 στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ginimaria3@gmail.com
k.tsatsiou@prv.ypeka.gr
g.kourakos@prv.ypeka.gr


 
23/1/2017 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης : «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα».
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα».

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη (Neophron percnopterus), στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (LIFE10 NAT/BG/000152) , συντάχθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα, με άμεσο στόχο την αποτροπή της εξαφάνισης του είδους και την αποκατάσταση των πληθυσμών του σε «ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης» στις περιοχές αναπαραγωγής του στην Ελλάδα. Συμβατική υποχρέωση του προγράμματος αποτελεί η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη στην Ελλάδα από Δημόσια Αρχή. 

O Ασπροπάρης αποτελεί το μοναδικό μεταναστευτικό είδος γύπα (πτωματοφάγο αρπακτικό) από τα τέσσερα είδη που απαντώνται στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Λόγω της ραγδαίας μείωσης των πληθυσμών του στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εξάπλωσής του, το είδος συμπεριλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) ως «Kινδυνεύον» και ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Προστατεύεται επίσης αυστηρά από τις διεθνείς Συμβάσεις της Βέρνης και της Βόννης, καθώς και από τη Σύμβαση γα το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τον Ασπροπάρη, δεδομένου του εξαιρετικά μικρού αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη στην Ελλάδα, είναι η λήψη επειγόντων μέτρων για την ανάσχεση της μείωσης και την σταθεροποίηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού του Ασπροπάρη κυρίως μέσω:
 • της δημιουργίας ασφαλών περιοχών αναπαραγωγής με μειωμένο ρίσκο δηλητηρίασης, σύγκρουσης με ανεμογεννήτριες και ηλεκτροπληξίας,
 • της αύξησης της διαθεσιμότητας τροφής και
 • της μείωσης της όχλησης κοντά στις φωλιές.   
Επιπρόσθετα, στόχος του ΕΣΔ είναι η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης και της έρευνας του πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τις 23.2.2017 και ώρα 15:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της της Υπουργικής Απόφασης.  
 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή των σχολίων:

 
17/1/2017 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης: «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι (Falco naumanni) στον Θεσσαλικό κάμπο».

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας», συντάχθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ) για το Κιρκινέζι στον Θεσσαλικό κάμπο. Ο στόχος του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης είναι η βελτίωση του καθεστώτος του Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (από την κατηγορία ΤΡΩΤΟ (VU) στην κατηγορία ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ(NT)).

Σήμερα, ο σημαντικότερος πληθυσμός του είδους παρατηρείται στην Θεσσαλία όπου εκτιμάται ότι το 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας αναπαράγεται εκεί. Εκτός Θεσσαλίας αποικίες που αριθμούν λίγες δεκάδες ζευγαριών βρίσκει κανείς διάσπαρτες στην ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στα νησιά της Λήμνου και της Λέσβου.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης μέσω των δράσεων που προτείνονται αναμένεται να είναι τα παρακάτω:
 1. Βελτίωση της μέσης αναπαραγωγικής επιτυχίας του Θεσσαλικού πληθυσμού του είδους.
 2. Βελτίωση των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του είδους στις καλλιέργειες και τα λιβάδια.
 3. Αύξηση του ρυθμού επιβίωσης των νεαρών ατόμων και διατήρηση του ρυθμού επιβίωσης των ενηλίκων στα σημερινά επίπεδα.
 4. Καθορισμός των απειλών και των αναγκαίων διαχειριστικών πρακτικών για τις περιοχές χρήσης πριν την μετανάστευση και των σταθμών ανεφοδιασμού στη μετανάστευση.
 5. Επέκταση της κατανομής του αναπαραγόμενου πληθυσμού σε περιοχές όπου το είδος ήταν παρόν στο παρελθόν ή σε καινούργιες περιοχές με κατάλληλο ενδιαίτημα.
 6. Βελτίωση του συντονισμού των δράσεων διατήρησης, της παρακολούθησης και της ανταλλαγής πληροφορίας στον Θεσσαλικό κάμπο.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και τις 17.2.2017 και ώρα 15:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της της Υπουργικής Απόφασης.   


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάμελλος
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή των σχολίων:

 
12/1/2017 - Διαβούλευση επί των Σχεδίων Δράσης, στο πλαίσιο της χαρτογράφησης του περιβαλλοντικού θορύβου, στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα της χώρας
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, σχετικά με την αξιολόγηση και την διαχείριση του  περιβαλλοντικού  θορύβου, του Συμβουλίου Ε.Ε της 25.6.2002, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ Β΄ 384), η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας (Κ.Α.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6 της ανωτέρω ΚΥΑ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.) που προέκυψαν από 11 μελέτες χαρτογράφησης περιβαλλοντικού θορύβου, σε 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα (Π.Σ.) της χώρας. Από τις μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2007-2013, προέκυψαν Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου (Σ.Χ.Θ.) και αντίστοιχα Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.) για τα παρακάτω 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα (Π.Σ.) της χώρας:
Τονίζεται ότι οι Σ.Χ.Θ. αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατούσε στα Π.Σ. τη δεδομένη χρονική στιγμή που υλοποιήθηκε η μελέτη, με βάση και τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα προτεινόμενα επομένως μέτρα των Σ.Δ., βασίζονται στην αποτύπωση που έγινε με τους Σ.Χ.Θ. εκείνη την περίοδο καθώς και των σχεδιαζόμενων εκείνη την περίοδο δράσεων των αρμοδίων αρχών και είναι πιθανό σήμερα ορισμένα από αυτά, να χρειάζονται επικαιροποίηση. Εξάλλου είναι σαφές από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα V της Οδηγίας για τις στοιχειώδεις απαιτήσεις των Σ.Δ., ότι αυτά κυρίως περιλαμβάνουν «-μέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρμόζονται και σχέδια τα οποία προετοιμάζονται», «- σχεδιαζόμενες δράσεις των αρμοδίων αρχών για τα επόμενα πέντε χρόνια…» και «- μακροπρόθεσμη στρατηγική». Στο άρθρο 8, παρ. 1 για τα Σ.Δ., αναφέρεται επίσης «… περιλαμβάνουν τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να επισημανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιμής ή βάση άλλων εθνικών κριτηρίων που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή …». Επομένως, τα προτεινόμενα Σ.Δ. αποτελούν ενδεικτικό κατάλογο μέτρων, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου, η υλοποίηση των οποίων από τις Περιφερειακές Αρχές, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως διαθεσιμότητα πόρων, προτεραιότητες κλπ.

Η δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι 03/02/2017, αφορά μόνο τα Σχέδια Δράσης και όχι τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου που είναι αναρτημένοι εδώ. Σχόλια και παρατηρήσεις θα υποβάλλονται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 
15/12/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)».
 
Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» και καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Τρίτη, 10.01.2017 και ώρα 12.00 π.μ. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση της Υπουργικής Απόφασης. 
 
Οι προτάσεις, σχόλια, κλπ να αποστέλλονται στις διευθύνσεις: 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Σ. Φάμελλος 


 
07/12/2016 - Διαβούλευση Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών

Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):


 
30/09/2016 - Έργο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»: Δημόσια Διαβούλευση του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», έχει αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το Προσχέδιο Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου.
Ο ιστοχώρος στον οποίο έχουν αναρτηθεί τα δεδομένα της διαβούλευσης του Προσχεδίου Κώδικα Δασικής Νομοθεσίας είναι ο http://www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr/, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και να υποβάλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας.
Τα δεδομένα της διαβούλευσης επί των Προτάσεων Ρυθμιστικού Πλαισίου, η οποία έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν, επίσης, αναρτημένα στον ιστοχώρο με παραπομπή.
Η δυνατότητα για την υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεών σας παρατείνεται μέχρι τις 21/10/2016. 
 

 
30/09/2016 -Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς, Λευκίμης, Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».
 

 
23/09/2016 - Διαβούλευση για την τροποποίηση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα Ελαιουργεία

Το σχέδιο ΚΥΑ που ακολουθεί αφορά τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.15/4187/266/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε σημεία σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στα Ελαιουργεία και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις και σχόλια επί αυτού. Οι τροποποιούμενες διατάξεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα των εργασιών διυπουργικής ομάδας, που εργάσθηκε για τα θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιουργείων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Ειδική Γραμματεία Υδάτων) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με την εν λόγω τροποποίηση εξειδικεύονται οι περιβαλλοντικοί όροι και δίνονται επιπρόσθετες δυνατότητες στα ελαιουργεία κατηγορίας Β (<200 τν/ημέρα) για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.
Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται, έως την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης


08/09/2016 - Διαβούλευση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Το κείμενο που ακολουθεί αφορά στον καθορισμό θεμάτων, με Υπουργική απόφαση (άρθρο 21 παρ. 2 εδάφια β, γ, δ και ε νόμου 3889/2010 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. Θ νόμου 4389/2016), σχετικών με τις διαδικασίες ανάρτησης των δασικών χαρτών, υποβολής, παραλαβής επεξεργασίας και εξέτασης των αντιρρήσεων, της συγκρότησης και λειτουργίας των Σημείων Υποστήριξης Υποβολής Αντιρρήσεων και των ΕΠ.Ε.Α. και λοιπά θέματα διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, προκειμένου να υποβληθούν παρατηρήσεις και σχόλια επί αυτού. Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται, έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dasktim@gmail.com.

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
Παράρτημα


29/8/2016 - Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα, τηλ. 6430201), ως Υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου - άρθρο 31 του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 9 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) - της περιοχής του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ 1225/Β/2006):
α.Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
β.Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελλος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Τα κείμενα της μελέτης:


17/8/2016 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του»
Για τη θέσπιση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, συντάχθηκε σχέδιο Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων το οποίο τίθεται παρακάτω σε διαβούλευση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2016.
Το παρόν σχέδιο:
· Ενσωματώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
· Καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος
· Ανακτά το κόστος υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος
· Περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση της βιώσιμης χρήσης των υδατικών πόρων
· Ανταποδίδει το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του πράσινου ταμείου
· Τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο
· Αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
· Περιλαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον.

Για την αποστολή σχολίων διατίθενται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: spiropoulosn@prv.ypeka.gr, eisodiadouka@yahoo.gr

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενεργείας 
Ιωάννης Τσιρώνης

 Σχέδιο Σχετικής Απόφασης


2/8/2016 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)»

H Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η  αρμόδια αρχή για την κατάρτιση και συντονισμένη υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης της  οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L164/19/2008) για τη Θαλάσσια Στρατηγική, με πόρους ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα  παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, συμβάλλουν ώστε, μέσω μιας εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα, να επιτύχει  η χώρα  ή να διατηρήσει την  καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 2 του νόμου του ν.3983/2011 (Α΄ 144).

Για την κατάρτιση των προγραμμάτων παρακολούθησης συντάχθηκε σχέδιο Υπουργική Απόφασης, το οποίο στην συνέχεια τίθεται σε διαβούλευση, μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016, όσο αφορά στο περιεχόμενο και στις κατευθύνσεις των προγραμμάτων παρακολούθησης.

Τα προγράμματα παρακολούθησης καλύπτουν τις απαιτήσεις των 11 χαρακτηριστικών της ποιοτικής περιγραφής, για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου 3983/2011. Τα 11 χαρακτηριστικά της ποιοτικής περιγραφής, τα οποία καλούνται εφεξής «Περιγραφείς (Descriptors)», εξειδικεύονται στο άρθρο 3.

Τα προγράμματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν πληροφορίες για το δίκτυο των σημείων παρακολούθησης, τη συχνότητα των δειγματοληψιών (μετριέται σε φορές ανά έτος, φ/έτος) και το είδος των προς παρακολούθηση επιμέρους επιστημονικών παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) για κάθε Περιγραφέα, σύμφωνα με τα σχετικά Κείμενα Κατευθυντήριων Γραμμών (GuidanceDocuments) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα σημεία παρακολούθησης των παραμέτρων των Περιγραφέων με τις συντεταγμένες τους, καθώς και η συχνότητα δειγματοληψίας περιγράφονται στο παράρτημα του άρθρου 6. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται δίκτυα που σχεδιάστηκαν για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων σε εφαρμογή άλλων συναφών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και σε εφαρμογή συναφών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών και ειδικότερα:

α) το δίκτυο των θαλάσσιων περιοχών NATURA που σχεδιάστηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασηςκαι της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης

β) το δίκτυο των παράκτιων σταθμών που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5 και 8 του ν.3199/2003 (Α΄280) και του άρθρου 11 του π.δ. 51/2007 (Α΄54) , 

γ) το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), που σχεδιάστηκε κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δ) εθνικές υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο ΠΟΣΕΙΔΩΝ), καθώς και διεθνή δίκτυα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο MytiMED).  

Οι δειγματοληψίες θα εκτελούνται και σε νέο δίκτυο 17 σημείων (ΟΠΘΣ 1-17), τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ginimaria3@gmail.com

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας 
Ιωάννης Τσιρώνης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)»

Σχετικό Παράρτημα


29/07/2016 - Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης:«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την31η  Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου ΚΥΑ.  

Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα συντάχθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο δράσης του Προγράμματος «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας.

Τα Σχέδια Δράσης Ειδών χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη για την παροχή οδηγιών για την προστασία των πιο απειλούμενων ειδών. Η Νανόχηνα είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο μεταναστευτικό είδος. Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη Νανόχηνα, είναι η συμβολή στην αποκατάσταση του Φιννοσκανδικού πληθυσμού του είδους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Ο γενικός στόχος του ΕΣΔ είναι η διαφύλαξη του πληθυσμού της Νανόχηνας που διαχειμάζει στην Ελλάδα και η διατήρηση του αριθμού των ατόμων σε κάθε περίοδο χωρίς απώλειες και στη βέλτιστη κατάσταση με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης αλλά και στις διαδρομές μετακίνησης . Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από μέτρα. Στο παρόν ΕΣΔ παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα συνοδευόμενα από την αξιολόγηση της προτεραιότητας τους, τη χρονική κλίμακα υλοποίησης, τον φορέα που καλείται να υλοποιήσει το κάθε μέτρο και το κόστος υλοποίησης. Η χρονική διάρκεια του ΕΣΔ είναι πέντε έτη.

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: nanoxina@prv.ypeka.gr

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης


26/7/2016 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός Περιοχής Λευκά όρη και Παράκτια Ζώνη ως Εθνικό Πάρκο». Η περιοχή των Λευκών Ορέων βρίσκεται στο νομό Χανίων και έχει Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄).
Με την αρ πρωτ οικ 36130/1119/18.7.2016 Απόφαση της ΓΓ του ΥΠΕΝ έγινε η έγκριση της «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) Λευκών Ορέων». Η ανωτέρω Ε.Π.Μ. πρότεινε τον χαρακτηρισμό ως Εθνικού Πάρκου σύμφωνα με το ν. 3739/2011, άρθρα 4 και ειδικότερα στο άρθρο 5 όπου : «ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, είτε, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντικές σε εθνικό επίπεδο». Η Περιοχή των Λευκών Ορέων τεκμηριωμένα αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων με μοναδικά χαρακτηριστικά το καθένα, σχηματίζοντας συνολικά μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής αξίας, τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν μοναδικό για πολλούς λόγους.

 • Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) με την απονομή του European Diploma of Protected Areas (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης)

 • Ανήκει στο δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρακτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών). Το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου είναι οι μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο MAB (πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα)

 • Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης

 • Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 με τον κωδικό GR4340014 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας: ΖΕΠ)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, διαμόρφωσε, σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας με τον Φ.Δ., το σχέδιο Π.Δ. εξετάζοντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη Βιοποικιλότητα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Ιωάννης Τσιρώνης

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης


26/7/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών»

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση, (ΥΑ), για τον «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της ΥΑ, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22α Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00π.μ., ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Με εκτίμηση
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Ιωάννης Τσιρώνης

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης


30/06/2016 - Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος :

«Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο»

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 30ή Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.    

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο». Το Εθνικό Πάρκο Oροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) ευρίσκεται στο ορεινό συγκρότημα της οροσειράς Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Φαλακρού και εν συνεχεία βορείως του ποταμού Νέστου μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα περιλαμβάνον μέρος της ορεινής περιοχής της Ξάνθης,  η δε έκτασή του ταυτίζεται με την έκταση της χωρικής αρμοδιότητας του «Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Οροσειράς Ροδόπης» που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄), συνολικής έκτασης 1.731.150 στρεμμάτων.

 

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7454


22/06/2016 - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - Δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις Ρυθμιστικού Πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης», να θέσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε δημόσια διαβούλευση, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου.
Σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο http://www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και να υποβάλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας.
Η δυνατότητα για την υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεών σας θα διαρκέσει μέχρι τις 6/7/2016.


22/06/2016 - Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT.
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας. 
Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:

ΤΥΠΟΣ

Αριθμός

Έκταση χέρσου (ha)

Έκταση θάλασσας (ha)

ΤΚΣ χερσαίοι

39

47.433

 

ΤΚΣ θαλάσσιοι

28

 

1.011.293

ΖΕΠ θαλάσσιοι

32

 

844.343

ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι

1

 

75.686

ΣΥΝΟΛΟ

100

47.433

1.931.322

 Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε  1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.
Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.
Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
       Ι. Τσιρώνης  

Σχετικά αρχεία πρότασης
Σχετικοί χάρτες
Συγκεντρωτικά shp

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στο e-mail: .


29/03/2016 - Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τεύχος Μελέτης,                                    

Χάρτης 1Χάρτης 2Χάρτης 3,              

 

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι 12/04/2016 στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   

και  


09/03/2016 - Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιοποιεί τις θέσεις για τις οποίες δόθηκε το έτος 2015, η σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κου. Ι. Τσιρώνη. Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με την υπ’ αριθμ. 3944/2015 γνωμοδότησης του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε οριστικά ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου η υπουργική απόφαση που προβλέπει την συλλήβδην μεταβίβαση στους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης παραλίας για όλη την Ελλάδα.   

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν θέματι δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 16/3  και ώρα 14:00.

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.stilogiani@prv.ypeka.gr και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2016.    

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Ιωάννης Τσιρώνης

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας(2015)


26/02/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικου Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του»

Πρόσβαση στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος


26/02/2016 - Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την  14/3/2016 και ώρα 14:00.

Ορθή Επανάληψη Αρχικού Κειμένου Διαβούλευσης ως πρός τον τύπο (5) στη σελίδα 27 και τον τύπο (8) στη σελίδα 29


24/11/2015 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
Κάλεσμα Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να λαμβάνονται στα εξής mail:

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 08.12.2015 στις 12:00 π.μ.


21/07/2015 - Δημόσια Διαβούλευση για την "Διαμόρφωση πρότασης θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος" που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η προθεσμία λήγει την 21/08/2015, ημέρα Παρασκευή. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  info.egy@prv.ypeka.gr

Δελτίο Τύπου
Ερωτηματολόγιο κρίσιμων ζητημάτων
Επανυποβολή Παραδοτέου 1
Επανυποβολή Παραδοτέου 2
Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέου 1 και Παραδοτέου 2
Τεχνική Πρόταση

 ________________________________________________________________________________________________________

 15/07/2015 - Δημόσιος Διάλογος για τη Διαμόρφωση του Σχεδίου Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων της Ελλάδας.

Τίθεται σε διαβούλευση κείμενο προκαταρκτικής αξιολόγησης των υφιστάμενων διαθέσιμων στοιχείων για την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ και όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011). Η προθεσμία λήγει την 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  info.egy@prv.ypeka.gr

Κάλεσμα Αναπληρωτή Υπουργού για Προγράμματα παρακολούθησης

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Προγράμματος Παρακολούθησης

 ________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

To Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργασία της σχετικής μελέτης από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 12/6/2015.

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του opengov

________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)».

 Σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)»

Χάρτης 1, Χάρτης 2, Χάρτης 3

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5/6/2015.
________________________________________________________________________________________________________

Διαβουλεύσεις σχετικά με την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Η Ε.Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις παρακάτω δύο παράλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους στόχους του πλαισίου Κλίμα –Ενέργεια της Ε.Ένωσης για το 2030, σε τομείς που δεν καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Αερίων του Θερμοκηπίου (non-ETS), 

 1. Διαβούλευση που αφορά την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης για την Απόφαση Επιμερισμού Προσπαθειών (Effort Sharing Decision) για το 2030. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, φορείς (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, ιδιωτικοί φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις) και εμπειρογνώμονες σχετικά με μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς: 

 • κτίρια, 
 • μεταφορές, 
 • απόβλητα και 
 • τομέας υπηρεσιών 

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm

        2.  Διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση του τομέα γεωργία-δασοκομία-και άλλες χρήσεις γης (AFOLU) στην πολιτική του πλαισίου Κλίμα-Ενέργεια της Ε.Ένωσης για το 2030.

       Η διαβούλευση απευθύνεται σε πολίτες, φορείς εκμετάλλευσης και εμπειρογνώμονες πάνω στη γεωργία και τη δασοκομία και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm

 ________________________________________________________________________________________________________

 

 

| | | | | |