παρέχεται από
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης. 

 
Επισκεφτείτε τη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον δικτυακό τόπο της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» για να ενημερωθείτε για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου και να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση.
 

30/06/2016 - Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος :

«Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» 
 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 30ή Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.    

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο». Το Εθνικό Πάρκο Oροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) ευρίσκεται στο ορεινό συγκρότημα της οροσειράς Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Φαλακρού και εν συνεχεία βορείως του ποταμού Νέστου μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα περιλαμβάνον μέρος της ορεινής περιοχής της Ξάνθης,  η δε έκτασή του ταυτίζεται με την έκταση της χωρικής αρμοδιότητας του «Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Οροσειράς Ροδόπης» που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄), συνολικής έκτασης 1.731.150 στρεμμάτων.

 

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7454


22/06/2016 - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - Δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις Ρυθμιστικού Πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης», να θέσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε δημόσια διαβούλευση, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου.
Σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο http://www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και να υποβάλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας.
Η δυνατότητα για την υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεών σας θα διαρκέσει μέχρι τις 6/7/2016.


22/06/2016 - Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT.
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας. 
Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:

ΤΥΠΟΣ Αριθμός Έκταση χέρσου (ha) Έκταση θάλασσας (ha)
ΤΚΣ χερσαίοι 39 47.433  
ΤΚΣ θαλάσσιοι 28   1.011.293
ΖΕΠ θαλάσσιοι 32   844.343
ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι 1   75.686
ΣΥΝΟΛΟ 100 47.433 1.931.322

 Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε  1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.
Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.
Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
       Ι. Τσιρώνης  

Σχετικά αρχεία πρότασης
Σχετικοί χάρτες
Συγκεντρωτικά shp

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στο e-mail: .


29/03/2016 - Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τεύχος Μελέτης,                                    
Χάρτης 1Χάρτης 2Χάρτης 3,              
 
Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι 12/04/2016 στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   
και  

09/03/2016 - Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιοποιεί τις θέσεις για τις οποίες δόθηκε το έτος 2015, η σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κου. Ι. Τσιρώνη. Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Με την υπ’ αριθμ. 3944/2015 γνωμοδότησης του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε οριστικά ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου η υπουργική απόφαση που προβλέπει την συλλήβδην μεταβίβαση στους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης παραλίας για όλη την Ελλάδα.   
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν θέματι δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 16/3  και ώρα 14:00.
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.stilogiani@prv.ypeka.gr και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2016.    
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 

 

                                                            Ιωάννης Τσιρώνης

26/02/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικου Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του»

Πρόσβαση στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος


26/02/2016 - Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την  14/3/2016 και ώρα 14:00.

Ορθή Επανάληψη Αρχικού Κειμένου Διαβούλευσης ως πρός τον τύπο (5) στη σελίδα 27 και τον τύπο (8) στη σελίδα 29


24/11/2015 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
Κάλεσμα Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να λαμβάνονται στα εξής mail:

 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 08.12.2015 στις 12:00 π.μ.


21/07/2015 - Δημόσια Διαβούλευση για την "Διαμόρφωση πρότασης θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος" που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η προθεσμία λήγει την 21/08/2015, ημέρα Παρασκευή. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  info.egy@prv.ypeka.gr

Δελτίο Τύπου

Ερωτηματολόγιο κρίσιμων ζητημάτων

Επανυποβολή Παραδοτέου 1

Επανυποβολή Παραδοτέου 2

Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέου 1 και Παραδοτέου 2

Τεχνική Πρόταση

 ________________________________________________________________________________________________________
 

15/07/2015 - Δημόσιος Διάλογος για τη Διαμόρφωση του Σχεδίου Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων της Ελλάδας.

Τίθεται σε διαβούλευση κείμενο προκαταρκτικής αξιολόγησης των υφιστάμενων διαθέσιμων στοιχείων για την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ και όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011). Η προθεσμία λήγει την 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  info.egy@prv.ypeka.gr

Κάλεσμα Αναπληρωτή Υπουργού για Προγράμματα παρακολούθησης

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Προγράμματος Παρακολούθησης

 ________________________________________________________________________________________________________
 

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

To Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργασία της σχετικής μελέτης από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 12/6/2015.

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του opengov

 ________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)».

 Σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)»

Χάρτης 1, Χάρτης 2, Χάρτης 3

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5/6/2015.
 
 ________________________________________________________________________________________________________

Διαβουλεύσεις σχετικά με την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Η Ε.Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις παρακάτω δύο παράλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους στόχους του πλαισίου Κλίμα –Ενέργεια της Ε.Ένωσης για το 2030, σε τομείς που δεν καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Αερίων του Θερμοκηπίου (non-ETS), 
  1. Διαβούλευση που αφορά την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης για την Απόφαση Επιμερισμού Προσπαθειών (Effort Sharing Decision) για το 2030. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, φορείς (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, ιδιωτικοί φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις) και εμπειρογνώμονες σχετικά με μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς: 
                     •κτίρια, 
                     •μεταφορές, 
                     •απόβλητα και 
                     •τομέας υπηρεσιών 
       
       Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm

        2.  Διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση του τομέα γεωργία-δασοκομία-και άλλες χρήσεις γης (AFOLU) στην πολιτική του πλαισίου Κλίμα-Ενέργεια της Ε.Ένωσης για το 2030.
 
       Η διαβούλευση απευθύνεται σε πολίτες, φορείς εκμετάλλευσης και εμπειρογνώμονες πάνω στη γεωργία και τη δασοκομία και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
 ________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Διαβούλευση για την Προκήρυξη της Δράσης «Aντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Επιστολή Υπουργού για τη Διαβούλευση

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προς διαβούλευση

 

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed@eka.ypeka.gr
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.
________________________________________________________________________________________________________

08/08/2014 - Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000: Α) ΕΖΔ (GR2550005) «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και Β) ΕΖΔ (GR2330008) «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία και το συνημμένο σε αυτή σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος»,  «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την Κυπαρισσία», και την ίδρυση Φορέα Διαχείρισής τους, οι χάρτες οριοθέτησης ζωνών που το συνοδεύουν και το παράρτημα με τα όρια των ζωνών προστασίας.

___________________________________________________________________________________________________________

05/08/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)

___________________________________________________________________________________________________________

03/08/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για το έργο "Πλαίσιο Δράσεων Δραστηριότητας"

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται σήμερα 03/08/2014 η Α’ και Β’ φάση του έργου Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF - Prioritized Action Framework). Τα σχετικά κείμενα επισυνάπτονται.
Το έργο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας αποτελεί τον προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης του περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Εκπονείται σε κάθε χώρα μέλος σε εφαρμογή και του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
Η προθεσμία συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση : paf@oikom.gr
 

___________________________________________________________________________________________________________

24/4/2014 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών"

Η ιστοσελίδα της Διαβούλευσης είναι εδώ 

___________________________________________________________________________________________________________

11/3/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας

Εισαγωγικό Κείμενο
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
Σχετικοί Χάρτες

Η Διαβούλευση θα έχει διάρκεια 15 ημέρες. Για σχόλια ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε στα παρακάτω e-mail:  , ,  

___________________________________________________________________________________________________________

11/3/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας

Εισαγωγικό Κείμενο
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
Σχετικοί Χάρτες

Η Διαβούλευση θα έχει διάρκεια 15 ημέρες. Για σχόλια ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε  στα παρακάτω e-mail:  , ,  

___________________________________________________________________________________________________________

21/2/2014 - Σε δημόσια διαβούλευση η ρύθμιση για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv, τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο χώρο όπου βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου του ιστορικού ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ.

Σχετικό Δελτίο Τύπου

___________________________________________________________________________________________________________

21/1/2014 - Δημόσιος Διάλογος για το 4ο παραδοτέο της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Σε δημόσια διαβούλευση τεθήκε σήμερα και το 4ο παραδοτέο της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης αποβλήτων το οποίο περιλαμβάνει τα "Σχέδια Διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου".
Οι σχετικές παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλονται στο esda@prv.ypeka.gr έως και 31/1/2014.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ___________________________________________________________________________________________________________

 15/1/2014  - Δημόσιος διάλογος για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

Τίθεται σήμερα σε διαβούλευση το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα  της Ελλάδας.
 
Στη διάρκεια των 14 τελευταίων χρόνων (1999-2013) οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα  της Ελλάδας, ένα προηγούμενο σχέδιο Στρατηγικής είχε τεθεί ξανά σε διαβούλευση το 2009. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια αυτής της διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη το 2010, οπότε ξεκίνησε εκ νέου η επεξεργασία ενός κειμένου Εθνικής Στρατηγικής.
 
Το τελικό αποτέλεσμα, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο αυτό, είναι η επικαιροποίηση, η αξιολόγηση, ο εμπλουτισμός και το επεξεργασμένο άθροισμα συλλογικών προσπαθειών και προτάσεων, με σημαντική συμβολή Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και άλλων Υπουργείων, Πανεπιστημίων, της Εθνικής Επιτροπής "Φύση 2000" της περιόδου 2010-2013, Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, και άλλων Φορέων που εμπλέκονται στη Διαχείριση με σκοπό τη διατήρηση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας.
 
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί με εξειδίκευση των δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και τη θεσμοθέτησή του.

 

Η προθεσμία συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, λήγει την Δευτέρα 20/01/2014.
 Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση biodiversity@prv.ypeka.gr
___________________________________________________________________________________________________________
23/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για τις προδιαγραφές προϊόντων μηχανικής – βιολογική επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων
 
Τίθεται σε διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ με θέμα: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων». Στόχος είναι να καθορισθούν οι προδιαγραφές και οι εναλλακτικές χρήσειςτων υλικών που ανακτώνται από εγκαταστάσεις ΜΒΕ συμμείκτων αστικών αποβλήτων και συγκεκριμένα: υλικό τύπου κομπόστ (CLO), στερεά καύσιμα ανακτώμενα από αστικά απόβλητα (RDF/SRF), σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο.
Η προθεσμία λήγει την 8/1/2014
 
 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
 
19/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων
 
Στα κεφάλαια της μελέτης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνονται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς το θεσμικό πλαίσιο, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα, οι προτεραιότητες και στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης καθώς και η διαμορφούμενη στρατηγική με προτεινόμενα μέτρα ανά προτεραιότητα και στόχο.

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια με εξειδίκευση των δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και τη θεσμοθέτησή του.

Νέα προθεσμία για αποστολή παρατηρήσεων: 31 Ιανουαρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΜΕΤΡΑ

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
17/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
 
Στα κεφάλαια της μελέτης που έχουν παραληφθεί προσωρινά από την αρμόδια Επιτροπή και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνονται, τόσο η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας και το θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι πολιτικές και οι στόχοι του νέου Εθνικού Σχεδίου. Πολύ σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση, τόσο το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, όσο και τα επόμενα κεφάλαια της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ.
Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν τα τελικά σχέδια, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Νέα προθεσμία για αποστολή παρατηρήσεων: 31 Ιανουαρίου 2014
 
 
 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: esda@prv.ypeka.gr 
 
__________________________________________________________________________________________________________
 
5/12/2013 - Εθνική έκθεση 2014 για τη Σύμβαση Aarhus
«H Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,  γνωστή ως Σύμβαση Άαρχους (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision – Making and Access to Justice in Environmental Matters)  υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Aarhus της Δανίας, με πρωτοβουλία της Οικονομικής Επιτροπής των Η.Ε για την Ευρώπη (UNECE) και κατά τη διάρκεια της 4ης Υπουργικής Διάσκεψης της πολυμερούς διαδικασίας «Περιβάλλον για την Ευρώπη».  Η Σύμβαση που ετέθη σε ισχύ στις 30/10/2001, απαριθμεί σήμερα 46 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων και η χώρα μας (Ν. 3422/2005 ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του  Ν.3422/2005 η χώρα ως συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να συντάσσει τακτικά Έκθεση συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό αναρτάται η τρίτη κατά σειρά Εθνική Έκθεση της Ελλάδας στον ειδικό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για δημόσια διαβούλευση.
Η προθεσμία λήγει την 23/12/2013.»
 
 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: aarhus@prv.ypeka.gr.
 
 _________________________________________________________________________________________________________
 
Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Καθορισμό Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Ν. Ημαθίας στο Θερμαϊκό Κόλπο.
 
 
Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό αυτής

Τα ερωτήματα μέσω e-mail να υποβάλλονται στις διευθύνσεις vakalisd@yahoo.gr, zerva_ar@yahoo.gr έως 12/4/2013.


Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» έως και τις 31 Ιανουαρίου 2012.

Δημόσια διαβούλευση στο Σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2012.

 
Προθεσμία Διαβούλευσης έως 14/2/2013
 
 
Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου
 
 
 
Η Δημόσια Διαβούλευση έχει ήδη ολοκληρωθεί για τα εξής θέματα:
 
Δάση
 
 
30 Οκτωβρίου 2009
 

Ενέργεια - Φυσικοί πόροι

15 Δεκεμβρίου 2011
Δυνατότητα άμεσης παραχώρησης εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου των δικαιωμάτων του για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της «ανοικτής πρόσκλησης»


15 Νοεμβρίου 2011
Διεθνείς ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις Γεωγραφικές Ενότητες Κιλκίς και Ροδόπης.

25 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας»

10 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A)» και του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ ΑΕ»

30 Σεπτεμβρίου 2011
«Εξειδίκευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες στην Ελληνική πραγματικότητα – Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής»
.

1η Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού".

30 Σεπτεμβρίου 2011
20 Σεπτεμβρίου 2011
 
18 Ιουλίου 2011
 
17 Ιουνίου 2011
 
5 Ιουνίου 2011
 
1 Απριλίου 2011
 
2 Φεβρουαρίου 2011
Σχέδια υπουργικών αποφάσεων με τίτλο «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας και Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώων: α) των Φορέων παροχής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης και β) των Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης» και «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση - Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης - Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση».

 
30 Νοεμβρίου 2010
 
 
 
27 Αυγούστου 2010
 
 
 
9 Μαρτίου 2010
 
19 Φεβρουαρίου 2010
 
31 Ιανουαρίου 2010
 
15 Ιανουαρίου 2010
 
Διαχείριση Απορριμμάτων - Αποβλήτων
16 Ιανουαρίου 2012.
 
13 Απριλίου 2011
 
22 Ιανουαρίου 2010
Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179α) «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, Διάρθρωση και Λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες Διατάξεις.
 

Βιότοποι - Βιοποικιλότητα

27 Δεκεμβρίου 2011
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του»

28 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση


13 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».

 
26 Σεπτεμβρίου 2011
Σχέδιο νόμου «Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

1 Ιουνίου 2011
 
6 Φεβρουαρίου 2011
 
4 Νοεμβρίου 2010
 
 
 
Αστική Ανάπλαση
28 Ιουλίου 2011
Α’ Σταδίο μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου» και τα συνημμένα 1 έως 6 σε μία γραμμή.
Στις 28 Ιουλίου 2011παρουσιάστηκε το Α’ Σταδίου της μελέτης: «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου»
16 Αυγούστου 2011
 
 
 
Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου
18 Οκτωβρίου 2010
 

 

| | | | | |