παρέχεται από
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης. 

 
Επισκεφτείτε τη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον δικτυακό τόπο της «Ανοικτής Διακυβέρνησης» για να ενημερωθείτε για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου και να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση.
 

 

17/8/2016 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του»
Για τη θέσπιση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007, συντάχθηκε σχέδιο Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων το οποίο τίθεται παρακάτω σε διαβούλευση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2016.
Το παρόν σχέδιο:
· Ενσωματώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
· Καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος
· Ανακτά το κόστος υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος
· Περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση της βιώσιμης χρήσης των υδατικών πόρων
· Ανταποδίδει το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του πράσινου ταμείου
· Τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο
· Αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
· Περιλαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον.


Για την αποστολή σχολίων διατίθενται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: spiropoulosn@prv.ypeka.gr, eisodiadouka@yahoo.gr

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενεργείας 
Ιωάννης Τσιρώνης

 Σχέδιο Σχετικής Απόφασης

2/8/2016 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)»

H Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η  αρμόδια αρχή για την κατάρτιση και συντονισμένη υλοποίηση των προγραμμάτων παρακολούθησης της  οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L164/19/2008) για τη Θαλάσσια Στρατηγική, με πόρους ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Τα προγράμματα  παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, συμβάλλουν ώστε, μέσω μιας εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα, να επιτύχει  η χώρα  ή να διατηρήσει την  καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 2 του νόμου του ν.3983/2011 (Α΄ 144).

Για την κατάρτιση των προγραμμάτων παρακολούθησης συντάχθηκε σχέδιο Υπουργική Απόφασης, το οποίο στην συνέχεια τίθεται σε διαβούλευση, μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016, όσο αφορά στο περιεχόμενο και στις κατευθύνσεις των προγραμμάτων παρακολούθησης.

Τα προγράμματα παρακολούθησης καλύπτουν τις απαιτήσεις των 11 χαρακτηριστικών της ποιοτικής περιγραφής, για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου 3983/2011. Τα 11 χαρακτηριστικά της ποιοτικής περιγραφής, τα οποία καλούνται εφεξής «Περιγραφείς (Descriptors)», εξειδικεύονται στο άρθρο 3.

Τα προγράμματα παρακολούθησης περιλαμβάνουν πληροφορίες για το δίκτυο των σημείων παρακολούθησης, τη συχνότητα των δειγματοληψιών (μετριέται σε φορές ανά έτος, φ/έτος) και το είδος των προς παρακολούθηση επιμέρους επιστημονικών παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) για κάθε Περιγραφέα, σύμφωνα με τα σχετικά Κείμενα Κατευθυντήριων Γραμμών (GuidanceDocuments) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα σημεία παρακολούθησης των παραμέτρων των Περιγραφέων με τις συντεταγμένες τους, καθώς και η συχνότητα δειγματοληψίας περιγράφονται στο παράρτημα του άρθρου 6. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται δίκτυα που σχεδιάστηκαν για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων σε εφαρμογή άλλων συναφών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και σε εφαρμογή συναφών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών και ειδικότερα:

α) το δίκτυο των θαλάσσιων περιοχών NATURA που σχεδιάστηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασηςκαι της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης

β) το δίκτυο των παράκτιων σταθμών που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5 και 8 του ν.3199/2003 (Α΄280) και του άρθρου 11 του π.δ. 51/2007 (Α΄54) , 

γ) το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), που σχεδιάστηκε κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δ) εθνικές υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο ΠΟΣΕΙΔΩΝ), καθώς και διεθνή δίκτυα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο MytiMED).  

Οι δειγματοληψίες θα εκτελούνται και σε νέο δίκτυο 17 σημείων (ΟΠΘΣ 1-17), τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

 

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ginimaria3@gmail.com

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενεργείας 

Ιωάννης Τσιρώνης

 

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)»

Σχετικό Παράρτημα


29/07/2016 - Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης:«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την31η  Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου ΚΥΑ.  

Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα συντάχθηκε από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο πλαίσιο δράσης του Προγράμματος «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας.

Τα Σχέδια Δράσης Ειδών χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη για την παροχή οδηγιών για την προστασία των πιο απειλούμενων ειδών. Η Νανόχηνα είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο μεταναστευτικό είδος. Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη Νανόχηνα, είναι η συμβολή στην αποκατάσταση του Φιννοσκανδικού πληθυσμού του είδους σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Ο γενικός στόχος του ΕΣΔ είναι η διαφύλαξη του πληθυσμού της Νανόχηνας που διαχειμάζει στην Ελλάδα και η διατήρηση του αριθμού των ατόμων σε κάθε περίοδο χωρίς απώλειες και στη βέλτιστη κατάσταση με την εξασφάλιση ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιότητας βιοτόπων στις περιοχές στάθμευσης και διαχείμασης αλλά και στις διαδρομές μετακίνησης . Για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ είναι απαραίτητο να ληφθούν μια σειρά από μέτρα. Στο παρόν ΕΣΔ παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα συνοδευόμενα από την αξιολόγηση της προτεραιότητας τους, τη χρονική κλίμακα υλοποίησης, τον φορέα που καλείται να υλοποιήσει το κάθε μέτρο και το κόστος υλοποίησης. Η χρονική διάρκεια του ΕΣΔ είναι πέντε έτη.

 

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: nanoxina@prv.ypeka.gr

 

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης

 


26/7/2016 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός Περιοχής Λευκά όρη και Παράκτια Ζώνη ως Εθνικό Πάρκο». Η περιοχή των Λευκών Ορέων βρίσκεται στο νομό Χανίων και έχει Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄).
Με την αρ πρωτ οικ 36130/1119/18.7.2016 Απόφαση της ΓΓ του ΥΠΕΝ έγινε η έγκριση της «Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) Λευκών Ορέων». Η ανωτέρω Ε.Π.Μ. πρότεινε τον χαρακτηρισμό ως Εθνικού Πάρκου σύμφωνα με το ν. 3739/2011, άρθρα 4 και ειδικότερα στο άρθρο 5 όπου : «ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, είτε, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντικές σε εθνικό επίπεδο». Η Περιοχή των Λευκών Ορέων τεκμηριωμένα αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων με μοναδικά χαρακτηριστικά το καθένα, σχηματίζοντας συνολικά μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μεγάλης οικολογικής αξίας, τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του σε συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση το καθιστούν μοναδικό για πολλούς λόγους.

  • Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) με την απονομή του European Diploma of Protected Areas (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης)

  • Ανήκει στο δίκτυο Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρακτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών). Το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου είναι οι μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο MAB (πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα)

  • Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης

  • Έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 με τον κωδικό GR4340014 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας: ΖΕΠ)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, διαμόρφωσε, σε συνέχεια σχετικής συνεργασίας με τον Φ.Δ., το σχέδιο Π.Δ. εξετάζοντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. της περιοχής, τις διατάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση και τη Βιοποικιλότητα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Ιωάννης Τσιρώνης

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης


26/7/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών»

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση, (ΥΑ), για τον «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της ΥΑ, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22α Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00π.μ., ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Με εκτίμηση
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Ιωάννης Τσιρώνης

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης


30/06/2016 - Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος :

«Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 30ή Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00. Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εξεταστούν και θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου Π.Δ.    

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο». Το Εθνικό Πάρκο Oροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) ευρίσκεται στο ορεινό συγκρότημα της οροσειράς Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Φαλακρού και εν συνεχεία βορείως του ποταμού Νέστου μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα περιλαμβάνον μέρος της ορεινής περιοχής της Ξάνθης,  η δε έκτασή του ταυτίζεται με την έκταση της χωρικής αρμοδιότητας του «Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Οροσειράς Ροδόπης» που συγκροτήθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του ν. 3044/2002 (197 Α΄), συνολικής έκτασης 1.731.150 στρεμμάτων.

 

Υπερσύνδεσμος Διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7454


22/06/2016 - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - Δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις Ρυθμιστικού Πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης», να θέσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε δημόσια διαβούλευση, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου.
Σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο http://www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά και να υποβάλετε τα σχόλια – παρατηρήσεις σας.
Η δυνατότητα για την υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεών σας θα διαρκέσει μέχρι τις 6/7/2016.


22/06/2016 - Δημόσια διαβούλευση νέων περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

Από αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική επιστολή EU PILOT.
Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο εποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμένες μελέτες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ από 22.6.2016 μέχρι 22.7.2016 Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των προτεινόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστικά τους, χάρτη του συνόλου των περιοχών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχωριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των προτάσεων σε GIS και το σχετικό τεύχος με την αξιολόγηση του συντονιστή του έργου της εποπτείας. 
Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιοχή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνονται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορισμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου Natura 2000. Σε ότι αφορά στις ΖΕΠ, βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς θεσμικής προστασίας για τις περιοχές ΙΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007 για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.
Συνολικά, ο αριθμός και η έκταση των περιοχών που προτείνονται ως νέες περιοχές Natura 2000 έχει ως εξής:

ΤΥΠΟΣ

Αριθμός

Έκταση χέρσου (ha)

Έκταση θάλασσας (ha)

ΤΚΣ χερσαίοι

39

47.433

 

ΤΚΣ θαλάσσιοι

28

 

1.011.293

ΖΕΠ θαλάσσιοι

32

 

844.343

ΤΚΣ – ΖΕΠ θαλάσσιοι

1

 

75.686

ΣΥΝΟΛΟ

100

47.433

1.931.322

 Μετά την αφαίρεση των αλληλεπικαλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλεπικαλύψεων των προτεινόμενων νέων εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε  1.590.738 ha και καλύπτει περίπου 0,36% της χέρσου και 17,0% των εθνικών χωρικών υδάτων.
Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 419 περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έκτασης της χέρσου και 6,12% των χωρικών υδάτων.
Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται επαρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000 της χώρας. Σε ότι αφορά στο θαλάσσιο θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
       Ι. Τσιρώνης  

Σχετικά αρχεία πρότασης
Σχετικοί χάρτες
Συγκεντρωτικά shp

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να στέλνονται στο e-mail: .


29/03/2016 - Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τεύχος Μελέτης,                                    

Χάρτης 1Χάρτης 2Χάρτης 3,              

 

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι 12/04/2016 στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   

και  


09/03/2016 - Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δημοσιοποιεί τις θέσεις για τις οποίες δόθηκε το έτος 2015, η σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας κου. Ι. Τσιρώνη. Οι σχετικές αποφάσεις είναι διαθέσιμες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με την υπ’ αριθμ. 3944/2015 γνωμοδότησης του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε οριστικά ότι είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου η υπουργική απόφαση που προβλέπει την συλλήβδην μεταβίβαση στους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης παραλίας για όλη την Ελλάδα.   

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης,  καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη εν θέματι δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 16/3  και ώρα 14:00.

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.stilogiani@prv.ypeka.gr και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2016.    

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

 

                                                            Ιωάννης Τσιρώνης

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας(2015)


26/02/2016 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικου Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του»

Πρόσβαση στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος


26/02/2016 - Περιγραφή του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την  14/3/2016 και ώρα 14:00.

Ορθή Επανάληψη Αρχικού Κειμένου Διαβούλευσης ως πρός τον τύπο (5) στη σελίδα 27 και τον τύπο (8) στη σελίδα 29


24/11/2015 - Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)
Κάλεσμα Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τα σχόλια της διαβούλευσης παρακαλούμε να λαμβάνονται στα εξής mail:

 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 08.12.2015 στις 12:00 π.μ.


21/07/2015 - Δημόσια Διαβούλευση για την "Διαμόρφωση πρότασης θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος" που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών ύδατος» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η προθεσμία λήγει την 21/08/2015, ημέρα Παρασκευή. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  info.egy@prv.ypeka.gr

Δελτίο Τύπου

Ερωτηματολόγιο κρίσιμων ζητημάτων

Επανυποβολή Παραδοτέου 1

Επανυποβολή Παραδοτέου 2

Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέου 1 και Παραδοτέου 2

Τεχνική Πρόταση

 ________________________________________________________________________________________________________

 

15/07/2015 - Δημόσιος Διάλογος για τη Διαμόρφωση του Σχεδίου Προγραμμάτων Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων της Ελλάδας.

Τίθεται σε διαβούλευση κείμενο προκαταρκτικής αξιολόγησης των υφιστάμενων διαθέσιμων στοιχείων για την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ και όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011). Η προθεσμία λήγει την 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση  info.egy@prv.ypeka.gr

Κάλεσμα Αναπληρωτή Υπουργού για Προγράμματα παρακολούθησης

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Προγράμματος Παρακολούθησης

 ________________________________________________________________________________________________________

 

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

To Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργασία της σχετικής μελέτης από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 12/6/2015.

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του opengov

 ________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)».

 Σχέδιο ΚΥΑ «Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης (Πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου)»

Χάρτης 1, Χάρτης 2, Χάρτης 3

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5/6/2015.

 

 ________________________________________________________________________________________________________

Διαβουλεύσεις σχετικά με την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Η Ε.Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις παρακάτω δύο παράλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους στόχους του πλαισίου Κλίμα –Ενέργεια της Ε.Ένωσης για το 2030, σε τομείς που δεν καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Αερίων του Θερμοκηπίου (non-ETS), 

  1. Διαβούλευση που αφορά την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης για την Απόφαση Επιμερισμού Προσπαθειών (Effort Sharing Decision) για το 2030. Η διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, φορείς (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, ιδιωτικοί φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις) και εμπειρογνώμονες σχετικά με μέτρα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς: 

                     •κτίρια, 

                     •μεταφορές, 

                     •απόβλητα και 

                     •τομέας υπηρεσιών 

       

       Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm

        2.  Διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση του τομέα γεωργία-δασοκομία-και άλλες χρήσεις γης (AFOLU) στην πολιτική του πλαισίου Κλίμα-Ενέργεια της Ε.Ένωσης για το 2030.

 

       Η διαβούλευση απευθύνεται σε πολίτες, φορείς εκμετάλλευσης και εμπειρογνώμονες πάνω στη γεωργία και τη δασοκομία και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Ιουνίου 2015 στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm

 ________________________________________________________________________________________________________

Δημόσια Διαβούλευση για την Προκήρυξη της Δράσης «Aντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Επιστολή Υπουργού για τη Διαβούλευση

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προς διαβούλευση

 

Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysed@eka.ypeka.gr

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.
________________________________________________________________________________________________________

08/08/2014 - Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000: Α) ΕΖΔ (GR2550005) «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και Β) ΕΖΔ (GR2330008) «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία και το συνημμένο σε αυτή σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος»,  «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα, Θινών Κυπαρισσίας και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας από το Ακρωτήριο Κατάκολο έως την Κυπαρισσία», και την ίδρυση Φορέα Διαχείρισής τους, οι χάρτες οριοθέτησης ζωνών που το συνοδεύουν και το παράρτημα με τα όρια των ζωνών προστασίας.

___________________________________________________________________________________________________________

05/08/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)

___________________________________________________________________________________________________________

03/08/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για το έργο "Πλαίσιο Δράσεων Δραστηριότητας"

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται σήμερα 03/08/2014 η Α’ και Β’ φάση του έργου Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF - Prioritized Action Framework). Τα σχετικά κείμενα επισυνάπτονται.

Το έργο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας αποτελεί τον προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης του περιοχών του δικτύου NATURA 2000. Εκπονείται σε κάθε χώρα μέλος σε εφαρμογή και του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.

Η προθεσμία συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση : paf@oikom.gr

 

Τεύχος Α' Φάσης Έργου (158 σελίδεs)
Τεύχος Β' Φάσης Έργου (86 σελίδες)

___________________________________________________________________________________________________________

24/4/2014 - Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών"

Η ιστοσελίδα της Διαβούλευσης είναι εδώ 

___________________________________________________________________________________________________________

11/3/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Λάρισας

Εισαγωγικό Κείμενο
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
Σχετικοί Χάρτες

Η Διαβούλευση θα έχει διάρκεια 15 ημέρες. Για σχόλια ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε στα παρακάτω e-mail:  , ,  

___________________________________________________________________________________________________________

11/3/2014 - Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας

Εισαγωγικό Κείμενο
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
Σχετικοί Χάρτες

Η Διαβούλευση θα έχει διάρκεια 15 ημέρες. Για σχόλια ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε  στα παρακάτω e-mail:  , ,  

___________________________________________________________________________________________________________

21/2/2014 - Σε δημόσια διαβούλευση η ρύθμιση για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv, τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο χώρο όπου βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου του ιστορικού ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ.

Σχετικό Δελτίο Τύπου

___________________________________________________________________________________________________________

21/1/2014 - Δημόσιος Διάλογος για το 4ο παραδοτέο της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Σε δημόσια διαβούλευση τεθήκε σήμερα και το 4ο παραδοτέο της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης αποβλήτων το οποίο περιλαμβάνει τα "Σχέδια Διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου".
Οι σχετικές παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλονται στο esda@prv.ypeka.gr έως και 31/1/2014.

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ___________________________________________________________________________________________________________

 15/1/2014  - Δημόσιος διάλογος για την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

Τίθεται σήμερα σε διαβούλευση το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα  της Ελλάδας.

 

Στη διάρκεια των 14 τελευταίων χρόνων (1999-2013) οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα  της Ελλάδας, ένα προηγούμενο σχέδιο Στρατηγικής είχε τεθεί ξανά σε διαβούλευση το 2009. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια αυτής της διαβούλευσης ελήφθησαν υπόψη το 2010, οπότε ξεκίνησε εκ νέου η επεξεργασία ενός κειμένου Εθνικής Στρατηγικής.

 

Το τελικό αποτέλεσμα, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο αυτό, είναι η επικαιροποίηση, η αξιολόγηση, ο εμπλουτισμός και το επεξεργασμένο άθροισμα συλλογικών προσπαθειών και προτάσεων, με σημαντική συμβολή Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και άλλων Υπουργείων, Πανεπιστημίων, της Εθνικής Επιτροπής "Φύση 2000" της περιόδου 2010-2013, Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, και άλλων Φορέων που εμπλέκονται στη Διαχείριση με σκοπό τη διατήρηση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας.

 

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί με εξειδίκευση των δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και τη θεσμοθέτησή του.

 

Η προθεσμία συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, λήγει την Δευτέρα 20/01/2014.

 Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση biodiversity@prv.ypeka.gr

___________________________________________________________________________________________________________

23/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για τις προδιαγραφές προϊόντων μηχανικής – βιολογική επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων

 

Τίθεται σε διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ με θέμα: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων». Στόχος είναι να καθορισθούν οι προδιαγραφές και οι εναλλακτικές χρήσειςτων υλικών που ανακτώνται από εγκαταστάσεις ΜΒΕ συμμείκτων αστικών αποβλήτων και συγκεκριμένα: υλικό τύπου κομπόστ (CLO), στερεά καύσιμα ανακτώμενα από αστικά απόβλητα (RDF/SRF), σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο.

Η προθεσμία λήγει την 8/1/2014

 

Σχέδιο ΚΥΑ

 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

19/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

 

Στα κεφάλαια της μελέτης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνονται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς το θεσμικό πλαίσιο, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων που εφαρμόζονται σήμερα στη χώρα, οι προτεραιότητες και στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης καθώς και η διαμορφούμενη στρατηγική με προτεινόμενα μέτρα ανά προτεραιότητα και στόχο.

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια με εξειδίκευση των δράσεων υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και τη θεσμοθέτησή του.

Νέα προθεσμία για αποστολή παρατηρήσεων: 31 Ιανουαρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΜΕΤΡΑ

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

17/12/2013 - Δημόσιος διάλογος για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Στα κεφάλαια της μελέτης που έχουν παραληφθεί προσωρινά από την αρμόδια Επιτροπή και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, αποτυπώνονται, τόσο η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας και το θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι πολιτικές και οι στόχοι του νέου Εθνικού Σχεδίου. Πολύ σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση, τόσο το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, όσο και τα επόμενα κεφάλαια της αναθεώρησης του ΕΣΔΑ.

Οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων θα εμπλουτίσουν και θα διαμορφώσουν τα τελικά σχέδια, ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας να τεθεί στην υπηρεσία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Νέα προθεσμία για αποστολή παρατηρήσεων: 31 Ιανουαρίου 2014

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ ΝΑΝΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: esda@prv.ypeka.gr 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

5/12/2013 - Εθνική έκθεση 2014 για τη Σύμβαση Aarhus

«H Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,  γνωστή ως Σύμβαση Άαρχους (Convention on Access to Information, Public Participation in Decision – Making and Access to Justice in Environmental Matters)  υπεγράφη στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Aarhus της Δανίας, με πρωτοβουλία της Οικονομικής Επιτροπής των Η.Ε για την Ευρώπη (UNECE) και κατά τη διάρκεια της 4ης Υπουργικής Διάσκεψης της πολυμερούς διαδικασίας «Περιβάλλον για την Ευρώπη».  Η Σύμβαση που ετέθη σε ισχύ στις 30/10/2001, απαριθμεί σήμερα 46 συμβαλλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων και η χώρα μας (Ν. 3422/2005 ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του  Ν.3422/2005 η χώρα ως συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να συντάσσει τακτικά Έκθεση συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό αναρτάται η τρίτη κατά σειρά Εθνική Έκθεση της Ελλάδας στον ειδικό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για δημόσια διαβούλευση.

Η προθεσμία λήγει την 23/12/2013.»

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΑΡΧΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

AARHUS CONVENTION NATIONAL IMPLEMENTATION REPORT OF GREECE

 

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση: aarhus@prv.ypeka.gr.
 

 _________________________________________________________________________________________________________

 

Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Καθορισμό Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Ν. Ημαθίας στο Θερμαϊκό Κόλπο.

 

 

Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό αυτής

Τα ερωτήματα μέσω e-mail να υποβάλλονται στις διευθύνσεις vakalisd@yahoo.gr, zerva_ar@yahoo.gr έως 12/4/2013.


Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» έως και τις 31 Ιανουαρίου 2012.

Δημόσια διαβούλευση στο Σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2012.

 

Πρόσκληση Παρουσιάσης Β' Φάσης Ρυθμιστικού Σχεδίου Οικιστικού Τύπου Ηρακλείου

Προθεσμία Διαβούλευσης έως 14/2/2013

 

1. Β1_ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ τμήμα 1 από σελ 1-230

2. Β1_ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ τμήμα 2 από σελ 230-τέλος

3. Β1_περιεχόμενα μελέτης από σελ 1-230

4. Β1_περιεχόμενα μελέτης από σελ 230-τέλος

5. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ 1 Β ΦΑΣΗΣ

6. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ 2 Β ΦΑΣΗΣ

 

Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Βόλου


1. Προθεσμία υποβολής απόψεων 

2. Εισηγητική Έκθεση & Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

3. Πλαίσιο Δράσης

3. Χάρτες

 

 

 

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει ήδη ολοκληρωθεί για τα εξής θέματα:

 

Δάση

19 Ιουλίου  2010
Σχέδιο Νόμου για την «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».

 

20 Μαΐου 2010
Σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

 

30 Οκτωβρίου 2009

Σχέδιο Νόμου για την Προστασία των Δασών και των Δασικών Εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 και λοιπές Διατάξεις.

 

Ενέργεια - Φυσικοί πόροι

15 Δεκεμβρίου 2011
Δυνατότητα άμεσης παραχώρησης εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου των δικαιωμάτων του για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με τη διαδικασία της «ανοικτής πρόσκλησης»


15 Νοεμβρίου 2011
Διεθνείς ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις Γεωγραφικές Ενότητες Κιλκίς και Ροδόπης.

25 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας»

10 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A)» και του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ ΑΕ»

30 Σεπτεμβρίου 2011
«Εξειδίκευση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες στην Ελληνική πραγματικότητα – Διαμόρφωση εθνικής πολιτικής»
.

1η Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού".

30 Σεπτεμβρίου 2011

20 Σεπτεμβρίου 2011

Σχέδιο υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς για την ανάδειξη ιδιωτών επενδυτών στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντίστοιχα»

 

18 Ιουλίου 2011

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

 

17 Ιουνίου 2011

Σχέδιο διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, μη αποκλειστικής χρήσης, στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου Πελάγους, της Δυτικής Ελλάδας και Νότια της Κρήτης .

 

5 Ιουνίου 2011

Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)»

 

1 Απριλίου 2011

Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» .

 

2 Φεβρουαρίου 2011

Σχέδια υπουργικών αποφάσεων με τίτλο «Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας και Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώων: α) των Φορέων παροχής στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης και β) των Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης» και «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση - Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης - Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση».

31 Ιανουαρίου 2011
Σχέδιο νόμου για την «Σύσταση φορέα για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»

 

30 Νοεμβρίου 2010

Σχέδια Τεχνικού Κανονισμού με θέμα α) «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar» και β) «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar».


27 Οκτωβρίου 2010
Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό ΠΕΚΑ, να ρυθμίζει τα θέματα των διακρατικών διασυνδέσεων των αγωγών φυσικού αερίου καθώς και τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του δυναμικού των διασυνδέσεων αυτών.

 

15 Οκτωβρίου 2010
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
 

20 Σεπτεμβρίου 2010
Σχέδιο Προκήρυξης για εκμίσθωση δικαιωμάτων έρευνας για εντοπισμό γεωθερμικού δυναμικού σε μη ερευνημένες περιοχές του Ελληνικού Χώρου.

 

6 Σεπτεμβρίου 2010
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α)»

 

27 Αυγούστου 2010

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010»

 

21 Ιουνίου
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ) της ΔΕΗ Α.Ε.»

 

14 Μαΐου 2010
Σχέδιο υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες παραβάσεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. -  Σφράγιση εγκαταστάσεων»

 

9 Μαρτίου 2010

Διαβούλευση Νομοσχεδίου για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες

 

19 Φεβρουαρίου 2010

Διαβούλευση για την τιμολόγηση της ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

 

31 Ιανουαρίου 2010

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»

 

15 Ιανουαρίου 2010

Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

 

Διαχείριση Απορριμμάτων - Αποβλήτων

16 Ιανουαρίου 2012.

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων καθώς και ορισμένων υγρών αποβλήτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β΄641) κοινής Υπουργικής απόφασης»

 

13 Απριλίου 2011

Σχέδιο Νόμου - Πλαισίου "για τα Απόβλητα".

 

22 Ιανουαρίου 2010

Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179α) «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, Διάρθρωση και Λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες Διατάξεις.

 

Βιότοποι - Βιοποικιλότητα

27 Δεκεμβρίου 2011
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του»

28 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νόμου 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση


13 Οκτωβρίου 2011
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών».

 

26 Σεπτεμβρίου 2011
Σχέδιο νόμου «Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».


1 Ιουνίου 2011

 

6 Φεβρουαρίου 2011

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή ‘Οικοανάπτυξης’ με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης» 

 

4 Νοεμβρίου 2010

Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Μέτρων Ειδικής Προστασίας, Διατήρησης και Αποκατάστασης των Ειδών και των Ενδιαιτημάτων/ Οικοτόπων της Άγριας Ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)


12 Ιουλίου  2010
Σχέδιο Νόμου για την  «Προστασία της Βιοποικιλότητας»

 

 

Υδάτινο Περιβάλλον
28 Μαΐου 2011
Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες».


3 Ιανουαρίου 2011
Σχέδιο νόμου «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008»
 

27 Οκτωβρίου 2010
Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των υδρευτικών αναγκών των ΟΤΑ των νησιών του Αιγαίου.

 

Αστική Ανάπλαση

28 Ιουλίου 2011
Α’ Σταδίο μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου» και τα συνημμένα 1 έως 6 σε μία γραμμή.

Στις 28 Ιουλίου 2011παρουσιάστηκε το Α’ Σταδίου της μελέτης: «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου»

1. Πρόσκληση για την παρουσίαση της μελέτης.

2. Προθεσμία υπόβολης απόψεων

3. Περίληψη

4. Τρία πιθανά σενάρια

5. Μελέτη Μέρος Ι

6. Μελέτη Μέρος ΙΙ

16 Αυγούστου 2011

Σχέδιο Νόμου «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών».
6 Δεκεμβρίου 2010
Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για το «Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στο Δήμο Αθηναίων»

 

Γεωχωρικά Δεδομένα
30 Ιουνίου 2010
Σχέδιο Νόμου  «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007. Τροποποίηση το Ν. 1647/1986 ‘Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις (Α’141)’»

 

Πράσινο Ταμείο
19 Ιουλίου  2010
Σχέδιο Νόμου για την «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

 

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου

18 Οκτωβρίου 2010

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του»

 

Δόμηση
31 Δεκεμβρίου 2011
Σχέδιο Υπουργική Απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων»
 

 

| | | | | |