παρέχεται από
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ » ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής ως Οδηγία  Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.

Η Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων,  καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Πριν την έγκρισή τους, τα προγράμματα εισάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ.  

Ειδικότερα, οι τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνουν:
  • Τον συντονισμό της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων
  • Την εφαρμογή της Οδηγίας  Πλαίσιο για τα Νερά
  • Την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων
  • Τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
  • Τη διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους
  • Την εφαρμογή της Οδηγίας για τις πλημμύρες
  • Τις ακτές κολύμβησης και τις γαλάζιες σημαίες
  • Την εφαρμογή της Οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική
  • Τα διεθνή, διακρατικά και Μεσογειακά θέματα νερού 

Νόμος 3199/2003 για την Προστασία και Διαχείριση των Υδάτων

Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υδάτων – ΠΔ 24/ΦΕΚ 56 Α 15.04.2010

Τροποποίηση της Απόφασης «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων» - ΚΥΑ 7575/ΦΕΚ 183 Β 25.02.2010

Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων – ΚΥΑ 49139/ΦΕΚ 1695 Β 02.12.2005

Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων - ΚΥΑ 322/ΦΕΚ 679 Β 22.03.2013


Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε από 5 έως 6 Ιουνίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης η τακτική συνάντηση των Διευθυντών Υδάτων & Θαλάσσιων Υδάτων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων προς ένταξη Κρατών, των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, καθώς και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τα μελλοντικά σχέδια σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα διαχείρισης των υδάτων και των θαλασσών, εστιάζοντας στις Οδηγίες Πλαίσια για τα Ύδατα και τη Θαλάσσια Στρατηγική.

1. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή του 1ου  International Symposium regarding the Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes (IRLA2014), που θα λάβει χώρα στην Πάτρα 26-28 Νοεμβρίου 2014

1st call for Abstracts Submission

 

 

Ακολουθήστε την ΕΓΥ στο facebook

 

Συνδέσεις σχετικές με το έργο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά
Ακτές κολύμβησης και Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης
Λειτουργικά Δεδομένα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Διαβούλευση των Θαλάσσιων Στρατηγικών της χώρας

Επικοινωνία
Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
Αμαλιάδος 17, 4ος όροφος
115 23  Αθήνα
Τηλ:  210 6475101

Φαξ:  210 699 4357
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.egy@prv.ypeka.gr 

 

| | | | | | |