παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ » ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Με το Προεδρικό Διάταγμα 328/12-12-2000, συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." 
 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 328/12-12-2000, συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ)
Σκοπός της  εταιρείας είναι η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διασφάλιση της συντήρησης και η μέριμνα για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΝΟΜΟΥ 2773/1999, σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.

Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού ο ΔΕΣΜΗΕ:

  • Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε)
  • Επιτρέπει τη σύνδεση στο σύστημα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
  • Προγραμματίζει και κατανέμει το φορτίο στης διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής Η/Ε και διευθετεί τις αποκλίσεις παραγωγής-ζήτησης
  • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζονται επαρκή περιθώρια εφεδρείας Η/Ε και ισχύος από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές
  • Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο σύστημα συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα
  • Εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του συστήματος
  • Προγραμματίζει την ανάπτυξη και μεριμνά για τη διατήρηση ενός τεχνικά άρτιου, οικονομικά αποδοτικού και ολοκληρωμένου συστήματος
  • Καταρτίζει και δημοσιεύει τακτικές προβλέψεις σχετικά με το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς που ενδέχεται να συνδεθεί στο σύστημα, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα συστήματα ή δίκτυα, τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση Η/Ε Συνάπτει συμβάσεις αγοράς ή πώλησης Η/Ε 

Ο ΔΕΣΜΗΕ ανήκει κατά 51% στο κράτος και κατά 49%  στις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ίδρυσή του εντάσσεται στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της επιδίωξης να κυριαρχήσουν συνθήκες ανταγωνισμού στην παραγωγή και διάθεση του ρεύματος. Πριν τη σύστασή του την ευθύνη για το δίκτυο είχε η ΔΕΗ.

Νόμος 2773/1999 "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»

Προεδρικό Διάταγμα 328/12-12-1999 “Σύσταση και καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»”   

Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014


Συνδέσεις


ΔΕΣΜΗE A.E.

ΔΕΣΜΗΕ – Χάρτης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΕΣΜΗΕ – Κώδικες, Νόμοι και σχετικά κείμενα

ΔΕΗ – Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς

 

| | | | | |