παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί.
 

Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. 
Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.
Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.
Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί

Νέα πρωτοβουλία του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 2011-2013» :Πρωτοβουλία Κατάρτισης και Προσόντων του εργατικού δυναμικού του οικοδομικού κλάδου σε θέματα Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια – BUILD UP Skills.

Νόμος 4342/2015: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις

Νόμος 4351/2015 - άρθρο 23: Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"

Νόμος 4122/2013: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις (Νόμος 3855/2010)

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ ’οίκον

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

 

 

Κατά τη Χρήση της Ενέργειας ως επί το πλείστον έχουμε μετατροπή της από μια μορφή σε μια άλλη.

Για τη Χρήση της Ενέργειας, ιδιαίτερη σημασία έχει ο βαθμός απόδοσης της μετατροπής της, από τη μορφή που τη παραλαμβάνει ο χρήστης στη μορφή που τη χρησιμοποιεί.

Όσο μεγαλώνει ο βαθμός απόδοσης μιας συσκευής που καταναλώνει ενέργεια για τη λειτουργία της, κι όσο μειώνονται οι απώλειες διατήρησης της ενεργειακής στάθμης του συστήματος, τόσο μειώνεται η ενέργεια που καταναλώνεται για τη συγκεκριμένη χρήση και αυξάνεται η εξοικονόμηση.

Ενέργειες και Κινήσεις, μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, προς τη κατεύθυνση της μείωσης των Ενεργειακών Απωλειών Συστημάτων και αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης συσκευών, συμβάλλουν στη κατεύθυνση της καταπολέμησης της Κατασπατάλησης της Ενέργειας, της εξοικονόμησης Ενεργειακών και Οικονομικών Πόρων, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της ανάσχεσης των φαινομένων και των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. 

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Υ.Α. 174063/28.03.2017 ΦΕΚ Β’ 1242)

Ενδεικτικοί κατάλογοι μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για συγκεκριμένους τομείς τελικής κατανάλωσης (οικιακός, τριτογενής, βιομηχανικός και μεταφορών) και πληροφόρηση με τον τύπο υπολογισμού “από τη βάση στην κορυφή”

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων (Υ.Α. 188343/23,12,2016 ΦΕΚ Β' 4508)

Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση. (Αριθμ. Δ6/7094, ΦΕΚ Β 918, 23.05.2011)

Στην Υπουργική Απόφαση Δ6/7094, μεταξύ άλλων παρατίθενται σημαντικά στοιχεία σχετικά με την Εξοικονόμηση Ενέργειας, όπως:
> Ενεργειακό Περιεχόμενο επιλεγμένων Καυσίμων της αγοράς & σύγκριση αυτών με το πετρέλαιο (βλ. Παράρτημα Ι)
> Παραδείγματα Επιλέξιμων Μέτρων για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης (βλ. Παραρτήματα ΙΙΙ, IV,V).

 

| | | | | |