ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί.
 

Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. 
Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.
Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.
Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί

Νόμος 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Β' 143)

Νόμος 4351/2015, άρθρο 23 (ΦΕΚ Α' 164): Τροποποιήσεις του Νόμου 4342/2015

Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ Α' 95) για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και  τις ενεργειακές υπηρεσίες (Άρθρα σε ισχύ 4, 5, 7, 10, 16, 17. Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Νόμου 4342/2015)

Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση. (Αριθμ. Δ6/7094, ΦΕΚ Β 918, 23.05.2011)

Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Εγκύκλιος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ ’οίκον

 

Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακοί Έλεγχοι

Νομοθεσία

Διαδικτυακή πύλη για ενεργειακούς ελέγχους

Πληροφοριακό Υλικό