παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
 

Διύλιση είναι η κατεργασία αργού πετρελαίου ή ημικατεργασμένων προϊόντων που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή πετρελαιοειδών προϊόντων.
Ως Πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται τα πάσης φύσεως προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα.

Τα Πετρελαιοειδή προϊόντα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Ι - Ελαφρά κλάσματα
Βενζίνες Αυτοκινήτων,
Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμα αεριοπροωθούμενων τύπου βενζίνης).

Κατηγορία ΙΙ - Μεσαία κλάσματα
Πετρέλαιο κίνησης (gas-oil, diesel oil), που χρησιμοποιείται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης,
Πετρέλαιο θέρμανσης (gas-oil, diesel oil), που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσης,
Φωτιστικό Πετρέλαιο,
Καύσιμο αεριοπροωθούμενων τύπου κηροζίνης

Κατηγορία ΙΙ - Βαρέα κλάσματα
Μαζούτ (fuel-oils),
Απασφαλτωμένο μαζούτ (vacuum gas-oil)

Κατηγορία ΙV - Άσφαλτος

Κατηγορία V- Υγραέρια:
Βουτάνιο,
Προπάνιο,
Μίγμα βουτανίου-προπανίου

Κατηγορία VΙ
Νάφθα
Κωκ

Νόμος 3054 /2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις"

Συνδέσεις
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Γενική   επισκόπηση   αγοράς   πετρελαιοειδών   προϊόντων   στην   Ελλάδα

| | | | | |