παρέχεται από
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ F-GASES & ODS
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η υφιστάμενη κατάσταση από πλευράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παρουσιάζεται αναλυτικά στις ετήσιες εθνικές απογραφές και στις εθνικές εκθέσεις.
 

Οι ετήσιες απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής μιας χώρας. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των εθνικών εκπομπών αναφορικά με ένα προεπιλεγμένο έτος βάσης και συνεισφέρουν στη διαδικασία παρακολούθησης των μέτρων που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Οι απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ελλάδας παρέχουν πληροφορίες για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων που προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας και τις μεταφορές, τις βιομηχανικές διεργασίες, τη χρήση διαλυτών και άλλων προϊόντων, τη γεωργία, τα απόβλητα και τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία. Στις απογραφές περιγράφονται οι μέθοδοι υπολογισμού των εκπομπών, παρουσιάζονται τα δεδομένα δραστηριότητας και οι συντελεστές εκπομπής που χρησιμοποιήθηκαν και υπολογίζεται η αβεβαιότητα κατά την εκτίμηση των εκπομπών.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας, εκθέσεις υποβάλλονται προς :

 1. Τη Γραμματεία της Σύμβασης (UNFCCC) και είναι κυρίως οι παρακάτω :
  1. Εθνική έκθεση απογραφής (National Inventory Report) όπου υπολογίζονται σε εθνικό επίπεδο οι ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές καθώς και οι απορροφήσεις από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου. Υποβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι τις 15 Απριλίου και είναι διαθέσιμη εδώ.
   Κατά την απογραφή εφαρμόζονται οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2006 GLs)
  2. Εθνική έκθεση (National Communication) που υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών, και περιέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.
   Η τελευταία εθνική έκθεση (NC6) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/7742.php
  3. Διετής Έκθεση (Biennial Report) που υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια, με πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τους στόχους μείωσης που έχουν τεθεί, την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την επίτευξη των στόχων, τις προβλέψεις μελλοντικών εκπομπών και της οικονομικής, τεχνολογικής υποστήριξης που αναπτυσσόμενες χώρες. Η έκθεση αναρτάται εδώ
 2. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, και αναρτώνται εδώ.

Αυτές είναι κυρίως οι παρακάτω:

 • Πίνακες Κοινής Αναφοράς (CRF tables) που περιέχουν τους υπολογισμούς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κατηγορία, καθώς και οι απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 7.1 και 7.2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 καθώς και οι επαναϋπολογισμοί για τα προηγούμενα έτη μέχρι το 1990.
 • Εθνική Έκθεση σχετικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, όπου θα περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις της χώρας στον τομέα LULUCF (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 της Απόφασης (ΕΕ) αριθ. 529/2013).
 • Έκθεση για πολιτικές και μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
 • Έκθεση για το Εθνικό Σύστημα για τις πολιτικές και τα μέτρα καθώς και για τις προβλέψεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 12 και άρθρου 13, παρ 1(α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
 • Έκθεση εθνικών προβλέψεων  για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
 • Έκθεση για τις εθνικές δράσεις προσαρμογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
 • Ετήσια εθνική έκθεση απογραφής (National Inventory Report) των εκπομπών/ απορροφήσεων των αερίων του θερμοκηπίου της χώρας.  
 • Ετήσια έκθεση κατά προσέγγιση απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου  για το προηγούμενο έτος (Χ-1), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.  
 • Έκθεση για τη χρήση εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων και τη χρήση πιστωτικών μονάδων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
 • Έκθεση για την οικονομική και τεχνολογική στήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013.
 • Έκθεση που αφορά τη διαχείριση καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης με  αριθ. 529/2013/ΕΕ και το κεφ.4 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΕ) 749/2014.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επίσης δημοσιεύει ετησίως, απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που παρουσιάζουν μία συνολική εικόνα των τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετήσιες Εθνικές Απογραφές Αερίων του Θερμοκηπίου από το 2005

| | | | | |