παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ

 Η ενότητα περιλαμβάνει τους όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κατασκευών εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, με στόχο την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος. 

 

Επίσης ρυθμίζει τον σχεδιασμό των κατασκευών στο σύνολό τους και στα επί μέρους στοιχεία τους, ώστε να εξυπηρετείται η χρήση για την οποία προορίζονται για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής και να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

  • άνεση, υγεία και ασφάλεια των ενοίκων και των περιοίκων
  • ποιότητα, ασφάλεια, αντοχή, αισθητική και λειτουργικότητα
  • εξοικονόμηση ενέργειας
| | | | | |