παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών:

  • Παρέχει διευκρινήσεις και οδηγίες σε θέματα ερμηνείας εγκεκριμένων πολεοδομικών διαγραμμάτων, συμβολισμών, τοπογραφικών υποβάθρων, εφαρμογής γραμμών στο έδαφος και υψομετρικών μελετών. Τα θέματα αυτά εξετάζονται ιεραρχικά σε γ’ βαθμό, δηλαδή μετά την εξέταση τους από τις πολεοδομικές υπηρεσίες και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών.
  • Αποστέλλει για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα Προεδρικά Διατάγματα και Αποφάσεις ΥΠΕΚΑ πολεοδομικού περιεχομένου τα οποία στη συνέχεια κοινοποιεί στις πολεοδομικές υπηρεσίες και λοιπούς φορείς, και τηρεί αρχεία των πρωτοτύπων διαγραμμάτων που τα συνοδεύουν όπως και των σχετικών τους φακέλων (όπου περιλαμβάνονται τα «έχοντας υπόψη» των ΦΕΚ).
  • Παρακολουθεί τις μελέτες πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλης που εκπονήθηκαν με τις διατάξεις περί εισφορών σε γη και χρήμα (Ν.1337/83), συντάσσει τις αντίστοιχες προδιαγραφές και τιμολόγια και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την σύνταξη τους.
  • Παρέχει πληροφορίες, οδηγίες και κατευθύνσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.17-7-1923 σε θέματα αρτιότητας, κατάτμησης, οικοδομησιμότητας, τακτοποίησης οικοπέδων, πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας καθώς και σε θέματα απαλλοτρίωσης ακινήτων για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου.
  • Παρακολουθεί τις μελέτες πολεοδόμησης που ανατέθηκαν υπό μορφή «πακέτου» (κτηματογράφηση - πολεοδομική μελέτη - πράξη εφαρμογής ) κατά τα έτη 1994-1995 από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  • Χρηματοδοτεί απαλλοτριώσεις και μελέτες πράξεων εφαρμογής.
  • Εκπονεί ή επιβλέπει μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων και κτηματογραφήσεων για προγράμματα του Υπουργείου.
 
Εγκύκλιοι της Διεύθυνσης

| | | | | |