παρέχεται από
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
φωτογραφικό υλικό: Ροδάνθη Σεντούκα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΥΕΠΕΝ)
 
Με το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) που υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Με το άρθρο 16 του Νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (ΦΕΚ 249 Α΄), το έργο της ΕΥΕΠΕΝ ασκείται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης της ΕΥΕΔΕΝ.

Η ΕΥΕΠΕΝ έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επίτευξης των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων.
Παράλληλα, η ΕΥΕΠΕΝ αποτελεί τον ελεγκτικό μηχανισμό σχετικά με την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα:
α) του ελέγχου και της παρακολούθησης της διαδικασίας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,
β) της τήρησης και διαχείρισης του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών και Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων και
γ) της συλλογής, επεξεργασίας και μελέτης των αποτελεσμάτων των παραπάνω για τη διαπίστωση του βαθμού εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Η συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της ΕΥΕΠΕΝ θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας», ενώ αρχικά το έργο της ασκείται από δύο Τομείς, Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και Βορείου Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Για τη στελέχωση της ΕΥΕΠΕΝ, το ΥΠΕΚΑ προέβη σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού από το δημόσιο τομέα και η διαδικασία στελέχωσης της ΕΥΕΠΕΝ είναι σε εξέλιξη.
 

 

| | | | | |