παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ » ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

 

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών έχει ως αποστολή :

  • Τη χάραξη πολιτικής στον τομέα ενέργειας και αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, τη λήψη των εκάστοτε ενδεδειγμένων μέτρων για την υλοποίησή της, καθώς και την εποπτεία όλων των φορέων που σχετίζονται με την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο της χώρας.
  • Τον συντονισμό των δράσεων των επιμέρους οργανωτικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τον σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή της ενεργειακής, πετρελαϊκής και εξορυκτικής πολιτικής.
  • Την εποπτεία της αγοράς, την ρύθμιση του πλαισίου, την θέσπιση τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών, τον έλεγχο των εισροών και εκροών, την εφαρμογή των κανονισμών που αφορούν στην παραγωγή, εγκατάσταση, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, προμήθεια, ασφάλεια των ενεργειακών και ορυκτών πόρων, αγαθών και υπηρεσιών.
  • Τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την μέριμνα και την εισήγηση για τη διαμόρφωση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Την μέριμνα για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, φορείς και οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του.
Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών υπάγονται δύο Γενικές Διευθύνσεις:
 
1. Γενική Διεύθυνση Ενέργεια,  με αρμοδιότητα την εποπτεία των εξής Διευθύνσεων:
1.1. Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
1.2. Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.3. Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
1.4. Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων
 
2. Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, με αρμοδιότητα την εποπτεία των εξής Διευθύνσεων:
2.1. Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών
2.2. Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
2.3. Διεύθυνση Λατομείων, Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών
2.4   Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων
2.5   Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου
2.6   Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
2.7   Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
 
 

Διάγραμμα Οργανογράμματος Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

Επικοινωνία:
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Τηλ: 213 1513877 – 8
Fax: 213 1513608
E-mail:

 

| | | | | | |