παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ » ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
 
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής ως Οδηγία  Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.

Η Γραμματεία, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων,  καταρτίζει τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή τους. Πριν την έγκρισή τους, τα προγράμματα εισάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Η Γραμματεία είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ.    
 
Επικοινωνία:
Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
Αμαλιάδος 17
115 23  Αθήνα
Τηλ:  210 6475146-200
Φαξ:  --
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info.egy@prv.ypeka.gr
Θεματική Ενότητα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
 

Ειδικότερα, οι τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνουν:

  • Τον συντονισμό της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων
  • Την εφαρμογή της Οδηγίας  Πλαίσιο για τα Νερά
  • Την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων
  • Τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
  • Τη διαχείριση των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους
  • Την εφαρμογή της Οδηγίας για τις πλημμύρες
  • Τις ακτές κολύμβησης και τις γαλάζιες σημαίες
  • Την εφαρμογή της Οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική
  • Τα διεθνή, διακρατικά και Μεσογειακά θέματα νερού

 

| | | | | | |