Ανακοίνωση σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011

 
 
Σχετικά με τη θέσπιση του ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι, με την ΚΥΑ που υπογράφηκε, δημιουργείται πλέον ένα σαφές πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του κλάδου και για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης με την ΚΥΑ δημιουργείται το πλαίσιο για τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε  να προσανατολιστούν σε κατάλληλες από χωροταξική άποψη θέσεις και να αντιμετωπιστούν προβλήματα χρήσεων γης σε περιοχές εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
 
Το Ειδικό Πλαίσιο είναι προϊόν ευρύτατης διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν οι 13 Περιφέρειες της χώρας, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η ΚΕΔΕ και οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι  καθώς και δεκάδες επιστημονικοί και περιβαλλοντικοί φορείς και τοπικοί σύλλογοι πολιτών. Επιπλέον στον ιστότοπο ανοιχτής διακυβέρνησης κατατέθηκαν 760 σχόλια τα οποία αξιολογήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε έναν τόμο 411 σελίδων δημιουργώντας μια εξαιρετική σε εύρος βάση πληροφοριών.
 
Στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ενσωματώθηκε, μετά από επεξεργασία, σύνθεση και αξιολόγηση το υλικό της διαβούλευσης και το οριστικό κείμενο εισήχθη στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ). Είναι αξιοσημείωτη η θετική στάση του Εθνικού Συμβουλίου καθώς επίσης και η ενσωμάτωση στην ΚΥΑ  των απόψεων των μελών του. Από αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή εγκρίθηκε η ΚΥΑ η οποία και δημοσιεύτηκε στις 4 Νοεμβρίου 2011.
 
Να σημειωθεί ότι η θεσμοθέτηση του Ειδικού Πλαισίου ήταν υποχρέωση που απέρρεε από την  Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες επιδιώκει να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα χρήσεων γης στις παράκτιες περιοχές και να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος. Οι  στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την ενίσχυση της συγκέντρωσης των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές, τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση διάσπαρτης ανάπτυξή τους, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος με την υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών για τη χωροθέτηση των μονάδων.
 
Το Πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την εξεύρεση περιοχών που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας  για Υδατοκαλλιέργειες. Εντός των περιοχών αυτών θα μπορούν σε μεταγενέστερο στάδιο και κατόπιν εκπόνησης μελετών και  έκδοσης ειδικών Προεδρικών Διαταγμάτων, να οριστούν συγκεκριμένες ζώνες εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Η λειτουργία των μονάδων αυτών θα διέπεται από αυστηρούς κανόνες, θα υπάγονται σε Φορέα Διαχείρισης και θα ελέγχονται συστηματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
 
Επισημαίνεται ότι στις περιοχές που παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μονάδων, όπως ο Ευβοϊκός Κόλπος, ακτές της Κορινθίας και Αργολίδας, ο Πόρος, Χίο – Οινούσες  δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων μονάδων, ενώ η δυνατότητα επέκτασης τους περιορίζεται εξαιρετικά. Την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των παραπάνω έχουν οι Περιφέρειες της χώρας στις οποίες έχουν αποκεντρωθεί οι αρμοδιότητες.
 
Με το Πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα ορθής ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών, ενός δυναμικού κλάδου σημαντικού για την Ελληνική οικονομία ο οποίος ως τώρα λειτουργούσε σε καθεστώς ασάφειας δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα τόσο στους παραγωγούς όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα σταματά η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και αντιμετωπίζει προβληματικές καταστάσεις, επιβάλλει όρους βελτίωσης της λειτουργίας τους και δεν συντηρεί ούτε νομιμοποιεί την όποια υφιστάμενη προβληματική κατάσταση. 
  
Τέλος το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει ότι παραμένει στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ο καθηγητής Λουδοβίκος Βασενχόβεν.