παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«Διατήρηση της βιοποικιλότητα ς και άλλες διατάξεις»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ«Διατήρηση της βιοποικιλότητα ς και άλλες διατάξεις»

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 
Σχέδιο νόμου
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας εθνικού κεφαλαίου.

 
2. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας προϋποθέτει διαδικασίες προγραμματισμού και διαχείρισης, στο πλαίσιο των οποίων εξασφαλίζεται ευρεία φάση διαβούλευσης, ώστε να αξιοποιείται η βέλτιστη επιστημονική γνώση και η διαθέσιμη τεχνογνωσία.

 
3. Οι ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
α) Αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
β) Ενσωμάτωση στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και στις τομεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας.
γ) Απόκτηση επαρκούς γνώσης για την κατάσταση των ειδών και οικοσυστημάτων, ως κύριο εργαλείο για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας.
δ) Αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των σημαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα, μέσα από τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών.
ε) Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας, στην οποία περιλαμβάνονται οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών, ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά, σπάνια ή απειλούμενα.
στ) Αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
ζ) Προώθηση της σημασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών γενικότερα στην κοινωνία.

 
Άρθρο 2
Ορισμοί
Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
 1. Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα: η ποικιλία των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων (αρ. 2, ν.2204/1994, 59 Α’). Στη βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνεται τέλος η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των ειδών.
 2. Γεώτοποι:οι γεωλογικές-γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης
 3. Εκτός τόπου (exsitu) διατήρηση: Είναι η διαδικασία της διατήρησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή βιώσιμων πληθυσμών, αυτόχθονων φυτικών ή ζωικών ειδών εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, σε ειδικά διαμορφωμένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα όπως οι βοτανικοί κήποι και οι τράπεζες γενετικού υλικού. Το υλικό αυτό μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς ατόμων στο φυσικό περιβάλλον για ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών, όποτε και αν κριθεί απαραίτητο.
 4. Εισβάλλον ξενικό είδος: Είδος φυτού, ζώου ή άλλου οργανισμού που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του και το οποίο, επεκτεινόμενο μέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσμούς, εκτός του σημείου πρώτης εισαγωγής του σε φυσικά ή ημι-φυσικά οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη δομή και λειτουργία τους.
 5. Επιτόπια (in situ) διατήρηση: Είναι η διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων και, όταν πρόκειται για άγρια είδη, η συντήρηση και αποκατάσταση βιώσιμων πληθυσμών των ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ για την περίπτωση καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η διατήρηση στο περιβάλλον, όπου έχουν αναπτυχθεί οι διακριτοί τους χαρακτήρες
 6. Ζώνη Ειδικής Προστασίας: Περιοχή προστασίας με βάση την οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
 7. Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης είδους: Η κατάσταση ενός είδους, για το οποίο (α) τα δεδομένα της δυναμικής των πληθυσμών του καταδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξής του, σε μακροπρόθεσμη βάση, ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει, β) το γεωγραφικό εύρος κατανομής του δεν παρουσιάζει μείωση, ούτε υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί στο άμεσο μέλλον, και γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανώς να υπάρχει ένα ενδιαίτημα επαρκούς έκτασης ώστε οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα.
 8. Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης οικοτόπου: Η κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται «ικανοποιητική» όταν η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν σταθερές ή αυξάνονται ενώ η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη διατήρησή του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό μέλλον και η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική κατά την έννοια του προηγούμενου στοιχείου.
 9. Κόκκινος κατάλογος: Κατάλογος που παρέχει πληροφορίες για την ταξινομία, την κατάσταση διατήρησης και την κατανομή ειδών χλωρίδας και πανίδας, και άλλων στοιχείων της βιοποικιλότητας, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με κριτήρια που έχει θέσει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), όπως προσαρμόζονται για περιφερειακές αξιολογήσεις (regional assessments).
 10. Κρίσιμη παράκτια ζώνη: Το τμήμα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άμεση μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα αυτής. Περιλαμβάνονται ιδίως γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, εκτάσεις που αποτελούνται από υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη μεταφορά του ανέμου και από χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.
 11. Οικολογικός διάδρομος: Διάδρομος γης που συνδέει υπάρχουσες προστατευόμενες περιοχές και επιτρέπει την ισορροπημένη ελευθεροεπικοινωνία των ειδών. Ένας οικολογικός διάδρομος πρέπει να παρέχει περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο των δύο περιοχών.
 12. Παράκτια ζώνη: Χερσαία και υδάτινα τμήματα, εκατέρωθεν της ακτογραμμής στα οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες. Η παράκτια ζώνη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει φυσικούς σχηματισμούς ή μικρά νησιά στο σύνολό τους.
 13. Τοπική ποικιλία: Το φυτικό σύνολο, εντός της χαμηλότερης γνωστής βοτανικής ταξινομικής ιεράρχησης, που ορίζεται από την αναπαραγώγιμη έκφραση των διακριτών και άλλων γενετικών χαρακτηριστικών (ν.3165/2003, Α’177), το οποίο δεν είναι προϊόν σύγχρονης γενετικής βελτίωσης φυτών και το οποίο καλλιεργείται με περισσότερο παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών

 
Άρθρο 3
Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών

 
1. Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών αποτελείται από όλες τις περιοχές που υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες του άρθρου 19 του ν.1650/1986 (Α’ 160), , με στόχο την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και των λοιπών οικολογικών αξιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η εποπτεία της λειτουργίας και ο κεντρικός συντονισμός του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρεί βάση δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση και την κατάσταση διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών ανά την επικράτεια και δίνει τις κατευθύνσεις για την αειφορική διαχείριση των περιοχών αυτών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
«Φύση 2000» (άρθρο 5,Κ.Υ.Α. της 11/12/1998, Β’ 1289). .
Άρθρο 4
Αντικατάσταση άρθρου 18 ν. 1650/1986
To άρθρο 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 
«1. Η βιοποικιλότητα, η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων, καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότητα των συνιστωσών τους. Αντικείμενα προστασίας και διατήρησης αποτελούν επίσης τα σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα άγρια είδη και είδη συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών.

 
2. Χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής, βιολογικής, γεωλογικής, γεωμορφολογικής, εν γένει επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας τους.

 
3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της παραγράφου 2 μπορούν να χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19, ως:

 
 • Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης
 • Περιοχές προστασίας της φύσης
 • Φυσικά πάρκα και ειδικότερα ως: εθνικά ή περιφερειακά πάρκα
 • Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και ειδικότερα ως: ειδικές ζώνες διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), ζώνες ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.) ή καταφύγια άγριας ζωής ή συνδυασμός αυτών.
 • Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί

 
4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών, των στοιχείων ή των συνόλων της παραγράφου 3 επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες.

 
5. α) Για τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης της παρ. 3 και τις ζώνες που τα περιβάλλουν καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης, με τα οποία, στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στις πράξεις χαρακτηρισμού, (α) καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, (β) εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 19 και της παραγράφου 9 του άρθρου 21 και (γ) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση. Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής τους.

 
β) Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις κατηγορίες 4.3 και 5 του άρθρου 19. Για τις περιοχές των κατηγοριών 4.1 και 4.2 του άρθρου 19, οι πράξεις έγκρισης των σχεδίων διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς στόχους διατήρησης που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο εδάφιο γ της παραγράφου 4.1 του άρθρου 19. Τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών στις οποίες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στη γεωργική και αλιευτική δραστηριότητα, εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αντίστοιχα..

 
γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και για τους τύπους οικοτόπων του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (L 206).

 
δ) Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι προδιαγραφές που αφορούν την άσκηση της γεωργικής και αλιευτικής χρήσης, καθορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αντίστοιχα.

 
ε) Τα σχέδια διαχείρισης ισχύουν για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Αν η πενταετία παρέλθει χωρίς να εγκριθεί νέο σχέδιο διαχείρισης, η ισχύς του υφιστάμενου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έγκριση του νέου σχεδίου.»

 
Άρθρο 5
Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 1650/1986

 
Το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

 
«Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strictnaturereserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, ενδιαιτήματα σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν σημαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Οι περιοχές αυτές υπόκεινται σε αυστηρή φύλαξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας, όπως και η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, ειδών ή οικοτόπων.

 
2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης (Naturereserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, επιστημονικών ερευνών και η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. Οι περιοχές προστασίας της φύσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές της παραγράφου 1.

 
3. α) Ως φυσικά πάρκα (Naturalparks) χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, ιδίως βιολογικών, οικολογικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Τα φυσικά πάρκα διακρίνονται σε εθνικά και περιφερειακά και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές των παραγράφων 1,2,4 και 5.

 
β) Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως φυσικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ποιότητας ευρύτερων περιοχών της χώρας, με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.

 
γ) Όταν το φυσικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια ή δασική περιοχή, ή όταν περιλαμβάνει μεγάλης σημασίας γεωτόπους μπορεί να ονομάζεται ειδικότερα θαλάσσιο πάρκο, εθνικός ή περιφερειακός δρυμός, ή γεωπάρκο αντίστοιχα.

 
δ) Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και διεξάγονται επιστημονικές έρευνες, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύονται επαρκώς τόσο από φυσικές αιτίες υποβάθμισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες και επεμβάσεις που προκαλούν αλλοίωση της κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων αξιών.

 
ε) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ και της παραγράφου 8, στα φυσικά πάρκα επιτρέπεται η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται στην πράξη χαρακτηρισμού και το σχέδιο διαχείρισης

 
στ)Μέσα στα φυσικά πάρκα με την εξαίρεση τμημάτων τους που αποτελούν περιοχές των παραγράφων 1 και 2, είναι δυνατόν να επιτρέπονται λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, εφόσον συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

 
ζ) Για τη σαφή και κατανοητή από όλους τους χρήστες των περιοχών αυτών προστασία και διαχείριση μπορεί να προβλέπεται η οριοθέτηση ζωνών προστασίας μέσα στα φυσικά πάρκα και ο καθορισμός ικανής έκτασης απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης (πυρήνας). Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και ανάπτυξης, περιφερειακών του πυρήνα, που οριοθετούνται σαφώς, ο οποίος τεκμηριωμένα δεν αντιβαίνει στους στόχους προστασίας των περιοχών αυτών, με κλιμάκωση του βαθμού προστασίας, γίνεται πάντα με γνώμονα την ολοκληρωμένη προστασία των προστατευτέων οικολογικών ή άλλων φυσικών αξιών.

 
η) Οι εθνικοί δρυμοί που έχουν κηρυχθεί κατά το άρθρο 78 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.δ. 996/1971 (Α’ 192) και οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας κατά τη Σύμβαση Ραμσάρ , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 191/1974 (Α’ 350), χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τη διαδικασία του άρθρου 21.

 
3.1 Εθνικά πάρκα (Nationalparks)
Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σημαντικές σε εθνικό επίπεδο.

 
3.2 Περιφερειακά πάρκα (Regionalparks)
α) Ως περιφερειακά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε λόγω της θέσης τους είτε λόγω της οικολογικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται σημαντικές σε περιφερειακό επίπεδο.

 
β) Ειδικά για τις περιαστικές φυσικές περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά πάρκα, ως κύρια προστατευτέα αξία ορίζεται η διατήρηση του οικοσυστήματος σε ικανοποιητική κατάσταση, ώστε να παρέχει οικολογικές υπηρεσίες, όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η ρύθμιση του κλίματος και του κύκλου νερού και η παροχή δυνατοτήτων αναψυχής στους κατοίκους των αστικών κέντρων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται ως «ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο», κατά την έννοια του εδαφίου ιγ του άρθρου 3 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 189).

 
γ) Στις αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας που χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά πάρκα, ως κύρια προστατευτέα αξία μπορεί να ορίζεται η διατήρηση των τοπικών ποικιλιών και των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, καθώς και των δομικών στοιχείων του αγροτικού τοπίου, όπως φυτοφράχτες, ακαλλιέργητες λωρίδες στα όρια αγρών και νησίδες φυσικής βλάστησης.

 
δ) Τα περιφερειακά πάρκα μπορεί να περιλαμβάνουν οικιστικές ενότητες ως περιφερειακές ζώνες των προστατευτέων αντικειμένων, οι οποίες ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης. Στις ζώνες αυτές ενισχύεται με κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η αναψυχή, ο τουρισμός φύσης, η ολοκληρωμένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,, η αλιεία με σαφώς προσδιορισμένα επιλεκτικά εργαλεία, η περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση και η μεταποίηση τοπικών προϊόντων.

 
4. α) Ως περιοχές προστασίας οικοτόπωνκαι ειδών (Habitat / speciesmanagementareas) χαρακτηρίζονται εκτάσεις χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες που υπόκεινται σε διαχείριση για τη διασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων οικοτόπων και ειδών.

 
β) Διακρίνονται σε Ε. Ζ. Δ., Ζ. Ε. Π. και Καταφύγια Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.).

 
4.1 ΕιδικέςΖώνεςΔιατήρησης (Special Areas of Conservation)
α) Οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259), χαρακτηρίζονται με τον παρόντα νόμο ως ΕΖΔ και επισυνάπτονται ως παράρτημα στον παρόντα νόμο (παράρτημα). Αναλυτικοί και ψηφιοποιημένοι χάρτες των ΕΖΔ τηρούνται σε αρχείο και είναι διαθέσιμοι στο κοινό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως επίσης αναρτώνται και στο διαδίκτυο.

 
β) Περιοχές της κατηγορίας αυτής μπορούν επιπλέον να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας του παρόντος άρθρου σύμφωνα, με τη διαδικασία που προβλέπεται. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται ότι η οριοθέτηση, η πιθανή ζώνωση και οι θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί συνάδουν με τον στόχο προστασίας τους.

 
4.2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas)
α) Με τον παρόντα νόμο, οι περιοχές της ελληνικής επικράτειας που έχουν ταξινομηθεί ως ΖΕΠ βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β και Γ του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (Β’ 1495), αποτελούν μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των εκάστοτε συναρμόδιων υπουργών, ο κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται με νέες ΖΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (Β’ 1495). Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3882/2010 (Α’166), αναλυτικοί και ψηφιοποιημένοι χάρτες των ΖΕΠ τηρούνται σε αρχείο και είναι διαθέσιμοι στο κοινό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο.

 
β) Οι ΖΕΠ μπορούν επιπλέον να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται ότι η οριοθέτηση, η ζώνωση και οι θεσμοθετούμενες ρυθμίσεις, απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί των προστατευόμενων περιοχών συνάδουν με τον στόχο προστασίας τους.

 
γ) Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως β, είναι δυνατός ο καθορισμός ειδικότερων όρων και περιορισμών δόμησης, χρήσεων γης, καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση των ΖΕΠ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή ειδικής έκθεσης.

 
δ) Στην περίπτωση που ΖΕΠ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, ο οικείος φορέας διαχείρισης συντονίζει τα προγράμματα επιστημονικών ερευνών και τη διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 18 για τις ΖΕΠ αρμοδιότητάς του.

 
4.3 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges)
α) Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών των παραγράφων 1,2,3,4και 5.

 
β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και η διάνοιξη δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου κατηγορίας Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

 
γ) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 
5. α) Ως προστατευόμενα τοπία (Protectedlandscapes / seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόμενα τοπία μπορεί να δίνονται με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως αισθητικό δάσος, γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισμική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές και αναβαθμίδες, κρήνες.

 
β) Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protectednaturalformations) χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, ή αισθητική αξία ή συμβάλλουν στην διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματά τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς, γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης (Protected natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των επιμέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις προστασίας της απόφασης χαρακτηρισμού.

 
γ) Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόμενα δάση και ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, εντάσσονται δια του παρόντος στην αντίστοιχη κατηγορία. Για τα ήδη κηρυγμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ρυθμίζονται οι όροι ένταξής τους.

 
6. Οι περιοχές των περιπτώσεων 1 και 2 μπορεί να περιβάλλονται από περιφερειακή – ρυθμιστική ζώνη προστασίας, επαρκούς έκτασης, ώστε να κλιμακώνονται οι όροι και περιορισμοί για την καλύτερη διασφάλιση του προστατευτέου αντικειμένου».


 
7. Στις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

 
8. Στις περιοχές (α) των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, με την εξαίρεση τμημάτων τους που αποτελούν περιοχές των παραγράφων 1 και 2, υγροτόπων διεθνούς σημασίας (υγρότοποι RAMSAR) και οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και (β) στις γειτονικές εκτάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, επιτρέπεταιη εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο για την προστασία του κλίματος, εφόσον με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής.»


 

 
Άρθρο 6
Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 1650/1986

 
Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 
«1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (ΕΠΜ), γίνεται ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών 1, 2, και 3.1 του άρθρου 19, καθώς και η οριοθέτηση και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σ’ αυτές. Η ανάθεση της σύνταξης ΕΠΜ και η τελική έγκρισή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 
β) Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως περιφερειακού πάρκου, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σ’ αυτήν, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεδρικό διάταγμα, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική σημασία και τις προστατευτέες αξίες της. Ειδικά για τον χαρακτηρισμό αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας ως περιφερειακών πάρκων, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά για το χαρακτηρισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιφερειακά πάρκα το Προεδρικό Διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 
γ) Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορίων και των ζωνών προστασίας περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαμβάνονται σε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) γίνεται με την πράξη καθορισμού της ΖΟΕ και με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).

 
2. Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιοχή. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί αεροδρόμιο, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης της προστατευόμενης περιοχής επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 
3. Για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης του προστατευτέου αντικειμένου επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται τα γενικά και ειδικά μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου που κυρώθηκε με τον ν. 3827/2010 (Α΄ 30).Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή της παρ. Ε του άρθρου 6 του ν.3827/2010 όταν πρόκειται για γενικούς όρους και περιορισμούς, αυτοί θεσπίζονται με προεδρικά διατάγματα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού μπορεί να γίνεται με το ίδιο διάταγμα.
5. α).Κανονιστικές πράξεις χαρακτηρισμού προστατευομένων περιοχών που εγκρίθηκαν από αναρμόδιο όργανο, μπορούν να εγκριθούν με προεδρικά διατάγματα ως έχουν, με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 9, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων υπουργών και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ότι δεν έχουν επέλθει ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου. Η ισχύς των παραπάνω π.δ., πλην της τήρησης των προβλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια π.δ.
β): Εφόσον πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19, τα προεδρικά διατάγματα της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1 εκδίδονται, σε εφαρμογή των μελετών αυτών, εντός δύο ετών.   

 
γ) Έως την έκδοση των π.δ. του προηγουμένου εδαφίου το περιεχόμενο των εγκεκριμένων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τη χωροθέτηση οιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας μέσα στην περιοχή προστασίας.

 
δ) Προεδρικά διατάγματα προστασίας περιοχών, σχέδια των οποίων διαβιβάζονται εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του παρόντος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατά νόμο επεξεργασία, καταλαμβάνονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις εκδόσεώς τους.»

 
6. Η διαδικασία, σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι προδιαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των ειδικών εκθέσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 
7. Τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων των πράξεων χαρακτηρισμού της παραγράφου 1, ανακοινώνονται πριν από την οριστική διατύπωσή τους στους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατατίθενται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για διάστημα ενός μηνός, στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ενδιαφερόμενοι πολίτες, αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς έχουν τη δυνατότητα εντός του οριζομένου χρονικού διαστήματος να εκφράσουν εγγράφως τη γνώμη τους. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί πολιτικό αεροδρόμιο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 
8. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου αφορά σε περιοχές ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 
9 Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόμη έτος.»

 

 

 
Άρθρο 7
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του ν.2742/1999

 
 1. Η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών των κατηγοριών 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, ανήκουν στους φορείς του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207). Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 , η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών μπορεί να ανατίθεται σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1, περ. γ. του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Για τις κατηγορίες 4.3 και 5, η διαχείριση ανήκει κατά περίπτωση στις οικείες αρχές, ανάλογα με το είδος και τον χαρακτήρα του προστατευτέου αντικειμένου.

 
2. Μετά την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδρύονται Διευθύνσεις Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα την εποπτεία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των οικείων αποκεντρωμένων διοικήσεων, τον συντονισμό της φύλαξης από τα χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και ενημέρωσης. Οι διευθύνσεις μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβουλευτική επιτροπή που δεν αμείβεται και αποτελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, καθώς και εκπρόσωπους περιβαλλοντικών οργανώσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας».

 
3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι επιπτώσεις επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις περιοχές αυτές καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.»

 
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρόσωπο με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση στα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στον ν. 1650/1986 (Α’ 160), π.δ. 55/1998 (Α’ 58), ν. 998/1979 (Α’ 289), ν.δ. 86/1969 (Α’ 7) και στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων (αρ29, παρ.1 του ν.2242/94, αρ.24, παρ.2 του ν.2344/40, αρ.22, παρ.3 του ν.1577/85, ν.1337/83, ν.1892/90. ν. 2791/2001 ».

 
5. Από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 απαλείφονται οι λέξεις «αποδίδεται ετησίως στο ΕΤΕΡΠΣ».

 
6. Μετά την περίπτωση ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «Στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συστήνεται διοικητική μονάδα σε επίπεδο τμήματος για το συντονισμό και την υποστήριξη των διοικητικών σχημάτων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Το τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες του συντονισμού, της νομικής και διοικητικής υποστήριξης των φορέων διαχείρισης, της παρακολούθησης των προγραμμάτων τους, καθώς και της διευκόλυνσης της οικονομικής λειτουργίας τους. Προϊστάμενος του τμήματος ορίζεται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Βιολόγων– Φυσιογνωστών ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων»

 
7. Στο άρθρο 17 του ν. 2742/1999 προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής:
«στ. Επιβλέπει τα προγράμματα επιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους φορείς, ώστε να διασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα δεδομένα και οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων είναι αξιοποιήσιμα για την αποτελεσματική διαχείρισή τους».
«ζ. Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διατύπωση προδιαγραφών για την απογραφή της ελληνικής βιοποικιλότητας, η οποία συντάσσεται ανά δεκαετία».
Άρθρο 8
Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των ΕΖΔ κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως κυρώθηκε με την ΚΥΑ της 28/12/1998 (Β’1289)

 
Για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:

 
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται εθνικοί στόχοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους στο σύνολο της εξάπλωσής τους μέχρι το 2020. Με την ίδια ή άλλες αποφάσεις ανά ΕΖΔ ή ομάδες τέτοιων, καθορίζονται επίσης στόχοι διατήρησης, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται σε κάθε μια περιοχή, και περιγράφονται στο τυποποιημένο έντυπο δεδομένων, με εξαίρεση εκείνα που θεωρούνται μη-σημαντικά σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων μέχρι το 2020, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 
α. τις οικολογικές απαιτήσεις τους
β. την κατάσταση διατήρησής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
γ. τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησης τους
δ. την εθνική και ευρωπαϊκή σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
ε. τη συνολική συνοχή του δικτύου «Natura 2000».

 
2.Οι στόχοι διατήρησης είναι μετρήσιμοι, ενδεδειγμένοι για την κάθε ΕΖΔ, περιεκτικοί και συνεκτικοί. Στις περιπτώσεις που η κατάσταση διατήρησης ενός τύπου οικοτόπου ή ενός είδους δεν είναι γνωστή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονούν κατά προτεραιότητα προγράμματα έρευνας και συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών, με στόχο τον εμπλουτισμό της γνώσης ώστε να καθοριστεί η κατάσταση διατήρησής του.
3. Οι στόχοι και τα μέτρα διατήρησης των ΕΖΔ ενσωματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 18, από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων για την κάθε περιοχή και των σχετικών στόχων διατήρησης.

 
4. Στην περίπτωση που ΕΖΔ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα φορέα διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, ο οικείος φορέας διαχείρισης συντονίζει τα προγράμματα του εδαφίου δ και τη διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 18 για τις ΕΖΔ αρμοδιότητάς του.

 
5. Η υλοποίηση δράσεων διαχείρισης των ΕΖΔ ξεκινά το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

 
6. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως 4.1.β, του άρθρου 5, είναι δυνατός ο καθορισμός ειδικότερων όρων και περιορισμών δόμησης, χρήσεων γης, καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση των ΕΖΔ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε εφαρμογή ειδικής έκθεσης.
.7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνονται σε χάρτη τα ακριβή όρια των ΕΖΔ. Στο διάταγμα περιλαμβάνονται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων χαρακτηρισμού, καθώς και οι στόχοι διατήρησης ανά περιοχή. Υποχρεωτικά το σχέδιο του διατάγματος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον ένα μήνα.

 
Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

 
 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

 
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10).

 
β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 13727/724/2003 Β’ 1087).

 
γ) Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα και με στατικά δίχτυα πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς βυθούς.

 
δ) Απαγορεύεται η  εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας.

 
ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

 
2. α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και εμπίπτουν σε Ε.Ζ.Δ. ή Ζ.Ε.Π., το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985 (Δ΄ 270). Κατ΄ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια κατά παρέκκλιση, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω κατάτμησης, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ.τα οποία, σύμφωνα με τίτλους ιδιοκτησίας, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα μέχρι και την 1η Μαρτίου 2011, θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.
β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδε­ξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.
δ) Μέχρι το λεπτομερή καθορισμό των ορίων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000,αιτήματα για την έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα κείμενα σε ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μ. εκατέρωθεν των ορίων των περιοχών αυτών, όπως τα όρια τους αποτυπώνονται στους χάρτες κλίμακας 1:100.000 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., εξετάζονται μετά από αυτοψία για την ακριβή θέση του γηπέδου. Η αυτοψία διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υπολογίζει γραφικά τις συντεταγμένες, ή από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί. Αν το γήπεδο εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται με μέριμνα του διενεργήσαντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμούτου Υ.Π.Ε.Κ.Α.

 
3. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιορισμούς, οι οποίοι υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα ήδη οριζόμενα στον κανονισμό 146/2010 (L 47) περί καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζονται συμπληρωματικές κατά περίπτωση διατάξεις με ευθύνη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ίδια ισχύουν και για τις δραστηριότητες του αλιευτικού τομέα και όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρμόζονται συμπληρωματικές διατάξεις με ευθύνη του Υπουργού ΥΘΥΝΑΛ

 
4. Δάση και δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 μπορούν να διατίθενται για τη δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδρομικών κέντρων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 51 του ν. 998/1979, καθώς και για τις χρήσεις τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου , εφόσον οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται από τις πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησής τους κατά το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 και το άρθρο 8 του παρόντος.

 
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού της 11/12/1998 (Β’ 1289) τροποποιείται ως εξής «Στις Ε.Ζ.Δ.και τις Ζ.Ε.Π., εκτός οικοτόπων προτεραιότητας και ενδιαιτημάτων των ειδών προτεραιότητας, επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η χωροθέτηση έργων και η έγκριση σχεδίων, των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιμηθεί ως πολύ σημαντικές στην αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μόνον εάν, στη βάση επαρκούς τεκμηρίωσης, αξιολογηθούν ως επιτακτικού δημόσιου οικονομικού ή κοινωνικού συμφέροντος, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση των έργων και σχεδίων αυτών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αναμενόμενες επιπτώσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν.»

 

 
6. Ο εθνικός κατάλογος των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 είναι ο εξής:

 
A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ
ΕΚΤΑΣΗ (ha)

 
 
 
1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

 
 
 
11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
 
 

 
 
 
ΕΒΡΟΣ
 
 
1
GR1110002
ΖΕΠ
DASOS DADIAS - SOUFLI
ΔΑΣΟΣ ΔΑΔIΑΣ-ΣΟΥΦΛI
41111,58
2
GR1110003
ΕΖΔ
TREIS VRYSES
ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
9912,62
3
GR1110004
ΕΖΔ
FENGARISAMOTHRAKIS, ANATOLIKESAKTES, VRACHONISSIDAZOURAFAKAITHALASSIAZONI
ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ, ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΖΟΥΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
16437,741
4
GR1110005
ΕΖΔ
VOUNA EVROU
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
42372,5
5
GR1110006
ΖΕΠ
DELTA EVROU
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟY
12557,92
6
GR1110007
ΕΖΔ
DELTAEVROUKAIDYTIKOSVRACHIONAS
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ
9857,56
7
GR1110008
ΖΕΠ
PARAPOTAMIODASOSVOREIOUEVROUKAIARDA
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜIΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑI ΑΡΔΑ
25931,73
8
GR1110009
ΖΕΠ
NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU
ΝΟΤIΟ ΔΑΣIΚΟ ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ
29275,36
9
GR1110010
ΖΕΠ
OREINOS EVROS - KOILADA DEREIOU
ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΕΡΕΙΟΥ
48907,49
10
GR1110011
ΖΕΠ
KOILADAERYTHROPOTAMOU: ASVESTADES, KOUFOVOUNO, VRYSIKA
ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ: ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ, ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ, ΒΡΥΣΙΚΑ
9587,12
11
GR1110012
ΖΕΠ
SAMOTHRAKI: OROS FENGARI KAI PARAKTIA ZONI
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
21021,87

 
 
 
ΞΑΝΘΗ

 
 
12
GR1120003
ΕΖΔ
OROS CHAINTOU - KOULA KAI GYRO KORYFES
ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
3491,99
13
GR1120004
ΖΕΠ
STENA NESTOU
ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ
8752,99
14
GR1120005
ΕΖΔ
AISTHITIKO DASOS NESTOU
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
2335,86

 
 
 
ΡΟΔΟΠΗ
 
 
15
GR1130006
ΕΖΔ
POTAMOS FILIOURIS
ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ
2058,44
16
GR1130007
ΕΖΔ
POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI)
ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ)
423,65
17
GR1130008
ΕΖΔ
MARONEIA - SPILAION
ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ
1,31
18
GR1130009
ΕΖΔ
LIMNESKAILIMNOTHALASSESTISTHRAKIS - EVRYTERIPERIOCHIKAIPARAKTIAZONI
ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
29455,98
19
GR1130010
ΖΕΠ
LIMNESVISTONIS, ISMARIS - LIMNOTHALASSESPORTOLAGOS, ALYKIPTELEA, XIROLIMNI, KARATZA
ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣ-ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
18217,14
20
GR1130011
ΖΕΠ
KOILADA FILIOURI
ΚΟIΛΑΔΑ ΦIΛIΟΥΡI
37565,9
21
GR1130012
ΖΕΠ
KOILADA KOMPSATOU
ΚΟIΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
16600,86

 
 
 
ΔΡΑΜΑ
 
 
22
GR1140001
ΕΖΔ
DASOS FRAKTOU
ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ
1090,05
23
GR1140002
ΕΖΔ
RODOPI (SIMYDA)
ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ)
6715,45
24
GR1140003
ΕΖΔ
PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ
7447,1
25
GR1140004
ΕΖΔ
KORYFES OROUS FALAKRO
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
9845,62
26
GR1140008
ΖΕΠ
KENTRIKI RODOPI KAI KOILADA NESTOU
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΕΣΤΟΥ
105948,3
27
GR1140009
ΖΕΠ
OROS FALAKRO
ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ
25484,44

 
 
 
ΚΑΒΑΛΑ
 
 
28
GR1150001
ΖΕΠ
DELTANESTOUKAILIMNOTHALASSESKERAMOTISKAINISOSTHASOPOULA
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ
14624,76
29
GR1150005
ΕΖΔ
KORYFES OROUS PANGAIO
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
10345,47
30
GR1150008
ΕΖΔ
ORMOS POTAMIAS - AKR. PYRGOS EOS N. GRAMVOUSSA
ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ
357,89
31
GR1150009
ΕΖΔ
KOLPOS PALAIOU - ORMOS ELEFTHERON
ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
1168,27
32
GR1150010
ΕΖΔ
DELTANESTOUKAILIMNOTHALASSESKERAMOTIS - EVRYTERIPERIOCHIKAIPARAKTIAZONI
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
22484,63
33
GR1150011
ΖΕΠ
OROS PANGAIO KAI NOTIES YPOREIES TOU
ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΥΠΩΡΕΙΕΣ ΤΟΥ
24384
34
GR1150012
ΖΕΠ
THASOS (OROSYPSARIOKAIPARAKTIAZONI) KAINISIDESKOINYRA, XIRONISI
ΘΑΣΟΣ (ΟΡΟΣ ΥΨΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΟΙΝΥΡΑ, ΞΗΡΟΝΗΣΙ
17592,29

 
 
 
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 
 

 
 
 
ΗΜΑΘΙΑ
 
 
35
GR1210001
ΕΖΔ
OROS VERMIO
ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
25555,14
36
GR1210002
ΕΖΔ
STENA ALIAKMONA
ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
3623,73

 
 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 
 
37
GR1220001
ΕΖΔ
LIMNESVOLVIKAILAGKADA - EVRYTERIPERIOCHI
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
26947,81
38
GR1220002
ΕΖΔ
DELTAAXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA - EVRYTERIPERIOCHI - AXIOUPOLI
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
33676,35
39
GR1220003
ΕΖΔ
STENA RENTINAS - EVRYTERI PERIOCHI
ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
2905,16
40
GR1220005
ΕΖΔ-ΖΕΠ
LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU
ΛΙΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
377,2
41
GR1220009
ΖΕΠ
LIMNES KORONEIAS - VOLVIS, STENA RENTINAS KAI EVRYTERI PERIOCHI
ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
161631,33
42
GR1220010
ΖΕΠ
DELTA AXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA - ALYKI KITROUS
ΔΕΛΤΑΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗΚIΤΡΟΥΣ
29647,09
43
GR1220011
ΖΕΠ
LIMNOTHALASSA EPANOMIS
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
689,4
44
GR1220012
ΕΖΔ
LIMNOTHALASSA EPANOMIS KAI THALASSIA PARAKTIA ZONI
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
830,38

 
 
 
ΚΙΛΚΙΣ
 
 
45
GR1230001
ΕΖΔ
LIMNI PIKROLIMNI
ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ
1089,35
46
GR1230002
ΕΖΔ
YDROCHARES DASOS MOURION
ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ
774,92
47
GR1230003
ΖΕΠ
LIMNI DOIRANI
ΛIΜΝΗ ΔΟIΡΑΝΗ
2126,12
48
GR1230004
ΖΕΠ
LIMNI PIKROLIMNI - XILOKERATEA
ΛIΜΝΗ ΠIΚΡΟΛΙΜΝΗ-ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ
2012,31
49
GR1230005
ΖΕΠ
PERIOCHI ELOUS ARTZAN
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΟΥΣ ΑΡΤΖΑΝ
1717,78
50
GR1230006
ΖΕΠ
PERIOCHI ANTHOFYTOU
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ
3309,58

 
 
 
ΠΕΛΛΑ
 
 
51
GR1240001
ΕΖΔ
KORYFES OROUS VORA
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ
40435,09
52
GR1240002
ΕΖΔ
ORI TZENA
ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
12576,93
53
GR1240003
ΕΖΔ
OROS PAIKO
ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ
35252
54
GR1240004
ΕΖΔ
LIMNI AGRA
ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ
1249,75
55
GR1240005
ΕΖΔ
STENA APSALOU - MOGLENITSAS
ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ
6110,57
56
GR1240006
ΖΕΠ
LIMNI KAI FRAGMA AGRA
ΛIΜΝΗ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ
1385,76
57
GR1240007
ΖΕΠ
ORI TZENA KAI PINOVO
ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΝΟΒΟ
20066,86
58
GR1240008
ΖΕΠ
OROS VORAS
ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ
79453,65
59
GR1240009
ΖΕΠ
OROSPAIKO, STENAAPSALOUKAIMOGLENITSAS
ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ
91968,03

 
 
 
ΠΙΕΡΙΑ
 
 
60
GR1250001
ΕΖΔ-ΖΕΠ
OROS OLYMPOS
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
19139,59
61
GR1250002
ΕΖΔ
PIERIA ORI
ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ
16640,29
62
GR1250003
ΕΖΔ
OROS TITAROS
ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ
5325,05
63
GR1250004
ΕΖΔ
ALYKI KITROUS - EVRYTERI PERIOCHI
ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
1440,56

 
 
 
ΣΕΡΡΕΣ
 
 
64
GR1260001
ΕΖΔ
LIMNI KERKINI - KROUSIA - KORYFES OROUS BELES, ANGISTRO - CHAROPO
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ
78303,96
65
GR1260002
ΕΖΔ-ΖΕΠ
EKVOLES POTAMOU STRYMONA
ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ
1297,1
66
GR1260003
ΕΖΔ
AI GIANNIS - EPTAMYLOI
ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ
327,29
67
GR1260004
ΕΖΔ
KORYFES OROUS MENOIKION - OROS KOUSKOURAS - YPSOMA
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ
23288,69
68
GR1260005
ΕΖΔ
KORYFES OROUS ORVILOS
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ
4871,04
69
GR1260007
ΕΖΔ
ORI VRONTOUS - LAILIAS - EPIMIKES
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ-ΕΠΙΜΗΚΕΣ
6799,47
70
GR1260008
ΖΕΠ
TECHNITI LIMNI KERKINIS - OROS KROUSIA
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛIΜΝΗ ΚΕΡΚIΝΗΣ - ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣIΑ
27712,64
71
GR1260009
ΖΕΠ
KOILADA TIMIOU PRODROMOU-MENOIKION
ΚΟIΛΑΔΑ ΤIΜIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ
29650,86
72
GR1260010
ΖΕΠ
OROS BELES
ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ
25310,84

 
 
 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
 
 
73
GR1270001
ΕΖΔ
OROS CHOLOMONTAS
ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΟΝΤΑΣ
15543,63
74
GR1270002
ΕΖΔ
OROS ITAMOS - SITHONIA
ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑ
18031,62
75
GR1270003
ΕΖΔ
CHERSONISOS ATHOS
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ
33567,805
76
GR1270004
ΕΖΔ-ΖΕΠ
LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
633,15
77
GR1270005
ΕΖΔ
OROS STRATONIKON - KORYFI SKAMNI
ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΑΜΝΙ
8128,17
78
GR1270007
ΕΖΔ
AKROTIRIOELIA - AKROTIRIOKASTRO - EKVOLIRAGOULA
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΡΟ-ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ
532,82
79
GR1270008
ΕΖΔ
PALIOURI - AKROTIRI
ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ
286,11
80
GR1270009
ΕΖΔ
PLATANITSI - SYKIA: ΑKR. RIGAS - AKR. ADOLO
ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ - ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ-ΑΚΡ. ΑΔΟΛΟ
988,96
81
GR1270010
ΕΖΔ
AKROTIRIO PYRGOS - ORMOS KYPSAS - MALAMO
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΟΡΟΣ ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ
1150,97
82
GR1270012
ΖΕΠ
OROS CHOLOMONTAS
ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ
26413,93
83
GR1270013
ΖΕΠ
YGROTOPOI NEAS FOKAIAS
YΓΡΟΤΟΠΟI ΝΕΑΣ ΦΩΚΑIΑΣ
439,58
84
GR1270014
ΖΕΠ
CHERSONISOS SITHONIAS
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
23451,17

 
 
 
13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 
 

 
 
 
ΓΡΕΒΕΝΑ
 
 
85
GR1310001
ΕΖΔ
VASILITSA
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
8012,78
86
GR1310002
ΖΕΠ
VALIA KALNTA KAI TECHNITI LIMNI AOOU
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΩΟΥ
14660,48
87
GR1310003
ΕΖΔ
ETHNIKOSDRYMOSPINDOU (VALIAKALNTA) - EVRΥTERIPERIOCHI
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
6838,25
88
GR1310004
ΖΕΠ
ORI ORLIAKAS KAI TSOURGIAKAS
ΟΡΗ ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ
10230,54

 
 
 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 
 
89
GR1320001
ΕΖΔ
LIMNI KASTORIAS
ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4732,5
90
GR1320002
ΕΖΔ-ΖΕΠ
KORYFES OROUS GRAMMOS
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ
34357,03
91
GR1320003
ΖΕΠ
LIMNI ORESTIAS (KASTORIAS)
ΛIΜΝΗ ΟΡΕΣΤIΑΣ (ΚΑΣΤΟΡIΑΣ)
3833,35

 
 
 
ΚΟΖΑΝΗ
 
 
92
GR1330001
ΕΖΔ
OROS VOURINOS (KORYFI ASPROVOUNI)
ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ (ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ)
764,05
93
GR1330002
ΖΕΠ
ORI VOREIOU VOURINOU KAI MELLIA
ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ
17855,79

 
 
 
ΦΛΩΡΙΝΑ
 
 
94
GR1340001
ΕΖΔ-ΖΕΠ
ETHNIKOS DRYMOS PRESPON
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
26613,06
95
GR1340003
ΕΖΔ-ΖΕΠ
ORI VARNOUNTA
ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ
6076,62
96
GR1340004
ΕΖΔ
LIMNES VEGORITIDA - PETRON
ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ
12569,02
97
GR1340005
ΕΖΔ
LIMNES CHEIMADITIDA - ZAZARI
ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ
4064,39
98
GR1340006
ΕΖΔ
OROS VERNON - KORYFI VITSI
ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ
8202,13
99
GR1340007
ΖΕΠ
LIMNI PETRON
ΛIΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ
6696,16
100
GR1340008
ΖΕΠ
LIMNES CΗEIMADITIDA KAI ZAZARI
ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ
5193,17

 
 
 
14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 
 

 
 
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 
 
101
GR1410001
ΕΖΔ
PERIOCHI LIMNIS TAVROPOU
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
2982,05
102
GR1410002
ΕΖΔ
AGRAFA
ΑΓΡΑΦΑ
9753,02

 
 
 
ΛΑΡΙΣΑ
 
 
103
GR1420001
ΕΖΔ
KATO OLYMPOS - KALLIPEFKI
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
12437,76
104
GR1420003
ΕΖΔ
AISTHITIKO DASOS OSSAS
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ
19580,19
105
GR1420004
ΕΖΔ
KARLA - MAVROVOUNI - KEFALOVRYSOVELESTINOU - NEOCHORI
ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ
43435,5
106
GR1420005
ΕΖΔ-ΖΕΠ
AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ
1335,87
107
GR1420006
ΖΕΠ
OROS MAVROVOUNI
ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI
37126,92
108
GR1420007
ΖΕΠ
OROS OSSA
ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ
24125,98
109
GR1420008
ΖΕΠ
KATO OLYMPOS, OROS GODAMANI KAI KOILADA RODIAS
ΚΑΤΩΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΔΑΡΟΔIΑΣ
24572,05
110
GR1420009
ΖΕΠ
STENA KALAMAKIOU KAI ORI ZARKOU
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ
4169,49
111
GR1420010
ΕΖΔ
STENA KALAMAKIOU
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
474,19
112
GR1420011
ΖΕΠ
PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
95596,12
113
GR1420012
ΖΕΠ
PERIOCHI FARSALON
ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
4928,54
114
GR1420013
ΖΕΠ
PERIOCHI TYRNAVOU
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
9476,99
115
GR1420014
ΖΕΠ
PERIOCHI ELASSONAS
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
7369,38
116
GR1420015
ΖΕΠ
DELTA PINEIOU
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ
3359,16

 
 
 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
 
 
117
GR1430001
ΕΖΔ
OROS PILIO KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
31112,16
118
GR1430002
ΕΖΔ
KOURI ALMYROU - AGIOS SERAFEIM
ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
100,23
119
GR1430003
ΕΖΔ
SKIATHOS: KOUKOUNARIES KAI EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI
ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΤΗΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
88,82
120
GR1430004
ΕΖΔ
ETHNIKO THALASSIO PARKO ALONNISOU - VOREION SPORADON, ANATOLIKI SKOPELOS
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
249145,6
121
GR1430005
ΖΕΠ
NISIAKYRAPANAGIA, PIPERI, PSATHOURAKAIGYRONISIDESAGIOSGEORGIOS, NISOIADELFOI, LECHOUSA, GAIDOURONISIA
ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣIΔΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI ΑΔΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣIΑ
12967,39
122
GR1430006
ΖΕΠ
OROS OTHRYS, VOUNA GKOURAS KAI FARANGI PALAIOKERASIAS
ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
31079,47
123
GR1430007
ΖΕΠ
PERIOCHI TAMIEFTIRON PROIN LIMNIS KARLAS
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
12416,33
124
GR1430008
ΖΕΠ
OROS PILIO
ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ
36193,78

 
 
 
ΤΡΙΚΑΛΑ
 
 
125
GR1440001
ΕΖΔ
ASPROPOTAMOS
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
20094,1
126
GR1440002
ΕΖΔ
KERKETIO OROS (KOZIAKAS)
ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)
50431,17
127
GR1440003
ΕΖΔ
ANTICHASIA ORI - METEORA
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ
60625,02
128
GR1440005
ΖΕΠ
ANTICHASIA ORI KAI METEORA
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ
72047,1
129
GR1440006
ΖΕΠ
KORYFES OROUS KOZIAKA
ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖIΑΚΑ
19726,47

 
 
 
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

 
 
 
21 ΗΠΕΙΡΟΣ
 
 

 
 
 
ΑΡΤΑ
 
 
130
GR2110001
ΕΖΔ
AMVRAKIKOSKOLPOS, DELTALOUROUKAIARACHTHOU (PETRA, MYTIKAS, EVRYTERIPERIOCHI)
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
28787,56
131
GR2110002
ΕΖΔ
ORI ATHAMANON (NERAIDA)
ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ)
18695,33
132
GR2110004
ΖΕΠ
AMVRAKIKOS KOLPOS, LIMNOTHALASSA KATAFOURKO KAI KORAKONISIA
ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ
23010,75
133
GR2110006
ΖΕΠ
KOILADA ACHELOOU KAI ORI VALTOU
ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ
46737,83

 
 
 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
 
 
134
GR2120001
ΕΖΔ
EKVOLES (DELTA) KALAMA
ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ
8531,43
135
GR2120002
ΕΖΔ
ELOS KALODIKI
ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ
786,78
136
GR2120003
ΕΖΔ
LIMNI LIMNOPOULA
ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ
579,5
137
GR2120004
ΕΖΔ
STENA KALAMA
ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ
1820,3
138
GR2120005
ΖΕΠ
YGROTOPOS EKVOLON KALAMA KAI NISOS PRASOUDI
YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔI
8541,93
139
GR2120006
ΖΕΠ
ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI KAI LIMNI PRONTANI
ΕΛΗ ΚΑΛΟΔIΚI, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡI & ΛIΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ
1807,98
140
GR2120007
ΖΕΠ
STENA PARAKALAMOU
ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
3482,75
141
GR2120008
ΖΕΠ
ORI PARAMYTHIAS, STENA KALAMA ΚΑΙ STENA ACHERONTA
ΟΡΗ ΠΑΡΑΜYΘIΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
11691,56
142
GR2120009
ΖΕΠ
ORI TSAMANTA, FILIATON, FARMAKOVOUNI, MEGALI RACHI
ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛIΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝI, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ
19854,15

 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 
 
143
GR2130001
ΕΖΔ
ETHNIKOS DRYMOS VIKOU - AOOU
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ
12794,25
144
GR2130002
ΕΖΔ-ΖΕΠ
KORYFES OROUS SMOLIKAS
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ
19975,72
145
GR2130004
ΕΖΔ
KENTRIKO TMIMA ZAGORIOU
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
33114,95
146
GR2130005
ΕΖΔ-ΖΕΠ
LIMNI IOANNINON
ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2690,13
147
GR2130006
ΕΖΔ
PERIOCHI METSOVOU (ANILIO - KATARA)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΝΗΛΙΟ - ΚΑΤΑΡΑ)
7328,82
148
GR2130007
ΕΖΔ-ΖΕΠ
OROS LAKMOS (PERISTERI)
ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
20123,52
149
GR2130008
ΕΖΔ
OROS MITSIKELI
ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
8435,99
150
GR2130009
ΖΕΠ
OROS TYMFI (GKAMILA)
ΟΡΟΣ ΤYΜΦΗ (ΓΚΑΜΗΛΑ)
27416,44
151
GR2130010
ΖΕΠ
OROSDOUSKON, ORAIOKASTRO, DASOSMEROPIS, KOILADAGORMOU, LIMNIDELVINAKIOU
ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, ΩΡΑIΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟIΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛIΜΝΗ ΔΕΛΒIΝΑΚIΟΥ
17409,73
152
GR2130011
ΖΕΠ
KENTRIKOZAGORIKAIANATOLIKOTMIMAOROUSMITSIKELI
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΥΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ
53407,84
153
GR2130012
ΖΕΠ
EVRYTERI PERIOCHI POLIS IOANNINON
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
22459,67
154
GR2130013
ΖΕΠ
EVRYTERI PERIOCHI ATHAMANIKON OREON
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
65236,53

 
 
 
ΠΡΕΒΕΖΑ
 
 
155
GR2140001
ΕΖΔ
EKVOLES ACHERONTA (APO GLOSSA EOS ALONAKI) KAI STENA ACHERONTA
ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ
4627,67
156
GR2140003
ΕΖΔ
PARAKTIATHALASSIAZONIAPOPARGAEOSAKROTIRIOAGIOSTHOMAS (PREVEZA), AKR. KELADIO - AG. THOMAS
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑΔΙΟ - ΑΓ.ΘΩΜΑΣ
1529,16

 
 
 
22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 
 

 
 
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 
 
157
GR2210001
ΕΖΔ-ΖΕΠ
DYTIKESKAIVOREIOANATOLIKESAKTESZAKYNTHOU
ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
21419,24
158
GR2210002
ΕΖΔ
KOLPOSLAGANAZAKYNTHOU (AKR. GERAKI - KERI) KAINISIDESMARATHONISIKAIPELOUZO
ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ-ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ & ΠΕΛΟΥΖΟ
6957,7
159
GR2210003
ΕΖΔ
NISOI STROFADES
ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ
523,13
160
GR2210004
ΖΕΠ
NISIDES STAMFANI KAI ARPYIA (STROFADES)
ΝΗΣIΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝI & ΑΡΠYIΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ)
136,01

 
 
 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
 
 
161
GR2220001
ΕΖΔ
KALON OROS KEFALONIAS
ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ
2566,19
162
GR2220002
ΕΖΔ
ETHNIKOS DRYMOS AINOU
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ
2779,43
163
GR2220003
ΕΖΔ
ESOTERIKOARCHIPELAGOSIONIOU (MEGANISI, ARKOUDI, ATOKOS, VROMONAS)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)
88333,27
164
GR2220004
ΕΖΔ
PARAKTIATHALASSIAZONIAPOARGOSTOLIEOSVLACHATA (KEFALONIA) KAIORMOSMOUNTA
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ
3736,16
165
GR2220005
ΕΖΔ
DYTIKESAKTESKEFALONIAS - STENOKEFALONIASITHAKIS - VOREIAITHAKI (AKROTIRIAGEROGKOMPOS - DRAKOUPIDIMA - KENTRI - AG. IOANNIS)
ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
18742,55
166
GR2220006
ΖΕΠ
KEFALONIA: AINOS, AGIA DYNATI KAI KALON OROS
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ
20715,15

 
 
 
ΚΕΡΚΥΡΑ
 
 
167
GR2230001
ΕΖΔ-ΖΕΠ
LIMNOTHALASSA ANTINIOTI (KERKYRA)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
187,95
168
GR2230002
ΕΖΔ
LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA)
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
2292,38
169
GR2230003
ΕΖΔ-ΖΕΠ
ALYKI LEFKIMΜIS (KERKYRA)
ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
242,97
170
GR2230004
ΕΖΔ
NISOI PAXOI KAI ANTIPAXOI
ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
5649,66
171
GR2230005
ΕΖΔ
PARAKTIATHALASSIAZONIAPOKANONIEOSMESONGI (KERKYRA)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
888
172
GR2230007
ΖΕΠ
LIMNOTHALASSA KORISSION (KERKYRA) KAI NISOS LAGOUDIA
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣIΩΝ (ΚΕΡΚYΡΑ) & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟYΔIΑ
1050,98
173
GR2230008
ΖΕΠ
DIAPONTIANISIA (OTHONOI, EREIKOUSA, MATHRAKIKAIVRACHONISIDES)
ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΟΘΩΝΟΙ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΜΑΘΡΑΚΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ)
10146,26

 
 
 
ΛΕΥΚΑΔΑ
 
 
174
GR2240001
ΕΖΔ-ΖΕΠ
LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS (PALIONIS - AVLIMON) KAI ALYKES LEFKADAS
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ-ΑΥΛΙΜΩΝ) & ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2143,4
175
GR2240002
ΕΖΔ
PERIOCHI CHORTATON (LEFKADA)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
1255,59

 
 
 
23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

 
 
 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
 
 
176
GR2310001
ΕΖΔ
DELTAACHELOOU, LIMNOTHALASSAMESOLONGIOU - AITOLIKOU, EKVOLESEVINOU, NISOIECHINADES, NISOSPETALAS
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΟΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
35509,89
177
GR2310004
ΕΖΔ
OROS PANAITOLIKO
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ
18542,03
178
GR2310005
ΕΖΔ
OROS VARASOVA
ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ
1443,3
179
GR2310006
ΕΖΔ
LIMNES VOULKARIA KAI SALTINI
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΥΛΚΑΡΙΑ & ΣΑΛΤΙΝΗ
3122,62
180
GR2310007
ΕΖΔ
LIMNI AMVRAKIA
ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ
2204,75
181
GR2310008
ΕΖΔ
LIMNI OZEROS
ΛΙΜΝΗ ΟΖΕΡΟΣ
1258,49
182
GR2310009
ΕΖΔ
LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHEIA
ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ & ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ
14279,8
183
GR2310010
ΕΖΔ
OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS
ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
13331,28
184
GR2310011
ΖΕΠ
OROS TSEREKAS (AKARNANIKA)
ΟΡΟΣ ΤΣΕΡΕΚΑΣ (ΑΚΑΡΝΑΝIΚΑ)
5096,43
185
GR2310013
ΖΕΠ
LIMNI LYSIMACHEIA
ΛIΜΝΗ ΛYΣIΜΑΧΕIΑ
2274,63
186
GR2310014
ΖΕΠ
LIMNI VOULKARIA
ΛIΜΝΗ ΒΟΥΛΚΑΡIΑ
3272,7
187
GR2310015
ΖΕΠ
DELTAACHELOOU, LIMNOTHALASSAMESOLONGIOU - AITOLIKOUKAIEKVOLESEVINOU, NISOIECHINADES, NISOSPETALAS, DYTIKOSARAKYNTHOSKAISTENAKLEISOURAS
ΔΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ-ΑIΤΩΛIΚΟΥ ΚΑI ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ, ΝΗΣΟI ΕΧIΝΑΔΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, ΔYΤIΚΟΣ ΑΡΑΚYΝΘΟΣ & ΣΤΕΝΑ ΚΛΕIΣΟΥΡΑΣ
44185,62
188
GR2310016
ΖΕΠ
LIMNI AMVRAKIA
ΛΙΜΝΗ ΑΜΒΡΑΚΙΑ
1904,43

 
 
 
ΑΧΑΪΑ
 
 
189
GR2320001
ΕΖΔ
LIMNOTHALASSAKALOGRIAS, DASOSSTROFYLIASKAIELOSLAMIAS, ARAXOS
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΣ
3533,89
190
GR2320002
ΕΖΔ
OROS CHELMOS KAI YDATA STYGOS
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ
17493,03
191
GR2320003
ΕΖΔ
FARANGI VOURAIKOU
ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
2176,31
192
GR2320004
ΕΖΔ
AISTHITIKO DASOS KALAVRYTON
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
2386,08
193
GR2320005
ΕΖΔ
ORI BARMPAS KAI KLOKOS, FARANGI SELINOUNTA
ΟΡΗ ΜΑΡΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΟΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ
6042,57
194
GR2320006
ΕΖΔ-ΖΕΠ
ALYKI AIGIOU
ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
31,98
195
GR2320007
ΕΖΔ
OROS PANACHAIKO
ΟΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ
12219,51
196
GR2320008
ΕΖΔ
OROS ERYMANTHOS
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
19332,14
197
GR2320009
ΕΖΔ
SPILAIO KASTRION
ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΝ
308,02
198
GR2320010
ΖΕΠ
ORI BARMPAS, KLOKOS, FARANGI SELINOUNTA
ΟΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ
15705,36
199
GR2320011
ΖΕΠ
YGROTOPOI KALOGRIAS-LAMIAS KAI DASOS STROFYLIAS
ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ
6566,21
200
GR2320012
ΖΕΠ
OROS ERYMANTHOS
ΟΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
38983,48
201
GR2320013
ΖΕΠ
OROSCHELMOS (AROANIA) - FARANGIVOURAIKOUKAIPERIOCHIKALAVRYTON
ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
32169,19

 
 
 
ΗΛΕΙΑ
 
 
202
GR2330002
ΕΖΔ-ΖΕΠ
OROPEDIO FOLOIS
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ
9741,96
203
GR2330003
ΕΖΔ
EKVOLES (DELTA) PINEIOU
ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ
903,81
204
GR2330004
ΕΖΔ
OLYMPIA
ΟΛΥΜΠΙΑ
314,83
205
GR2330005
ΕΖΔ
THINESKAIPARALIAKODASOSZACHAROS, LIMNIKAIAFA, STROFYLIA, KAKOVATOS
ΘΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ, ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ, ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ
3274,18
206
GR2330006
ΕΖΔ
LIMNOTHALASSA KOTYCHI, BRINIA
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤΥΧΙ, ΒΡΙΝΙΑ
1314,63
207
GR2330007
ΕΖΔ
PARAKTIATHALASSIAZONIAPOAKR. KYLLINI EOS TOUMPI - KALOGRIA
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΚΡ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΕΩΣ ΤΟΥΜΠΙ - ΚΑΛΟΓΡΙΑ
13166,35
208
GR2330008
ΕΖΔ
THALASSIA PERIOCHI KOLPOU KYPARISSIAS: AKR. KATAKOLO - KYPARISSIA
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
11042,19
209
GR2330009
ΖΕΠ
LIMNOTHALASSA KOTYCHI - ALYKI LECHAINON
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΤYΧI - ΑΛYΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
2337,83

 
 
 
24 ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 
 

 
 
 
ΒΟΙΩΤΙΑ
 
 
210
GR2410001
ΕΖΔ
LIMNESYLIKIKAIPARALIMNI - SYSTIMAVOIOTIKOUKIFISOU
ΛΙΜΝΕΣ ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ
11606,5
211
GR2410002
ΖΕΠ
OROS PARNASSOS
ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ
34384

 
 
 
ΕΥΒΟΙΑ
 
 
212
GR2420001
ΕΖΔ
OROSOCHI - KAMPOSKARYSTOU - POTAMI - AKROTIRIOKAFIREFS - PARAKTIATHALASSIAZONI
ΟΡΟΣ ΟΧΗ - ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΦΗΡΕΥΣ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
15948,13
213
GR2420002
ΕΖΔ
DIRFYS: DASOS STENIS - DELFI
ΔΙΡΦΗ: ΔΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ - ΔΕΛΦΟΙ
1297,73
214
GR2420004
ΕΖΔ
MEGALOKAIMIKROLIVARI - DELTAXERIA - YDROCHARESDASOSAG. NIKOLAOU - PARAKTIATHALASSIAZONI
ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΛΙΒΑΡΙ - ΔΕΛΤΑ ΞΕΡΙΑ - ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
482,19
215
GR2420006
ΕΖΔ-ΖΕΠ
SKYROS: OROS KOCHYLAS
ΣΚΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ
4088,91
216
GR2420007
ΖΕΠ
MEGALOKAIMIKROLIVARI - DELTAXERIA
ΜΕΓΑΛΟ & ΜIΚΡΟ ΛIΒΑΡI-ΔΕΛΤΑ ΞΕΡIΑ
1040,84
217
GR2420008
ΖΕΠ
LIMNI DYSTOS
ΛIΜΝΗ ΔYΣΤΟΣ
2636,11
218
GR2420009
ΖΕΠ
NISIDES SKYROU
ΝΗΣIΔΕΣ ΣΚYΡΟY
466,74
219
GR2420010
ΖΕΠ
OROS KANTILI
ΟΡΟΣ ΚΑΝΤΗΛΙ
6243,38
220
GR2420011
ΖΕΠ
ORIKENTRIKISEVVOIAS, PARAKTIAZONIKAINISIDES
ΟΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
39308,13
221
GR2420012
ΖΕΠ
OROS OCHI, PARAKTIA ZONI KAI NISIDES
ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
33385,47

 
 
 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
 
 
222
GR2430001
ΕΖΔ
OROS TYMFRISTOS (VELOUCHI)
ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ)
3407,86
223
GR2430002
ΖΕΠ
ORI AGRAFA
ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ
39061,6

 
 
 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
 
 
224
GR2440002
ΕΖΔ
KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU - MALIAKOS KOLPOS
ΚΟΙΛΑΔΑ & ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
47547,07
225
GR2440003
ΕΖΔ
FARANGI GORGOPOTAMOU
ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
523,02
226
GR2440004
ΕΖΔ
ETHNIKOS DRYMOS OITIS
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ
6980,86
227
GR2440005
ΖΕΠ
KATO ROUS KAI EKVOLES SPERCHEIOU POTAMOU
ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
10969,51
228
GR2440006
ΕΖΔ
OROS KALLIDROMO
ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ
6684,85
229
GR2440007
ΖΕΠ
ETHNIKOSDRYMOSOITIS - KOILADAASOPOU
ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΟIΤΗΣ - ΚΟIΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ
13088,4

 
 
 
ΦΩΚΙΔΑ
 
 
230
GR2450001
ΕΖΔ
ORI VARDOUSIA
ΟΡΗ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
19373,53
231
GR2450002
ΕΖΔ
OROS GKIONA
ΟΡΟΣ ΓΚΙΩΝΑ
21879,82
232
GR2450004
ΕΖΔ
PARALIAKI ZONI APO NAFPAKTO EOS ITEA
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ
10618,68
233
GR2450005
ΕΖΔ
NOTIOANATOLIKOSPARNASSOS - ETHNIKOSDRYMOSPARNASSOU - DASOSTITHOREAS
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ - ΔΑΣΟΣ ΤΙΘΩΡΕΑΣ
18422,57
234
GR2450007
ΖΕΠ
KORYFESOROUSGKIONA, CHARADRAREKA, LAZOREMAKAIVATHIALAKKA
ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΚIΩΝΑ, ΧΑΡΑΔΡΑ ΡΕΚΑ, ΛΑΖΟΡΕΜΑ ΚΑI ΒΑΘIΑ ΛΑΚΚΑ
10399,14
235
GR2450008
ΖΕΠ
OROS VARDOUSIA
ΟΡΟΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
24789,15
236
GR2450009
ΖΕΠ
EVRYTERI PERIOCHI GALAXEIDIOU
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
12157,27

 
 
 
25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 
 

 
 
 
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
 
 
237
GR2510003
ΕΖΔ
AKRONAFPLIA KAI PALAMIDI
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ
366,16
238
GR2510004
ΖΕΠ
ORI ARTEMISIO KAI LYRKEIO
ΟΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΡΚΕΙΟ
11477,38

 
 
 
ΑΡΚΑΔΙΑ
 
 
239
GR2520001
ΕΖΔ
OROS MAINALO
ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
22673,07
240
GR2520002
ΕΖΔ
LIMNI TAKA
ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ
1033,15
241
GR2520003
ΕΖΔ
LIMNOTHALASSA MOUSTOU
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ
368,24
242
GR2520005
ΕΖΔ
MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU
ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ & ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
6985,47
243
GR2520006
ΕΖΔ
OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS)
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ)
55767,52

 
 
 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
 
 
244
GR2530001
ΕΖΔ
KORYFES OROUS KYLLINI (ZIRIA) KAI CHARADRA FLAMPOURITSA
ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΙΝΗ (ΖΙΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ
23423,92
245
GR2530002
ΕΖΔ-ΖΕΠ
LIMNI STYMFALIA
ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
1308,91
246
GR2530003
ΕΖΔ
AKROKORINTHOS
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ
589,79
247
GR2530004
ΕΖΔ
OROS OLIGYRTOS
ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ
8630,65
248
GR2530005
ΕΖΔ
ORI GERANEIA
ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ
6836,55
249
GR2530006
ΖΕΠ
OROS ZIREIA (KYLLINI)
ΟΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ)
20479,08

 
 
 
ΛΑΚΩΝΙΑ
 
 
250
GR2540001
ΕΖΔ
ORI GIDOVOUNI, CHIONOVOUNI, GAIDOUROVOUNI, KORAKIA, KALOGEROVOUNI, KOULOCHERA KAI PERIOCHI MONEMVASIAS
ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
28797,97
251
GR2540002
ΕΖΔ
PERIOCHI NEAPOLIS KAI NISOS ELAFONISOS
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
5493,74
252
GR2540003
ΕΖΔ
EKVOLES EVROTA
ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ
5369,61
253
GR2540005
ΕΖΔ
LAGKADA TRYPIS
ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ
1588,52
254
GR2540006
ΖΕΠ
YGROTOPOI EKVOLON EVROTA
YΓΡΟΤΟΠΟI ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ
2172,76
255
GR2540007
ΖΕΠ
ORI ANATOLIKIS LAKONIAS
ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ
37566,61
256
GR2540008
ΖΕΠ
NOTIA MANI
ΝΟΤΙΑ ΜΑΝΗ
31659,31

 
 
 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 
 
257
GR2550001
ΕΖΔ
FARANGI NEDONA (PETALON - CHANI)
ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ - ΧΑΝΙ)
1241,86
258
GR2550003
ΕΖΔ
NISOISAPIENTZAKAISCHIZA, AKROTIRIOAKRITAS
ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ
11292,05
259
GR2550004
ΕΖΔ
LIMNOTHALASSAPYLOU (DIVARI) KAINISOSSFAKTIRIA, AGIOSDIMITRIOS
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3551,97
260
GR2550005
ΕΖΔ
THINES KYPARISSIAS (NEOCHORI - KYPARISSIA)
ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)
1342,86
261
GR2550006
ΕΖΔ
OROS TAYGETOS
ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
53367,45
262
GR2550007
ΕΖΔ
THALASSIA PERIOCHI STENOU METHONIS
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
972,24
263
GR2550008
ΖΕΠ
LIMNOTHALASSAGIALOVASKAINISOSSFAKTIRIA
ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓIΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡIΑ
1010,23
264
GR2550009
ΖΕΠ
OROS TAYGETOS - LAGKADA TRYPIS
ΟΡΟΣ ΤΑYΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡYΠΗΣ
48785,87

 
 
 
3 ΑΤΤΙΚΗ
 
 
265
GR3000001
ΕΖΔ-ΖΕΠ
OROS PARNITHA
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ
14902,43
266
GR3000003
ΕΖΔ
ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ
1322,26
267
GR3000004
ΕΖΔ
VRAVRONA - PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΒΡΑΒΡΩΝΑ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
2669,24
268
GR3000005
ΕΖΔ
SOUNIO - NISIDA PATROKLOU KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΣΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
5374,32
269
GR3000006
ΕΖΔ
YMITTOS - AISTHITIKODASOSKAISARIANIS - LIMNIVOULIAGMENIS
ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
8819,21
270
GR3000008
ΕΖΔ
ANTIKYTHIRA - PRASONISI KAI LAGOUVARDOS
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ- ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ & ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ
7172,14
271
GR3000010
ΕΖΔ
NISIDES KYTHIRON: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA
ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ
989,13
272
GR3000011
ΖΕΠ
NISIDES MYRTOOU PELAGOUS: FALKONERA, VELOPOULA, ANANES
ΝΗΣIΔΕΣ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΑΝΕΣ
293,19
273
GR3000012
ΖΕΠ
NISOSANTIKYTHIRAKAINISIDESPRASONISI, LAGOUVARDOS, PLAKOULITHRAKAINISIDESTHYMONIES
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤIΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΩΝIΕΣ
2009,73
274
GR3000013
ΖΕΠ
KYTHIRAKAIGYRONISIDES: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA, AVGO, KAPELLO, KOUFOKAIFIDONISI
ΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝHΣIΔΕΣ: ΠΡΑΣΟΝIΣI, ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΝΤIΔΡΑΓΟΝΕΡΑ, ΑΥΓΟ, ΚΑΠΕΛΛΟ, ΚΟΥΦΟ ΚΑI ΦIΔΟΝΗΣI
5392,46
275
GR3000014
ΖΕΠ
PERIOCHI LEGRENON - NISIDA PATROKLOU
ΠΕΡIΟΧΗ ΛΕΓΡΕΝΩΝ - ΝΗΣIΔΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ
2107,13
276
GR3000015
ΖΕΠ
OROS YMITTOS
ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ
8319,47
277
GR3000016
ΖΕΠ
YGROTOPOS SCHINIA
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΧΙΝΙΑ
2079,16

 
 
 
4 ΝΗΣΙΑ
 
 

 
 
 
41 Β. ΑΙΓΑΙΟ
 
 

 
 
 
ΛΕΣΒΟΣ
 
 
278
GR4110001
ΕΖΔ
LIMNOS: CHORTAROLIMNI - LIMNIALYKIKAITHALASSIAPERIOCHI
ΛΗΜΝΟΣ: ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ- ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
18231,66
279
GR4110002
ΕΖΔ
AGIOS EFSTRATIOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
6283,75
280
GR4110003
ΕΖΔ
LESVOS: DYTIKI CHERSONISOS - APOLITHOMENO DASOS
ΛΕΣΒΟΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ- ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ
20817,04
281
GR4110004
ΕΖΔ
LESVOS: KOLPOS KALLONIS KAI CHERSAIA PARAKTIA ZONI
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
18311,04
282
GR4110005
ΕΖΔ
LESVOS: KOLPOSGERAS, ELOSNTIPIKAIOROSOLYMPOS
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΟΣ ΝΤΙΡΙ & ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
11200,41
283
GR4110006
ΖΕΠ
LIMNOS: LIMNESCHORTAROLIMNIKAIALYKI, KOLPOSMOUDROU, ELOSDIAPORIKAICHERSONISOSFAKOS
ΛΗΜΝΟΣ: ΛΙΜΝΕΣ ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΑΛΥΚΗ, ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ, ΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΦΑΚΟΣ
16292,81
284
GR4110007
ΖΕΠ
LESVOS: PARAKTIOIYGROTOPOIKOLPOUKALLONIS
ΛΕΣΒΟΣ: ΠΑΡΑΚΤIΟI YΓΡΟΤΟΠΟI ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
3513,05
285
GR4110008
ΖΕΠ
NISIDESKAIVRACHONISIDESLIMNOU: NISOSSERGITSIKAINISIDESDIAVATES, KOMPIO, KASTRIA, TIGANI, KARKALAS, PRASONISI
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑI ΒΡΑΧΟΝΗΣIΔΕΣ ΛΗΜΝΟΥ: ΝHΣΟΣ ΣΕΡΓIΤΣI ΚΑI ΝIΣIΔΕΣ ΔIΑΒΑΤΕΣ, ΚΟΜΠIΟ, ΚΑΣΤΡIΑ, ΤΗΓΑΝI, ΚΑΡΚΑΛΑΣ, ΠΡΑΣΟΝΗΣI
125,25
286
GR4110009
ΖΕΠ
NISIDES LESVOU (SYMPLEGMA TOMARONISION, KYDONAS, AGIOS GEORGIOS, GLARONISI, KLP)
ΝΗΣIΔΕΣΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚΥΔΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣΓΕΩΡΓIΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.)
103,15
287
GR4110010
ΖΕΠ
NOTIODYTIKI CHERSONISOS, APOLITHOMENO DASOS LESVOU
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
28819,44
288
GR4110011
ΖΕΠ
OROS OLYMPOS LESVOU
ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
14787,89
289
GR4110012
ΖΕΠ
VOREIA LESVOS
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΣ
9347,95
290
GR4110013
ΖΕΠ
LESVOS: KOLPOS GERAS, ELI NTIPI KAI CHARAMIDA
ΛΕΣΒΟΣ: ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ, ΕΛΗ ΝΤΙΠΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΜΙΔΑ
5104,87
291
GR4110014
ΖΕΠ
NISOS AGIOS EFSTRATIOS KAI THALASSIA ZONI
ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
11299,12

 
 
 
ΣΑΜΟΣ
 
 
292
GR4120001
ΕΖΔ
SAMOS: PARALIA ALYKI
ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ
301,34
293
GR4120002
ΕΖΔ
SAMOS: OROS AMPELOS (KARVOUNIS)
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ)
4850,12
294
GR4120003
ΕΖΔ
SAMOS: OROSKERKETEFS - MIKROKAIMEGALOSEITANI - DASOSKASTANIASKAILEKKAS, AKR. KATAVASIS - LIMENAS
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ - ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΤΑΝΙ - ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΛΕΚΚΑΣ, ΑΚΡ. ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ - ΛΙΜΕΝΑΣ
6683,42
295
GR4120004
ΕΖΔ
IKARIA - FOURNOI KAI PARAKTIA ZONI
ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
12909
296
GR4120005
ΖΕΠ
NISOS IKARIA (NOTIODYTIKO TMIMA)
ΝΗΣΟΣ IΚΑΡIΑ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜHΜΑ)
7404,62
297
GR4120006
ΖΕΠ
NISOSFOURNOIKAINISIDESTHYMAINA, ALATSONISI, THYMAINAKI, STRONGYLO, PLAKA, MAKRONISI, MIKROSKAIMEGALOSANTHROPOFAGOS, AGIOSMINAS
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟI ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΑIΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝΗΣI, ΘΥΜΑIΝΑΚI, ΣΤΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓIΟΣ ΜΗΝΑΣ
4587,16
298
GR4120007
ΖΕΠ
SAMOS: ALΥKΙ PSILIS AMMOU
ΣΑΜΟΣ: ΑΛΥΚΗ ΨIΛΗΣ ΑΜΜΟY
42,88
299
GR4120008
ΖΕΠ
SAMOS: OROS KERKIS
ΣΑΜΟΣ: ΟΡΟΣ ΚΕΡΚΗΣ
9136,84

 
 
 
ΧΙΟΣ
 
 
300
GR4130001
ΕΖΔ
VOREIA CHIOS KAI NISOI OINOUSSES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ & ΝΗΣΟΙ ΟΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
34409,93
301
GR4130002
ΖΕΠ
NISIAANTIPSARAKAINISIDESDASKALIO, MASTROGIORGI, PRASONISI, KATONISI, MESIAKO, KOUTSOULIA
ΝΗΣIΑ ΑΝΤIΨΑΡΑ & ΝΗΣIΔΕΣ ΔΑΣΚΑΛIΟ, ΜΑΣΤΡΟΓIΩΡΓΗ, ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΚΑΤΩ ΝΗΣI, ΜΕΣIΑΚΟ, ΚΟYΤΣΟYΛIΑ
469,76
302
GR4130003
ΖΕΠ
VOREIA CHIOS
ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ
32568,76
303
GR4130004
ΖΕΠ
NISIDA VENETIKO
ΝΗΣΙΔΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟ
2,88
304
GR4130005
pSCI
VRACHONISIDESKALOGEROIKAITHALASSIAZONI
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
1739,1

 
 
 
42 Ν. ΑΙΓΑΙΟ
 
 

 
 
 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
 
 
305
GR4210001
ΕΖΔ
KASOS KAI KASONISIA - EVRYTERI THALASSIA PERIOCHI
ΚΑΣΟΣ & ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
13453,7
306
GR4210002
ΕΖΔ
KENTRIKIKARPATHOS: KALILIMNI - LASTOS - KYRAPANAGIAKAIPARAKTIATHALASSIAZONI
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ - ΛΑΣΘΟΣ - ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
9321,9
307
GR4210003
ΕΖΔ-ΖΕΠ
VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
11297,98
308
GR4210004
ΕΖΔ
KASTELLORIZOKAINISIDESROKAISTRONGYLIKAIPARAKTIATHALASSIAZONI
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΡΩ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
1769,64
309
GR4210005
ΕΖΔ
RODOS: AKRAMYTIS, ARMENISTIS, ATTAVYROS, REMATA KAI THALASSIA ZONI (KARAVOLA-ORMOS GLYFADA)
ΡΟΔΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ, ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ)
27696,216
310
GR4210006
ΕΖΔ
RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES – PETALOUDES - REMATA
ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΡΕΜΑΤΑ
11414,258
311
GR4210007
ΕΖΔ
NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
ΝΟΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
4045,82
312
GR4210008
ΕΖΔ
KOS: AKROTIRIOLOUROS - LIMNIPSALIDI - OROSDIKAIOS - ALYKI - PARAKTIATHALASSIAZONI
ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ - ΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΑΛΥΚΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
10138,28
313
GR4210009
ΕΖΔ
ASTYPALAIA: ANATOLIKOTMIMA, GYRONISIDESKAIOFIDOUSSAKAITHALASSIAZONI (AKR. LANTRA - AKR. VRYSI)
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΟ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΙΔΟΥΣΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ - ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ)
7027,22
314
GR4210010
ΕΖΔ
ARKOI, LEIPSOI, AGATHONISIKAIVRACHONISIDES
ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ
12407,54
315
GR4210011
ΕΖΔ
VRACHONISIANOTIOUAIGAIOU: VELOPOULA, FALKONERA, ANANES, CHRISTIANA, PACHEIA, FTENO, MAKRA, ASTAKIDONISIA, SYRNA - GYRONISIAKAITHALASSIAZONI
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ, ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ, ΜΑΚΡΑ, ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
4568,43
316
GR4210014
ΖΕΠ
NISIDES PATMOU: PETROKARAVO, ANYDROS
ΝΗΣIΔΕΣ ΠΑΤΜΟY: ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝYΔΡΟΣ
61,97
317
GR4210015
ΖΕΠ
NISOS AGATHONISIOU KAI NISIDES: PITTA, KATSAGANI, NERONISI, STRONGYLI
ΝΗΣΟΣΑΓΑΘΟΝΗΣIΟΥΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΠIΤΤΑ, ΚΑΤΣΑΓΑΝI, ΝΕΡΟΝΗΣI, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ
1419,2
318
GR4210016
ΖΕΠ
NISOS LEIPSOI (DYTIKO TMIMA) KAI NISIDES: FRAGKOS, MAKRONISI, PILAFI, KAPARI, KALAPODIA, MEGALO ASPRONISI, MAKRY ASPRONISI, KOULOURA, NOTIA ASPRA, SARAKINA, PIATO, PSOMOS, STAVRI, LIRA, ARETHOUSA, MANOLI
ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI (ΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣIΔΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟΔIΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI
870,27
319
GR4210017
ΖΕΠ
VOREIODYTIKOTMIMAARKIONKAINISIDES: AGRELOUSA, STRONGYLI, SPALATHI, SMINERO, TSOUKA, TSOUKAKI, PSATHONISI, KALOVOLOS, MAKRONISI, AVAPTISTOS, KOMAROS
ΒΟΡΕIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚIΩΝ & ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΓΡΕΛΟYΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΣΠΑΛΑΘI, ΣΜIΝΕΡΟ, ΤΣΟYΚΑ, ΤΣΟYΚΑΚI, ΨΑΘΟΝΗΣI, ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΑΒΑΠΤIΣΤΟΣ, ΚΟΜΑΡΟΣ
458,48
320
GR4210018
ΖΕΠ
NISIDESLEROU: PIGANOUSA, MEGALOGLARONISI, MIKROGLARONISI, LERIKO
ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠΗΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΛΕΡIΚΟ
62,11
321
GR4210019
ΖΕΠ
NISIDES KALYMNOU: EPANO, NERA, SARI, TELENDOS
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, ΤΕΛΕΝΔΟΣ
528,26
322
GR4210020
ΖΕΠ
NISOIKINAROSKAILEVITHAKAINISIDESLIADIA, PLAKA, GLAROS, MAVRA
ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΛIΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΥΡΑ
1456,97
323
GR4210021
ΖΕΠ
ANATOLIKO TMIMA ASTYPALAIAS KAI NISIDES KOUNOUPOI, FTENO, CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA
ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤYΠΑΛΑIΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΟI, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜYΤΗΣ, ΜΟΝΗ, ΑΓIΑ ΚYΡIΑΚΗ, ΤΗΓΑΝI, ΧΟΝΔΡΗ, ΛIΓΝΟ, ΦΩΚIΟΝΗΣIΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛI, ΠΟΝΤIΚΟΥΣΣΑ, ΟΦIΔΟΥΣΣΑ, ΚΤΕΝIΑ
1459,07
324
GR4210022
ΖΕΠ
NISOSSYRNAKAINISIDESMEGALOSADELFOS, MIKROSADELFOS, KATSIKAS, MESONISI, PLAKIDA, STEFANIA, NAVAGIO
ΝΗΣΟΣ ΣYΡΝΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΜIΚΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣIΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣI, ΠΛΑΚIΔΑ, ΣΤΕΦΑΝIΑ, ΝΑΥΑΓIΟ
941,84
325
GR4210023
ΖΕΠ
NISIDESKARPATHIOUPELAGOUS: MEGALOSOFRANO, SOCHAS, MIKROSOFRANO, AVGO, DIVOUNIA, CHAMILI, ASTAKIDONISIA
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΡΠΑΘIΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΣΟΧΑΣ, ΜIΚΡΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, ΔIΒΟΥΝIΑ, ΧΑΜΗΛΗ, ΑΣΤΑΚIΔΟΝΗΣIΑ
351,32
326
GR4210024
ΖΕΠ
NISOSTILOSKAINISIDES: ANTITILOS, PELEKOUSA, GAIDOURONISI, GIAKOUMIS, AGIOSANDREAS, PRASOUDA, NISI
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΝΗΣI
6334,71
327
GR4210025
ΖΕΠ
ANATOLIKOTMIMANISOUSYMISKAINISIDESKOULOUNDROS, SESKLI, TROUMPETO, MARMARAS, KARAVALONISI, MEGALONISI, GIALESINO, OXEIA, CHONDROS, PLATY, NIMOS
ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣYΜΗΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ, ΣΕΣΚΛI, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣI, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣI, ΓIΑΛΕΣIΝΟ, ΟΞΕIΑ, ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝIΜΟΣ
2303,1
328
GR4210026
ΖΕΠ
NISOSCHALKIKAINISIDES: KOLOFONA, PANOPRASOUDA, TRAGOUSA, STRONGYLI, AGIOSTHEODOROS, MAELONISI, ALIMIA, KREVVATI, NISAKI
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΑΓIΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΕΛΟΝΗΣI, ΑΛIΜIΑ, ΚΡΕΒΒΑΤI, ΝΗΣΑΚI
3622,88
329
GR4210027
ΖΕΠ
KOS: LIMNI PSALIDI - ALYKI
ΚΩΣ: ΛIΜΝΗ ΨΑΛIΔI - ΑΛYΚΗ
435,59
330
GR4210028
ΖΕΠ
NISOS KASOS KAI SYMPLEGMA KASONISION
ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑI ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣIΩΝ
5971,16
331
GR4210029
ΖΕΠ
ANATOLIKIRODOS: PROFITISILIAS - EPTAPIGES - EKVOLILOUTANI - KATERGO, REMAGADOURA - CHERSONISOSLINDOU - NISIDESPENTANISAKAITETRAPOLIS, LOFOSPSALIDI
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ – ΕΚΒΟΛΗ ΛΟΥΤΑΝΗ – ΚΑΤΕΡΓΟ, ΡΕΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΛΙΝΔΟΥ – ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΕΝΤΑΝΗΣΑ & ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ, ΛΟΦΟΣ ΨΑΛΙΔΙ
13441,91
332
GR4210030
ΖΕΠ
DYTIKIRODOS: ORIATTAVYROS & AKRAMYTIS, TECHNITILIMNIAPOLAKKIASKAINISIDESGEORGIOU, STRONGYLI, CHTENIES & KARAVOLAS
ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΟΡΗ ΑΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΧΤΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
13103,17
333
GR4210031
ΖΕΠ
NOTIOAKRORODOU, PRASONISI, YGROTOPOSLIVADIKATTAVIAS
ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ, ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
2923,39
334
GR4210032
ΖΕΠ
NISOS NISYROS KAI NISIDES
ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
4730,82

 
 
 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
 
 
335
GR4220001
ΕΖΔ
ANDROS: ORMOS VITALI KAI KENTRIKOS OREINOS OGKOS
ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ
7315,31
336
GR4220002
ΕΖΔ
ANAFI: CHERSONISOS KALAMOS - ROUKOUNAS
ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ
1144,38
337
GR4220003
ΕΖΔ
SANTORINI: NEA KAI PALIA KAMENI - PROFITIS ILIAS
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ & ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΜΕΝΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
1264,25
338
GR4220004
ΕΖΔ-ΖΕΠ
FOLEGANDROSANATOLIKIMECHRIDYTIKISIKINOKAITHALASSIAZONI
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
7011,23
339
GR4220005
ΕΖΔ
PARAKTIA ZONI DYTIKIS MILOY
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΥΛΟΥ
5328,25
340
GR4220006
ΕΖΔ
NISOS POLYAIGOS - KIMOLOS
ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ
13897,73
341
GR4220007
ΕΖΔ
NISOS ANTIMILOS - THALASSIA PARAKTIA ZONI
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
1260,76
342
GR4220008
ΕΖΔ
SIFNOS: PROFITISILIASMECHRIDYTIKESAKTESKAITHALASSIAPERIOCHI
ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
2067,35
343
GR4220009
ΕΖΔ
NOTIA SERIFOS
ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ
4530,84
344
GR4220010
ΕΖΔ
VOREIODYTIKIKYTHNOS: OROSATHERAS - AKROTIRIOKEFALOSKAIPARAKTIAZONI
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
2855,19
345
GR4220011
ΕΖΔ
ANATOLIKI KEA
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ
7155,1
346
GR4220012
ΕΖΔ
VOREIAAMORGOSKAIKINAROS, LEVITHA, MAVRA, GLAROSKAITHALASSIAZONI
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
6062,45
347
GR4220013
ΕΖΔ
MIKRESKYKLADES: IRAKLEIA, SCHOINOUSSA, KOUFONISIA, KEROS, ANTIKERIAKAITHALASSIAZONI
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
12580,72
348
GR4220014
ΕΖΔ
KENTRIKIKAINOTIANAXOS: ZASKAIVIGLAEOSMAVROVOUNIKAITHALASSIAZONI (ORMOSKARADES - ORMOSMOUTSOUNAS)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΑΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΣ - ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ)
8721,71
349
GR4220016
ΕΖΔ
NISOS PAROS: PETALOUDES
ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
97,69
350
GR4220017
ΕΖΔ
NISOI DESPOTIKO KAI STRONGYLO KAI THALASSIA ZONI
ΝΗΣΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
1858,34
351
GR4220018
ΕΖΔ
SYROS: OROS SYRINGAS EOS PARALIA
ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
783,52
352
GR4220019
ΕΖΔ
TINOS: MYRSINI - AKROTIRIO LIVADA
ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ
1949,1
353
GR4220020
ΕΖΔ
NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS - EVRYTERI PERIOCHI
ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
5271,34
354
GR4220021
ΖΕΠ
NISOSIRAKLEIA, NISOIMAKARES, MIKROSKAIMEGALOSAVELAS, NISIDAVENETIKOIRAKLEIAS
ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕIΑ, ΝΗΣΟI ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣIΔΑ ΒΕΝΕΤIΚΟ ΗΡΑΚΛΕIΑΣ
1986,44
355
GR4220022
ΖΕΠ
NISOI CHRISTIANA
ΝΗΣΟI ΧΡIΣΤIΑΝΑ
148,79
356
GR4220023
ΖΕΠ
ANAFI: ANATOLIKOKAIVOREIOTMIMAKAIGYRONISIDES
ΑΝΑΦΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ
584,62
357
GR4220024
ΖΕΠ
NISOS AMORGOS (VOREIOANATOLIKO TMIMA) KAI NISIDES: PSALIDA, GRAMVOUSSA, NIKOURIA, MIKRO KAI MEGALO VIOKASTRO, KRAMVONISI, PETALIDI
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΨΑΛIΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝIΚΟΥΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣI, ΠΕΤΑΛIΔI
3038,35
358
GR4220025
ΖΕΠ
NISIDES PAROU KAI NOTIA ANTIPAROS
ΝΗΣIΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑI ΝΟΤIΑ ΑΝΤIΠΑΡΟΣ
2414,31
359
GR4220026
ΖΕΠ
NAXOS: ORI ANATHEMATISTRA, KORONOS, MAVROVOUNI, ZAS, VIGLATOURI
ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI, ΖΑΣ, ΒIΓΛΑΤΟΥΡI
11948,81
360
GR4220027
ΖΕΠ
NISIDES MYKONOU (RINEIA, CHTAPODIA, TRAGONISI)
ΝΗΣIΔΕΣΜYΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕIΑ, ΧΤΑΠΟΔIΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣI)
1598,41
361
GR4220028
ΖΕΠ
ANDROS: KENTRIKOKAINOTIOTMIMA, GYRONISIDESKAIPARAKTIATHALASSIAZONI
ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
22036,8
362
GR4220029
ΖΕΠ
SERIFOS: PARAKTIA ZONI KAI NISIDES SERIFOPOULA, PIPERI KAI VOUS
ΣΕΡΙΦΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ, ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ ΒΟΥΣ
5330,89
363
GR4220030
ΖΕΠ
DYTIKI MILOS, ANTIMILOS, POLYAIGOS KAI NISIDES
ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
9253,52
364
GR4220031
ΖΕΠ
VOREIOANATOLIKI TINOS KAI NISIDES
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
5055,95
365
GR4220032
ΖΕΠ
VOREIA SYROS KAI NISIDES
ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ
2906
366
GR4220033
pSCI-ΖΕΠ
NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI
ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
26114,31

 
 
 
43 ΚΡΗΤΗ
 
 

 
 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 
 
367
GR4310002
ΕΖΔ
GIOUCHTAS - FARANGI AGIAS EIRINIS
ΓΙΟΥΧΤΑΣ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
716,05
368
GR4310003
ΕΖΔ-ΖΕΠ
NISOS DIA
ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ
1188,02
369
GR4310004
ΕΖΔ
DYTIKAASTEROUSIA (APOAGIOFARANGOEOSKOKKINOPYRGO)
ΔΥΤΙΚΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΑΠΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΥΡΓΟ)
2650,79
370
GR4310005
ΕΖΔ
ASTEROUSIA (KOFINAS)
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ (ΚΟΦΙΝΑΣ)
16173,89
371
GR4310006
ΕΖΔ
DIKTI: OMALOS VIANNOU (SYMI - OMALOS)
ΔΙΚΤΗ: ΟΜΑΛΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΣΥΜΗ - ΟΜΑΛΟΣ)
3939,68
372
GR4310009
ΖΕΠ
KROUSONAS - VROMONERO IDIS
ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ IΔΗΣ
7877,02
373
GR4310010
ΖΕΠ
OROS GIOUCHTAS
ΟΡΟΣ ΓIΟYΧΤΑΣ
411,94
374
GR4310011
ΖΕΠ
KORYFI KOUPA (DYTIKI KRITI)
ΚΟΡYΦΗ ΚΟYΠΑ (ΔYΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ)
1993,16
375
GR4310012
ΖΕΠ
EKVOLI GEROPOTAMOU MESARAS
ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ
684,52
376
GR4310013
ΖΕΠ
ASTEROUSIA ORI (KOFINAS)
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ)
28648,47

 
 
 
ΛΑΣΙΘΙ
 
 
377
GR4320002
ΕΖΔ
DIKTI: OROPEDIOLASITHIOU, KATHARO, SELENA, KRASI, SELAKANO, CHALASMENIKORYFI
ΔΙΚΤΗ: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΟ, ΣΕΛΕΝΑ, ΚΡΑΣΙ, ΣΕΛΕΚΑΝΟΣ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ ΚΟΡΥΦΗ
34007,16
378
GR4320003
ΕΖΔ
NISOS CHRYSI
ΝΗΣΟΣ ΧΡΥΣΗ
546,54
379
GR4320004
ΕΖΔ
MONIKAPSA (FARANGIKAPSAKAIGYROPERIOCHI)
ΜΟΝΗ ΚΑΨΑ (ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΨΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ)
974,43
380
GR4320005
ΕΖΔ
OROS THRYPTIS KAI GYRO PERIOCHI
ΟΡΟΣ ΘΡΥΠΤΗΣ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ
8528,56
381
GR4320006
ΕΖΔ
VOREIOANATOLIKOAKROKRITIS: DIONYSADES, ELASAKAICHERSONISOSSIDERO (AKRAMAVROMOURI - VAI - AKRAPLAKAS) KAITHALASSIAZONI
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ - ΒΑΪ - ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
13072,7
382
GR4320008
ΕΖΔ
NISOSKOUFONISIKAIPARAKTIATHALASSIAZONI
ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
804,94
383
GR4320009
ΖΕΠ
VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS
ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ
3760,36
384
GR4320010
ΖΕΠ
LAZAROS KORYFI - MADARA DIKTIS
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡYΦΗ - ΜΑΔΑΡΑ ΔIΚΤΗΣ
13157,93
385
GR4320011
ΖΕΠ
DIONYSADES NISOI
ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI
532,22
386
GR4320013
ΖΕΠ
FARANGI SELINARI - VRACHASI
ΦΑΡΑΓΓI ΣΕΛΗΝΑΡI-ΒΡΑΧΑΣI
2313,5
387
GR4320014
ΖΕΠ
NOTIODYTIKI THRYPTI (KOUFOTO)
ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΘΡYΠΤΗ (ΚΟΥΦΩΤΟ)
1617,29
388
GR4320016
ΖΕΠ
ORI ZAKROU
ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ
3914
389
GR4320017
ΖΕΠ
NISOSKOUFONISI, GYRONISIDESKAINISIDESKAVALLOI
ΝΗΣΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΛΟΙ
480,16

 
 
 
ΡΕΘΥΜΝΟ
 
 
390
GR4330002
ΕΖΔ
OROS KEDROS
ΟΡΟΣ ΚΕΔΡΟΣ
4700,27
391
GR4330003
ΕΖΔ
KOURTALIOTIKO FARANGI - MONI PREVELI - EVRYTERI PERIOCHI
ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
3642,73
392
GR4330004
ΕΖΔ
PRASSANOFARANGI - PATSOS - SFAKORYAKOREMA - PARALIARETHYMNOUKAIEKVOLIGEROPOTAMOU, AKR. LIANOS KAVOS - PERIVOLIA
ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ - ΠΑΤΣΟΣ - ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΚΡ. ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
13121,42
393
GR4330005
ΕΖΔ
OROS IDI (VORIZIA, GERANOI, KALI MADARA)
ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ)
39913,06
394
GR4330006
ΖΕΠ
SOROS - AGKATHI - KEDROS
ΣΩΡΟΣ - ΑΓΚΑΘΙ - ΚΕΔΡΟΣ
8128,93
395
GR4330007
ΖΕΠ
KOURTALIOTIKO FARANGI, FARANGI PREVELI
ΚΟYΡΤΑΛIΩΤIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI ΠΡΕΒΕΛΗ
7595,21
396
GR4330008
ΖΕΠ
PRASSANO FARANGI
ΠΡΑΣΣΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI
1121,5
397
GR4330009
ΖΕΠ
OROS PSILOREITIS (NOTIODYTIKO TMIMA)
ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ (ΝΟΤIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ)
10632,24

 
 
 
ΧΑΝΙΑ
 
 
398
GR4340001
ΕΖΔ
IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA - TIGANI KAI FALASARNA - PONTIKONISI, ORMOS LIVADI - VIGLIA
ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ
5781,32
399
GR4340002
ΕΖΔ
NISOSELAFONISOSKAIPARAKTIATHALASSIAZONI
ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
271,75
400
GR4340003
ΕΖΔ
CHERSONISOS RODOPOU - PARALIA MALEME
ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ
8797,27
401
GR4340004
ΕΖΔ
ELOS - TOPOLIA - SASALOS - AGIOS DIKAIOS
ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
7351,95
402
GR4340005
ΕΖΔ
ORMOS SOUGIAS - VARDIA - FARANGI LISSOU MECHRI ANYDROUS KAI PARAKTIA ZONI
ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
3039,87
403
GR4340006
ΕΖΔ
LIMNIAGIAS - PLATANIAS - REMAKAIEKVOLIKERITI - KOILADAFASA
ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑ
1211,83
404
GR4340007
ΕΖΔ
FARANGI THERISSOU
ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ
497,73
405
GR4340008
ΕΖΔ
LEFKA ORI KAI PARAKTIA ZONI
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
53363,64
406
GR4340010
ΕΖΔ
DRAPANO (VOREIOANATOLIKES AKTES) - PARALIA GEORGIOUPOLIS - LIMNI KOURNA
ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ
4511,13
407
GR4340011
ΕΖΔ
FRE - TZITZIFES - NIPOS
ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ
1217,6
408
GR4340012
ΕΖΔ
ASFENDOU - KALLIKRATIS KAI PARAKTIA ZONI
ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
14022,54
409
GR4340013
ΕΖΔ
NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA
ΝΗΣΟΙ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ
6290,57
410
GR4340014
ΖΕΠ
ETHNIKOSDRYMOSSAMARIAS - FARANGITRYPITIS - PSILAFI - KOUSTOGERAKO
ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡIΑΣ - ΦΑΡΑΓΓI ΤΡYΠΗΤΗΣ - ΨIΛΑΦI - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ
13979,76
411
GR4340015
ΕΖΔ
PARALIAAPOCHRYSOSKALITISSAMECHRIAKROTIRIOKRIOS
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ
2202,53
412
GR4340016
ΖΕΠ
METERIZIA AGIOS DIKAIOS - TSOUNARA - VITSILIA LEFKON OREON
ΜΕΤΕΡIΖIΑΑΓIΟΣΔIΚΑIΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒIΤΣIΛIΑΛΕΥΚΩΝΟΡΕΩΝ
6875,01
413
GR4340017
ΖΕΠ
CHERSONISOS GRAMVOUSSAS KAI NISIDES IMERI KAI AGRIA GRAMVOUSSA, PONTIKONISI
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣΚΑI ΝΗΣIΔΕΣΗΜΕΡΗΚΑI ΑΓΡIΑΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI
2839,56
414
GR4340018
ΖΕΠ
NISIDA AGIOI THEODOROI
ΝΗΣIΔΑ ΑΓIΟI ΘΕΟΔΩΡΟI
81,52
415
GR4340019
ΖΕΠ
FARANGI KALLIKRATIS - ARGOULIANO FARANGI - OROPEDIO MANIKA
ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟYΛIΑΝΟΦΑΡΑΓΓI-ΟΡΟΠΕΔIΟΜΑΝIΚΑ
4232,53
416
GR4340020
ΖΕΠ
LIMNI AGIAS (CHANIA)
ΛIΜΝΗ ΑΓIΑΣ (ΧΑΝIΑ)
66,71
417
GR4340021
ΖΕΠ
CHERSONISOS RODOPOU
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ
2920,24
418
GR4340022
ΖΕΠ
LIMNIKOURNAKAIEKVOLIALMYROU
ΛIΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑI ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜYΡΟΥ
199,7
419
GR4340023
ΖΕΠ
NOTIODYTIKI GAVDOS KAI GAVDOPOULA
ΝΟΤIΟΔYΤIΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑI ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ
1563,73

 

 
Κεφάλαιο γ
Διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας
Άρθρο 10
Σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, συντάσσει εθνικό κατάλογο σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών, καθώς και τύπων φυσικών οικοτόπων, ο οποίος αποτελεί μέρος της εθνικής απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 17, παρ. 3, περ. β, υποδιαιρείται σε κατηγορίες προστασίας και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως κατηγορίες προστασίας θεωρούνται οι κατηγορίες κινδύνου των εθνικών κόκκινων καταλόγων. Οι πιο πρόσφατοι κόκκινοι κατάλογοι θεωρούνται οι κύριοι κατάλογοι απειλούμενων ειδών.

 
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους αρμόδιους φορείς, εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια δράσης, δίνοντας προτεραιότητα:
α) Στα είδη των οποίων η προστασία και διαχείριση επιβάλλεται από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Ελλάδα, και από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Στα είδη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κινδύνου του εθνικού και των διεθνών κόκκινων καταλόγων.
γ) Στα ενδημικά είδη.
δ) Στα είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κατακερματισμένη κατανομή.
ε) Στα είδη που είναι σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες (τροφή, πρώτες ύλες, παραδοσιακά φάρμακα), ακόμα και αν δεν περιλαμβάνονται στους κόκκινους καταλόγους.
στ) Στις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων και τις τοπικές ποικιλίες φυτικών ειδών.

 
 
Άρθρο 11
Προστασία της ενδημικής βιοποικιλότητας
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει εθνικό κατάλογο ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών και τύπων φυσικών οικοτόπων, ο οποίος εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τροποποιεί αναλόγως τους πίνακες Α και Β του π.δ. 67/1981 (Α' 23), του οποίου η εξουσιοδοτική διάταξη (αρ.19, παρ. 2 του ν.998/1979) παραμένει σε ισχύ. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί μέρος της εθνικής απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 17, παρ. 3, περ. β και υποδιαιρείται σε κατηγορίες προστασίας. Ως κατηγορίες προστασίας θεωρούνται οι κατηγορίες κινδύνου των κόκκινων καταλόγων. Οι πιο πρόσφατοι κόκκινοι κατάλογοι θεωρούνται οι κύριοι κατάλογοι απειλούμενων ειδών.

 
2. Για τη διατήρηση των ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών, απαγορεύεται η αποκομιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, μεταφορά δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, βλάβη, καταστροφή και η απευθείας ή έμμεση θανάτωσή τους σε κάθε στάδιο του βιολογικού τους κύκλου. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας, τοπικές ποικιλίες φυτικών ειδών και αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων που είναι σημαντικά για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν η κείμενη εθνική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπουν διαφορετικά. Ως συμπληρωματική δράση της επιτόπιας (insitu) διατήρησης, επιδιώκεται επιπρόσθετα η εκτός τόπου (exsitu) διατήρηση των σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών σε βοτανικούς κήπους ή/και τράπεζες γενετικού υλικού.

 
3. Αιτήσεις για έκδοση αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις αιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με τη λήξη της έρευνας ή μελέτης τα αποτελέσματα για την ενδημική βιοποικιλότητα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική άδεια εκδίδεται εφ’όσον το ενδημικό είδος ή άλλα προστατευόμενα είδη και προστατευόμενοι οικότοποι της περιοχής δεν υφίστανται βλάβη. Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας αποτελεί, επίσης, η παραίτηση από δικαιώματα δικαιοχρησίας που προκύπτουν προς όφελος του δημοσίου.

 
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια, καταρτίζει οδηγούς αναγνώρισης των κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας, και άλλων ομάδων οργανισμών ανά κατηγορία κινδύνου. Τους οδηγούς αυτούς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές και τα τελωνεία όλης της χώρας, ώστε να διευκολύνει το έργο του εντοπισμού των συναφών εγκληματικών πράξεων.

 
Άρθρο 12
Ειδικές ρυθμίσεις για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη

 
1. Με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση εκπονείται έρευνα επικινδυνότητας και συντάσσεται κατάλογος των εισβαλλόντων ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα της χώρας. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί παράρτημα της εθνικής απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 16, παρ. 3, περ. β.

 
2. Τα εισβάλλοντα ξενικά είδη υποδιαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο εξάπλωσής τους και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων.

 
3. Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσει σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων εισβαλλόντων ξενικών ειδών. Τα σχέδια περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τα εξής θέματα:
α) Την πρόληψη εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ειδών, την ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών.
β) Τον έγκαιρο εντοπισμό και την εξάλειψη, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πρόληψη της διάδοσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
γ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και το μακροπρόθεσμο περιορισμό της εξάπλωσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
δ) Την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων που επηρεάστηκαν από την εγκατάσταση πληθυσμών εισβαλλόντων ξενικών ειδών.

 
4. Τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία, εκδίδουν εκλαϊκευμένους οδηγούς αναγνώρισης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών που αξιολογούνται ως ιδιαίτερα επικίνδυνα για την κατάσταση διατήρησης των ιθαγενών ειδών και οικοτόπων.

 
Κεφάλαιο Δ
Διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και προληψη της υποβαθμισης
Άρθρο 13
Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου

 
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί εθνικό σχέδιο προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 
2. Ειδικότερα όσον αφορά τον παράκτιο χώρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδίδει οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της σύστασης 2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 148).

 
3. α) Οι μικροί υγρότοποι που βρίσκονται στο νησιωτικό ή ηπειρωτικό τμήμα της χώρας και έχουν επιφάνεια έως ογδόντα (80) στρέμματα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και καταρτίζεται κατάλογος αυτών. Η ύπαρξη των υγροτόπων αυτών πιστοποιείται με βάση τα ακόλουθα ιδίως κριτήρια:

 
αα) τις υδρολογικές συνθήκες, εφόσον οδηγούν είτε σε κατάκλυση είτε σε κορεσμό των εδαφών με επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, σε συχνότητα και διάρκεια ικανή να στηρίζει υγροτοπική κυρίως βλάστηση προσαρμοσμένη σε συνθήκες κορεσμένου εδάφους ή,

 
αβ) την παρουσία υδρομορφικών εδαφών ή,

 
αγ) την ύπαρξη αλοφυτικής ή υδροφυτικής ή υπερυδατικής ή παρυδάτιας βλάστησης.

 
β) Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θεωρεί τον κατάλογο των υγροτόπων της περιπτώσεως α της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος καταρτίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των συναρμόδιων υπηρεσιών και την υπάρχουσα επιστημονική τεκμηρίωση. Οι υγρότοποι εντάσσονται στον κατάλογο αυτόν ανά κατηγορία, σύμφωνα με τα επιμέρους οικολογικά χαρακτηριστικά τους και περιγράφονται κατά επιφάνεια, θέση και όρια.

 
γ) Η αποτελεσματική φύλαξη των παράκτιων υγροτόπων των προηγουμένων περιπτώσεων αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων τοπικών αρχών. Ειδικά η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών μέσα σ’ αυτούς γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 
4. α) Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως, ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές. Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων, πυρκαγιών, καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οχημάτων του φορέα διαχείρισης των περιοχών αυτών. Εξαιρείται επίσης η απολύτως αναγκαία κίνηση για την πρόσβαση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, για την εξυπηρέτηση της ποιμενικής κτηνοτροφίας και για τη διενέργεια υλοτομιών και τη μεταφορά δασικών προϊόντων ή εργαλείων επαγγελματικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επιτρέπεται επίσης η κίνηση οχημάτων χιονιού σε πίστες χιονοδρομικών κέντρων.
β) Δεν επιτρέπεται η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα.
5. Στην κρίσιμη παράκτια ζώνη της χώρας, όπως αυτή οριοθετείται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ.8 του αρ.20 επιτρέπονται μόνο ήπιες και χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση, με την επιφύλαξη των έργων που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ. 14 του ν. 2971/2001.

 
6. Για την πραγματοποίηση αναδασμών μέσα στα όρια προστατευόμενων περιοχών ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.1650/1986. Σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με αυτό που προϋπήρχε του αναδασμού.

 
7. Η θαλάσσια κυκλοφορία παρακολουθείται, ελέγχεται και υπόκειται σε διαχείριση μέσω της λειτουργίας εθνικού πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της κίνησης των σκαφών VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Information System). Η λειτουργία του συστήματος αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

 

 
Άρθρο 14

 
Περιβαλλοντική βιοασφάλεια
1. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ασύμβατη με την επιμόλυνση των φυσικών ειδών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
2. Οι έλεγχοι για την παρουσία προσμίξεων στο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας 332657/16.2.2001 (Β' 176).
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλονται κυρώσεις σε εταιρείες, όταν σε δύο και πλέον συνεχείς ελέγχους διαπιστώνονται επιμολύνσεις στο υλικό που διακινούν.

 
Άρθρο 15
Ευθύνη για την προστασία της βιοποικιλότητας
1. Το κράτος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου απειλεί τη δομή των οικοσυστημάτων και αποτρέπει, μειώνει ή αποκαθιστά την όποια περιβαλλοντική ζημία.

 
2. Αρμόδιος φορέας του κράτους για την προστασία της βιοποικιλότητας και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται και η ανάπτυξη της ατομικής ευθύνης και του πνεύματος εθελοντισμού.

 
3. Η προστασία της αγροτικής βιοποικιλότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα άγρια και συγγενή των καλλιεργουμένων ειδών, και η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 
4. Η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλες τις τομεακές πολιτικές που μπορεί να επιφέρουν επιπτώσεις στα είδη και τους οικοτόπους, αποτελεί υποχρέωση όλων των αρμόδιων υπουργείων. Προτεραιότητα δίνεται στην ενσωμάτωση αυστηρών μέτρων προστασίας της βιοποικιλότητας στις τομεακές πολιτικές για την οικιστική, αγροτική και αλιευτική πολιτική, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ενέργεια.

 
5. Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
6. Το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας λογίζεται ως προστατευόμενο εθνικό κεφάλαιο. Η χρήση του υπόκειται στους όρους και περιορισμούς, για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους, καθώς και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σχετικού Πρωτοκόλλου που ψηφίστηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο του 2010, η οποία δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, και της Συνθήκης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, όπως η τελευταία κυρώθηκε με τον ν.2014/1992 (Α’ 29). Η χρήση των γενετικών πόρων ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 
Άρθρο 16
Τροποποίηση άρθρων 22 και 28 του ν.1650/1986

 
Το άρθρο 22 του ν.1650/1986 τροποποιείται ως εξής:

 
1. "Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 (Α΄160) αντικαθίστανται ως εξής:

 
«Η απαλλοτρίωση  κηρύσσεται  με  κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. Η απαλλοτρίωση συντελείται με επιμέλεια της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. και η δαπάνη μπορεί να βαρύνει το Πράσινο Ταμείο ή να εντάσσεται στα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., τα οποία αφορούν την προστασία και  διατήρηση του περιβάλλοντος.»

 
2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 22 του ν.1650/1986 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «Με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα για τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στα οποία περιλαμβάνεται, ενδεχομένως, και σύστημα ανταποδοτικών οφελών ως κίνητρο σε ιδιώτες ή τοπικές κοινωνίες για τη διατήρησή τους, με στόχο την αναγνώριση της αξίας των υπηρεσιών και των λειτουργιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα, ειδικότερα όταν διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση».

 
Το άρθρο 28 του ν.1650/1986 τροποποιείται ως εξής:

 
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 προστίθεται στις περιπτώσεις α και β εδάφιο που έχει ως εξής: « Ως ‘υποβάθμιση’ του περιβάλλοντος θεωρείται επίσης η πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α’ 190) περί περιβαλλοντικής ευθύνης».

 
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 τροποποιείται και προστίθενται περιπτώσεις (β) και (γ) ως εξής:

 
«Ειδικότερα, όσον αφορά στα εγκλήματα της παραγράφου 1
α) αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή θάνατος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαριά σωματική βλάβη ή ο θάνατος αφορά έμβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή,
β) αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα στις περιοχές του άρθρου 19 του ν. 1650/1986) επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή,
γ) αν η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα μέσα σε παράκτια ζώνη, μικρούς παράκτιους υγροτόπους και αμμώδεις εκτάσεις, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 μηνών και χρηματική ποινή».  

 
5. «Στις περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της βιοποικιλότητας, του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος εν γένει, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται το Δημόσιο, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων τελέστηκε το έγκλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πανεπιστήμια, άλλοι επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημιά, με αίτημα την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που αυτή είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»

 

 

 
Κεφάλαιο Ε
Επιστημονική έρευνα, κοινωνική ενημέρωση και συμμετοχή

 
Άρθρο 17
Επιστημονική έρευνα
1. Η πολιτεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού προστασίας της βιοποικιλότητας.
2. Η έρευνα για την κατάσταση και τη χρήση των συστατικών της βιοποικιλότητας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι γενετικοί πόροι, αδειοδοτείται, ελέγχεται και ενθαρρύνεται από το κράτος.

 
3. Ως βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας ορίζονται τα εξής:
α) H εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και αναλυτικό σχέδιο δράσης που επικαιροποιείται ανά πενταετία, η οποία συντάσσεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανά δεκαπέντε έτη και εγκρίνεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Φύση 2000».
β) Εθνική απογραφή βιοποικιλότητας ανά δεκαετία. Το έργο της απογραφής αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εφόσον πρόκειται για αλιεύσιμα είδη, η οποία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για την επιστημονική τεκμηρίωση θεματικών ενοτήτων της απογραφής. Η εθνική απογραφή βιοποικιλότητας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται βάσει των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, κατάλογο και εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας του άρθρου 7, κατάλογο και εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των ενδημικών ειδών, καθώς και παράρτημα με τα εισβάλλοντα ξενικά είδη και την εξάπλωσή τους.
γ) Σχέδια επιστημονικής παρακολούθησης σημαντικών οικοτόπων και ειδών με δεκαετή ορίζοντα. Τα στάδια εκπόνησης των σχεδίων παρακολούθησης και το βασικό περιεχόμενό τους ορίζονται με σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, εφόσον πρόκειται για δασικά οικοσυστήματα. Τα σχέδια επιστημονικής παρακολούθησης αποσκοπούν στην παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης. Διαμορφώνονται από ειδικούς επιστήμονες των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή και μέλη επιστημονικών εταιρειών με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια και αναλαμβάνουν την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Τα σχέδια εγκρίνονται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τα αποτελέσματα της επιστημονικής παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών συντάσσεται ετήσια έκθεση, που υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περιοχές δικαιοδοσίας φορέων διαχείρισης, η εφαρμογή των σχεδίων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητά τους.
δ) Κόκκινοι κατάλογοι των απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας ή άλλων ομάδων οργανισμών και τακτική επικαιροποίηση αυτών, ανά πενταετία, σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Η σύνταξη των καταλόγων αυτών συνιστά αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μπορεί να ανατίθεται σε φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για τη σχετική επιστημονική τεκμηρίωση.
4. Οι άδειες για την εκπόνηση προγραμμάτων και σχεδίων επιστημονικής έρευνας για είδη και οικοτόπους εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.19 του ν.998/79 (Α’23), του π.δ. 67/81 περί προστασίας της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και του ν.2637/98 (Β’200) Οι άδειες για την εκπόνηση ερευνών για προστατευόμενα αγροτικά είδη, φυλές και ποικιλίες εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι άδειες για την εκπόνηση ερευνών για αγροτικά είδη που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους Φυτογενετικούς Πόρους, τη διατροφή και τη γεωργία όπως κυρώθηκε με το ν.3165/2003, για τις φυλές και ποικιλίες εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τα άγρια είδη και συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, οι άδειες εκδίδονται από την Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικά για τα ενδημικά είδη ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.3 του αρθρου 11. Για τη διενέργεια ερευνητικών έργων και σχεδίων μέσα στα όρια αρμοδιότητας φορέων διαχείρισης, απαιτείται έγγραφη άδεια από τον οικείο φορέα, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν αναμένεται να προκληθεί διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

 
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε χρονικό διάστημα έξι ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλει:

 
α) Να απογράψει, κατά τον επιστημονικά πληρέστερο δυνατό τρόπο, τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και να εκτιμήσει τις τάσεις και τις απειλές (καθώς και τα εισβάλλοντα ξενικά είδη).
β) Να απογράψει τις ιδιωτικές και δημόσιες επιστημονικές ή μη συλλογές (γονιδιακό υλικό, σπέρματα και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών), καθώς και τους βοτανικούς και ζωολογικούς κήπους, τα φυτώρια κ.λπ.
γ) Να καταχωρίσει όλα τα παραπάνω σε μια βάση δεδομένων για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 
6. Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, μετά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος με αντικείμενο την προστασία και αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων, οφείλει:
α) Να απογράψει την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων της Ελλάδας
β) Να απογράψει τους δημόσιους, επιστημονικούς ή μη συλλόγους, όπως θα ορίζονται στο εν λόγω διάταγμα
γ) να καταχωρίσει όλα τα παραπάνω σε μία βάση δεδομένων για τους αλιευτικούς πόρους της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 
Άρθρο 18
Ενημέρωση της κοινωνίας

 
 1. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής παιδείας και ενημέρωσης είναι υποχρέωση του κράτους.

 
 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δημιουργεί ειδική διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης, στην οποία αναρτά κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.

 
 1. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι επιστημονικές εταιρείες, οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και γενικότερα όλοι οι φορείς που διεξάγουν προγράμματα έρευνας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, διαθέτουν προς το κοινό όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από το έργο τους. Ως πλέον πρόσφορο μέσο για τη διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας προκρίνεται το διαδίκτυο. Από την υποχρέωση δημοσιοποίησης της επιστημονικής πληροφορίας που προκύπτει από τα προγράμματα έρευνας και διαχείρισης, εξαιρούνται δεδομένα, των οποίων η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των απειλούμενων ειδών, όπως για παράδειγμα οι συντεταγμένες κρίσιμων σημείων των ενδιαιτημάτων τους.

 
 1. Διατηρούνται κέντρα ενημέρωσης ή πληροφόρησης για προστατευόμενες περιοχές, τα οποία κρίνονται λειτουργικά, και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα που αυτά διαθέτουν. Διατηρούνται βοτανικοί κήποι οι οποίοι ανήκουν στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Υπουργείων και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τα αυτόχθονα είδη που διατηρούν και προστατεύουν εκτός τόπου.

 
 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδίδει εκλαϊκευμένους οδηγούς αναγνώρισης οικοτόπων και ειδών, οι οποίοι αναρτώνται και διαδικτυακά, με σκοπό την εξοικείωση του κοινού με το προστατευτέο αντικείμενο των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

 
Άρθρο 19
Επιτροπή «Φύση 2000»

 
1. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής «Φύση 2000» του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης της 11/12/1998, οι αρμοδιότητες της οποίας συμπληρώθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 
2. Η Επιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.

 

 
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση καθορίζονται κριτήρια και ρυθμίσεις για τη λειτουργία ή την απομάκρυνση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων των α έως ε περιπτώσεων της παρ.1.του αρ.9.

 
2. α) Το περιεχόμενο των σχεδίων δράσης της παρ.2 του αρ.10 για τα σημαντικά είδη που απειλούνται, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και γ) Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση. Τα σχέδια δράσης καταρτίζονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων και εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής«Φύση 2000».

 
β) Με απόφαση τού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται μέτρα για την επιτόπια προστασία των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και των αυτοφυών άγριων φυτικών ειδών, συγγενών καλλιεργούμενων, που απειλούνται. Ως ζώνες προστασίας ορίζονται οι περιοχές που αυτοφύονται άγρια συγγενή των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Μέσα στην ίδια απόφαση ορίζονται και μέτρα προστασίας, ιδίως περιορισμοί στη συλλογή και κοπή των φυτών αυτών, περιορισμοί στη βόσκηση, προστασία από πυρκαγιές, περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους, εκτός τόπου (exsitu) διατήρησή τους σε βοτανικούς κήπους ή/και σε τράπεζες γενετικού υλικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 
3. Με κοινή απόφαση των υπουργών α) Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και β) Κλιματικής Αλλαγής εκπονούνται και εγκρίνονται σχέδια ανάκαμψης για τα άκρως μεταναστευτικά είδη θαλάσσιων ιχθύων. Τα σχέδια ανάκαμψης εξειδικεύουν τεχνικά μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη με υψηλές πιθανότητες, των τριών κριτηρίων αξιολόγησης της προόδου προς την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης πληθυσμών ειδών ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, καθώς και των αντιστοίχως χρησιμοποιούμενων δεικτών της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. Τα τεχνικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση σκαφών και εργαλείων, ελάχιστα μεγέθη ιχθύων, τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς.

 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και γ) Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται ειδικότεροι όροι διαχείρισης και απόρριψης του έρματος των πλοίων για τον περιορισμό της εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ειδών θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας και μικροοργανισμών, σύμφωνα τη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση των νερών έρματος και των κατακαθισμάτων πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), η οποία δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα.

 
5.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο υπόχρεος προς καταβολή των δαπανών μεταγωγής, υποδοχής, τροφοδοσίας, φύλαξης, περίθαλψης και, προκειμένου περί ξενικών δειγμάτων, επαναπατρισμού των δειγμάτων άγριας πανίδας, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης για την προστασία τους δαπάνης που πραγματοποιείται μετά την κατά τη διάταξη του άρθρου 288α του ν.δ/τος 86/1969 κατάσχεση αυτών. Επίσης ορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των δαπανών και εν γένει η διαδικασία απόδοσής τους στα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας υ.α. 336107/14.2.2000 (Β’ 223), εάν αυτά έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες.

 
6. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνεται ο κατάλογος της περιπτώσεως α, παρ.3 του αρ.13 και καθορίζονται συνολικά ή κατά κατηγορία οι αναγκαίοι όροι και περιορισμοί για την προστασία και την ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, οι οποίοι μπορεί να αφορούν και γειτονικές περιοχές. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εξειδικεύονται οι πιο πάνω όροι και περιορισμοί κατά περίπτωση.

 
β) Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περιπτώσεως α, ο κατάλογος των μικρών παράκτιων υγροτόπων συμπληρώνεται με Υπουργική Απόφαση ύστερα από εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή των υπηρεσιών περιβάλλοντος των χωρικά αρμοδίων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

 
γ) Παράκτιοι μικροί υγρότοποι που εγκρίνονται κατά θέση και όρια με το προεδρικό διάταγμα της περιπτώσεως α εφόσον κείνται εν όλω ή εν μέρει μέσα σε νομίμως οριοθετημένους οικισμούς, εξαιρούνται αυτοδικαίως, μετά την έκδοση του εν λόγω διατάγματος, των ορίων των οικισμών αυτών, τροποποιουμένων αναλόγως των κατά περίπτωση αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων με το οποίο έχουν οριοθετηθεί οι οικισμοί αυτοί.

 
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των συναρμοδίων υπηρεσιών και την υπάρχουσα επιστημονική τεκμηρίωση, καταρτίζονται κατάλογοι υγροτόπων με επιφάνεια μεγαλύτερη των 80 στρεμμάτων, εφόσον αυτοί δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Ο κατάλογος που περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά, το μέγεθος, και τη θέση κάθε υγροτόπου συνεκτιμάται υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες της κρατικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να επηρεάζουν αμέσως ή εμμέσως τις εκτάσεις αυτές. Για τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα στους υγρότοπους αυτούς εφόσον δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιοι στα πλαίσια ένταξής τους σε ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή ή απαιτείται τροποποίησή τους εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1β του ν.1650/1986. Για τους υγροτόπους αυτούς μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση αποστράγγισή τους και η μερική ή ολική επιχωμάτωσή τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 13 όσον αφορά στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την τιθέμενη απαγόρευση. Κατά τα λοιπά, η διάταξη εφαρμόζεται από της ισχύος του νόμου αυτού. Με απόφαση του ιδίου μπορεί ακόμη να απαγορεύεται η κίνηση συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους για ολόκληρο το έτος ή συγκεκριμένες εποχές του έτους, με σκοπό την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη διατήρηση των οικοτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας.
8. α) Στην κρίσιμη παράκτια ζώνη περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο ο αιγιαλός και η παραλία, η ζώνη εναπόθεσης υλικών από τη δράση της θάλασσας, του ανέμου, των ρεμάτων ή ποταμών, είτε γενικότερα από τη διάβρωση των γειτονικών, στην παράκτια περιοχή, εδαφών, τα οποία μπορεί να αποτελούνται από άμμο, αμμοχάλικα, βότσαλα, κροκάλες κ.λπ. και τη χαρακτηριστική χλωρίδα (που μεταξύ άλλων συμβάλλει στη σταθεροποίηση των αποθέσεων) και πανίδα των εκτάσεων αυτών. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται επίσης οι αμμώδεις λωρίδες που ενώνουν ένα νησί με το ηπειρωτικό τμήμα (tombolo - προσάμμωση), τα αμμώδη βέλη, οι αμμοθίνες, βραχώδεις ή άλλες εκτάσεις, με ή χωρίς αποθέσεις άλλων υλικών, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που είναι εμφανής η επίδραση της θάλασσας, καθώς και απόκρημνες ακτές. Για την επέμβαση σε χαρακτηρισμένες χερσαίες ζώνες λιμένα ή χώρων που έχουν εξομοιωθεί με ζώνες λιμένα, οι οποίες υπάγονται στην κρίσιμη ζώνη και στις οποίες δεν έχει γίνει επέμβαση, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την οριοθέτηση της παραπάνω ζώνης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 
β) Με προεδρικά διατάγματα τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οριοθετείται η κρίσιμη παράκτια ζώνη της χώρας. Στα ίδια διατάγματα ή σε διατάγματα καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, μπορεί να καθορίζεται το όριο της παράκτιας ζώνης, μέσα στην οποία εντάσσεται η κρίσιμη παράκτια ζώνη.

 

 

 
9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., χωροθετούνται τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας της υ.α. 336107/14.2.2000 (Β’ 223) με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ.2 της ως άνω απόφασης και καθορίζονται οι ειδικοί όροι δόμησης αυτών. Μέχρι τη δημοσίευση κάθε προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
10. α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, μείωση των πληθυσμών ενός ή περισσότερων απειλούμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, ή άλλης ομάδας οργανισμών, συρρίκνωση του φυσικού χώρου εξάπλωσής τους, υποβάθμιση της κατάστασης ή συρρίκνωση των οικοτόπων που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση των ειδών αυτών ή οικοτόπων προτεραιότητας, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτό συμβαίνει, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, να καθορίζεται κατεπειγόντως κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των πληθυσμών των ειδών ή του γεωγραφικού χώρου εξάπλωσής τους ή της έκτασης και κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων. Τέτοια μέτρα μπορούν να είναι, ενδεικτικά, η διακοπή κατασκευαστικών εργασιών, η διακοπή ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας έργων, η απαγόρευση της πρόσβασης του κοινού σε συγκεκριμένες περιοχές, ο περιορισμός ή η απαγόρευση της θήρας, ο περιορισμός ή απαγόρευση της αμμοληψίας, η μείωση των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από πηγές, λίμνες, ποταμούς ή ταμιευτήρες, η εισαγωγή στη φύση ατόμων του απειλούμενου είδους, η απομάκρυνση ξενικών - εισβαλλόντων ειδών και εν γένει κάθε πρόσφορο κατά περίπτωση μέτρο. Στην ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων που λαμβάνονται.

 
β) Η κατάσταση των πιο πάνω στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή και τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται ως συνέπεια της διαπιστωθείσας κατά τα παραπάνω υποβάθμισης, παρακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 
γ) Η απόφαση της παρ. 10α μπορεί να συνοδεύεται από διαχειριστικό σχέδιο με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαπιστωθείσας υποβάθμισης. Το διαχειριστικό σχέδιο περιλαμβάνει περιγραφή των απαιτούμενων διαχειριστικών δράσεων για τη διατήρηση του είδους ή οικοτόπου που θίγεται, κριτήρια και δείκτες για την εκτίμηση της πορείας αποκατάστασης καθώς και εκτίμηση του χρόνου ισχύος των επειγόντων μέτρων που απαιτούνται και του κόστους για την εφαρμογή τους.

 
11. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζει με απόφασή του κίνητρα για την προστασία της βιοποικιλότητας και των σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως βραβεία, πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων και μητρώα επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίες εφαρμόζουν κατά την παραγωγική διαδικασία υποδειγματικές πρακτικές προστασίας της βιοποικιλότητας.

 
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών συλλογής ερευνητικών ή άλλων δεδομένων για το περιβάλλον, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στον ν. 3882/2010 (Α ‘ 166).
13. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροιπροστασίας και αειφόρου διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και η διαδικασία
α) απογραφής της αγροτικής βιοποικιλότητας της Ελλάδας
β) απογραφής των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημονικών ή μη συλλογών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.) των Διαπιστευμένων Τραπεζών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Τ.Γ.Υ.), και των Διατηρητών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Γ.Υ.), καθώς και των βοτανικών κήπων που διατηρούν τέτοιο υλικό.
γ) καταχώρισης όλων των παραπάνω σε μια βάση δεδομένων για την αγροτική βιοποικιλότητα της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 
14. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ιδρύεται στην Ειδική Γραμματεία Δασών Εθνική Τράπεζα Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) με σκοπό τη διατήρηση, προστασία και αειφορική διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων.
Έργο της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) είναι:
α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρωνκαθώς και η πιστοποίηση των ενδημικών γενετικών πόρων. Τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια χρησιμοποιούν μόνον πιστοποιημένους γενετικούς πόρους ενδημικών ειδών από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού για την παραγωγή δενδρυλλίων.
β) Η προστασία και παρακολούθηση μονάδων προστασίας δασικών γενετικών πόρων
γ) Η προστασία και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της μακκίας βλάστησης
δ) Η απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων, επιστημονικών και μη συλλογών,
ε) Η καταχώριση σε βάση δεδομένων των δασικών γενετικών πόρων της Ελλάδος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 
15. Με π.δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η έννοια του "κοινοχρήστου δρόμου" της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985.

 
 

 
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις

 
1. Πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησης περιοχών ως «Περιοχές Οικοανάπτυξης» της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ. Τυχόν αναθεώρηση των πράξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 
2. Οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως καταφύγια άγριας ζωής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5.

 
3. Οι περιοχές, η διαδικασία χαρακτηρισμού των οποίων σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1650/1986 εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσονται με τις αντίστοιχες πράξεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησης στις κατηγορίες προστασίας του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5.

 
4. α) Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της παρ.6 του αρ.6, εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990 (Β’ 678), των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του αρ.6.

 
β) Μέχρι τη σύνταξη των προδιαγραφών των ειδικών εκθέσεων της παρ. 6 του άρθρου 6 και εφόσον η εφαρμογή των τελευταίων δεν θέτει σε κίνδυνο η φυσιογνωμία των συγκεκριμένων περιοχών, επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός περιοχών ως περιφερειακών πάρκων, καταφυγίων άγριας ζωής ή προστατευόμενων τοπίων με βάση έκθεση που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο α) την ακριβή ψηφιακή οριοθέτηση, ονομασία και έκταση της περιοχής, β) τους σκοπούς διατήρησης, γ) περιγραφή και αξιολόγηση των προστατευτέων οικολογικών χαρακτηριστικών, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και της κατάστασης διατήρησής τους, δ) τις υφιστάμενες χρήσεις και πιέσεις και ε) τις προτάσεις διαχείρισης.

 
γ) Μέχρι τη σύνταξη των προδιαγραφών των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6, ισχύουν οι προδιαγραφές που περιγράφονται στον Πίνακα 4 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990.

 

 
5.α) Οικοδομικές άδειες μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000 που έχουν νομίμως εκδοθεί και ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 
β) Αιτήσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών μέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 
γ) Επιτρέπεται η αναθεώρηση οικοδομικής άδειας υφιστάμενου κτίσματος σε μη άρτια οικόπεδα, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του.

 
6. α) Αιτήσεις για την έκδοση αδειών έργων και δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τις διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, πριν από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων ή αποφάσεων χαρακτηρισμού των περιοχών του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθρο 6, ή πριν την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν.1650/1986 όπως τροποποιείται με το άρθρο 4, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων, εφόσον δεν θίγονται οι στόχοι διατήρησης , όπως αυτοί ορίζονται στις παραπάνω πράξεις..

 
β) Στις περιπτώσεις σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τους οποίους έχει χορηγηθεί θετική γνωμοδότηση επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) ή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) ή βεβαίωση απαλλαγής από Ε.Π.Ο., πριν από την έκδοση των διαταγμάτων ή αποφάσεων χαρακτηρισμού των περιοχών εγκατάστασης που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν.1650/1986 όπως τροποποιείται με το άρθρο 6 ή πριν την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν.1650/1986 όπως τροποποιείται με το άρθρο 4, τα σχετικά αιτήματα για την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, περιλαμβανομένων της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των προϊσχυουσών διατάξεων.

 
γ) Τα εδάφια α) και β) δεν εφαρμόζονται στις περιοχές απόλυτης προστασίας της παρ. 1 του άρθ. 19 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται με το άρθ. 5 του παρόντος, που καθορίζονται με νέες κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

 

 

 
Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις

 
1. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α’ 200).

 
2.Καταργείται η παρ. Β.2 του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού της 11/12/1998 (Β’ 1289).
3. Καταργείται η υπ. αρ. 71961/3670/1991 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/86» (ΦΕΚ 541/Β/1991).
4. Ειδικές ή γενικές διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζουν διαφορετικά τα ίδια θέματα καταργούνται από την έναρξη ισχύος του, εξαιρουμένων των π.δ. που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του αρ.21 του 1650/86.

 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 23
Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

 
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστώνται:
α. Ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας εντεταλμένες για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστημίου, δικηγόρους, υπηρεσιακούς παράγοντες του άνω Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών, καθώς και πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία.
β. Μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, Νομικούς Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόρους καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ιδίου Υπουργείου.

 
2. Οι ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας της περίπτωσης α΄ και οι ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία, μεταξύ των άλλων, θα καθορίζεται ο αριθμός των μελών της οικείας επιτροπής και ομάδας εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της, ενώ, με την ίδια απόφαση, καθήκοντα γραμματέων κάθε μιας από τις επιτροπές ή αυτές ανατίθενται στο προσωπικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών αυτών και των ομάδων εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες για τις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων διατάξεις.

 
3. Η μόνιμη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της περίπτωσης β΄ της πρώτης παραγράφου συνιστάται με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Π.Ε.Κ.Α., με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών της, που δεν θα υπερβαίνει τα επτά (7), η αποζημίωσή τους, καθώς και η αποζημίωση των γραμματέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 
4. Ο Υπουργός Π.Ε.Κ.Α., αναπληρούμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, μπορεί να προεδρεύει στη Μόνιμη και στις άλλες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. Από τις επιτροπές αυτές, εκείνες που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα περατώνουν το έργο τους μέσα στην προθεσμία που ορίζει η απόφαση για τη συγκρότηση τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των οκτώ μηνών.

 

 
Άρθρο 24
Νομική κάλυψη υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

 
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 308 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και στους υπαλλήλους των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), στους οποίους έχουν ανατεθεί κυρίως τεχνικής φύσεως καθήκοντα ή απασχολούνται σε υποστηρικτικές των καθηκόντων αυτών δραστηριότητες και εφ’ όσον δεν καλύπτονται από αντίστοιχη ειδική διάταξη ούτε η νομική τους υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης οι αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενώ οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια προβλέπονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Π.Ε.Κ.Α.

 
Άρθρο 25
Το voμικό πρόσωπo ιδιωτικoύ δικαίoυ με τηv επωvυμία "Οργαvισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκoυ Περιβαλλovτικής Ευαισθητoπoίησης Αντώνη Τρίτση", το οποίο συστάθηκε με το π.δ. 184/2002 (ΦΕΚ 172 Α), κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παρ. 9 του ν. 2742/1999, ως φορέας διαχείρισης, χρηματοδοτείται, εκτός των άλλων πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ιδίου διατάγματος, και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

 
Άρθρο 26

 
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής.
Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παρ. 1 του παρόντος, εκτελούνται και ολοκληρώνονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

 
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το άρθρο 23 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α) καταργείται».

 

 
Άρθρο 27
Στο τέλος της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α/228) προστίθενται δύο σημεία και η διάταξη συμπληρώνεται ως εξής:
« δ. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και του Τομεάρχη Επιθεωρητή θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης .
ε. O χρόνος της θητείας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων Τμήματος».

 
Άρθρο 28
ΜετεγκατάστασηοικισμώνΑκρινήςΝομούΚοζάνης καιΑναργύρωνΝομούΦλώρινας
1. ΟιοικισμοίΑκρινήςτουΝομούΚοζάνηςκαι Αναργύρωντου ΝομούΦλώρινας, πουγειτνιάζουνμεορυχείακαιμεεδάφηπου διαθέτουνλιγνιτοφόρακοιτάσματα, καθώςκαιμεχώρους εκτεταμένωναποθέσεων, λόγωτηςδραστηριότηταςτηςΔΕΗ Α.Ε., μετεγκαθίστανται, γιαλόγουςδημοσίαςωφέλειαςπου συνίσταταιστηνπαραγωγήτουδημόσιουαγαθούτης ηλεκτρικήςενέργειαςκαιπροςπροστασίατηςποιότηταςζωής, κατ' εφαρμογήτωνκειμένωνδιατάξεωνπερίαναγκαστικών απαλλοτριώσεων, μεταλλείωνκαιΜεταλλευτικούΚώδικακαι συναφώνδιαδικασιώνπερίμεταφοράςοικισμών, οιοποίες, λόγωτουεπείγοντοςχαρακτήρατηςμετεγκατάστασης, θα πρέπειναολοκληρωθούνσεχρόνοπουδενθαυπερβαίνειτα δέκα (10) έτηαπότηνέναρξηισχύοςτουνόμουαυτού, εκδιδομένωντωνσεκάθεστάδιοπροβλεπομένωνγιατην πλήρωσητωνανωτέρωσκοπώνκανονιστικώνπράξεων.
2. ΓιατοσκοπόαυτόηΔΕΗΑ.Ε., κατ’ ανάλογηεφαρμογήτων προβλεπομένωνεπίμεταφοράςοικισμώνεγκατεστημένων πάνωσεεδάφημελιγνιτοφόρακοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωσηναυποβάλειστοΥπουργείοΠεριβάλλοντος ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής, τοσυντομότερο δυνατόν απότηνδημοσίευσητουπαρόντοςνόμου, σχέδιογιατη μετεγκατάστασητωνοικισμώναυτών, τοοποίοεγκρίνεταιμε ΠροεδρικόΔιάταγμαμεπρότασητωνΥπουργώνΕσωτερικών ΑποκέντρωσηςκαιΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγήςκαι ΥποδομώνΜεταφορώνκαιΔικτύωνκαιστοοποίο διαλαμβάνονταιτασχετικάμέτρακαιόλεςοιαναγκαίες διαδικασίεςκαιτεχνικέςλύσειςγιατηναγορά, ανταλλαγήήκαι αναγκαστικήαπαλλοτρίωσητωναναγκαίωνγηπέδων, η αποκατάστασητωνεκτάσεωνπουθααπελευθερωθούνμετην μεταφοράτωνυφισταμένωνοικισμών, καθώςκαικάθεάλλη αναγκαίαλεπτομέρεια, θασυνοδεύεταιδεαπότααναγκαία τοπογραφικάδιαγράμματα.
3. Η δαπάνημεταφοράςκαιμετεγκατάστασηςτωνοικισμών Ακρινήςκαι Αναργύρων, καθώςκαιτηςαποκατάστασηςκαι απελευθέρωσηςτωνεκτάσεωντωνυφιστάμενωνοικισμών, θα βαρύνεικατάτοήμισυτηνΔΕΗΑ.Ε. καικατάτουπόλοιπο ήμισυτονκρατικόπροϋπολογισμό, οι δε αναγκαστικές απαλλοτριώσειςθακηρυχθούνυπέρτουΕλληνικούΔημοσίου, το οποίοκαιθατις επισπεύδει. Στηνβαρύνουσατονκρατικό προϋπολογισμόδαπάνη μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων, καθώς και αυτών της Ποντοκώμης και Μαυροπηγής, μπορεί να συμμετέχει και το καταβαλλόμενο από τη ΔΕΗΑ.Ε. «ΤέλοςΑνάπτυξης ΒιομηχανικώνΠεριοχώνΠαραγωγήςΡεύματος», κατά τα οριζόμεναστοάρθρο 20 τουν. 2446/1996 (Α’ 276). Το ποσοστό συμμετοχής αυτού του τέλους στην ανωτέρω δαπάνη καθορίζεται με κοινήαπόφασητωνΥπουργώνΟικονομικώνκαιΠεριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του προβλεπόμενου στις διατάξεις αυτές οργάνου. . Με τηνίδιαήάλληόμοιααπόφασηθαρυθμίζεταικάθεσυναφέςμε τηνενγένειδαπάνηζήτημακαιαναγκαίαλεπτομέρεια. Το καταβαλλόμενο τέλος διατίθεται κυρίως για την επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης, την ωρίμανση των αναγκαίων έργων, τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των οικισμών, καθώς και την κατασκευή κοινωφελών δημόσιου χαρακτήρα έργων στα πολεοδομικά κέντρα των εν λόγω οικισμών.
4. ΣτηνΔΕΗΑ.Ε. παρέχεταιτοδικαίωμα χρησιμοποίησηςτων απαλλοτριωθησομένωνεκτάσεωντουοικισμούΑκρινής, χωρίς πρόσθετηεπιβάρυνση, έωςτο 2018, γιατηναπόθεση αγόνωνυλικώντωνορυχείωντης. Οτρόποςάσκησηςτων ιδιοκτησιακώνδικαιωμάτωντουΔημοσίουεπίτωνγηπέδωντου οικισμούΑναργύρων, θακαθορίζεταιμετοστηνάνωπαρ. 2 προβλεπόμενοπροεδρικόδιάταγμα, ταειδικότεραδεζητήματα επ' αυτούκαικάθεαναγκαίαλεπτομέρειαθαρυθμίζονταιμε κοινήαπόφασητωνΥπουργώνΕσωτερικών, Αποκέντρωσης καιΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, ΟικονομικώνκαιΠεριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
.

 

 
Άρθρο 29

 
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.3208/2003 προστίθεται η φράση:
«Από τη χρηματοδότηση καλύπτονται και οι κάθε είδους δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και του προσωπικού της που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.»

 
2. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που υπάρχουν στις 31.12.2010 στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης και τα οποία έχουν κατανεμηθεί με σχετικές αποφάσεις έγκρισης του ΔΣ του ΚΤΓΚ&Δ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 6 του ν.3208/2003, για την υλοποίηση έργων και εργασιών και δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών που θα υπάγονται πλέον στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μεταφέρονται στην επόμενη χρήση του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται και χρησιμοποιούνται από τις ίδιες δασικές υπηρεσίες για τους ίδιους σκοπούς.

 
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του αρθρ. 57 του 2218/1994 (ΦΕΚ 90Α/13.6.1994) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 14 του άρθρου 6 του Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153Α/16.9.1994) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Υπουργός ΠΕΚΑ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών ,μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του αρθρ. 28 του ΠΔ/τος 323/1989 για την μελέτη ,κατασκευή, εκτέλεση έργων ,εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Ν 998/1979 όταν:
α. Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης υπερβαίνει το ποσόν των 500.000 ευρώ για την περιοχή ευθύνης του κάθε δασαρχείου.
β. Τα ως άνω έργα, μελέτες και προμήθειες αφορούν δασικού χαρακτήρα δημόσιες εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18.10.1986) ή προστατευόμενες δασικές περιοχές των δικτύων NATURA 2000 και RAMSAR.
O Γενικός Γραμματέας της αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 28 του ΠΔ/τος 323/1989 για την μελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων ,εργασιών και προμηθειών από τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 εφόσον δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω α και β περιπτώσεις».

 
4. Οι διατάξεις των άρθρων 19 του ν.3147/2003 και του άρθρου 4 του ν. 2538/1997, όπως ισχύει, που αφορούν τους πτυχιούχους των Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας – Τμήμα Δασοπονίας εφαρμόζονται πλέον κατά το μέρος που αφορά την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πόροι του ΥΠΑΑΤ που προορίζονταν για την κάλυψη των δαπανών που προέκυπταν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και αφορούν τους πτυχιούχους των παραπάνω σχολών, μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την τοποθέτηση των παραπάνω πτυχιούχων σε ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ απαιτείται και συνυπογραφή του Υπουργού ΑΑΤ στην αντίστοιχη Κ.Υ.Α.

 
5. α. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως θ' του τμήματος ι του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και η παράγραφος 10 του άρθρου 21 του ιδίου νόμου.

 
β. Δασικοί χάρτες που έχουν καταρτισθεί με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται και αναρτώνται ως έχουν, κατά τις διατάξεις του ν. 3889/2010.
Εκτάσεις οι οποίες στους αναρτώμενους δασικούς χάρτες αποτυπώνονται ως μη δασικές, κατ΄ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων, υπόκεινται υποχρεωτικά στις αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010, αν κατά την κρίση της οικείας Δ/νσης Δασών έχουν δασικό χαρακτήρα. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
γ. Εκτάσεις ή τμήματά τους που απώλεσαν τον δασικό χαρακτήρα από επεμβάσεις οι οποίες έγιναν σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων εκδοθεισών κατ΄ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας μόνο ως προς το μέρος τους που καταλαμβάνεται από τις πράξεις αυτές.

 
6. Στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3818/2010 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής: «..γ) η έκδοση οικοδομικών αδειών για τις εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και δεν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση»

 

 
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος

 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 
Αθήνα, … .. 2010

 

 

 

 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


 

 


 
| | | | | | |