Ανακοίνωση σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011

 
 
 
Ανακοίνωση σχετικά με την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών:
 
 
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση του οριστικού Μητρώου μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.), που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση (με α.π. 1846/22.07.2011)
 
Το περιεχόμενο και οι όροι διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η εξεταστική διαδικασία θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εκδοθεί άμεσα.