παρέχεται από
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ F-GASES & ODS
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ » ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ COP21 TOY OHE
Το διακύβευμα της Διάσκεψης COP21 του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
 

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να συμμετάσχουν στην κρίσιμη 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention for Climate Change – UNFCCC), αντιπροσωπείες όλων των χωρών του ΟΗΕ - δηλαδή περίπου 195 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- που αποτελούν μέλη της Σύμβασης.

Η κρισιμότητα της Διάσκεψης COP-21 (21st Conference of Parties, 21ης Διάσκεψης των Μερών) έγκειται στο γεγονός ότι πλέον το Πρωτόκολλο του Κιότο περατώθηκε το 2012 και συνεπώς ήταν αναγκαίο τα Μέρη να συμφωνήσουν ώστε να υιοθετηθεί μια νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα που θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2020.

Η Ελλάδα μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπ. Ένωσης (ΕΕ) είχε θέσει ως όραμά της για τη νέα συμφωνία, τον στόχο να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας κάτω από τους 2°C -σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή- προκειμένου να αποφευχθούν οι πλέον επικίνδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τον Οκτώβριο του 2014, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, σε ένα συγκεκριμένο εγχώριο στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά τουλάχιστον 40% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (Σχετικό link). Ο στόχος αυτός αποτελεί τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος.

Στο Παρίσι, η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, επεδίωξε μια διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία, που θα περιελάμβανε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη με βάση τις εξελισσόμενες παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Στην αρχή της Διάσκεψης έγινε η Εκδήλωση των Ηγετών (Leaders Event, 30 Νοε. 2015 στο Παρίσι) που ξεκίνησε τις εργασίες του COP21, και στην οποία συμμετείχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο Παρίσι επεδίωξε μια ισχυρή διεθνή συμφωνία που έπρεπε να πληροί τα ακόλουθα βασικά κριτήρια :

  • να συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου που θα ισχύει σε όλες τις χώρες,
  • να περιλάβει σαφείς, δίκαιους και φιλόδοξους στόχους για όλες τις χώρες με βάση τις, παγκόσμια εξελισσόμενες, οικονομικές και εθνικές περιστάσεις,
  • να αναθεωρεί τακτικά βάσει της ανάγκης για διαρκή επικαιροποίηση των επιστημονικών δεδομένων αναφορικά με την επίτευξη του στόχου των 2 βαθμών Κελσίου, και
  • να καταστήσει όλες τις χώρες υπόλογες – τη μια για την άλλη και όλες για το κοινό - για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Στις προηγούμενες διασκέψεις κλιματικής αλλαγής στη Βαρσοβία (COP-19, 2013) και Λίμα (COP-20, 2014) συμφωνήθηκε ότι όλες οι χώρες οφείλουν να διατυπώσουν εθνικές προτάσεις για τους στόχους μείωσης των εκπομπών ώστε να γίνει δυνατή μια συγκρίσιμη ανάλυση προετοιμασίας για τη συμφωνία του 2015.

Οι προτάσεις αυτές ονομάστηκαν INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) δηλ. «εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς» και υποβλήθηκαν πριν από τη Διάσκεψη των Παρισίων. Ήδη από τις 6 Μαρτίου 2015, η ΕΕ υπέβαλε μια συνολική κοινοτική πρόταση συνεισφοράς για τη νέα συμφωνία που είναι δεσμευτική για το σύνολο της κοινοτικής οικονομίας και αφορά στόχο μείωσης τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030 του συνόλου των ευρωπ. εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Γραμματεία της UNFCCC έχει δημοσιεύσει αυτές τις συνεισφορές και εξέδωσε στις αρχές Νοεμβρίου 2015, μια έκθεση σύνθεσης για να εκτιμήσει αν είμαστε στο σωστό δρόμο για να κρατήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2° C.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η κλιματική χρηματοδότηση (climate finance) που αναμένεται να είναι από τις πλέον σοβαρές παραμέτρους από τις οποίες τελικά πιθανώς θα κριθεί και η έκβαση των διαπραγματεύσεων.
Σημειώνεται ότι για τα θέματα της κλιματικής χρηματοδότησης εκδόθηκαν  σχετικά Συμπεράσματα Συμβουλίου (ECOFIN) στις 10 Νοεμβρίου 2015.

Για να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο, η νέα νομική συμφωνία για το καθεστώς μετά το 2020, στο πλαίσιο του UNFCCC πρέπει να ισχύει για όλους, να είναι δίκαιη και φιλόδοξη ώστε να αντιμετωπίσει τον μετριασμό και προσαρμογή με ένα διαφανή και επαληθεύσιμο τρόπο, καθώς και να εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλων μέσων εφαρμογής, την απαραίτητη χρηματοδότηση, την μεταφορά τεχνολογίας αλλά και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ, στις 18-9-2015 στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την COP21, υιοθέτησε Συμπεράσματα Συμβουλίου με 25 παραγράφους.

| | | | | |