παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
LIFE 2014-2020
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2017

Ξεκίνησε στις 28 Απριλίου 2017, η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα LIFE

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω οδηγίες στα Ελληνικά, που αφορούν τα «παραδοσιακά έργα»,

 Υποπρόγραμμα Περιβάλλον
Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα
 

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Ο νέος κανονισμός LIFE δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση.

Ο προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε  3,4 δις €.

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
  • περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
  • φύση και βιοποικιλότητα
  • περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
και το σκέλος « Δράση για το κλίμα » (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει: 
  • μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων , τα ολοκληρωμένα έργα , στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού  με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή.

 Επίσης περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και προπαρασκευαστικά έργα.

Τουλάχιστον 55% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων για το Περιβάλλον, θα χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας.
 
Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%.
Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας «Φύση και Βιοποικιλότητα»ανέρχεται έως το 60 % των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε οικοτόπους ή είδη προτεραιότητας.
 
Πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/environment/life/ και στην ιστοσελίδα του LIFE CAPACITY BUILDING: www.lifetaskforce.gr
 
Επικοινωνία, με την αρμόδια εθνική αρχή (national contact point):
 
-για το Περιβάλλον: Γιώργος Πρωτόπαπας,  g.protopapas@prv.ypeka.gr, 210-5241903
-για την Δράση για το Κλίμα: Δημήτρης Νιαβής, d.niavis@prv.ypeka.gr, 210-8665998
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:

 

| | | | | |