παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
19.02.2020
Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Θέσπιση κριτηρίων αποδοχής μελετών ασφαλείας ως προς τα επίπεδα ατομικής διακινδύνευσης έπειτα από ατυχηματικό συμβάν» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2018ΣΕ17510006.

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

14.02.2020
Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 52.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κεντρικών κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επί της Λ. Μεσογείων 119 και επί της οδού Αμαλιάδος 17, Αθήνα,
(CPV:79713000-5)

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

14.02.2020
Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4, τύπου SUV ή JEEP (CPV: 34113000-2) για την υλοποίηση του έργου: «LIFE-IP 4 NATURA:  Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των 
ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»» με Κωδικό LIFE16 IPE/GR/000002.
 

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

11.02.2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση α) ενός ενσύρματου ψηφιακού συνεδριακού συστήματος, β) ενός βιντεοπροβολέα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου, γ) ενός βιντεοπροβολέα στην αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 622 του κτιρίου Μεσογείων 119 και δ) δύο ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Διευκρίνιση ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές

10.02.2020
Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου/-ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Υπόδειγμα ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

06.02.2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντιολισθητικών ταινιών (CPV:44173000-3) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ΔΑΙ/ΥΠΕΝ για το κτίριο της οδού Αμαλιάδος 17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
06.02.2020
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης προς αντικατάσταση των υφισταμένων επί του κτιρίου της λεωφόρου Μεσογείων 119 του ΥΠΕΝ (CPV:34928471-0).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
27.01.2020 Προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων USB Token ψηφιακής υπογραφής τύπου Safenet προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Παραρτήματα

20.01.2020 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν» Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 82181 Προκήρυξη Διαγωνισμού
Διακήρυξη Διαγωνισμού
07.01.2020
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο πλαίσιο του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων - Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities - "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
31.12.2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Επέκταση λειτουργικότητας, συντήρηση, και τεχνική υποστήριξη του "Ηλεκτρονικού Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών"( ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο.)»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
27.12.2019
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάθεση του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) Υ.Π.ΕΝ.» της πράξης «Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας», με κωδικό MIS 5010624

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού
Περίληψη Διαγωνισμού
Απαντήσεις σε ερωτήσεις

24.12.2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για τη σύνταξη πρακτικού εγχειριδίου για τη διαχείριση και εφαρμογή των μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περιόδους κρίσης εφοδιασμού σε υγρά καύσιμα» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

Υπεύθυνη Δήλωση

24.12.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
24.12.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών οικονομικού
συμβούλου για την αξιολόγηση του νέου τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
23.12.2019
Επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση στο κοινό, δεδομένων του ΥΠΕΝ για προστατευόμενες περιοχές, είδη και τύπους οικοτόπων

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού

Απόφαση Ανάκλησης Διαγωνισμού

16.12.2019 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ)/ Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, για την υλοποίηση του έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES», στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020» με κωδικό πράξης ΣΑ: (2018ΣΕ07520005) Διακήρυξη Διαγωνισμού
Περίληψη Διαγωνισμού
ΤΕΥΔ (PDF)
ΤΕΥΔ (XML)
Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών
13.12.2019 Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4, τύπου SUV ή JEEP (CPV: 34113000-2) για την υλοποίηση του έργου: «LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»» με Κωδικό LIFE16 IPE/GR/000002 Προκήρυξη Διαγωνισμού 
Περίληψη Διακήρυξης
Παράρτημα I
Παράρτημα II
Παράρτημα III
Παράρτημα IV
Παράρτημα V
Παράρτημα VI
Παράρτημα VII
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Παχύμετρων Κορμού Δένδρων, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Ψεκαστήρων πάστας θειϊκού οξέως, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μεταλλικών δοχείων συλλογής ρητίνης, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Μεταλλικών πλακιδίων αριθμοσφυρών (με barcode), για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Σφυρών Προσημάνσεως, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Πάστας θειϊκού οξέως, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12.12.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Πλαστικών σακουλών συλλογής ρητίνης, για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διακήρυξη Διαγωνισμού
09.12.2019
Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος για την υλοποίηση του έργου Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment, ακρωνύμιο WATenERgy CYCLE», Υποέργο 2, Κωδ. ΟΠΣ 5019106 στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020»με κωδικό πράξης ΣΑ: (2017ΣΕ67560000).
Διακήρυξη Διαγωνισμού
Περίληψη Διαγωνισμού
ΤΕΥΔ (XML)
ΤΕΥΔ (PDF)
Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών
02.12.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο σημαιών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
28.11.2019
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Διευκρίνηση

Απόφαση Ματαίωσης Διαγωνισμού

28.11.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων USB Token ψηφιακής υπογραφής προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΝ (CPV: 48710000-8)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
21.11.2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών παροχής υπηρεσιών οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών

21.11.2019
Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Προκήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

19.11.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια βιβλίων, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
19.11.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μπαταριών συστήματος latomet για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
15.11.2019
Ανακοίνωση για την διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Αθήνα στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.
 
Υποβολή προσφορών έως  Τρίτη 26.11.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
12.11.2019
Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί η υπηρεσία: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SWAN”, στο πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN - a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”.

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα ΤΕΥΔ
Αποδοχή πρώτου πρακτικού

08.11.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

07.11.2019
Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου/ -ων για την προμήθεια γραφικής ύλης και γραφιτών (εκτυπωτών, φαξ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακήρυξη διαγωνισμού
Διευκρίνηση 1
Διευκρίνηση 2 

30.10.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) συσκευής ηχοδιάσκεψης (CPV: 32300000-6) και μικροεξοπλισμού πληροφορικής (CPV: 302370000-9) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΝ.

ΝΕΟ: Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών (26/11/2019)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών

24.10.2019
Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

23.10.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υ.Π.ΕΝ. (CPV 44111400-5)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

21.10.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) εκτυπωτών, για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
18.10.2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2017), συνολικού προϋπολογισμού 25.335,48 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων που θα του/τους ανατεθεί: α) η προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), β) η επισκευή αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, CPV:38434000-6 – Αναλυτές

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

06.09.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή προς κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
29.08.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικών αναλωσίμων (σύριγγες – χειρουργικά γάντια) για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του ΥΠΕΝ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

22.08.2019 Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βασει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4, τύπου SUV ή JEEP (CPV:34113000-2)  για την υλοποίηση του έργου LIFE . . .

Διακήρυξη διαγωνισμού
Περίληψη διαγωνισμού
Εγκριση διαγωνισμού
Παραρτήματα Ι-VII

14.08.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) διαδικτυακών
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (CPV:30121100- 4)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
14.08.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης βλαβών και μεταφοράς κλιματιστικών μονάδων του ΥΠΕΝ, για το έτος 2019 (CPV: 50700000-2).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
13.08.2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου/-ων για την προμήθεια γραφικής ύλης και γραφιτών (εκτυπωτών, φαξ και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διακήρυξη 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Διευκρινίσεις: (1)(2), (3)

Ματαίωση Διαγωνισμού

12.08.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών βαθμονόμησης του εξοπλισμού υπηρεσιακών οχημάτων (van)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
07.08.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών/εργασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα αίτησης υποβολής προσφοράς Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
07.08.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εκατόν είκοσι (120) συσσωρευτών για μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα αίτησης υποβολής προσφοράς
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
02.08.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) τύπου 3COM 4400 Superstack 3, 48 θυρών με module οπτικής προς κάλυψη των αναγκών του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
23.07.2019
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν»
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 77230

Τεύχος Διακήρυξης
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Σχέδιο Συμφωνητικού
Περίληψη Διακήρυξης
Σχέδιο ΤΕΥΔ (pdf)
Σχέδιο ΤΕΥΔ (doc)

23.07.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υ.Π.ΕΝ. (CPV 44111400-5)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης

23.07.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υδραυλικού υλικού προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
18.07.2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ Υ.Π.ΕΝ.» της πράξης «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων» 

Απόφαση Διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Απαντήσεις σε ερωτήματα

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

16.07.2019
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για Ασπροπάρη και Νανόχηνα και Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι»
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 76705

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Περίληψη Διακήρυξης
Τεχνικά Δεδομένα -Τεχνικές Προδιαγραφές
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων
Υποδείγματα 1 έως 5
Εγγυητικές
Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

09.07.2019
Επαναπροκήρυξη Διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510003).
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 77043
Περίληψη Διακήρυξης
Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (PDF)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (XML)
02.07.2019 Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για Ασπροπάρη και Νανόχηνα και Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέζι»

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης 
Παράρτημα I 
Παράρτημα II
Παράρτημα III
Παράρτημα IV
Παράρτημα V
Παράρτημα VI
Παράρτημα VII
Παράρτημα VIII

Απόφαση Ακύρωσης Διακήρυξης

02.07.2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - αρχείο pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης -αρχείο xml

24.06.2019 Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων επεμβάσεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων, που βρίσκονται στο χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρόνησου του Δήμου Κέας, κατά παράβαση της ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24225/16-5-1989 (Β΄436) Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και του από 30-8-1995 Π.Δ. ( Δ΄895 ). Διακήρυξη διαγωνισμού
20.06.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του αρχείου της «Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ-ΕΑΧΑ ΑΕ».

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Σχετικά αρχεία

19.06.2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Σύμβουλος υποστήριξης της εκπόνησης των μελετών στο πλαίσιο του έργου “ΑΥΤΟΝΟΜΩ”» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών (ΑΥΤΟΝΟΜΩ)», με κωδικό MIS 5033230 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018 ΣΕ16160002.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

06.06.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων στα κτίρια 1) επί της Λ. Μεσογείων 119 και 2) επί της οδού Αμαλιάδος 17, του ΥΠΕΝ. Πρόσκληση υποβολής προσφορών
03.06.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Θέσπιση κριτηρίων αποδοχής μελετών ασφαλείας ως προς τα επίπεδα ατομικής διακινδύνευσης έπειτα από ατυχηματικό συμβάν» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Παράρτημα                 Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση

20.05.2019 Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών : «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων» με κωδικό πράξης ΣΑ 2017ΣΕ27510075

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών
Απόφαση έγκρισης διαγωνισμού
Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη - Πλήρες κείμενο
Διευκρινήσεις

20.05.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών / εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου επί της οδού Λ. Μεσογείων 119 του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
16.05.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

15.05.2019 Σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στη ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών, σύμφωνα με την Απόφαση 2011/850/ΕΕ

Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης  

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις

14.05.2019
Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα- Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
08.05.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών, ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης οριστικής μελέτης διαμόρφωσης μέρους του Α΄ ορόφου του υφιστάμενου κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στα Ιλίσια. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
07.05.2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών:  «Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για την Kαφέ Aρκούδα (Ursus arctos), τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) και τη Φώκαινα (Phocoena phocoena). 
24.04.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών προσαρμογής και βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.ΕΝ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
24.04.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς -Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
Παραρτήματα - Προδιαγραφές

23.04.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας (cpv: 39830000-9) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

22.04.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών, στο πλαίσιο του Νόμου 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄182)». Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη χρηστών» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
22.04.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (cpv: 31681410 -0) για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Αίτηση Υποβολής Προσφοράς

15.04.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σύσταση και διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιογραφικού

Αίτηση

12.04.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση έγκρισης πρακτικού

09.04.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

04.04.2019 Πρόσκληση υποβολής προφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών για τις ανάγκες τις Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα - Προδιαγραφές

04.04.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Παράρτημα
Απόφαση ακύρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας

03.04.2019 Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των Υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη. Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού
Διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών
29.03.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στη διακρίβωση μικροζυγού, αισθητήρων θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και βαρομετρικής πίεσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
22.03.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: "Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" – "LIFE RE-WEEE" (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
18.03.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026. Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
05.03.2019 Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Παράρτημα

Συνεδρίαση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών

Έγκριση Πρακτικού

26.02.2019 Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510003).
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71011
Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Περίληψη Διακήρυξης
Κείμενο Διακήρυξης
18.02.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Παραρτήματα

14.02.2019
Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/03/2019 και ώρα 12:00
 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) .docx .pdf
Υποδείγματα Εγγυήσεων και Δηλώσεων Εμπειρίας .docx .pdf
10.01.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία επιλογής μέσω Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίησης Πράξεων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ» με κωδικό έργου 5031836

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση Ανάθεσης Έργου

02.01.2019 Διακήρυξη εκ νέου της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή  Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού” με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΤΕΥΔ

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού I

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού I  (εμπροσθόφυλλο)

Πρακτικό I 

Πρακτικό 29-5-2019

Πρακτικό 26-6-2019

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών (εμπροσθόφυλλο)  

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος (εμπροσθόφύλλο)

 

| | | | | | |