παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
2017 2016 2015 2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
16.07.2018 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες"
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/09/2018 και ώρα 12:00

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας
Περίληψη Διακήρυξης
Οικονομική προσφορά
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Τεκμηρίωσης Σκοπιμότητας
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Πρόγραμμα Εκπόνησης και Χρονοδιάγραμμα
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) .doc, .pdf
Υποδείγματα Εγγυήσεων και Δηλώσεων Εμπειρίας .doc .pdf

 

10.07.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης βλαβών και μεταφοράς (ξήλωμα και επανατοποθέτηση) των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α. για το έτος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Παραρτήματα Πρόσκλησης

06.07.2018
 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002.
 

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

04.07.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
26.06.2018
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης, γραφιτών (εκτυπωτών και φαξ) και εκτυπωτικών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Απόφαση Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Παροχή Διευκρινήσεων

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

25.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Σαρωτών τύπου Α και Β για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
21.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και πλυσίματος της μοκέτας συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ. του κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΝ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
20.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προτύπων αερίων του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
20.06.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας σε κτήρια του Υ.Π.ΕΝ. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
19.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση εργασιών προσαρμογής, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης του λογισμικού της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) και την τεχνική της υποστήριξη.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
13.06.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο της οδού Πανόρμου 2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και Τεχνικές Προδιαγραφές

01.06.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης –αναγόμωσης και προμήθεια πυροσβεστήρων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
29.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δύο (2) διακομιστών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

29.05.2018
Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς

 24.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων

ΝΕΑ Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Ανάκληση πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

21.05.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) για το έτος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Παραρτήματα 

18.05.2018 Προμήθεια Ειδών - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Πίνακας Διαγωνισμού
15.05.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών στεγανοποίησης τμήματος της στέγης του κτιρίου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος στα Ιλίσια, του Υ.Π.ΕΝ.
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
08.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (cpv:31681410-0) για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς

07.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002. 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Παράρτημα I - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

04.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών βαψίματος Πρόσκληση υποβολής προσφορών
04.05.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
04.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη «Συντήρηση και διακρίβωση πρότυπου ροομέτρου του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας» Πρόσκληση υποβολής προσφορών
03.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα I

03.05.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στατιστικού πακέτου ανάλυσης δεδομένων για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα I 

26.03.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διακρίβωση ζυγού, αισθητήρων θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Πρόσκληση υποβολής προσφορών
20.03.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ Πρόσκληση υποβολής προσφορών
13.03.2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
08.03.2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall Πρόσκληση υποβολής προσφορών
| | | | | | |