παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
27.4.2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.906.305,66 EUR (με ΦΠΑ 23%)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 14 μήνες
Κείμενο Σύμβασης  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 1601/10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εννέα  ευρώ  (27.109,20 €) και είκοσι   λεπτών, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1601/10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27.109,20 €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η παράδοση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα γίνει εντός δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
Κείμενο Σύμβασης  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 15/10/2010
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.080.918,00 (χωρίς ΦΠΑ)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 18 μήνες
Κείμενο Σύμβασης  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Νο.1600/10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.552,25  €) για την προμήθεια αναλώσιμης  γραφικής ύλης, για την ΕΥΕΠ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1600/10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.552,25  €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Κείμενο Σύμβασης  

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Νο. 1598/10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα έξη ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (42.316,92 €) , για την προμήθεια  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών &  εκτυπωτών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1598/10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
42.316,92 €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης των, εντός 30 ημερολογιακών ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης.
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Νο. 1595/10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια: α) ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (τεμ. 3)
                    β) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (τεμ. 1) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1595/10
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
100.158,90 €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στον τόπο εγκατάστασης των, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης τους.
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Νο. 1580/09
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση τριάντα χιλιάδων  πεντακοσίων  ευρώ (30.500,00 €) , για την προμήθεια  46  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & 10 εκτυπωτών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1580/09
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
30.500,00 €
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Νο. 47/08
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια Ειδών Γραφείου και Γραφικής Ύλης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
47η /  2008   (21-11-2008)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τρείς χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ και οκτώ λεπτά (#3.102,08#)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Άμεση παράδοση των ειδών από την υπογραφή της Σύμβασης, από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers A.E.B.E.
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Νο. 48/08
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευές FAX και φωτοτυπικά μηχανήματα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
48η /  2008   (15-12-2008)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (#4.428,47#)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Άμεση παράδοση των ειδών από την υπογραφή της Σύμβασης, από την εταιρεία KEL Computers Ε.Π.Ε, Εμπορία συστημάτων πληροφορικής.
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Νο. 49/09
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια φακέλων εγγράφων διαφόρων διαστάσεων με εκτύπωση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
49η /  2009   (11-06-2009)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (#2.463,30#)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Άμεση παράδοση των ειδών από την υπογραφή της Σύμβασης, από την εταιρεία Γαρμπής Ισίδωρος, εμπόριο χαρτικών ειδών
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Νο. 50/09
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια τριών κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκατάστασή τους
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
50η / 2009   (09-09-2009)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα (#3.384,00#)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Άμεση παράδοση και εγκατάσταση των ειδών από την υπογραφή της Σύμβασης, από την εταιρεία Σ. Φράγκος Ε.Π.Ε., κλιματισμός - θέρμανση - ηλ. συστήματα

 

| | | | | | |