ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Για ανακοινώσεις παλαιότερες του 2015, κάντε κλικ εδώ


27.05.2016 - Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Περισσότερα...


23.05.2016 - Πρόταση σύντομης ανακοίνωσης στον ιστοχώρο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ημερίδα του ΗΠΜ της 1ης Ιουνίου 2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Η μετάβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε διαδικτυακή μορφή, η οποία επιδιώκεται με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ενημέρωση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή στην ημερίδα των στελεχών των Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και των σχετικών με αυτή γνωμοδοτικών υπηρεσιών και φορέων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr
 


18.05.2016 - Ανακοίνωση για τη στελέχωση της επιτροπής κατασκήνωσης

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση


18.05.2016 - Ανακοίνωση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης


13.05.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ.72 του ν.4369/2016 (Α΄33) όπως ισχύει.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση


28.04.2016 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υ.Π.ΕΝ. για την επικαιροποίηση και προσαρμογή στην υφιστάμενη νομοθεσία της Μελέτης του υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δείτε τη σχετική πρόσκληση


15.04.2016 - Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2016.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός φεβρουαρίου 2016


31.03.2016 - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

 Κατεβάστε τη σχετική Μελέτη και τους σχετικούς χάρτες


21.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


21.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


10.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


10.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν.3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/07.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


24.02.2016 - Ανάρτηση Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 5 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο


12.02.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


03.02.2016 – Εκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης οικ.171434/01.02.2016 με θέμα «Καθορισμός  υπόχρεων  και  υπολογισμός  του  τέλους  διατήρησης  δικαιώματος κατοχής  άδειας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  το  έτος  2015,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α ́143)». Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αναφέρεται ότι οι διορθώσεις αφορούν αποκλειστικά:

  • στην ορθή αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία υποβάλλονται τα αιτήματα διόρθωσης  προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα:
  • στην παράταση της προσθεσμίας υποβολής των αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά μία (1) ημέρα, ήτοι από 17.02.2016 στις 18.02.2016. Ειδικότερα, τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 18.02.2016 και ώρα 15.00, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 18.02.2016 και ώρα 24.00, με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 Ν. 4342/2015».

Σχετική Απόφαση

Παράρτημα Απόφασης


29.01.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


14.12.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Νοεμβρίου 2015.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


09.12.2015 - Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


13.11.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό δύο (2) μελών λόγω λήξης θητείας δύο (2) μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

Δείτε το σχετικό έγγραφο


13.11.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό δύο (2) μελών λόγω λήξης θητείας δύο (2) μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (1 μέλος και Αντιπρόεδρος Β)


11.11.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2015


22.10.2015 - Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.


22.10.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.ΠΕΡ.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Σεπτεμβρίου 2015


16.10.2015 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (παράταση προθεσμίας) για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.


09.10.2015 - Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.


Aνακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού που αφορά τη φύλαξη κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Ανακοίνωση ματαίωσης του διαγωνισμού της διακήρυξης 04/2014


22.09.2015 Συγκέντρωση επιτροπής και άνοιγμα προσφορών, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
 

21.09.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.
 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
 

Ανακοίνωση Διεξαγωγής κληρώσεων
 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Ιουλίου 2015    
 

Προκήρυξη Θέσεων για το Διορισμό Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης ( Π.Σ.Ε.Α. ) Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Εκπαιδευτικό Έτος 2016    
Δείτε το σχετικό έγγραφο
Τοπικά Σχέδια Δράσης για την προστασία προστατευόμενων  ειδών της άγριας πανίδας   
 

02.07.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων αντικατάστασης μελών συλλογικού οργάνου

21.05.2015 -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)

07.05.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων αντικατάστασης μέλους συλλογικού οργάνου 

06.05.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

05.05.2015 - Δράσεις για την υλοποίηση προγράμματος «Διάλογος μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ και Τουρκίας»- Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διάλογος μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ και Τουρκίας», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 11 εκ. ευρώ, έχει δημοσιευτεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη προτεινόμενων δράσεων.
Το προαναφερόμενο πρόγραμμα αφορά εννέα προτεραιότητες, και ειδικότερα το περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία των καταναλωτών και της Υγείας, την Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, το δικαίωμα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, την περιφερειακή πολιτική, την επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική, την γεωργία και αλιεία και την εκπαίδευση
Μεταξύ των επιλέξιμων φορέων για την υλοποίηση των δράσεων είναι Ιδρύματα, Ενώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ΚΜ της ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργασθούν με αντίστοιχους φορείς της Τουρκίας. Προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν για ορισμένες δράσεις έως τις 25 Μαΐου 2015 και για ορισμένες άλλες έως τις 5 Ιουνίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στους ιστοτόπους www.civilsocietydialogue.org, www.avrupa.info.tr, www.cfcu.gov.tr και www.ab.gov.tr.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους χειριστές

Σταμούλη Εβελίνα (2131515661)
Τίκος Βασίλειος (2131515755)

_________________________________________________________________________________________________________
   
04.05.2015 -Ανακοίνωση για στελέχωση Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου
 
Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό (άρθρο 8 του Π.Δ 100/2014).
Δεδομένης της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του ανωτέρω Τμήματος, κρίνεται απαραίτητη η άμεση στελέχωσή του με προσωπικό των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Δικηγόρων με έμμισθη εντολή και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (με γνώση Η/Υ).
Όσοι εκ των υπαλλήλων ενδιαφέρονται, θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2015  είτε στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Αμαλιάδος 17, Τ.Κ 11523 Αθήνα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.mastromichalis@prv.ypeka.gr .
   

28.04.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής του αρ. 4 του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/14-1-2002 τ. Α').
 

20.04.2015 -Διεθνής Διαγωνισμός Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Τυνησίας STEG για την Κατασκευή σταθμού ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταικών 10MW) στην TOZEUR 

Ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Τυνησίας προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την Κατασκευή σταθμού ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταικών 10MWc) στην TOZEUR (αριθμός προκήρυξης AOI 2015 E 4010). Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν δημοσιευτεί στη διεύθυνση

 
Φορέας του έργου είναι η STEG (Societe Tunisienne d’ Electricite et du GAZ). Παραλαβή τεύχους δημοπράτησης έναντι 1000 δηναρίων από:
STEG
Direction de l’ equipment
38 rue Kemal-Ataturk, Tunis,
tel.  +21671341311, fax  +21671349981

17.04.2015 - Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSO-G)  για υποβολή προτάσεων έργων  που θα ενταχθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων
 
Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSO-G)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις  έργων που θα ενταχθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων (TYNDP).
 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Τετάρτη  22 Απριλίου 2015. 
 
Κατά δήλωση του ENTSO-G πρόκειται για μια κατ΄εξαίρεση πρόσκληση  που αφορά μόνο τα έργα εκείνα που μπορούν να αμβλύνουν τις συνέπειες της ακύρωσης του έργου του αγωγού South Stream.      
 Σχετική πληροφόρηση υπάρχει στους εξής ιστότοπους:
 
 
 
 

08.04.2015 - Ανάρτηση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης  Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)
 

01.04.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας α) για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας μέλους και β) ενός (1) μέλους λόγω λήξης της θητείας του Αντιπροέδρου Α , στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 

26.03.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας του Προέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 

20.03.2015 - Ανάκληση της υπ' αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/16171/13.10.2014 προκήρυξης για το διορισμό ενος (1) μέλους στη ΡΑΕ και της υπ'αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/17813/27.10.2014 προκήρυξης για το διορισμό Αντιπροέδρου Α τηε ΡΑΕ.
 

27.02.2015 - Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες ΤΥΕ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 

25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 .
 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.
 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου. 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


10.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2015 - 1η Τροποποίηση Ανοικτών Προσκλήσεων, No GR02.01, No GR02.02 και No GR02.03, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)Απόφαση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2015 - Απόφαση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών

Σχετική Απόφαση