παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Για ανακοινώσεις παλαιότερες του 2015, κάντε κλικ εδώ

13/12/2018Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων συλλογής ρητίνης..

Σχετική Απόφαση


13/12/2018Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια Μεταλλικών πλακιδίων αριθμοσφυρών (με barcode).

Σχετική Απόφαση


13/12/2018Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια πλαστικών σακουλών συλλογής ρητίνης

Σχετική Απόφαση


06/12/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός Νοεμβρίου 2018

Σχετική Απόφαση


05/12/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής: α) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, β) Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου και γ) Αξιολόγησης Ενστάσεων, στα πλαίσια των διαδικασιών συνοπτικού διαγωνισμού παροχής γενικών υπηρεσιών του Έργου «Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»

Σχετική Ανακοίνωση


28/11/2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Σχετική Ανακοίνωση - πρόσκληση


16/11/2018: ΗΜΕΡΙΔΑ: Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 | «Ιστορία – Περιβάλλον – Πολιτισμός και Βιώσιμη ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα – Αττική»


15/11/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση της Αναστασίας Κανελλοπούλου μέλους –Προέδρου της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης και Εκτέλεσης των Εργασιών Κατεδάφισης, όπως συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθΥΠΕΝΔΔΥ/59028/8309/07-09-2018 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: ΩΜΖΘ4653Π8-Ζ3Χ).

Σχετική Ανακοίνωση


15/11/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής: α) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Σχετική Ανακοίνωση


13/11/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2018.

Σχετική Απόφαση


07/11/2018: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού (Additional Personnel), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.

Σχετική Απόφαση


02/11/2018: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης σε συνέχεια της με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/41218/6140/28.06.2018 (ΑΔΑ: Ρ8Β44653Π8-2Α3) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επίπεδου διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)»

Ανακοίνωση του Σ.Ε.Π. σχετικά με τις υποβληθείσες αντιρρήσεις
Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης

Αναμορφωμένος πίνακας αποκλειόμενων


24/10/2018: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας συμμετέχει με άλλους 7 επιλεγμένους Δημόσιους Φορείς  για υποστήριξη του έργου Εφαρμογή και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «Ηλεκτρονική Στοχοθεσία» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετικό Αρχείο

Αφίσα


15/10/2018Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού (Additional Personnel) με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης– ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.8

Σχετικό Αρχείο


12/10/2018: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων σε συνέχεια της με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/41218/6140/28.06.2018 (ΑΔΑ: Ρ8Β44653Π8-2Α3) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επίπεδου διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)»

Λόγω σφάλματος που προέκυψε κατά τη μεταφόρτωση τους, οι πίνακες δημοσιεύονται εκ νέου


09/10/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Σεπτεμβρίου 2018
Σχετικό Αρχείο


4/10/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) Συμβάσεων Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα - Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)»
Σχετική Πρόσκληση
 


21/09/2018: Προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σχετική Απόφαση


14/09/2018: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS.

Σχετική Ανακοίνωση


05/09/2018: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών σε δύο (2) Συλλογικά Όργανα με το ίδιο φυσικό αντικείμενο το οποίο αφορά στην Παρακολούθηση και Εκτέλεση των Εργασιών Κατεδάφισης, προς εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων – πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αθηνών – Σουνίου από το 35ο χλμ. έως το 70ο χλμ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 142/03-08-2018 τ.Α΄).

Σχετική Ανακοίνωση


04/09/2018: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό», προϋπολογισμού 23.934,64 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.).

Σχετική Ανακοίνωση


03/09/2018: Ανοικτή πρόσκληση εγγραφής μηχανικών στο μητρώο ελεγκτών δόμησης σύμφωνα με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/13.08.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3584)
Σχετική Πρόσκληση


31/08/2018 : Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού δύο μελών με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Πράσινου Ταμείου.

Σχετικό Αρχείο 


22/08/2018ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ)
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη ενός κτιριακού συγκροτήματος με χρήσεις κοινής ωφέλειας με εμβαδόν της τάξης των 4.700 τ.μ. και θα συμπεριλαμβάνει Βρεφονηπιακό Σταθμό και Ξενώνα Φιλοξενίας (Κοινωνική Πρόνοια), Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις), Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Χώρο Μνήμης / Αρχείο Προσφυγικής Τούμπας, Δημοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κτίριο Γραφείων (Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις), Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Περίθαλψη). Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα συμπληρωθεί με τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, που διαχωρίζεται με πεζόδρομο από τις λοιπές χρήσεις του Ο.Τ. Το κτιριακό συγκρότημα θα διαθέτει υπόγειο χώρο δύο επιπέδων, το πρώτο επίπεδο του υπογείου θα λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο του υπογείου θα εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (αποθήκες για τη φύλαξη αρχείου, Η/Μ εγκαταστάσεις). 

Αναλυτική Προκήρυξη

Περιληπτική Προκήρυξη

Τεύχος τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΦΕΚ 164-ΑΑΠ-2017

Υπεύθυνη Δήλωση - αρχείο pdf

Yπεύθυνη Δήλωση - αρχείο doc

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Εικόνα


 13/08/2018 : Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο " Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες" 

Σχετικό Αρχείο


10/08/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιουλίου 2018.

Σχετικό Αρχείο


03/08/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Σχετική απόφαση


27/07/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Σοφίας Φράγκου που ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ ΔΔΥ/18840/3231/29-3-2018 απόφαση συγκρότησης συλλογικού οργάνου (ΑΔΑ:Ω2ΩΘ4653Π8-Α0Υ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31908/4862/25-5-2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 61ΚΕ4653Π8-0ΗΚ)

Σχετική απόφαση


20/07/2018Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων φορέων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016, της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, έτους 2018

Σχετική απόφαση


19/07/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού των έργων «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤοΣΔΑ» και «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Σχετική ανακοίνωση


17/07/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών που ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18080/3131/27-03-2018 απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. «Συγκρότηση συλλογικού οργάνου παρακολούθησης/ παραλαβής προμηθειών υλικών, αναλώσιμων και μη και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιακών οχημάτων, για τις υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ στη Θεσσαλονίκη». (ΑΔΑ: 6ΥΗΤ4653Π8-ΧΒΕ) 

Σχετική ανακοίνωση


06/07/2018Έγκριση

α) του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ 37803/1518/18-06-2018 Πρακτικού Εξέτασης Ενστάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002.

β) οριστικών πινάκων με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων. 

Σχετική απόφαση


05/07/2018: Ανακοίνωση - προς τις Αρμόδιες Περιβαλλοντικές Αρχές για την Περιβαλλοντική Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

Σχετική ανακοίνωση


26/6/2018: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετική ανακοίνωση


21/06/2018: Αναμόρφωση του οριστικού πίνακα προσληπτέων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας Καθαριότητας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την αριθ. 660/2018 Απόφαση του ΑΣΕΠ.

Σχετικό Αρχείο


13/06/2018: Ανακοίνωση σχετικά με το ετήσιο τέλος διατήρησης του δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) για το έτος 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101), παρατείνεται η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης του δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) για το έτος 2016, έως την 30.06.2018 αντί της 12.01.2018 που προβλεπόταν με την ΑΠΕΕΚ/Γ/οικ.184579/13.12.2017 σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΣΙ74653Π8-Ψ4Υ).
Υπενθυμίζεται ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Τέλους Διατήρησης έτους 2016 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.
Εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα καταρτίσει και αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016 και ακολούθως η ΡΑΕ θα αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν.
Υπόχρεοι που έχουν ήδη καταβάλλει, στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016, όπως αυτά καθορίζονται στον Οριστικό  Πίνακα, δεν έχουν καμία περαιτέρω υποχρέωση, όσον αφορά στο ετήσιο Τέλος Διατήρησης έτους 2016.   
    
Δείτε εδώ τη σχετική διάταξη του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α΄ 101).

08/06/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαΐου 2018.

Σχετικό Αρχείο


08/06/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση του κ. Ντόκου Δημητρίου, τακτικού μέλους στην επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών του ΥΠΕΝ, που αφορούν σε Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΚΑΑ) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32077/4876/29-05-2018 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΗΡΒ4653Π8-14Β).

Σχετικό Αρχείο


06/06/2018Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002 και προσωρινών πινάκων με σειρά κατάταξης των υποβληθέντωνπροτάσεων. (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A94%CE%91%CE%914653%CE%A08%CE%976%CE%9D)

Σχετικό αρχείο


01/06/2018Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη της ΕΓΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Urban water-energy cycle: from its source to its endusers and back to the environment και ακρωνύμιο WATenERgy CYCLE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ).

Σχετικό αρχείο


01/06/2018: Οριστικοί πίνακες Επιτυχόντων ΣΟΧ 1.2018 Υ.Ε. Καθαριότητας 

Οριστικος Πίνακας Επιτυχόντων ΣΟΧ 1.2018 Υ.Ε. Καθαριότητας κωδικός θέσης 100

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων ΣΟΧ 1.2018 Υ.Ε. Καθαριότητας κωδικός θέσης 101


11/05/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών που κληρώθηκαν με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/21872/3652/17-04-2018, 8Ο/2018 Πρακτικό κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010, που αφορούν σε Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΚΑΑ)

Σχετική Ανακοίνωση


11/05/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών που κληρώθηκαν με το υπ’ αριθ.ΥΠΕΝΔΔΥ/21852/3649/17-04-2018, 7Ο/2018 Πρακτικό κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών του ΥΠΕΝ, που αφορούν σε Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΚΑΑ)

Σχετική Ανακοίνωση


11/05/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους του συλλογικού οργάνου Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. (ΑΔΑ: Ω5Ζ04653Π8-ΟΩΜ)

Σχετική Ανακοίνωση


11/05/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών συλλογικού οργάνου:

α) διενέργειας διαγωνισμού Προμήθειας υλικών, αναλώσιμων και μη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

β) παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλώσιμων & μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών-εργασιών για όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση


11/05/2018: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης (Δήμοι Καλλιθέας και Π. Φαλήρου)

Σχετική Ανακοίνωση


11/05/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Απριλίου 2018.

Σχετική Ανακοίνωση


04/05/2018: Παράταση προθεσμίας μέχρι 11/05/2018 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στους Φορείς  Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

 

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,     Ανακοίνωση Παράτασης


04/05/2018Η Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα - Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)»

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Σχετική Ανακοίνωση


13/04/2018Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού δύο μελών με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ενστάσεων Διαγωνισμού του Πράσινου Ταμείου που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση ειδικής υποστηρικτικής μελέτης βάσης με τίτλο «Αναγνώριση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη» (4447/2016)».

Σχετική Ανακοίνωση


03/04/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαρτίου 2018.


Σχετική Ανακοίνωση


30/03/2018: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
Σχετική Ανακοίνωση
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ


22/03/2018: Γνωστοποίηση πρόθεσης παραχώρησης κατά χρήση για την αξιοποίηση του δημοσίου συγκροτήματος  λυόμενων οικημάτων στο χώρο αναψυχής "Δασικό χωριό", στη θέση "Παπάδες - Κρύα βρύση", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης Ευβοίας.

Σχετικό Έγγραφο 


09/03/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Φεβρουαρίου 2018

Σχετική Ανακοίνωση 


09/03/2018: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου

Σχετική Ανακοίνωση 


06/03/2018: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου:

Α) διενέργειας διαγωνισμού Προμήθειας υλικών, αναλώσιμων και μη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών για όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
Β) 1.Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλώσιμων & μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών- εργασιών για όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. και υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ.
2. Παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης- επισκευής & λοιπών υπηρεσιών που αφορούν τα υπηρεσιακά οχήματα του ΥΠΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση 


05/03/2018: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας

 Σας ενημερώνουμε για την έκδοση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων (κωδικός θέσης 100/ Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας εντός του νομού  Αττικής)  και τριών (3) ατόμων (κωδικός θέσης 101/ Υηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας εντός του νομού Θεσσαλονίκης) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Κατά του προσωρινού πινάκα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι μέχρι 15/03/2018. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».

 

                          2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
                          3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                          4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 


05/03/2018: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου διαγωνισμού παρακολούθησης/ παραλαβής προμηθειών υλικών, αναλώσιμων και μη και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιακών οχημάτων, για τις υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. στη Θεσσαλονίκη

Σχετική Ανακοίνωση 


02/03/2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση ειδικής υποστηρικτικής μελέτης βάσης με τίτλο: «Αναγνώριση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων οργανωτικού πλαισίου και πλαισίου χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου “Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη Ανάπτυξη (4447/2016)”» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.
Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε 59.765,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης της μελέτης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο ή στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr 
 

01/03/2018: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας διαγωνισμού παρακολούθησης/ παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση


28/02/2018: Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας

Σχετική Ανακοίνωση


23/02/2018: Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του ΥΠΕΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή πρότασης προς σύναψη οκτώ συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP"Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece" (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 20 Μαρτίου 2018


15/02/2018: Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν διημερίδα με θέμα:

«Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος» την Τετάρτη 28/2/2018 και Πέμπτη 1/3/2018 στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα

12/02/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2018.


Σχετική Ανακοίνωση


31/01/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)


10/01/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


08/12/2017: Κατάρτιση Καταλόγων Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών Μελετών με απονομή βραβείων.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


05/12/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Νοεμβρίου 2017.


Σχετική Ανακοίνωση


05/12/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μέλους για την αντικατάσταση του κ. Τίκου – Μουστάκα Βασίλειου, αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 8407/16-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΜ64653Π8-Α9Λ) και οικ. 20886/27-4-2017 (ΑΔΑ: 6 Α0Μ4653Π8-60Υ) όμοιες αποφάσεις.


Σχετική Ανακοίνωση


27/11/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση της κ. Γεωργίας Κοτίνη, αναπληρώτριας Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)


Σχετική Ανακοίνωση


10/11/2017: Ο διαδικτυακός τόπος του πρώην Οργανισμού Αθήνας ( organismosathinas.gr ) μετεγκαταστάθηκε και  λειτουργεί στη νέα δ/νση  http://msa.ypeka.gr/ 


08/11/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μέλους για την αντικατάσταση του κ. Τίκου – Μουστάκα Βασίλειου, αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 8407/16-2-2017(ΑΔΑ: 6ΑΜ64653Π8-Α9Λ) και οικ. 20886/27-4-2017 (ΑΔΑ: 6 Α0Μ4653Π8-60Υ) όμοιες αποφάσεις.

Σχετική Ανακοίνωση


06/11/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


03/11/2017: Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Σχετική Ανακοίνωση


11/10/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


28/09/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016.

Σχετική Πρόσκληση


22/09/2017: Συνεδριάσεις ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Σχετική Ανακοίνωση


11/09/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Αυγούστου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


28/08/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σχετική Ανακοίνωση


23/08/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή: α) της διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και β) παρακολούθησης παραλαβής του έργου:«Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για την εφαρμογή των Αποφάσεων C (2008) 824, C (2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» 

Σχετική Ανακοίνωση


04/08/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιουλίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


31/7/2017: Ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση της κ. Δάμη Αδαμαντίας, τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης / παραλαβής του έργου με θέμα «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7321/17-2-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: 67Ο14653Π8-ΕΤΣ), όπως ισχύει.

Σχετική Ανακοίνωση


30/6/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό»

Σχετική Ανακοίνωση


20/6/2017: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Επιλογής Εκτάκτου Προσωπικού της από 10/5/2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


13/6/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής του κατάντι φράγματος του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα".

Σχετική ανακοίνωση


13/6/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής της στεγάνωσης λεκάνης του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα".

Σχετική ανακοίνωση


13/6/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα και ειδικότερα την προστασία της βουλιαγμένης στοάς στο +173μ.".

Σχετική ανακοίνωση


2/6/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαΐου 2017

Σχετική ανακοίνωση


10/5/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο: «Αναθεώρηση πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών του χωρικού σχεδιασμού) και επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά δεδομένα που συνοδεύουν τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και εφαρμοστικών οδηγιών του Ν. 3882/2010 (INSPIRE)»

Σχετική ανακοίνωση

Έντυπο Πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση


10/5/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Απριλίου 2017

Σχετική ανακοίνωση


26/4/2017: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Σχετική ανακοίνωση


10/04/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαρτίου 2017

Σχετική Απόφαση


31/03/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”

Σχετική Πρόσκληση


29.03.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση του κ. Κοτζίνου Κωνσταντίνου, τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8407/16-2-2017 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΜ64653Π8-Α9Λ).

Σχετική Ανακοίνωση 


29.03.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση του κ. Κοτζίνου Κωνσταντίνου, τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης / παραλαβής του έργου με θέμα «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7321/17-2-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: 67Ο14653Π8-ΕΤΣ).

Σχετική Ανακοίνωση 


14.03.2017 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας


09.03.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου

Σχετική Ανακοίνωση 


09.03.2017 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Φεβρουαρίου 2017

Σχετικό Έγγραφο 


02.03.2017 - Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας

Σχετικό Έγγραφο 


21.02.2017 -  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «LIFE RE-WEEE» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (LIFE 14 ENV/GR/000858) για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”


10.02.2017 -  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2017.
Σχετική Ανακοίνωση


10.02.2017 -  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Δεκεμβρίου 2016.
Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση ενός (1) μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων …………που αφορούν στο έργο «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ»………..» (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ).

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση δύο (2) μελών της Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών και Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 62039/20-12-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών και Ενστάσεων» (ΑΔΑ:ΨΥΜΖ4653Π8-7ΨΕ).

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου παρακολούθησης/ παραλαβής προμηθειών υλικών, αναλώσιμων και μη και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιακών οχημάτων, για τις υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ στη Θεσσαλονίκη.

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου μη αμειβόμενης επιτροπής για το κλείσιμο βιβλίων των Αποθηκών Υλικού του ΥΠΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας διαγωνισμού παρακολούθησης/ παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση


03.02.2017 -  Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου : Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.3 : «Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR 06) και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR 07)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΗΛΙΑ, ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σχετική Ανακοίνωση


03.02.2017 -  Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.4 : Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR 09) και Κεντρικής Μακεδονίας (GR 10) και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Σχετική Ανακοίνωση


03.02.2017 -  Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου : Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη μελέτη Μ.5: «Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (GR 11) και Θράκης (GR 12)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Ζ&A Π ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥ/ΝΤΕΣ ΑΜΕ, NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ, ΠΑΓΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Σχετική Ανακοίνωση


01.02.2017 - Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη μελέτη Μ2: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04), Ηπείρου (GR 05) και Θεσσαλίας (GR 08) και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ENVECO A.E., ΕΜΒΗΣ Α.Ε., ΕΠΕΜ Α.Ε., ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

Σχετική Ανακοίνωση


31.01.2017 - Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με αποσπάσεις.

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου μη αμειβόμενης επιτροπής επιλογής δώδεκα (12) υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετική Ανακοίνωση

 

 

| | | | | | |