παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Για ανακοινώσεις παλαιότερες του 2015, κάντε κλικ εδώ

15/02/2018: Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν διημερίδα με θέμα:

«Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος» την Τετάρτη 28/2/2018 και Πέμπτη 1/3/2018 στο Αμφιθέατρο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Μεσογείων 119, Αθήνα

12/02/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2018.


Σχετική Ανακοίνωση


31/01/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)


10/01/2018: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Δεκεμβρίου 2017.


Σχετική Ανακοίνωση


08/12/2017: Κατάρτιση Καταλόγων Κριτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών Μελετών με απονομή βραβείων.


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


05/12/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Νοεμβρίου 2017.


Σχετική Ανακοίνωση


05/12/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μέλους για την αντικατάσταση του κ. Τίκου – Μουστάκα Βασίλειου, αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 8407/16-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΜ64653Π8-Α9Λ) και οικ. 20886/27-4-2017 (ΑΔΑ: 6 Α0Μ4653Π8-60Υ) όμοιες αποφάσεις.


Σχετική Ανακοίνωση


27/11/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση της κ. Γεωργίας Κοτίνη, αναπληρώτριας Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)


Σχετική Ανακοίνωση


10/11/2017: Ο διαδικτυακός τόπος του πρώην Οργανισμού Αθήνας ( organismosathinas.gr ) μετεγκαταστάθηκε και  λειτουργεί στη νέα δ/νση  http://msa.ypeka.gr/ 


08/11/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μέλους για την αντικατάσταση του κ. Τίκου – Μουστάκα Βασίλειου, αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 8407/16-2-2017(ΑΔΑ: 6ΑΜ64653Π8-Α9Λ) και οικ. 20886/27-4-2017 (ΑΔΑ: 6 Α0Μ4653Π8-60Υ) όμοιες αποφάσεις.

Σχετική Ανακοίνωση


06/11/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


03/11/2017: Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Σχετική Ανακοίνωση


11/10/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


28/09/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016.

Σχετική Πρόσκληση


22/09/2017: Συνεδριάσεις ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Σχετική Ανακοίνωση


11/09/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Αυγούστου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


28/08/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σχετική Ανακοίνωση


23/08/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή: α) της διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης και β) παρακολούθησης παραλαβής του έργου:«Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα για την εφαρμογή των Αποφάσεων C (2008) 824, C (2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» 

Σχετική Ανακοίνωση


04/08/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιουλίου 2017.

Σχετική Ανακοίνωση


31/7/2017: Ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση της κ. Δάμη Αδαμαντίας, τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης / παραλαβής του έργου με θέμα «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7321/17-2-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: 67Ο14653Π8-ΕΤΣ), όπως ισχύει.

Σχετική Ανακοίνωση


30/6/2017: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό»

Σχετική Ανακοίνωση


20/6/2017: Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης Επιλογής Εκτάκτου Προσωπικού της από 10/5/2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


13/6/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής του κατάντι φράγματος του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα".

Σχετική ανακοίνωση


13/6/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής της στεγάνωσης λεκάνης του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα".

Σχετική ανακοίνωση


13/6/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστημονικής Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής του χώρου απόθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα και ειδικότερα την προστασία της βουλιαγμένης στοάς στο +173μ.".

Σχετική ανακοίνωση


2/6/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαΐου 2017

Σχετική ανακοίνωση


10/5/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο: «Αναθεώρηση πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών του χωρικού σχεδιασμού) και επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά δεδομένα που συνοδεύουν τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και εφαρμοστικών οδηγιών του Ν. 3882/2010 (INSPIRE)»

Σχετική ανακοίνωση

Έντυπο Πρότασης

Υπεύθυνη Δήλωση


10/5/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Απριλίου 2017

Σχετική ανακοίνωση


26/4/2017: Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Σχετική ανακοίνωση


10/04/2017: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαρτίου 2017

Σχετική Απόφαση


31/03/2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή”

Σχετική Πρόσκληση


29.03.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση του κ. Κοτζίνου Κωνσταντίνου, τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8407/16-2-2017 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΜ64653Π8-Α9Λ).

Σχετική Ανακοίνωση 


29.03.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση του κ. Κοτζίνου Κωνσταντίνου, τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης / παραλαβής του έργου με θέμα «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7321/17-2-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως (ΑΔΑ: 67Ο14653Π8-ΕΤΣ).

Σχετική Ανακοίνωση 


14.03.2017 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας


09.03.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου

Σχετική Ανακοίνωση 


09.03.2017 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Φεβρουαρίου 2017

Σχετικό Έγγραφο 


02.03.2017 - Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας

Σχετικό Έγγραφο 


21.02.2017 -  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «LIFE RE-WEEE» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (LIFE 14 ENV/GR/000858) για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης των δύο Δήμων στους οποίους θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις Περιφέρειες Αττικής (EL30) και Κεντρικής Μακεδονίας (EL52) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)”


10.02.2017 -  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2017.
Σχετική Ανακοίνωση


10.02.2017 -  Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Δεκεμβρίου 2016.
Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση ενός (1) μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης/ παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 48288/25-11-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων …………που αφορούν στο έργο «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ»………..» (ΑΔΑ: ΩΔ2Ο4653Π8-ΒΛΝ).

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών για την αντικατάσταση δύο (2) μελών της Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών και Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 62039/20-12-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών και Ενστάσεων» (ΑΔΑ:ΨΥΜΖ4653Π8-7ΨΕ).

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου παρακολούθησης/ παραλαβής προμηθειών υλικών, αναλώσιμων και μη και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιακών οχημάτων, για τις υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ στη Θεσσαλονίκη.

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου μη αμειβόμενης επιτροπής για το κλείσιμο βιβλίων των Αποθηκών Υλικού του ΥΠΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση


08.02.2017 -  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου διενέργειας διαγωνισμού παρακολούθησης/ παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ.

Σχετική Ανακοίνωση


03.02.2017 -  Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου : Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.3 : «Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR 06) και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR 07)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΗΛΙΑ, ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σχετική Ανακοίνωση


03.02.2017 -  Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.4 : Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR 09) και Κεντρικής Μακεδονίας (GR 10) και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ.

Σχετική Ανακοίνωση


03.02.2017 -  Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου : Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη μελέτη Μ.5: «Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (GR 11) και Θράκης (GR 12)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Ζ&A Π ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥ/ΝΤΕΣ ΑΜΕ, NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕΜ, ΠΑΓΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Σχετική Ανακοίνωση


01.02.2017 - Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη μελέτη Μ2: Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04), Ηπείρου (GR 05) και Θεσσαλίας (GR 08) και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ENVECO A.E., ΕΜΒΗΣ Α.Ε., ΕΠΕΜ Α.Ε., ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

Σχετική Ανακοίνωση


31.01.2017 - Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με αποσπάσεις.

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2017 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου μη αμειβόμενης επιτροπής επιλογής δώδεκα (12) υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετική Ανακοίνωση


19.12.2016 - Ανακοίνωση ΥΠΕΝ προς τους ελεγκτές δόμησης περί υποχρέωσης τους υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες

Σχετική Ανακοίνωση
Ιστοσελίδα εφαρμογής


12.12.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών και Ενστάσεων.

Σχετική Ανακοίνωση


11.11.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπών α) διενέργειας/ αξιολόγησης διαγωνισμού και β) παρακολούθησης/ παραλαβής που αφορούν στο έργο «Δημιουργία λογισμικού για την υποβολή των δεδομένων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΕΕ» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.


Σχετική Ανακοίνωση


 

10.11.2016 - Έγκριση κα εφαρμογή Εγχειριδίου Διαδικασιών Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Απόφαση Υπουργού

Εγχειρίδιο Διαδικασιών για Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις (αρχείο zip 9 MB)


09.11.2016 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2016.


Σχετική Ανακοίνωση


09.11.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δώδεκα (12) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετική Ανακοίνωση


17.10.2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκπόνηση απαιτούμενων εκθέσεων καθορισμού βέλτιστων από πλευράς κόστους ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (nZEB).

Σχετική Ανακοίνωση


17.10.2016 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων»

Σχετική Ανακοίνωση


17.10.2016 - Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων στο Υπουργείο από 1/1/2017

Σχετική Ανακοίνωση


04.10.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας συμπληρωματικής κλήρωσης επιλογής ενδιαφερόμενων λόγω παραίτησης δύο εκ των επιλεγέντων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4369/2016(Α΄33) όπως ισχύει.

Σχετική Ανακοίνωση


04.10.2016 -Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.1 : «Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01), Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02) και Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε.-Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΤΕΜ Α.Ε., ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ, HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Σχετική Απόφαση


03.10.2016 -Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.7 : «Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR 14)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ADENS Α.Ε., ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Σχετική Απόφαση


03.10.2016 - Έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007 (επτά μελέτες) για τη Μ.6 : «Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης (GR 13)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο διαγωνιζόμενο σχήμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ADENS Α.Ε., ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Σχετική Απόφαση


13.09.2016 - Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων

Το ΣΕΠΔΕΜ μεταφέρθηκε στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΝ στη Λεωφόρο Μεσογείων 119. Για την επικοινωνία με τα τμήματα Επιθεώρησης ισχύουν όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκονται εδώ. Τα νέα τηλέφωνα των υπηρεσιών θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου.


06.09.2016 - Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών:«Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβαλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης» 

Περίληψη Προκήρυξης


28.07.2016 - Συμπληρωματική προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)

Σχετική απόφαση


25.07.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετική απόφαση


07.07.2016 -Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιουνίου 2016.

Σχετική απόφαση


01.07.2016 - Δημοσιοποιήθηκε ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).

To κείμενο της Απόφασης


01.07.2016 - Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ ως Διαχειριστή του Προγράμματος (Programme Operator) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 − 2014»..

Απόφαση Διαγωνισμού


24.06.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης επιλογής ενδιαφερόμενων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4369/2016(Α΄33) όπως ισχύει.
Σχετική ανακοίνωση


23.06.2016 - Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)
Σχετική απόφαση


21.06.2016 - Ανακοίνωση για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Αντιμετώπιση θεμάτων λειτουργίας των κατασκηνώσεων
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Ανακοίνωση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης


21.06.2016 - Προκήρυξη - Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ)   

Δείτε τη σχετική απόφαση


17.06.2016 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Μαΐου 2016

Δείτε τη σχετική απόφαση


06.06.2016 - Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ορεινού όγκου του Υμηττού και Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος»

Δείτε τη σχετική απόφαση


27.05.2016 - Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Περισσότερα...


23.05.2016 - Πρόταση σύντομης ανακοίνωσης στον ιστοχώρο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ημερίδα του ΗΠΜ της 1ης Ιουνίου 2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.
Η μετάβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε διαδικτυακή μορφή, η οποία επιδιώκεται με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ενημέρωση των στελεχών των αρμόδιων Υπηρεσιών είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή στην ημερίδα των στελεχών των Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και των σχετικών με αυτή γνωμοδοτικών υπηρεσιών και φορέων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr
 


18.05.2016 - Ανακοίνωση για τη στελέχωση της επιτροπής κατασκήνωσης

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση


18.05.2016 - Ανακοίνωση για τη λειτουργία της κατασκήνωσης


13.05.2016 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ.72 του ν.4369/2016 (Α΄33) όπως ισχύει.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση


28.04.2016 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υ.Π.ΕΝ. για την επικαιροποίηση και προσαρμογή στην υφιστάμενη νομοθεσία της Μελέτης του υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δείτε τη σχετική πρόσκληση


15.04.2016 - Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2016.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Ιανουαρίου 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός φεβρουαρίου 2016


31.03.2016 - Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

 Κατεβάστε τη σχετική Μελέτη και τους σχετικούς χάρτες


21.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


21.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


10.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


10.03.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν.3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/07.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


24.02.2016 - Ανάρτηση Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 5 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο


12.02.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


03.02.2016 – Εκδόθηκε η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης οικ.171434/01.02.2016 με θέμα «Καθορισμός  υπόχρεων  και  υπολογισμός  του  τέλους  διατήρησης  δικαιώματος κατοχής  άδειας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  το  έτος  2015,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α ́143)». Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, αναφέρεται ότι οι διορθώσεις αφορούν αποκλειστικά:

  • στην ορθή αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία υποβάλλονται τα αιτήματα διόρθωσης  προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα:
  • στην παράταση της προσθεσμίας υποβολής των αιτημάτων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά μία (1) ημέρα, ήτοι από 17.02.2016 στις 18.02.2016. Ειδικότερα, τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 18.02.2016 και ώρα 15.00, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την 18.02.2016 και ώρα 24.00, με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 Ν. 4342/2015».

Σχετική Απόφαση

Παράρτημα Απόφασης


29.01.2016 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


14.12.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Νοεμβρίου 2015.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


09.12.2015 - Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


13.11.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό δύο (2) μελών λόγω λήξης θητείας δύο (2) μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

Δείτε το σχετικό έγγραφο


13.11.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό δύο (2) μελών λόγω λήξης θητείας δύο (2) μελών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) (1 μέλος και Αντιπρόεδρος Β)


11.11.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Οκτωβρίου 2015


22.10.2015 - Κατακύρωση αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.


22.10.2015 - Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.ΠΕΡ.ΕΝ. (πρώην ΥΠΕΚΑ) Μηνός Σεπτεμβρίου 2015


16.10.2015 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (παράταση προθεσμίας) για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.


09.10.2015 - Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.


Aνακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού που αφορά τη φύλαξη κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Ανακοίνωση ματαίωσης του διαγωνισμού της διακήρυξης 04/2014


22.09.2015 Συγκέντρωση επιτροπής και άνοιγμα προσφορών, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
 

21.09.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015.
 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
 

Ανακοίνωση Διεξαγωγής κληρώσεων
 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ) μηνός Ιουλίου 2015    
 

Προκήρυξη Θέσεων για το Διορισμό Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης ( Π.Σ.Ε.Α. ) Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το Εκπαιδευτικό Έτος 2016    
Δείτε το σχετικό έγγραφο
Τοπικά Σχέδια Δράσης για την προστασία προστατευόμενων  ειδών της άγριας πανίδας   
 

02.07.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων αντικατάστασης μελών συλλογικού οργάνου

21.05.2015 -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)

07.05.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων αντικατάστασης μέλους συλλογικού οργάνου 

06.05.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

05.05.2015 - Δράσεις για την υλοποίηση προγράμματος «Διάλογος μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ και Τουρκίας»- Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διάλογος μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ και Τουρκίας», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 11 εκ. ευρώ, έχει δημοσιευτεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ένταξη προτεινόμενων δράσεων.
Το προαναφερόμενο πρόγραμμα αφορά εννέα προτεραιότητες, και ειδικότερα το περιβάλλον, την ενέργεια, την προστασία των καταναλωτών και της Υγείας, την Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, το δικαίωμα εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, την περιφερειακή πολιτική, την επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική, την γεωργία και αλιεία και την εκπαίδευση
Μεταξύ των επιλέξιμων φορέων για την υλοποίηση των δράσεων είναι Ιδρύματα, Ενώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ΚΜ της ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργασθούν με αντίστοιχους φορείς της Τουρκίας. Προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν για ορισμένες δράσεις έως τις 25 Μαΐου 2015 και για ορισμένες άλλες έως τις 5 Ιουνίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στους ιστοτόπους www.civilsocietydialogue.org, www.avrupa.info.tr, www.cfcu.gov.tr και www.ab.gov.tr.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους χειριστές

Σταμούλη Εβελίνα (2131515661)
Τίκος Βασίλειος (2131515755)

_________________________________________________________________________________________________________
   
04.05.2015 -Ανακοίνωση για στελέχωση Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου
 
Στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό (άρθρο 8 του Π.Δ 100/2014).
Δεδομένης της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του ανωτέρω Τμήματος, κρίνεται απαραίτητη η άμεση στελέχωσή του με προσωπικό των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, Δικηγόρων με έμμισθη εντολή και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (με γνώση Η/Υ).
Όσοι εκ των υπαλλήλων ενδιαφέρονται, θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2015  είτε στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Αμαλιάδος 17, Τ.Κ 11523 Αθήνα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.mastromichalis@prv.ypeka.gr .
   

28.04.2015 -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη συγκρότηση δύο (2) Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής του αρ. 4 του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/14-1-2002 τ. Α').
 

20.04.2015 -Διεθνής Διαγωνισμός Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Τυνησίας STEG για την Κατασκευή σταθμού ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταικών 10MW) στην TOZEUR 

Ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Τυνησίας προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την Κατασκευή σταθμού ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταικών 10MWc) στην TOZEUR (αριθμός προκήρυξης AOI 2015 E 4010). Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν δημοσιευτεί στη διεύθυνση

 
Φορέας του έργου είναι η STEG (Societe Tunisienne d’ Electricite et du GAZ). Παραλαβή τεύχους δημοπράτησης έναντι 1000 δηναρίων από:
STEG
Direction de l’ equipment
38 rue Kemal-Ataturk, Tunis,
tel.  +21671341311, fax  +21671349981

17.04.2015 - Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSO-G)  για υποβολή προτάσεων έργων  που θα ενταχθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων
 
Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ENTSO-G)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις  έργων που θα ενταχθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων (TYNDP).
 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Τετάρτη  22 Απριλίου 2015. 
 
Κατά δήλωση του ENTSO-G πρόκειται για μια κατ΄εξαίρεση πρόσκληση  που αφορά μόνο τα έργα εκείνα που μπορούν να αμβλύνουν τις συνέπειες της ακύρωσης του έργου του αγωγού South Stream.      
 Σχετική πληροφόρηση υπάρχει στους εξής ιστότοπους:
 
 
 
 

08.04.2015 - Ανάρτηση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης  Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ)
 

01.04.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας α) για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας μέλους και β) ενός (1) μέλους λόγω λήξης της θητείας του Αντιπροέδρου Α , στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 

26.03.2015 - Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας του Προέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 

20.03.2015 - Ανάκληση της υπ' αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/16171/13.10.2014 προκήρυξης για το διορισμό ενος (1) μέλους στη ΡΑΕ και της υπ'αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/17813/27.10.2014 προκήρυξης για το διορισμό Αντιπροέδρου Α τηε ΡΑΕ.
 

27.02.2015 - Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες ΤΥΕ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 

25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικών οργάνων Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του Ν. 3886/2010 και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 .
 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.
 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου. 

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


25.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


10.02.2015 - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου.

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2015 - 1η Τροποποίηση Ανοικτών Προσκλήσεων, No GR02.01, No GR02.02 και No GR02.03, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)Απόφαση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών

Σχετική Ανακοίνωση


27.01.2015 - Απόφαση πρόθεσης ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών

Σχετική Απόφαση


 

| | | | | | |