ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
 Με στόχο την ενημέρωση του κοινού σε τρέχοντα χρόνο και την προστασία της υγείας ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων ανακοινώνονται με συνεχή ροή τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.