παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ » ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
 Η χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα
 

Η εκπόνηση του έργου «Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡ, Γ΄ ΚΠΣ από την Κοινοπραξία των εταιριών ΛΔΚ ΕΠΕ-ΤΕΜ ΑΕ και είχε προϋπολογισμό 673.072€. Το έργο είχε στόχο τη δημιουργία συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης της ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ και των θυγατρικών της, για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα.

Οι σχετικοί χάρτες απεικόνισης των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο, έγιναν με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης, σε κάνναβο 6x6 Κm και αφορούν στους ρύπους : διοξείδιο του θείου (SO2), διοξείδιο του αζώτου (NO2),σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη από 10μm (PM10), όζον (O3)μονοξείδιο άνθρακα(CO) και Βενζόλιο.

Οι χαρακτηρισμοί του κάθε κελιού καννάβου έχουν σειρά ισχύος, δηλαδή το  υπερτερεί των υπολοίπων και ούτω καθεξής. Συνοπτικά οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται έχουν ως εξής:

Υπέρβαση LV+MOT (>LV+MOT)
Υπέρβαση LV (LV<…<LV+MOT)
Υπέρβαση UAT (UAT<…<LV)
Υπέρβαση LAT (LAT<…<UAT)
Καμία υπέρβαση (<LAT)

LV οριακή τιμή
ΜOT περιθώριο ανοχής
UAT ανώτερο όριο εκτίμησης
LAT κατώτερο όριο εκτίμησης

Οι χαρακτηρισμοί του κάθε κελιού προέκυψαν από τη σύγκριση των εκτιμώμενων τιμών και των οριακών τιμών που ισχύουν το έτος 2008.

Χάρτες απεικόνισης των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο

Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ετήσια οριακή τιμή βενζολίου
Χαρτογράφηση ως προς την οριακή τιμή μονοξειδίου του άνθρακα
Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ετήσια οριακή τιμή διοξειδίου του αζώτου
Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ωριαία οριακή τιμή διοξειδίου του αζώτου
Χαρτογράφηση ως προς την τιμή-στόχο για το όζον
Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ετήσια οριακή τιμή αιωρούμενων σωματιδίων
Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ημερήσια οριακή τιμή αιωρούμενων σωματιδίων
Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ημερήσια οριακή τιμή διοξείδιου του θείου
Χαρτογράφηση ως προς τη μέση ωριαία οριακή τιμή διοξείδιου του θείου

Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος ΑΣ10
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος ΑΣ25
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος C6H6
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος CO
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος NOX
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος O3
Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Μετρούμενος ρύπος SO2

| | | | | |