ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
 

H περιγραφική βάση δεδομένων των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 αποτελείται από ένα ενιαίο αρχείο για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας - Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΤΚΣ- ΕΖΔ) και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

  1. Στον ιστοχώρο του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου για τη Βιοποικιλότητα -EIONET είναι διαθέσιμη η επικαιροποιημένη εφαρμογή της βάσης δεδομένων NATURA 2000, με βάση τη νέα μορφή του Τυποποιημένου Δελτίου Δεδομένων. Με την εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώνονται τα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων κάθε περιοχής.
  2. Επεξηγηματικές σημειώσεις για το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT.

 

- Βάση δεδομένων των περιοχών Natura 2000 έτους 2012

Επιστροφή