παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ » ΝΟΜΟΙ & ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΙ & ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
 

ΝΟΜΟΣ 4602/2019 (ΦΕΚ Α 45/09.03.2019)
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις (ειδικότερα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ν. 4495/17, στα άρθρα 65, 66 και το ν. 4546/18 στα άρθρα 45,114,125).

ΝΟΜΟΣ 4559/2018 (ΦΕΚ Α 142/03.08.2018)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις (ειδικότερα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ν. 4495/17, στο άρθρο 52)

ΝΟΜΟΣ 4546/2018 (ΦΕΚ Α' 101)
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4513/2018 (ΦΕΚ Α 9/23.01.2018)
Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις (ειδικότερα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το ν. 4495/17, στα άρθρα 29,30,31).

ΝΟΜΟΣ 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5)
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4496/2017 (ΦΕΚ Α’ 170)

ΝΟΜΟΣ 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167)

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Ν.4409/2016 (Α΄136): Άρθρα 41 και 69 

Ρυθμίσεις θεμάτων λατομικής νομοθεσίας, με κυριότερες παρεμβάσεις  την τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν.998/1979, με την εξαίρεση των λατομικών επιχειρήσεων από την υποχρέωση αποκατάστασης έκτασης ίσου εμβαδού με αυτό της λατομικής δραστηριότητας και τον προσδιορισμό της διαδικασίας αδειοδότησης επί εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.992/1979, χωρίς κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης αλλά κατόπιν κατάθεσης  εγγυητικής επιστολής για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Περαιτέρω, με το άρθρο 41 επιλύονται θέματα σχετικά με την παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών και λειτουργίας των σχετικών επιτροπών, τροποποιούνται η  παρ.4 του άρθρου 3 του ν.1428/1984 με την ένταξη στις προβλέψεις του και κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές κλπ εγκαταστάσεις, και η παρ.3 του άρθρου 8 του ν.1428/1984 διευκρινίζοντας θέματα που αφορούν στην κατάθεση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης περιβάλλοντος, προσδιορίζεται το χρονικό πλαίσιο για την κατάθεση αιτημάτων για την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης και των αδειών εκμετάλλευσης και διευκρινίζονται θέματα σχετικά με τα δελτία δραστηριότητας και την αδειοδότηση Η/Μ εγκαταστάσεων. Στο άρθρο 69 ρυθμίζονται θέματα εκμίσθωσης δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων, ως τμήματα  χωροθετηθέντων χώρων, εντός λατομικών περιοχών, που δεν έχουν μισθωθεί.  

Ν.4351/2015 (Α΄164): Άρθρο 22 

Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν.4001/2011 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4203/2013 (Α΄235), που αφορά την παράταση της τελευταίας άδειας εκμετάλλευσης ή της μίσθωσης  λατομείων αδρανών υλικών και των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών,  μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, μέχρι 31.12.2017.

Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015). Αρθρο 30

Πενταετής παράταση των παλαιών συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝ για τα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας/θερμοκρασίας.

ΚΥΑ ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ.175811/1455/6.5.2015 (Β΄920)

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/ 23.6.2014 (Β’1800) «Καθορισμός τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών».

Ν.4313/2014 (Α΄261): Άρθρο 90 

K.Y.A Δ8/Δ/Φ1/οικ.10697/2714/23.6.2014 (Β΄1800)
Ν.4254/2014 (Α΄85): Υποπαράγραφος ΣΤ.12 

Υ.Α.Δ10/Β/Φ 6.12.Γεν./οικ.23981/4322/20.12.2013 (Β΄3432) 

Λειτουργία επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του Ν.4203/2013

Ν.4203/2013 (Α΄235):  Άρθρα 10-17 

Τροποποιήσεις διατάξεων των ν.4001/2011, ν.1428/1984, ν.4042/2012 και ν.4061/2012, τροποποιήσεις των άρθρων 23, 84, 89, 90, 146 και 176 του ν.δ. 210/1973 και τροποποίηση του άρθρου 33 του π.δ.  «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων “περί Ναξίας Σμύριδας (ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935)”».  Στο άρθρο 12 του ν.4203/2013 προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η απόδοση ποσοστού 20% (με δυνατότητα αύξησης του ποσοστού μέχρι και 40%) από τα τέλη που εισπράττει το Δημόσιο από τα ενεργά ιδιωτικά μεταλλεία στους οικείους Δήμους στους οποίους διενεργείται η εξορυκτική δραστηριότητα και χρόνο έναρξης εφαρμογής της διάταξης αυτής την 1/1/2013

ΝΟΜΟΣ 4178/2013 ΦΕΚ Α 174Δ/8-8-2013

Αντιμέτώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλές διατάξεις 

ΝΟΜΟΣ 4067 ΦΕΚ 79/Α 09.04.2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

ΝΟΜΟΣ 4062/2012 ΦΕΚ 70/Α 30.03.2012
Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

ΝΟΜΟΣ 4042/2012 ΦΕΚ 24/Α 13.02.2012
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

N. 4030/2011 ΦΕΚ 249/Α 25.11.2011
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

N. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 
Ν. 3983/2011 – ΦΕΚ Α 144/17.6.2011
«Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις»

Νόμος 3937 / 2011 - ΦΕΚ Α 60 / 31.03.2011
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3889 / 2010 - 182 Α / 14.10.2010
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 100 / 2010 ΦΕΚ A 177 / 06.10.2010
Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

Νόμος 3882 / 2010 – ΦΕΚ Α 166 / 22.09.2010
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).

Νόμος 3876 / 2010 – ΦΕΚ Α 159 / 20.09.2010
Κύρωση της Σύμβασης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα.

ΠΔ 72/2010 –  ΦΕΚ 132 Α / 05.08.2010
Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).

Νόμος 3855 / 2010 – ΦΕΚ Α 95 / 23.06.2010
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3854 / 2010 – ΦΕΚ Α 94 / 23.06.2010
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3851 / 2010 – ΦΕΚ Α 85 / 04.06.2010
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Accelerating the development of Renewable Energy Sources to deal with climate change and other regulations addressing issues under the authority of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change.

ΠΔ 32 / 2010 - ΦΕΚ Α 70 / 14.05.2010
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Νόμος 3843 / 2010  -  ΦΕΚ Α 62 / 28.04.2010
Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3835 / 2010 - ΦΕΚ Α 43 / 16.3.2010
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους..

Νόμος 3831/2010 ΦΕΚ Α 34/25.2.2010
Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181 Α')», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222 Α'.

Νόμος 3827/2010 ΦΕΚ Α 30/25.02.2010
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου.

Νόμος 3819/2010 ΦΕΚ Α 18/16.2.2010
Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α΄).

Νόμος 3818/2010 - ΦΕΚ Α 17/16.02.2010
Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

 

| | | | | | |