παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
 
Σύμφωνα με το Nόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας από 01.10.2010 διοικητικές πράξεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι και το σύνολο του νομοθετικού έργου του ΥΠΕΚΑ αναρτάται υποχρεωτικά στην ειδική ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ για το Υπουργείο.
 
Ημερομηνία
Αριθμός
Θέμα
Διεύθυνση
 
21.11.2018 Εγκύκλιος με Α.Π. 83061/3295
Εφαρμογή του Παραρτήματος V της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) σε Αεριοστροβίλους με χρήση υγρών καυσίμων
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
24.10.2018 Εγκύκλιος με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670
Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία"
Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
27.03.2018 ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 6164 (ΦΕΚ 1107/Β'/27.03.2018)
Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL
313/1/28.11.2015).
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειδότησης
19.09.2016 ΚΥΑ με αριθμ. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ 2992/ Β΄/19.09.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
22.01.2015

Απόφαση με Αριθμ. οικ. 100079 

Γεωχωρικά Δεδομένα ΥδρογεωλογικήςΛεκάνης Ασωπού

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών
Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις.
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
27.10.2014 ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 146896 (ΦΕΚ 2878/Β’/27.10.2014) Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
 12.09.2014 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Α.Π. οικ. 174868

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις-Ελληνικό Τμήμα»

Έγγραφα Διαβούλευσης
ΜΠΕ - μέρος α
ΜΠΕ - μέρος β
ΜΠΕ- μέρος γ
ΜΠΕ - μέρος δ
ΜΠΕ - μέρος ε
ΜΠΕ Παραρτήματα

 Ε.Υ.ΠΕ.
09.07.2014 Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Α.Π. οικ. 173714/09.07.2014

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ" της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με φορέα του έργου την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΜΠΕ- ΣΧΕΔΙΑ
ΜΠΕ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΠΕ- ΦΑΚΕΛΟΣ1
ΜΠΕ-ΦΑΚΕΛΟΣ2
ΜΠΕ-ΦΑΚΕΛΟΣ3
ΜΠΕ-ΦΑΚΕΛΟΣ4
ΣΧΕΤΙΚΑ1
ΣΧΕΤΙΚΑ2

Ε.Υ.ΠΕ.
27.01.2014 Απόφαση με Αριθμ. οικ. 170225 (ΦΕΚ 135/Β'/27-01-2014) Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει. Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ
15.01.2014 ΚΥΑ με Αριθμ. Οικ.: 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β'/15-01-2014) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21). Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ
14.01.2014 ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 145026
Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
4.12.2013 Υ.Α με Αριθμ. Οικ: 65150/1780 (ΦΕΚ 3089/Β'/4.12.2013) Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)» (Β΄ 21), όπως ισχύει Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ
3.12.2013 Εγκύκλιος με Α.Π. οικ. 191645 «Διευκρινήσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012» Ειδική Γραμματεία Υδάτων
24.07.2013 Εγκύκλιος με Α.Π. οικ.190802 Διαδικασίες χορήγησης αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού και τις άδειες χρήσεις νερού και εκτέλεσης νέων έργων - αξιοποίησης υδατικών πόρων Ειδική Γραμματεία Υδάτων
16.07.2013 Απόφαση με Α.Π. 42382 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή τoυ άρθρoυ 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012),  που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ/ εμποδιζόμενων ατόμων.   
2.5.2013 Απόφαση με Αριθμ. 20252/Β.954 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας.  
2.5.2013

Απόφαση με Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103

Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.
 
 
2.5.2013 Απόφαση με Αριθμ. 28745/895/Ε1 03/02.05.2013
Τροποποίηση των ειδικών κριτηρίων αποθήκευσης
μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο.
 
25.4.2013 Απόφαση με Αριθμ. Η.Π. 26910/852/Ε 103
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ……. κ.λπ.» (Β΄ 1931),όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
 
19.4.2013 Απόφαση με Αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των
ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.
 
8.3.2013 Απόφαση με Αριθμ. οικ. 166640 Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας.  
24.1.2013 Απόφαση με Αριθμ 3791  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9   
24.12.2012 Απόφαση με Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18  
5.10.2012 Απόφαση με αριθ. οικ. 48963 Προδιαγραφές Περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α', της υπ' αριθ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ένέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011   
6.7.2012 Απόφαση με Αρ. Πρ.: οικ.33312/4110 Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ) Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
15.06.2012 Εγκύκλιος με αρ. πρ. 29960/3800 Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ - Διευκρινήσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οι. 146163/2012 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
14.6.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση. με Α.Π. οικ. 110613 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β’ 1440/16.6.2011), όπως ισχύει. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
08.05.2012 Απόφαση με Αριθμ. οικ. 146163 (ΦΕΚ Β 1537-2012) Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γενική Γραμματεία ΠΕΚΑ
08.05.2012 Απόφαση με Αριθμ. 20741 (ΦΕΚ Β 1565-2012)
Τροποποίηση της 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21).
 
04.05.2012 Απόφαση με Αριθμ. 198015 (ΦΕΚ Β 1510-2012) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/ α.α 6 Β).  
03.05.2012 Απόφαση με Αριθμ. 214398 (ΦΕΚ Β 1470-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).  
27.4.2012 Εγκύκλιος με αρ. Πρωτ οικ. 100172 Διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης Ειδική Γραμματεία Υδάτων
12.4.2012 Απόφαση Αριθμ. Δ16/Φ 2.12ii/8483/ 529 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της υπό Κατάρτισης «Πρότασης Κανονισμού για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (2011/0300 COD/COM(2011) 658 τελικό/19.10.2011)». Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
11.4.2012 Απόφαση Αριθμ. Φ.15/4187/266(ΦΕΚ 1275 - 2012) Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμέυσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.  
10.4.2012 Απόφαση Αριθμ. Δ1/Β/7364 (ΦΕΚ Β 1116 - 2012) Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων. Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
9.4.2012 Απόφαση Αριθμ. 15277 (ΦΕΚ Β 1116 - 2012) Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης μεαριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011   
3.4.2012 Απόφαση με Αριθμ. οικ. 16943(ΦΕΚ Β 1005 - 2012) Παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 .
Γενική Γραμματεία ΠΕΚΑ
3.4.2012 Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 1604.81 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ μΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΑΣ.  
30.3.2012 Εγκύκλιος με αρ. Πρωτ. 431 Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Διεύθυνση Προστασίας
20.3.2012 Ορθή Επανάληψη Διάρκειας κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2012 Διάρκεια κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2012  Ειδική Γραμματεία Υδάτων - Διεύθυνση Παρακολούθησης
24.2.2012 Απόφαση με αρ. Πρωτ. οικ. 9875 (ΦΕΚ Β 465 2012) Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης  
13.2.2012 Απόφαση με αρ. Πρωτ. οικ. 7492 (ΦΕΚ Β 252 2012) Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.  
13.2.2012 Απόφαση με αρ. Πρωτ. οικ. 7533 (ΦΕΚ Β 251 2012) Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης.  
13.01.2012 Απόφαση με αρ Αρ. Πρωτ.: 1958, 13.01.2012. Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
30.12.2011 Υπουργική Απόφαση 1811/2011 ΦΕΚ Β 3322 30.12.2011 Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ. αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 ΚΥΑ (Β’ 2075) Ειδική Γραμματεία Υδάτων
30.12.2011 Υπουργική Απόφαση 29826/2011 ΦΕΚ Β 3254, 30.12.2011 Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης» Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
28.12.2011 Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.28287/12.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 3005) Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.
 22.12.2011 Απόφαση με αρ Αρ. Πρωτ.: οικ. 160193, 22.12.2011.  Έγκριση:
α) Ανάθεσης εκπόνησης του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» με ανοικτή διαδικασία
β) Tου Τεύχους Προκήρυξης του έργου
γ) Tης διάθεσης πίστωσης ύψους 583.805,47 € (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ07580204 της ΣΑΕ 075/8.
 Ειδική Γραμματεία Υδάτων
12.12.2011 Εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. οικ.4631.109 Άδειες συλλογής  και μεταφοράς αποβλήτων Γενική Γραμματεία ΠΕΚΑ
8.12.2011 Τροποποίηση της υπ’ αρ.  οικ.150559/10-6-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1440) ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.150559/10-6-2011 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού : «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» Ειδική Γραμματεία Υδάτων
18.11.2011 Εγκύκλιος με Α.Π. οικ. 4151.87/18.11.2011 Έκδοση απαλλακτικών βεβαιώσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ
10.11.2011 Εγκύκλιος με Α.Π. οικ. 4095.82/10.11.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011 Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ
7.11.2011 Εγκύκλιος με Α.Π 1589/03.11.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-09-2011) Ειδική Γραμματεία Υδάτων
27.10.2011 Εγκύκλιος με Α.Π. 1553/27.10.2011 
Τυποποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης
Εγκύκλιος και Τυποποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ειδική Γραμματεία Υδάτων
4.10.2011 Εγκύκλιος με Α.Π οικ. 150977/04.10.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄) Ειδική Γραμματεία Υδάτων
23.09.2011 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) ΚΥΑ Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’αρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση ως προς την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
09.09.2011 ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280). Ειδική Γραμματεία Υδάτων
10.06.2011

Εγκύκλιος με Α.Π οικ.150895/13.09.2011

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄) Ειδική Γραμματεία Υδάτων
26.07.2011 ΚΥΑ με ΑΠ οικ. 201745/26.7.2011

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα: α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ– ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής

Κάθε αρχείο έχει μέγεθος 100ΜΒ.

Θα πρέπει να κατεβάσετε όλα τα αρχεία και να αποσυμπιέσετε με το winrar.

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.01

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.02

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.03

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.04

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.05

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.06

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.07

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.08

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.09

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.10

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.11

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΡΩΝ-ΜΕΤΑΛΕΙΑ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ.12

 

 Ε.Υ.ΠΕ
18.7.2011

ΥΑ με Α.Π 28861/28.6.2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54637/2010 απόφασης
«Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή
του Μαίναλου (Ν. Αρκαδιας)»
Τοπογραφικών Εφαρμογών
16.6.2011 ΥΑ με Α.Π 26804/16-6-2011 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίνονται οι
προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις και οι διαδικασίες διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή
βραβείων
Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
14.06.2011 Απόφαση 13280 ΦΕΚ 1228 Β/14.06.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
13.7.2011 Εγκύκλιος με Α.Π οικ.150673/13.7.2011 (4ΑΣΡ0-Ν1Ν Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010 Ειδική Γραμματεία Υδάτων
23.05.2011 Υπουργική Απόφαση 7094/2011 ΦΕΚ Β 918, 23.05.2011 Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση. Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
02.02.2011 ΚΥΑ με Α.Π. οικ. 150559/10.06.2011
(ΑΔΑ: 4Α2Χ0-Φ)
Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού Ειδική Γραμματεία Υδάτων
02.02.2011

Εγκύκλιος με Α.Π. οικ.145447/23.06.2011
(ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4)

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» Ειδική Γραμματεία Υδάτων
31.01.2011 Αριθμ. 115276/44 ΦΕΚ 80 Β 31.01.2011 Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και των δειγμάτων αυτών, επεξεργασμένων ή μη, μεταξύ εγκεκριμένων επιστημονικών ιδρυμάτων με σκοπό την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τον τεχνητό πολλαπλασιασμό από όπου θα προκύψουν αυξημένα οφέλη για τα εν λόγω είδη από άποψη διατήρησης, ή την έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών. Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας
26.01.2011 Αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6 ΦΕΚ 54 Β 26.01.2011 Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013.  
05.01.2011 Aριθμ. οικ. 171164 ΦΕΚ Β 2 05.01.2011 Καθορισμός της ποσότητας των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων αερίων θερμοκηπίου που είναι διαθέσιμα για δημοπράτηση σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 20082012. Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.)
31.12.2010 Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/28573 ΦΕΚ 2194 Β 31.12.2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005)  
31.12.2010 Αριθμ. 306657 ΦΕΚ 2191 Β 31.12.2010 Τροποποίηση της αριθμ. 244203/1612006 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/2612006 όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/922006) περί «Καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
31.12.2010 Αριθ. 199284/707, ΦΕΚ Β 2159 31-12-2010 Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010).  
31.12.2010 Aριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/2123/28571 ΦΕΚ 2095 Β 31.12.2010 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και χρεώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 2011. Ηλεκτροπαραγωγής
31.12.2010 Αριθμ.Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556 ΦΕΚ 2095 Β 31.12.2010
Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 και αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011.
Ηλεκτροπαραγωγής
31.12.2010 Αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2170/28381  ΦΕΚ 2094 Β 31.12.2010 Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011. Ηλεκτροπαραγωγής
31.12.2010 Αριθ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2170/28381  ΦΕΚ 2094 Β 31.12.2010 Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Ηλεκτροπαραγωγής
10.12.2010 Αριθμ. 53136  ΦΕΚ 1917 Β 10.12.2010 Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών  
27.12.2010 Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005
ΦΕΚ 2015 Β 27.12.2010

Απόφαση « Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο», βάσει του άρθρου 34 του ν. 3882/2010»

Ηλεκτροπαραγωγής
21.12.2010 ΦΕΚ 1963 Β 21.12.2010 Τροποποίηση Απόφασης «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Ηλεκτροπαραγωγής
 22.12.2010

οικ. 2279/22.12.2010

2366/05.01.2011
 

Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις
αγοροπωλησίας ακινήτων
Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 08.12.2010

Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947 ΦΕΚ 1911 Β 08.12.2010
 

Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999 Ηλεκτροπαραγωγής & Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.
 24.11.2010

Αριθμ. οικ: 106253 ΦΕΚ 1943 Β 24.11.2010
 

Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης’’ (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
 08.12.2010

Η.Π.51354/2641/Ε103 ΦΕΚ 1909 Β 08.12.2010
 

Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα  επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008  «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των  υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚκαι την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
 03.12.2010

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ. 24839 ΦΕΚ 1901 Β 03.12.2010
 

Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
 03.12.2010

Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.24840 ΦΕΚ 1900 Β 03.12.2010
 

Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυ τών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
30.11.2010 Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.17/1873/23959 (ΦΕΚ 1874 Β 30.11.2010) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005). Ηλεκτροπαραγωγής
29.11.2010 Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.18/1714/21182 Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014 Ηλεκτροπαραγωγής
23.11.2010 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 59) «Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού». Οικοδομικών και ΚτιριοδομικώνΚανονισμών
12.11.2010 Αριθ. ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/21816 ΦΕΚ 1780 Β 12.11.2010 Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555/4.8.2010 για την κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. Πετρελαϊκής Πολιτικής
05.11.2010 Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.20955  ΦΕΚ 1736 Β 05.11.2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. Ηλεκτροπαραγωγής
29.10.2010 Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/ΓΔΕ9384/οικ. 22029 ΦΕΚ 1700 Β 29.10.2010 Καθορισμός Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος κατά τις διατάξεις του άρθρου 333 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.05.2005). Ηλεκτροπαραγωγής
21.10.2010 ΑΥ/Φ1/οικ.19384 ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010 Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ61/οικ.7037/24.03.2008  
14.10.2010 ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/62/21658 ΦΕΚ 1644 Β 14.10.2010 Διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μέσω των ΚΕΠ Ηλεκτροπαραγωγής
06.10.2010 Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046 ΦΕΚ 1614 Β 06.10.2010 Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας  
11.10.2010 Απόφαση Φ1 οικ.19598 ΦΕΚ 1630 Β / 11.10.2010 Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
11.10.2010 ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 ΦΕΚ 1625 Β 11.10.2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)
06.10.2010 Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046 ΦΕΚ 1614 Β 06.10.2010 Ένταξη του «Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» Κ.Ο.Τ. στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ηλεκτροπαραγωγής
04.10.2010 Εγκύκλιος οικ. 1603 Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)  
29.09.2010 Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.18803 ΦΕΚ 1585 Β 29.09.2010 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.5.2005)
 
Ηλεκτροπαραγωγής
22.09.2010

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/οικ.18803 ΦΕΚ 1557 Β 22.09.2010

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β΄/17.5.2005)  Ηλεκτροπαραγωγής
22.09.2010 ΚΥΑ Α.Υ./Φ1/οικ.18513 ΦΕΚ 1557 Β / 22.09.2010 Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών  Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις  
09.09.2010 Απόφαση 978/09.09.2010 Συγκρότηση επιτροπής τροποποίησης ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση και τη δόμηση σε περιοχές οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 και μικρών οικισμών πληθυσμού μέχρι 2000 κατ.  
07.09.2010 ΚΥΑ 168040 ΦΕΚ 1528 Β / 07.09.2010 Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας.  
03.09.2010 Απόφαση οικ. 29562 03.09.2010 Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.) Χωροταξίας
02.09.2010 Απόφαση οικ. 17178 ΦΕΚ 1387 Β 02.09.2010 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων  
01.09.2010 Η.Π. 37338/1807/Ε.103 ΦΕΚ 1495 Β 06.09.2010 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.  
01.09.2010 KYA 35043/2524 ΦΕΚ 1385 Β / 02.09.2010 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.  
30.08.2010 Απόφαση Φ1/οικ.17149
ΦΕΚ 1497 Β/ 06.09.2010
Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών.  
 25.08.2010 Απόφαση 36720 ΦΕΚ 376 Α.Α.Π./06.09.2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.  
25.08.2010 Απόφαση 40158 ΦΕΚ 1556 Β 22.9.2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.  
23.08.2010 ΦΕΚ 1312  Β 24.08.2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  
06.08.2010 Απόφαση 200149/2834
ΦΕΚ 1183 Β / 06.08.2010
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
06.08.2010 Απόφαση 200148/2833
ΦΕΚ 1183 Β / 06.08.2010
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 20102011 Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
06.08.2010 Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 ΦΕΚ 1403 Β 06.09.2010 Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Ηλεκτροπαραγωγής
04.08.2010 Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555
ΦΕΚ 1174 Β / 04.08.2010
Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 164.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. Πετρελαϊκής Πολιτικής
03.08.2010 Απόφαση 33999 ΦΕΚ 353 ΑΑΠ/06.09.2010 Kαθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων  και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα - υγρότοπου Μουστού.  
23.07.2010 Αρχείο Οδηγός υποβολής νέων αιτήσεων που υποβάλλονται από αγρότες, για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. εγκατεστημένης ισχύος έως 100kW Υπηρεσία ΑΠΕ
20.07.2010 Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/οικ. 14718 Ανάγκη πιθανών διακοπών λειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων κατά τις ώρες 11.00-15.00 της περιόδου από την 20η Ιουλίου έως και την 20η Αυγούστου 2010 Ηλεκτροπαραγωγής
20.07.2010 Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/οικ. 14717 Ανάγκη περιορισμού της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων και του φωτισμού των κτιρίων του δημόσιου και ευρύτερου τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) κατά την χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου 2010 έως και 31 Αυγούστου 2010 από την έναρξη έως την λήξη του ωραρίου

Ηλεκτροπαραγωγής
Αποδοτικής Χρήσης

21.07.2010 ΦΕΚ 1108 Β /  21.07.2010 Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». Προγραμματισμού & Έργων
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
19.07.2010 ΑΥ/Φ1/οικ. 14586 Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν. 3851/2010 σχετικά με το άρθρο 2 παρ. 1 κριτήριο ι) «Συμβατότητα του έργου με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 1» και το άρθρο 15 παρ. 3 «Μεταβατικές διατάξεις» Υπηρεσία ΑΠΕ
07.07.2010 ΦΕΚ 1033 Β /07.07.2010 Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
62/Α΄/2842010).
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.
28.06.2010 ΦΕΚ 1077 Β 15.07.2010 Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.  
25.06.2010 ΦΕΚ 1039 Β /07.07.2010 Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. − Σφράγιση εγκαταστάσεων Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων
15.06.2010 ΦΕΚ 947 Β / 30.06.2010 Προϋπολογισμός Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010.  
15.06.2010 ΦΕΚ 947 Β / 30.06.2010 Ετήσιο Κόστος και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής για το έτος 2010.  
31.05.2010 ΦΕΚ 855 Β / 18.06.2010 Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».  
25.05.2010 ΦΕΚ 222 ΑΑΠ / 09.06.2010 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή των ορεινών όγκων Πάστρας Πατέρα, Κιθαιρώνα και Γερανείων της Δυτικής Αττικής.  
19.05.2010
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
Πετρελαϊκής Πολιτικής
19.05.2010
Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού.
Νομοθετικού Έργου
18.05.2010
 
 
Τροποποίηση της απόφασης ΥΠΑΝ/4955/27.03.06 περί ορισμού του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Πετρελαϊκής Πολιτικής
10.05.2010
 
Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
 
06.05.2010
 
Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισης του.
Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας
23.04.2010
 
Τροποποίηση της με Α.Π. Δ137.11/18797/29.07.2008 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β/ 04.08.2008) για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο τέως Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών».
Διοικητικής Υποστήριξης
01.04.2010
 
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/108/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Αυγούστου 2009 όπου τροποποιεί, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, την Οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα.
 
30.03.2010
 
Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου.
Πετρελαϊκής Πολιτικής
30.03.2010
Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ.
Πετρελαϊκής Πολιτικής
 
30.03.2010
 
Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας
22.03.2010
Κώδικας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.
Πετρελαϊκής Πολιτικής
 
10.03.2010
 
Απαγόρευση χρήσης ορυκτών στερεών καυσίμων στη  βιομηχανία παραγωγής κεραμικών ειδών.
Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου
28.12.2009 ΦΕΚ 2621 Β / 31.12.2009
Εγκύκλιος
Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών
10.12.2009
Κατανομή, για το έτος 2009, ποσότητας 182.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
Πετρελαϊκής Πολιτικής

Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται προς το παρόν, οι Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν μεγάλο μέρος του συνόλου των πολιτών.

 

| | | | | | |