παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ » ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 
Ο Κανονισμός Αδειών διέπει εν γένει τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των ακόλουθων αδειών:
α) Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
β) Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
γ) Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου
δ) Άδειας Προμηθειας Φυσικού Αερίου
ε) Άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
 
Με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία.
 
Επίσης καθορίζονται:
α) Ο τρόπος δημοσίευσης και των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί των οποίων αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες.
γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών.
δ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α΄313/27.12.2005).
 
 
| | | | | |