παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) » ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EMAS
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EMAS
 

Κάθε οργανισμός που επιθυμεί να καταχωρηθεί για πρώτη φορά στο σύστημα EMAS θα πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα του EMAS:

  • Να διενεργήσει περιβαλλοντική επισκόπηση όλων των περιβαλλοντικών πτυχών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS (παράρτημα I και στο σημείο Α.3.1. του παραρτήματος II)
  • Να θεσπίσει περιβαλλοντική πολιτική, η οποία θα προβλέπει συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων (σημείο Α.2 του παραρτήματος II).
  • Με βάση τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επισκόπησης, να θέσει ποσοτικούς στόχους και να εφαρμόσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παραρτήματος II του Κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον υπάρχουν, τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον συγκεκριμένο κλάδο, που αναφέρονται στο άρθρο 46, παράγραφος 1.
  • Να διενεργεί ή να αναθέτει σε άλλους να διενεργούν εσωτερικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους, για τη συστηματική, τεκμηριωμένη, περιοδική και αντικειμενική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, του συστήματος διοίκησης και των διεργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος (βλ. παράρτημα III του Κανονισμού).
  • Να συντάξει περιβαλλοντική δήλωση (σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού), η οποία θα είναι σαφής και περιεκτική, με ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη διάρθρωση και τις δραστηριότητες του οργανισμού, την περιβαλλοντική πολιτική και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού, τις περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις του οργανισμού, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε χώρο δραστηριοτήτων και τη συμμόρφωση του οργανισμού με τις εφαρμοστέες νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά το περιβάλλον.
  • Να μεριμνήσει για την επαλήθευση της αρχικής περιβαλλοντικής ανασκόπησης, του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαδικασίας ελέγχου και της περιβαλλοντικής δήλωσης από διαπιστευμένο επαληθευτή περιβάλλοντος, ο οποίος θα επικυρώσει και την περιβαλλοντική δήλωση του οργανισμού.

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δίνει μια γενική εικόνα των παραπάνω βημάτων.

Φορείς σχετικοί με την εφαρμογή του EMAS στην Ελλάδα

Για την εφαρμογή του Κανονισμού EMAS στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί οι ακόλουθοι φορείς, όπως ορίζεται και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/2009:
α)  Αρμόδιος Φορέας για την καταχώρηση των οργανισμών στο EMAS
H Επιτροπή EMAS είναι ο αρμόδιος φορέας στη χώρα μας για την καταχώριση των οργανισμών στο σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. Συστήθηκε με την ΚΥΑ 28489/2629/1998 Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων:

 

  • Ελέγχει τις προϋποθέσεις καταχώρισης των καταχωρισμένων ή υπό καταχώριση οργανισμών στο Μητρώο EMAS και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την καταχώριση, τη διαγραφή ή την αναστολή της καταχώρισης των οργανισμών και τη χορήγηση του λογοτύπου EMAS.
  • Διατηρεί και ενημερώνει το μητρώο των οργανισμών που είναι καταχωρισμένοι στο EMAS και ανακοινώνει όποιες τυχόν αλλαγές του μητρώου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Εισηγείται την ανάθεση ελέγχων, μελετών και προγραμμάτων τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος, την προώθηση της εφαρμογής του και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των οργανισμών στο EMAS.
  • Παρακολουθεί τις κοινοτικές συναντήσεις των Αρμοδίων Φορέων του EMAS (φόρουμ αρμόδιων φορέων) και της Επιτροπής του άρθρου 49 του Κανονισμού EMAS.

 

β) Φορέας Διαπίστευσης των επαληθευτών περιβάλλοντος
Τη διαπίστευση των περιβαλλοντικών επαληθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009, έχει αναλάβει στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) που ιδρύθηκε με τον Ν. 3066/2002 και το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο (www.esyd.gr).

 

| | | | | |