παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) » ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EMAS
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EMAS
 

Η τελευταία ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί ένας επαληθευμένος οργανισμός για καταχώρηση στο μητρώο EMAS είναι να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων) και να καταθέσει αίτηση καταχώρησης, η οποία θα συνοδεύεται με τον απαραίτητο φάκελο στοιχείων και δικαιολογητικών.

Η πληρότητα του κατατιθέμενου φακέλου βοηθά στην ταχύτερη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης, διευκολύνει τον οργανισμό να ενταχθεί νωρίτερα στο μητρώο EMAS και έτσι να αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου EMAS. Βασικά περιεχόμενα κάθε φακέλου είναι:
  1. Επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση από το φορέα επαλήθευσης σε έντυπη μορφή (πρωτότυπη επικυρωμένη και 3 αντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf).
  2. Πλήρες συμπληρωμένο έντυπο με τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την καταχώρηση ή την ανανέωση της καταχώρησης σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού). Στο έντυπο αυτό πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται ο (οι) κωδικός(-οί) οικονομικής δραστηριότητας NACE του εκάστοτε οργανισμού που αιτείται καταχώρηση. Η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (Regulation (EC) Νο 1893/2006). Ο κωδικός πρέπει να αναγράφεται με το δεκαδικό ψηφίο έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη(-ες) δραστηριότητα(-ες) και όχι σε ομάδα δραστηριοτήτων γενικώς (π.χ. 23.1 ή 23.22 και όχι απλώς 23).
  3. Αντίγραφα των αδειών λειτουργίας και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων σε ισχύ. Οι άδειες αυτές, ανάλογα με τη δραστηριότητα του οργανισμού, και εφόσον το απαιτεί η περιβαλλοντική νομοθεσία, μπορεί να είναι: άδεια λειτουργίας, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, άδεια συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων, πιστοποιητικό πυροπροστασίας, άδεια χρήσης νερού, και αντίγραφα συμβάσεων ή παραστατικά συνεργασίας με αδειοδοτημένες εταιρείες ή/και εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και άλλων προϊόντων (π.χ. συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών, ορυκτελαίων).
Ο επαληθευτής περιβάλλοντος που αναλαμβάνει την επαλήθευση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του EMAS, πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στην Ελλάδα, ή από άλλο φορέα διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας (κωδικό NACE) που αφορά τον εκάστοτε οργανισμό. Αν δεν έχει το εύρος επαλήθευσης που να καλύπτει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα του εκάστοτε οργανισμού, τότε, ο φορέας επαλήθευσης θα πρέπει να κάνει αίτηση προς το ΕΣΥΔ και να λάβει επέκταση του εύρους διαπίστευσής του, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ελέγχου και καταχώρησης του οργανισμού στο EMAS.
 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι πρέπει να διευκρινίζεται αν η αίτηση για καταχώριση στο EMAS αφορά το σύνολο του οργανισμού (η πιο συνήθης περίπτωση) ή επιμέρους χώρους δραστηριοτήτων του (π.χ. ένα εργοστάσιο, ένα παράρτημα, ή κάποιες διευθύνσεις του οργανισμού).

Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου η Επιτροπή EMAS να πεισθεί, με βάση τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία που έχει λάβει, ότι ο ενδιαφερόμενος οργανισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS αριθ. 1221/2009 και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για την καταχώρησή του στο Μητρώο του EMAS. Κατ' αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το κύρος και η αξιοπιστία του EMAS, σημαντικό τόσο για τους καταχωρισμένους οργανισμούς όσο και για τους πολίτες που ανατρέχουν στο μητρώo EMAS.

Οι αιτήσεις οργανισμών για καταχώριση/ανανέωση καταχώρισης στο EMAS κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΥΠΕKA (Πατησίων 147, 11251, Αθήνα) και εν συνεχεία διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων για να τεθούν υπόψη της Επιτροπής EMAS. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση ή διευκρινήσεις για το σύστημα EMAS, η αρμόδια υπηρεσία για επικοινωνία είναι:

Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
Ταχ. δ/νση: Πατησίων 147, 11251, Αθήνα
Αρμόδιοι επικοινωνίας: κ.κ. Α. Οικονομοπούλου, Ε. Γιορταμάκη
Τηλ.: 210 8650106, φαξ: 210 8645762
email: a.economopoulou@prv.ypeka.gr, e.giortamaki@prv.ypeka.gr

 

| | | | | |