παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ » ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) » ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 

Το Ελληνικό Μητρώο EMAS
Το ελληνικό μητρώο EMAS περιλαμβάνει όλες τους οργανισμούς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, ή δημόσιους φορείς) στην Ελλάδα που έχουν καταχωριστεί στο κοινοτικό σύστημα EMAS. Η καταχώριση ενός οργανισμού που έχει επαληθευτεί από διαπιστευμένο φορέα επαλήθευσης πραγματοποιείται με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής EMAS.
Μόνο οι οργανισμοί και οι χώροι δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στο μητρώο (και δεν έχουν διαγραφεί ή τεθεί σε αναστολή εγγραφής) έχουν το δικαίωμα να φέρουν το λογότυπο του EMAS.

  
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικών Δηλώσεων EMAS
Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) έχει στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς στη διαχείριση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Καθοριστικοί παράγοντες που διαφοροποιούν το σύστημα EMAS από άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η προσβασιμότητα, η διαφάνεια και η περιοδική παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών, μέσω της σύνταξης, της τακτικής επικαιροποίησης και της δημοσιοποίησης στο κοινό της περιβαλλοντικής δήλωσης κάθε οργανισμού που συμμετέχει στο σύστημα EMAS
 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή περιβαλλοντικές δηλώσεις των οργανισμών που έχουν εφαρμόσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι σήμερα καταχωρισμένοι στο Ελληνικό Μητρώο EMAS, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, αλλά και τη δημοσιοποίηση των θετικών επιδόσεων των οργανισμών σε συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους και τοπικές κοινωνίες, οικοδομώντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέλη.
Για την ταχύτερη εύρεση της περιβαλλοντικής δήλωσης ενός οργανισμού, η αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη γίνεται βάσει του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας NACE, είτε βάσει του ονόματος ενός οργανισμού, είτε βάσει του έτους αναφοράς της περιβαλλοντικής δήλωσης. Ο τίτλος κάθε περιβαλλοντικής δήλωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
 
  1. Τομέα οικονομικής δραστηριότητας NACE κάθε οργανισμού,
  2. Κωδικό του Κράτους-Μέλους (EL για την Ελλάδα),
  3. Όνομα του οργανισμού,
  4. Έτος αναφοράς της περιβαλλοντικής δήλωσης
Ο κωδικός NACE προσδιορίζει το είδος της οικονομικής δραστηριότητας των εγγεγραμμένων στο EMAS οργανισμών, σύμφωνα με την ταξινόμηση στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι κάποιοι οργανισμοί ενδεχομένως να έχουν ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και να περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός κωδικούς NACE. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς δεν είναι εφικτή η αναγραφή στον τίτλο όλων των κωδικών που αφορούν κάθε οργανισμό, ο τίτλος κάθε περιβαλλοντικής δήλωσης αναγράφει μόνο τον μικρότερο κωδικό NACE.
 

 

| | | | | |