ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
 
Ενοποιημένο κείμενο των κανονισμών (ΕΚ) 865/2006, (ΕΚ) 100/2008, (ΕΕ) 791/2012, (ΕΕ) 792/2012, (ΕΕ) 2015/870, (ΕΕ) 2015/57 και (ΕΕ) 2019/220   Ενοποίηση των Κανονισμών που καθορίζουν τον τύπο και τις προδιαγραφές των ειδικών εντύπων, που οφείλουν να εκδίδουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., για τη διακίνηση και εμπορία των ειδών της Σύμβασης CITES.  Προκειμένου να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται ενιαίος, και συγκεκριμένος κατά περίπτωση, τύπος εντύπων (αδειών εισαγωγής-εξαγωγής, πιστοποιητικών εσωτερικής διακίνησης, ετικετών κ.α.) τα οποία πρέπει να εκδίδονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των κρατών-μελών και να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση -εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης- των ειδών της Σύμβασης CITES.
Κανονισμός 2019/220   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/220 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 6ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/ 160   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/160 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους
Κανονισμός (ΕΕ) 2016 2029   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2029 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ   σχετικά με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES).
Απόφαση (ΕΕ) 2015/41  
"σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)"
Καν. (ΕΕ) 2015/870    «για την τροποποίηση, όσον αφορά το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου».
Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2015/57    «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου».
Κανονισμός (ΕΕ) 1320/2014   Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97
Κανονισμός (ΕΕ) 750/2013   Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97
Κανονισμός (ΕΕ) 1158/2012   Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 338/97
Κανονισμός (ΕΕ) 792/2012   Σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής
Κανονισμός (ΕΕ) 791/2012   Τροποποίηση, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου 
Κανονισμός (ΕΕ) 101/2012   Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97.
Κανονισμός (ΕΕ) 709/2010   Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97.
     
Ενοποιημένο κείμενο των Κανονισμών (ΕΚ) 338/97 και (ΕΚ) 398/2009    
     
Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2019/1587   «Για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση». 
     
Κανονισμός (ΕΚ) 398/2009   Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή.
     
Κανονισμός (ΕΚ) 407/2009   Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97.
     
Κανονισμός (ΕΚ) 318/2008   Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97.
     
     
Κανονισμός (ΕΚ) 100/2008   «Για τροποποίηση, όσον αφορά τις συλλογές δειγμάτων και ορισμένες διατυπώσεις σχετικά με το εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου».
     
Κανονισμός (ΕΚ) 865/2006   «Για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους».
     
Κανονισμός (ΕΚ) 1332/2005   Tροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 338/97.
     
Κανονισμός (ΕΚ) 338/1997   «Για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους».
Πρόκειται για το βασικό κανονισμό για την ενιαία εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης CITES στον Ευρωπαϊκό χώρο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός αυτός επαναλαμβάνει τις διατάξεις της Σύμβασης τις οποίες και συμπληρώνει θεσπίζοντας αυστηρότερες, για την προστασία των ειδών και το εμπόριό τους, διατάξεις. Κατατάσσει τα είδη της Σύμβασης σε τέσσερις κατηγορίες (πίνακες Α, Β, Γ, Δ), μετακινεί είδη των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Σύμβασης στον πίνακα Α, θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες - σ’ ότι αφορά τις προϋποθέσεις διακίνησης - κυρίως για τα είδη που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α και Β, θέτει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την κατοχή και διακίνηση προσωπικών και οικιακών αντικειμένων κ.α.