παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΔΑΣΗ » ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES » ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ » ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
 
Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 155964/2388/23-05-2017 (ΦΕΚ 255 Υ.Ο.Δ.Δ )   Επανασύσταση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική Αρχή CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου». Πρόκειται για την προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν. 3208/2003 απόφαση.
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση 115276/44/05.01.2011 ΦΕΚ 80 Β 31.01.2011   Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και των δειγμάτων αυτών, επεξεργασμένων ή μη, μεταξύ εγκεκριμένων επιστημονικών ιδρυμάτων με σκοπό την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τον τεχνητό πολλαπλασιασμό από όπου θα προκύψουν αυξημένα οφέλη για τα εν λόγω είδη από άποψη διατήρησης, ή την έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών.
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση 37338/1807/Ε.103 01.09.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄6.9.2010)   Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση 14849/853 /Ε 103
(ΦΕΚ 645 Β΄ 11.4.2008)
 

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση
125560/2306/20-05-2015  (ΦΕΚ 1017 Β΄)
  «Επανακαθορισμός τελών για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» που αντικατέστησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση  με αριθμ. 98533/4846/21-08-2006 (ΦΕΚ 1332 Β’) «Επανακαθορισμός τελών για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση
125188/246/22-01-2013 (ΦΕΚ 285 Β΄)
  «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (η οποία αντικατέστησε στο σύνολό την Κοινή Υπουργική Απόφαση  με αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570 Β΄). Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται διατάξεις που διέπουν την εμπορία των ειδών της Σύμβασης CITES, καθώς και άλλες που αφορούν στην προστασία γενικότερα των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, καθορίζεται (άρθρο 2) το πεδίο εφαρμογής της, επιλύονται (άρθρα 3,4,5,6,7) διαδικαστικά θέματα εφαρμογής της Σύμβασης και των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε., επιβάλλεται η έκδοση των λεγόμενων «απλών αδειών» για την εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβαση CITES, απαγορεύεται (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων) η κατοχή και διατήρηση ζώντων ζώων του πίνακα Α του Κανονισμού για προσωπική και οικιακή χρήση και καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που διατυπώνονται στα άρθρα 57 και 58 του Ν. 2637/98.
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση
104853/4953πε/06-02-2006 (ΦΕΚ 198 Β΄)
  «Κατοχή  και διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών, επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 331794/12-03-1999 (ΦΕΚ 281 Β΄) Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
     
Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄)   «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 20 του νόμου αυτό συστάθηκαν οι αρμόδιες αρχές εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES.
     
Υπουργική Απόφαση
331739/26-02-1999 (ΦΕΚ 194 Β’)
  «Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας».
 Η απόφαση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή με τη αριθμ. 106686/5987/25-11-2005 εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των περαιτέρω διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με την αριθμ. 86425/317/24-01-2006 εγκύκλιο.
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318 3028 11.12.1998
(ΦΕΚ 1289 Β΄28.12.2998)
  Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
     
Νόμος  2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄)   «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις». Ο νόμος  2637/1998 ρυθμίζει θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τη διακίνηση και εμπορία των ειδών CITES, όσο και με την προστασία γενικότερα των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα λήψης όλων των απαραίτητων, για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτήν κανονισμών της Ε.Ε., μέτρων.  
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση
294283/1997 (ΦΕΚ 68 Β΄/1998)
  «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ, 91/244/ΕΟΚ  και 97/49/ΕΚ». Η Κοινή Υπουργική Απόφαση
προβλέπει ειδικά, αυστηρότερα, μέτρα προστασίας για είδη της άγριας πτηνοπανίδας, τα οποία επιβάλλεται να τηρούνται απαρέγκλιτα κατά την  εφαρμογή από τις υπηρεσίες σας των διατάξεων της σύμβασης CITES αναφορικά με τα είδη αυτά.
     
Νόμος  2055/1992 (ΦΕΚ 105)   «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής».
     
Κοινή Υπουργική Απόφαση
414985/1985 (ΦΕΚ 757 Β΄)
  «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
     
Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 (ΦΕΚ 23 Α΄)   «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ αυτών». Το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει ειδικά, αυστηρότερα, μέτρα προστασίας για τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας (ενδημικά είδη, αμφίβολα ενδημικά είδη, μη ενδημικά - σπάνια και κινδυνεύοντα είδη), τα οποία επιβάλλεται να τηρούνται απαρέγκλιτα κατά την  εφαρμογή από τις υπηρεσίες σας των διατάξεων της σύμβασης CITES αναφορικά με τα είδη αυτά.
     
Προεδρικό Διάταγμα 140/1981
(ΦΕΚ 43 Α΄- Διόρθωση του Π.Δ.67/1981)
 
   
Προεδρικό Διάταγμα  256/1987 
(ΦΕΚ 114 Α΄- Τροποποίηση του Π.Δ.67/1981)
 
   
Εγκύκλιοι    
Εγκύκλιος με Α.Π 88366/1383/10-10-2019  
Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου.
Εγκύκλιος με Α.Π 180137/1009/04-03-2019  
Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2019.
Εγκύκλιος με Α.Π 180943/1346  
Αποστολή Οδηγού/Εγγράφου Καθοδήγησης της Ε.Ε. σχετικά με την απόδειξη νόμιμης απόκτησης ζώντων ζώων των ειδών του παραρτήματος Β και απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (2019/C/ 107/02)  
Έγγραφο καθοδήγησης - Απόδειξη νόμιμης απόκτησης ζώντων ζώων των ειδών του παραρτήματος Β και απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.
Εγκύκλιος με Α.Π. 1751113/3709   Αποστολή Οδηγού/Εγγράφου Καθοδήγησης της Ε.Ε. σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την νομιμότητα εισαγόμενης στην ΕΕ ξυλείας προερχόμενης από είδη που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο CITES.
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (2018/C 376/01)   Οδηγός/Έγγράφο Καθοδήγησης της Ε.Ε. σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την νομιμότητα εισαγόμενης στην ΕΕ ξυλείας προερχόμενης από είδη που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο CITES.
Εγκύκλιος με Α.Π. 168195/1239   Γνωστοποίηση Ενημερωτικού Σημειώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και των κανόνων της Ε.Ε. για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.
Εγκύκλιος με Α.Π. 163183/4553   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2018.
Οδηγοί - Έγγραφα Καθοδήγησης   Καθεστώς της ΕΕ που διέπει το ενδοενωσιακό εμπόριο και την επανεξαγωγή ελεφαντόδοντου, και Καθοδήγηση σχετικά με τα επεξεργασμένα δείγματα βάσει των κανονισμών της ΕΕ για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Εγκύκλιος με Α.Π. 154763/1463/28-03-2017 (οδηγός)   Οδηγός Αναγνώρισης Κεράτου ρινόκερου, Ελεφαντόδοντου, Δοντιού ιπποπόταμου και Δοντιού φακόχοιρου.
Εγκύκλιος με Α.Π. 154763/1463/28-03-2017 (έγγραφο)   Αποστολή επικαιροποιημένης έκδοσης Οδηγού Αναγνώρισης Κεράτου ρινόκερου, Ελεφαντόδοντου, Δοντιού ιπποπόταμου και Δοντιού φακόχοιρου.
Εγκύκλιος με Α.Π. 154089/1266/13-03-2017   Έγγραφο οδηγιών με τίτλο «Eρωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή στην Ε.Ε. της καταλογογράφησης ειδών ροδόξυλου και palissander στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES στην CoP17».
Εγκύκλιος με Α.Π. 154068/1232/7-03-2017   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2017.
Εγκύκλιος με Α.Π. 151504/225/07-02-2017   Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES- Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων.
Εγκύκλιος με Α.Π. 150030/6617/11-01-2017   Έγγραφο οδηγιών με τίτλο «Eρωτήματα και απαντήσεις για την εφαρμογή εντός της Ε.Ε. της εισαγωγής νέων ειδών στα Παραρτήματα της Σύμβασης CITES μετά την CoP17».
Εγκύκλιος με Α.Π. 139756/2146/18-04-2016   Γνωστοποίηση επικαιροποιημένου καταλόγου ορισθέντων αρμοδίων Τελωνείων εισόδου και εξόδου, δειγμάτων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας της Σύμβασης CITES. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 135629/307/20-01-2016   Οδηγίες για τον ενιαίο χειρισμό από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτημάτων σχετικών με την εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή και ενδοενωσιακό εμπόριο κεράτων ρινόκερου. [ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2016/C 15/02) / Έγγραφο καθοδήγησης: Εξαγωγή, επανεξαγωγή, εισαγωγή και ενδοενωσιακό εμπόριο κεράτων ρινόκερου]
Εγκύκλιος με Α.Π. 1293951/4403/07-10-2015   Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στα Πιστοποιητικά Μουσικών Οργάνων CITES και εναλλακτικές για την αναγνώριση των μουσικών οργάνων που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά αυτά. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 130651/4332/05-10-2015   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2016. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 130352/4109/01-10-2015   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεμάτων σχετικά με την ορθή συμπλήρωση Πιστοποιητικού Ε.Ε. -επικαιροποιημένη έκδοση Σεπτέμβριος 2015.
Εγκύκλιος με Α.Π. 127053/2950/07-08-2015   Σχετικά με το θέμα της απόκτησης και κατοχής από ιδιώτες για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους, προ της έναρξης ισχύος της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013 (ΦΕΚ 285 Β΄), ζωντανών δειγμάτων ειδών πανίδας του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 υπαγομένων στις κατά το εδάφιο (β) εξαιρέσεις από την απαγόρευση του εδαφίου (α) του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 124269/1790/16-04-2015   Εισαγωγή ζωντανών πρωτευόντων θηλαστικών. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 115430/2741/02-10-2014   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2015. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 115316/2729/02-10-2014   Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Επιστημονικές Αρχές CITES.  
Εγκύκλιος με Α.Π. 112035/2341/01-09-2014   Διενέργεια ελέγχων εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES - Αύξηση διοικητικού προστίμου για περιπτώσεις παραβάσεων  των διατάξεων του άρθρου 258 παρ. 6 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ του Ν.Δ. 86/1969.  
Εγκύκλιος με Α.Π. 106199/1824/02-07-2014   Διευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων.  
Εγκύκλιος με Α.Π. 106114/618/18-02-2014   Διενέργεια ελέγχων εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES.  
Εγκύκλιος με Α.Π. 104166/62/10-01-2014   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή θεμάτων σχετικά με τα "Πιστοποιητικά Ε.Ε. νόμιμης προέλευσης" σε περιπτώσεις μετακίνησης ζωντανών δειγμάτων εντός της Ένωσης πέραν του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 8 και 9 του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) 338/97.  
Εγκύκλιος με Α.Π. 136728/3085/12-11-2013   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή θεμάτων σχετικά με "Επεξηγήσεις των Παρεκκλίσεων για τα Προσωπικά Αντικείμενα και η εφαρμογή τους σε αυτούς που τις εξασκούν - άδειες εισαγωγής σύμφωνα με το Άρθρο 57 (3) του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 865/2006", από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Εγκύκλιος με Α.Π. 136725/3079/08-11-2013   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή θεμάτων σχετικά με τα "Πιστοποιητικά για την μετακίνηση ζώντων δειγμάτων εντός της Ένωσης", από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Εγκύκλιος με Α.Π. 136724/3078/08-11-2013   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή θεμάτων σχετικά με τον "Κωδικό πηγής για κυνηγετικά τρόπαια λευκού ρινόκερου από την Ναμίμπια", από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Εγκύκλιος με Α.Π. 136721/3050/04-11-2013   Κατευθυντήριες οδηγίες για τα ληπτέα βήματα από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα ξυλείας ειδών CITES που εξάγεται εντός της ΕΕ. 
Εγκύκλιος με Α.Π. 136710/2904/18-10-2013   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη  εφαρμογή της παρέκκλισης που αφορά τα "επεξεργασμένα δείγματα", από τα κράτη μέλη της κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Εγκύκλιος με Α.Π. 127993/674/18-10-2013   Κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη  εφαρμογή θεμάτων σχετικά με την "Τροποποίηση και αντικατάσταση Πιστοποιητικών Ε.Ε. από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος που τα έχει εκδώσει", από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 
Εγκύκλιος με Α.Π. 136846/2805/09-10-2013   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2014.
Εγκύκλιος με Α.Π. 127703/602/18-02-2013   Ενιαίος κατάλογος με τα Mη-CITES είδη άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας του άρθρου 2, περίπτωση δ', της ΚΥΑ αριθμ. 125188/246/22-01-2013 (Β’ 285), για τα οποία έχει εφαρμογή το άρθρο 8 της εν λόγω ΚΥΑ αναφορικά με την έκδοση των επονομαζόμενων «απλών αδειών» (Ορθή Επανάληψη).
   
Εγκύκλιος με Α.Π.  176543/2940/17-10-2012   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιών (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2013.
   
Εγκύκλιος με Α.Π.  173876/2933/10-10-2012   Διευκρινήσεις σχετικά με τις περιπτώσεις που απαιτείται σήμανση των δειγμάτων ειδών της σύμβασης CITES.
   
 Εγκύκλιος με Α.Π. 173863/2563/21-09-2012   Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων.
 Εγκύκλιος με Α.Π. 173856/2518/17-09-2012   Δείγματα ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με τις γενικές απαλλαγές του άρθρου 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 865/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εγκύκλιος με Α.Π. 136714/2961/23-10-2013   Έκδοση Πιστοποιητικών Προσωπικής Ιδιοκτησίας.
   
Εγκύκλιος αριθμ. 168029/1078/06-04-2012   Υπενθύμιση καθεστώτος πλήρους απαγόρευσης εισαγωγής και εξαγωγής ευρωπαϊκού χελιού από και προς τρίτες χώρες - Ενδοκοινοτική διακίνηση ευρωπαϊκού χελιού.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 224458/3585/02-12-2011   Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για τις εκδοθείσες ''απλές άδειες'' εισαγωγής και εξαγωγής δειγμάτων μη-CITES ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας - Επικαιροποίηση οδηγιών για υποβολή στοιχείων
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 222244/3481/22-11-2011   Υπενθύμιση της προϋπόθεσης να έχει γνωμοδοτήσει η Επιστημονική Αρχή CITES πριν από την έκδοση από τις Διαχειριστικές Αρχές CITES οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής, εξαγωγής ή πιστοποιητικού ενδοκοινοτικής διακίνησης κ.λπ. δειγμάτων ειδών CITES.
     
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 223991/3308/10-11-2011   Καθεστώς ιδιοκτησίας απογόνων γεννηθέντων από κατασχεθέντα ζώα κατά την διάρκεια της περιόδου που τα εν λόγω ζώα (γονείς) τελούν υπό καθεστώς κατάσχεσης.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 223992/3307/10-11-2011   Ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2012.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 115349/81/14-01-2011   Εφαρμογή νέου καθεστώτος για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) - Περιπτώσεις εξαιρέσεων. 
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 206710/4290/23-12-2010   Εφαρμογή νέου καθεστώτος για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla).
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 205132/3798/04-11-2010   Χειρισμός των αιτήσεων εξαγωγής και εισαγωγής ευρωπαϊκών χελιών (Anguilla anguilla).   
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 199981/2234/18-10-2010   Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES - Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 115160/900/25-02-2010   Έκδοση Πιστοποιητικών Συλλογής Δειγμάτων.
Έγγραφο με Α.Π. 100697/5907/01-11-2009   Διευκρίνιση σε θέμα εφαρμογής του Κανονισμού Αναστολών
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 84750/495/28-01-2008   Διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση Κοινοποιήσεων Εισαγωγής δειγμάτων ειδών των Πινάκων Γ και Δ του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 84706/29/04-01-2008   Επικοινωνία των Διαχειριστικών Αρχών CITES με αρμόδια Διεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα. 
     
 Έγγραφο με Α.Π. 100654 / 5477/04-10-2007   Εμπόριο με Κράτη Μη Μέρη της Σύμβασης CITES
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 98069/4449/20-8-2007   Εγγραφή και παρακολούθηση επιχειρήσεων που εκτρέφουν είδη ζώων του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης CITES για εμπορικούς σκοπούς και φυτωρίων που εξάγουν τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα ειδών του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης Cites.
     
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 85088/1287/24-02-2006   Ετήσιες (Annual) και διετείς (Biennial) εκθέσεις (Reports) της Διεθνούς Σύμβασης CITES – Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 86425/317/24-01-2006   Διευκρίνιση για την κατάρτιση Μητρώου καταχώρησης επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 85003/44/03-01-2006   Είδη Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας του Π.Δ. 67/1981 που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της ιεθνούς Σύμβασης CITES και στους Πίνακες των εφαρμοστικών αυτής Κανονισμών της Ε.Ε., καθώς και σε σχετικές με την προστασία των ειδών Οδηγίες της Ε.Ε. και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις
     
Εγκύκλιος με Α.Π. 106686/5987/25-11-2005   Τήρηση μητρώου καταχώρησης των εισαγωγέων, εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των καταλογογραφηθέντων ειδών πανίδας και χλωρίδας της Διεθνούς Σύμβασης CITES.
     

 

| | | | | |