παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ » ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 Η αρχή της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα από τα θεμέλια της κοινοτικής δράσης σε θέματα περιβάλλοντος.
 

Από το 1992, έτος που έλαβε χώρα η «Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο και κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, παρατηρήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό «περιβαλλοντικό γίγνεσθαι» και συντελέσθηκαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, με την εισαγωγή της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα τον εμπλουτισμό της με τον περιβαλλοντικό πυλώνα, ο οποίος θεωρήθηκε ισότιμος με τον οικονομικό και κοινωνικό.

Η αειφόρος ανάπτυξη παραμένει ως η μοναδική σκοπιά προσέγγισης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων και αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τους Διεθνείς Οργανισμούς, οι οποίοι την έχουν εντάξει στις στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις τους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατήρτισαν την πρώτη στρατηγική της Ε. E.  για την αειφόρο ανάπτυξη το 2002 και την αναθεώρησαν το 2006 (Ανανεωμένη στρατηγική της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη, Ιούνιος 2006), με στόχο την κάλυψη κενών και τη συνεκτίμηση νέων προκλήσεων. Στενά συνδεδεμένη με την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, η αναθεωρημένη στρατηγική τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δημόσιας χρηματοδότησης για την επίτευξη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την «Στρατηγική της Λισσαβόνας» (2000-2010) η οποία στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ε. E. Πρόσφατα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν την σύγκλιση των δύο Στρατηγικών, σε επιχειρησιακό επίπεδο, με την υιοθέτηση μίας νέας ευρύτερης Στρατηγικής, για την επόμενη δεκαετία, υπό τον τίτλο «Europe 2020».


Περιβαλλοντικές Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία – η λήψη αποφάσεων
Η τήρηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
 

 

| | | | | |