παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ » ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος έχει αρμοδιότητα το χωροταξικό, πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό της χώρας.  

Ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εθνική χωροταξική πολιτική, η οποία αποσκοπεί στη ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, όπως και για το συντονισμό της εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών της χώρας, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.  Παράλληλα, με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, καταρτίζονται οι πολεοδομικοί, οικοδομικοί και κτιριοδομικοί κανονισμοί, οι τεχνικές προδιαγραφές και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δόμηση σε όλη τη χώρα, με μέριμνα για τις τοπικές συνθήκες και τις ειδικότερες απαιτήσεις ανά περιοχή και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας λειτουργούν γνωμοδοτικά συμβούλια, όπως το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (άρθ. 36, ν. 4030/2011), με αρμοδιότητα την έγκριση πολεοδομικών ρυθμίσεων, και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (άρθ. 26, ν. 4030/2011), με αρμοδιότητα την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, επικεφαλής των οποίων είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.  
Στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος υπάγονται δύο Γενικές Διευθύνσεις:
 
1. Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας,  με αρμοδιότητα τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την παροχή υποστήριξης σε όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την εποπτεία των εξής Διευθύνσεων:
1.1. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
1.2. Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών  Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
1.3. Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών
1.4. Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων
 
2. Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, με αρμοδιότητα την εποπτεία των εξής Διευθύνσεων:
2.1. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού
2.2. Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
2.3. Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
 
 
Επικοινωνία:  Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα.
                         Τηλ:  213 1515 451, 213 1515 452
                         fax: 210 6436560
                         e-mail:
 

 

| | | | | | |