ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
 

Ο Ελληνικός Οργανισμός ΑΝακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. και πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης.

Ο ΕΟΑΝ υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  
 .

Είναι υπεύθυνος για την έγκριση, την εποπτεία και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για την παρακολούθηση της επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και αξιοποίησης για εκείνα τα υλικά που υπάγονται στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Ε.Ο.ΑΝ. και την ανακύκλωση πατήστε εδώ (www.eoan.gr).