παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ) » ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

Κατάλογοι Δεδομένων και Υπηρεσιών

Κατάλογοι καταγραφής δεδομένων και υπηρεσιών

 

Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης INSPIRE-(INSPIRE Discovery & View Network Services) 

Η Υπηρεσία Αναζήτησης (Discovery Service) επιτρέπει την αναζήτηση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων μέσω των μεταδεδομένων τους. Στηρίζεται στο ανοικτό πρότυπο CSW 2.0.2 ISO Profile και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE).

Η Υπηρεσία Απεικόνισης (View Service) επιτρέπει την απεικόνιση γεωχωρικών δεδομένων σε μορφή εικόνας σε προκαθορισμένα συστήματα αναφοράς. Στηρίζεται στο πρότυπο WMS 1.3.0 του OGC και είναι συμβατή με την Οδηγία INSPIRE.

Για τη χρήση των υπηρεσιών μπορείτε να συμβουλεύεστε τον Οδηγό Χρήσης

 Διαδικτυακές Υπηρεσίες (INSPIRE)

 Όροι χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

 

 Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/EK (INSPIRE), μπορείτε να επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης στην Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eygep.support[at]prv.ypeka.gr.

 

 

 

 

 

| | | | | |