παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ » ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 

Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe

Ιστοσελίδα Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κα.

Στις 12 Μαϊου 2011 λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2011. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται στα 67 εκ. €, ενώ οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση που θα καλύπτει μέχρι το 75% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Στις προτάσεις πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα στοιχεία για την Πρόσκληση 2011 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα ΙΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων

Νέα πρωτοβουλία του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 2011-2013» : Πρωτοβουλία Κατάρτισης και Προσόντων του εργατικού δυναμικού του οικοδομικού κλάδου σε θέματα Εξοικονόμησης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια – BUILD UP Skills.

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη ΙΙ – Πρόσκληση 2011” - 11 Μαρτίου 2011

Πληροφορίες - Πρόγραμμα

Πρόγραμμα NER 300

 Πρόγραμμα NER300

Το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «NER-300» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει στόχο να ενθαρρύνει τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσουν σε έργα επίδειξης σε εμπορική κλίμακα για την δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και έργα επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην πορεία προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Παρουσιάσεις

Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη: σύνοψη αποτελεσμάτων 2010 - επισκόπηση προτεραιοτήτων για το 2011, Β. Αργυράκη, EACI – Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
 
Έργο «PV TRIN - Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων», Θ. Τσούτσος, Τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 
 
Έργο «Lodenet - Ενεργειακό Δίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για Δράση», Ι. Ψαρράς, Τμ. Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ
 
 
Έργο «MOVIDA - Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ’ οίκον Συμβουλές από τις Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών», Χ. Μαλαματένιος, Τμ. Εκπαίδευσης, ΚΑΠΕ
 
 
Προετοιμασία μιας επιτυχούς πρότασης το 2011 – πρακτικές οδηγίες, κριτήρια αξιολόγησης, Β. Αργυράκη, EACI – Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 

 

 

| | | | | |