παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ » ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α.Π.Ε.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 

Νέα καταχώρηση: Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο, εγκατεστημένης ισχύος ≤0,5MW

 

Λεπτομέρειες εφαρμογής Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το ακόλουθο πληροφοριακό υλικό θα διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ειδικό Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών  (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις:

 

Φ/Β συστήματα: Ενοποίηση διατάξεων τροποποιούμενων αποφάσεων


Με την Απόφαση ΥΑ 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011«Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια», τροποποιούνται οι Υπουργικές Αποφάσεις:

α. «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές», Α.Υ. 40158/25.08.2010 (ΦΕΚ Β 1556/22.9.2010) και

β. «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς», Α.Υ. 36720/25.08.2010 (ΦΕΚ Α 376/ 06.9.2010).

Επίσης, μεταβάλλεται η § 4 του άρθρου 4 της απόφασης «Συμπλήρωσης (Α.Υ./Φ1/οικ.18513/2010) του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», (ΦΕΚ Β 1079, 04.06.2009).

 
Οι ισχύουσες διατάξεις των ανωτέρω αποφάσεων όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση καταγράφονται στα ακόλουθα αρχεία:
  1. Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών.
  2. Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.
  3. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών.

Εγκύκλιος ΑΔΑ 4ΙΙ70-Σ

Τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων μέχρι 100kW σε γήπεδα που δεν βρίσκονται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)  για την «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές» και συγκεκριμένα το άρθρο 2, § 2 αυτής, ορίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία ΑΠΕ συγκεκριμένα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει Αποδεικτικό κοινοποίησης, το οποίο καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Συγκεκριμένα υποβάλλονται:

1. Αίτηση Υποβολής Αποδεικτικού Κοινοποίησης προς την Υπηρεσία ΑΠΕ.

2. Αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία αναφέρεται ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο Φ/Β σταθμός δεν βρίσκεται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.

3. Τοπογραφικό διάγραμμα όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού και τυχόν άλλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ίδιο οικόπεδο.


Επίσης για στατιστικούς λόγους συνυποβάλλεται προαιρετικά με την Αίτηση, Έντυπο Στοιχείων Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμού.

 

Εκτίμηση περιθωρίου εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε γεωργική γη

Σύμφωνα με το άρθρο 9 §7 του ν.3851/2010, και με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών  σε γεωργική γη, δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Α.Π.Ε. στοιχεία σχετικά με το Περιθώριο εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της κάλυψης του 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά νομό.

Ο Πίνακας δημιουργήθηκε μετά από επεξεργασία στοιχείων της ΡΑΕ και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την πορεία εγκατάστασης νέων έργων.

Εκτίμηση Νοεμβρίου 2010 (νέα έκδοση)

Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας» (ΦΕΚ 1528/Β/2010), Απ. Αρ. 072528 ΦΕΚ 102 Β, 01.02.2011

Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

Κριτήρια Χωροθέτησης
Προκαταρκτική Χωροθέτηση - Παρουσίαση 06.07.2010
Ανταπόκριση ΥΠΕΚΑ στην άτυπη διαβούλευση για την προκαταρκτική χωροθέτηση

 

Επιστροφή

 

| | | | | |