παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ » ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 

Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.

Έγγραφο ΑΔΑ 4ΙΙΡ0-Ξ

 

Αδειοδοτική Εξέλιξη Έργων ΑΠΕ -  Μητρώα

Στοιχεία εξέλιξης έργων ΑΠΕ
Mε στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την αδειοδοτική εξέλιξη των έργων ΑΠΕ ανά τεχνολογία και με εξειδίκευση για τα Φωτοβολταϊκά συστήματα, καταγράφονται τα σχετικά στοιχεία σε Πίνακες οι οποίοι θα ανανεώνονται, σε πρώτο στάδιο, ανά τρίμηνο.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε συνεργασία της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) και τους Διαχειριστές Δικτύου και Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

Χορήγηση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), μετά τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.
(Ανάρτηση 02.02.2011)

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του νόμου 3851/2010 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3468/2006), η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ, καταχωρεί σε σχετικό μητρώο τις αποφάσεις χορήγησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας επί των αποφάσεων αυτών.

Η καταχώριση κάθε απόφασης της ΡΑΕ στο σχετικό μητρώο, πραγματοποιείται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εξέταση τυχόν υποβληθείσας προσφυγής.

Χορήγηση Αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). (Ανάρτηση 20.04.2011)

Επιστροφή

 

| | | | | |