ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών για τη θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους μικρούς οικισμούς της χώρας και στον πέριξ αυτών χώρο.
 

Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών, προβλέπεται η ενημέρωση των ΟΤΑ και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους πριν την προώθηση της θεσμοθέτησης των σχεδίων ΠΔ.

Ο χρόνος ανάρτησης των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων, των σχετικών κειμένων και των αντίστοιχων χαρτών είναι 50 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή στη ΔΠΣ & ΤΓ του ΥΠΕΝ των απόψεών σας.

Οι αναρτημένες μελέτες, όσον αφορά τις προτάσεις και ιδιαίτερα τα σχετικά προτεινόμενα σχέδια ΠΔ, απηχούν τις απόψεις των μελετητών στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων και δεν υιοθετούνται ως θέσεις του ΥΠΕΝ.
Την ηλεκτρονική διαβούλευση θα ακολουθήσει η κατά τόπους παρουσίαση και διαβούλευση επί των μελετών, ώστε το ΥΠΕΝ στη συνέχεια να προχωρήσει στην επεξεργασία και τελική σύνταξη του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που θα βασιστεί στο Πόρισμα του συνεδρίου της Ναυπάκτου που συνδιοργάνωσε το ΥΠΕΝ με τον ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ και πανεπιστημιακούς των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας στις 24-26/1/2014.
Για την καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, ηλεκτρονική και κατά τόπους προγραμματιζόμενη για κάθε περιοχή, σχετικά με το Πόρισμα της Ναυπάκτου προγραμματίζεται συνέντευξη τύπου - συζήτηση την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119) που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των κατά τόπους διαβουλεύσεων.
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης και αποστολής απόψεων στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας Γης, παρατείνεται έως μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία των τοπικών ημερίδων που θα διεξαχθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα.
 
Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου πραγματοποιήθκε συνέντευξη με θέμα "Από τους Μορφολογικούς Κανόνες προς ένα Γενικό Πλαίσιο Δόμησης για μικρούς οικισμούς".